intTypePromotion=1

Đề thi môn lý thuyết nhóm

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
187
lượt xem
48
download

Đề thi môn lý thuyết nhóm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Đề thi môn lý thuyết nhóm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn lý thuyết nhóm

  1. r lu3 $,+U6*4 Truong DHSP Tp.HCM THI KET THUC HOC PHAN PB vqtLi rf ruuvgr NI-IoM (lan 1) Khoa TOn hec phan: --------o0o-------- Lcrp : fy Z CrS NUAN VAf I.Y Thdi gian: 60 ph{t. Hgc ki 2,ndm h;;c: 2007 - 2008 Bai l(3 cti6m): a) Tim mQt bi6u di6n unita 2 chi6u cira nh6m c6c ph6p quay trong mflr phing, bi6u cli6n d6 c6 b6t khn quy hay kh6ng? Tii sao? b) chring minh nh6m c6c ph6p quay trong mat phlng ding c6u voi nh6m so(2,R). Bai 2 (4 di6m): chtmg minh bang dac bi€u cria nh6m D3 phhi c6 dang nhu sau lKr ZKz 3K: D3 D(r) I I I p(z) -l I I p(:) 0 2 -1 Trong d6 D(r), p(z), p(3) ld todn bQ c6c bi€u di6n u6t mra quy cira nhom D3. Bii sao 3 (3 di6m): Xdt nh6m G ld nh6m c6c ph6p quay trong kh6ng gian ,I cho hinh vu6ng trirng lai vdi chinh n6. a) LiQt k€ tdt ch cdc l6p tuong ducrng cria nh6m G. b) Nhom^G c6 bao nhi€u bi€u diSn b6t khi quy I chidu, tim dpc bi6u cria c6c biiSu di6n ndy. HET I : d6i Ghi chf Sinh vian duqc phdp sft dqng tdi liQu nhung kh6ng duqc trao tdi liQu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2