Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 22

Chia sẻ: Dang Thuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
214
lượt xem
88
download

Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi olympic 30/4 môn hóa lớp 10 - đề số 22', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 22

  1. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền TP. Hồ Chí Minh ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ KỲ THI OLYMPIC NĂM 2006 MÔN HÓA LỚP 10 Câu 1: Hợp chất A có công thức là MXx trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là một kim loại, X là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có N – Z = 4 và của X có N’ = Z’. Tổng số proton trong MXx là 58. Xác định công thức phân tử của A. Câu 2: 1) Cho các chất sau đây: CO2 , SO2 , C2H5OH, CH3COOH, HI Hãy cho biết chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Giải thích? 2) Dùng thuyết nối hóa trị, hãy cho biết cơ cấu lập thể (biểu diễn bằng hình vẽ) và trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm của các phân tử và ion sau: H2SO4 , [Ni(CN)4]2- , ICl3 , XeF4 Câu 3: Nguyên tử của một nguyên tố X trong đó electron cuối cùng có 4 số lượng n = 3, l = 1, m = 0, s = - ½ 1) Xác định tên nguyên tố X. 2) Hòa tan 5,91 hỗn hợp NaX và KBr vào 100ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M và AgNO3 chưa biết nồng độ, thu được kết tủa A và dung dịch B. Trong dung dịch B, nồng độ % của NaNO3 và KNO3 tương ứng theo tỉ lệ 3,4 : 3,03. Cho miếng kẽm vào dung dịch B, sau khi phản ứng xong lấy miếng kẽm ra khỏi dung dịch, thấy khối lượng tăng 1,1225g. a) Tính lượng kết tủa của A? b) Tính CM của AgNO3 trong dung dịch hỗn hợp. (cho Na = 23, N = 14, K = 39, Ag = 108, Br = 80, Zn = 65, Cu = 64) Câu 4: Để có dung dịch đệm có pH = 8,5, người ta trộn dung dịch HCl 0,2M với 100ml dung dịch KCN 0,01M. Tính thể tích dung dịch HCl 0,2M đã được dùng, biết rằng HCN có KA = 4,1.10-10. Câu 5: Cho axit axetic tác dụng với etanol, khi hỗn hợp đạt tới trạng thái cân bằng thì K C = 4. 1) Khi cho 1 mol axit axetic tác dụng với 1 mol etanol và 1 mol metanol, người ta được một hỗn hợp cân bằng có chức 0,86mol H2O Xác định thành phần của hỗn hợp. 2) Người ta cho 1 mol axit acetic tác dụng với 1 mol metanol. Tính thành phần của hỗn hợp cân bằng có được. Câu 6: Dưới tác dụng của nhiệt, PCl5 bị phân tách thành PCl3 và Cl2 theo phản ứng cân bằng PCl5 (K) PCl3 (K) + Cl2 (K) Ở 273 C và dưới áp suất 1atm người ta nhận thấy rằng hỗn hợp cân bằng có khối 0 lượng riêng là 2,48 g/l. Tìm KC và KP của phản ứng trên. Cho R = 0,0,821 lít . atm . mol-1 . độ-1
  2. HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. M =Z+N = N – 4 + N = 2N – 4 Khối lượng nhóm xX = x (Z’ + N’) = 2Z’x % X = 100% - 46,67% = 53,33% 2 N − 4 46,67 = = 0,875 (1) 2Z ' x 53,33 Z + xZ’ = 58 => xZ’ = 58 – Z = 58 – (N – 4) = 62 – N (2) Thế (2) vào (1) 2N − 4 = 0,875 2(62 − N ) => N = 30 Z = 30 – 4 = 26 M là sắt 62 − 30 32 (2) => Z’ = = x x x 1 2 3 4 Z’ 32 16 10,7 8 Chu kì 1 ô thứ 1 -> 2 2 3 -> 10 3 11 -> 18 Vì X thuộc chu kì 3, nên chọn Z’ = 16 X là lưu huỳnh CTPT của A FeS2 Câu 2. C2H5OH và CH3COOH tạo được liên kết hidrô giữa các phân tử nên có nhiệt độ sôi cao hơn các chất kia. t0 sôi của CH3COOH > t0 sôi của C2H5OH vì có M CH 3COOH > M C2 H 5OH và cho liên kết hidrô trong CH3COOH bền hơn trong C2H5OH (trong CH3COOH, nhóm C = O hút điện tử làm tăng điện tích dương trên H của nhóm – OH, nên lực hút tĩnh điện giữa H này với O của phân tử CH3COOH thứ nhì mạnh hơn). Vì vậy CH3COOH có nhiệt độ sôi cao nhất. 2) H2SO4 : S ở trạng thái lai hóa sp3 , cơ cấu tứ điện lệch
  3. [Ni(CN)4]2- Ni2+ ở trạng thái lai hóa sp2d cơ cấu hình vuông 2−  NC NC   Ni     NC  NC   ICl3 : I ở trạng thái lai hóa sp3d, cơ cấu lưỡng tháp tam giác XeF4 : Xe ở trạng thái lai hóa sp3d2, cơ cấu bát diện đều Câu 3. 1) Nguyên tử của nguyên tố X có: n=3 electron cuối cùng ở phân lớp 3p l=1 m=0 electron này là e thứ 5 của ở phân lớp 3p s=-½ Cấu trúc hình e của X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 -> Zx = 17 X là clo NaCl + AgNO3 = AgCl ↓ + NaNO3 KBr + AgNO3 = AgBr ↓ + KNO3 Khi cho Zn vào dd B, khối lượng miếng Zn tăng, chứng tỏ AgNO3 dư. Zn + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2Ag ↓ Zn + Cu(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Cu ↓ NaCl : x mol KBr : y mol 100 . 0,1 nCu(NO3 )2 = = 0,01 mol 1.000 C%NaNO 3 3,4 = C%KNO 3 3,03 mNaNO 3 3,4 -> = mKNO 3 3,03 85x 3,4 = − > y = 0,75 x (1) 101y 3,03 58,5x + 119y = 5,91 (2)  x = 0,04 Giải hệ pt (1), (2)   y = 0,03 mA = 0,04 . 143,5 + 0,03 . 188 = 11,38g 1 mol Zn -> 2 mol Ag khối lượng tăng 151g
  4. a mol Zn -> 151a 1 mol Zn -> 1 mol Cu khối lượng giảm 1g 0,01 mol -> 0,01g 151a – 0,01 = 1,1225 a = 0,0075 n AgNO 3 bñ = 0,04 + 0,03 + 0,015 = 0,085 mol 1000 C M(AgNO 3 ) = 0,085. = 0,85M 100 Câu 4. HCl + KCN = KCl + HCN Dung dịch đệm chứa KCN và HCN K KCN pH = pKA + lg C HCN Gọi x là thể tích dung dịch HCl 0,2M cần thêm vào 100 ml KCN 0,1M để được dung dịch đệm có pH = 8,5 nHCl = 0,2.10-3x = 2x.10-4 mol nKCN = 10-5 mol Dung dịch đệm có nHCN = 2x . 10-4 mol V = (x + 100) (ml) nKCN = 10 . 10-4 – 2x.10-4 = 2(5 – x).10-4 mol 0,2x C HCN = mol/l 100+ x 0,2(5- x) C KCN = mol/l 100+ x 0,2(5- x) 5 - x * -> = = 0,13 0,2+ x x x = 4,42 ml Câu 5. 1/ CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O (1) (A + R1 E1 + H2O ) CH3COOH + CH3OH CH3COOCH3 + H2O (1) (A + R2 E2 + H2O ) Trong hỗn hợp lúc cân bằng n H 2O = 0,86 mol n E1 = x mol n E2 = 0,86 – x mol nA = 1 – 0,86 = 0,14 mol n R1 = 1 – x mol n R2 = 1 – (0,86 – x) = 0,14 + x mol Gọi V là thể tích hỗn hợp Theo (1)
  5. x 0,86 . [E 1 ][H 2O] V V KC = = =4 [A][R1 ] 0,14 1 − x . V V -> x = 0,394 mol Hỗn hợp lúc cân bằng có: 0,394 mol CH3COOC2H5 0,466 mol CH3COOCH3 0,86 mol H2O 0,14 mol CH3COOH 0,6 mol C2H5OH 0,534 mol CH3OH 2/ Theo kết quả ở câu 1 CH3COOH + CH3OH CH3COOCH3 + H2O [E ][H 2O] 0,466. 0,86 KC = 2 = = 5,35 [A][R 2 ] 0,14.0,534 Gọi y là số mol E2 có trong hỗn hợp lúc cân bằng và V là thể tích hỗn hợp y y . 2 KC = V V =  y  = 5,35   1- y 1 − y  1 − y    . V V y = 5,35 = 2,31 y = 0,7 1− y Vậy khi Este hóa 1 mol metanol bằng 1 mol axetic ta được 1 hỗn hợp cân bằng gồm: 0,7 mol CH3COOH 0,7 mol H2O 0,3 mol CH3OH 0,3 mol CH3COOH Câu 6. Gọi x = n PCl5 , y = n PCl3 = Cl3 có trong 1 lít hỗn hợp lúc cân bằng ở 2730C, 1 atm. Tổng số mol khí trong hỗn hợp là (x + 2y) mol PV = (x + 2y) RT PV 1 -> x + 2y = = = 0,02231 mol (1) RT 0,0821 . 546 Số mol PCl5 ban đầu là (x + y) theo định luật bảo toàn khối lượng. Khối lượng PCl5 ban đầu = khối lượng hỗn hợp sau phản ứng = 2,48g 2,48 -> x + y = = 0,0119 mol (2) 208,5 (1) , (2) -> x = 0,00149 y = 0,01041 [PCl5] = [Cl2] = 0,00149 mol/l [PCl3] = [Cl2] = 0,01041 mol/l [PCl 3 ][Cl 2 ] KC = = 0,728 [PCl 5 ]
  6. Kp = Kc . RT = 3,26
Đồng bộ tài khoản