intTypePromotion=3

Đề thi ôn tập PLC

Chia sẻ: Ta Van Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
291
lượt xem
54
download

Đề thi ôn tập PLC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề ôn tập PLC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi ôn tập PLC

  1. ÑEÀ OÂN TAÄP PLC. (Ñeà chæ coù tính chaát tham khaûo) 1. Thieát keá , veõ sô ñoà noái daây In/Out, vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC cho maïch xaùc ñònh thöù töï öu tieân cho 3 thí sinh, moät giaùm khaûo. Khi Giaùm khaûo ra leänh, aán reset, neáu thí sinh naøo aán tröôùc thì ñeøn thí sinh ñoù saùng nhaáp nhaùy, chuoâng keâu trong voøng 3sec. Khi giaùm khaûo aán Reset thì ñeøn taét, maïch trôû laïi hoaït ñoäng bình thöôøng. Trong voøng 10s khoâng coù thí sinh naøo baám thì ngoõ ra ñeøn vaø chuoâng cuûa thí sinh khoâng taùc ñoäng nöõa, giaùm khaûo reset laïi ñeå baét ñaàu caâu keá tieáp. 2. Thieát keá, veõ moâ hình, sô ñoà noái daây In/Out vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC cho maïch caáp nöôùc noài hôi, ôû cheá ñoä töï ñoäng vaø tay, coù baùo ñoäng möùc cao vaø thaáp. 3. Thieát keá, veõ sô ñoà noái daây In/Out, vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC cho ñeøn giao thoâng taïi moät ngaõ tö giao thoâng ôû cheá ñoä töï ñoäng (coù cheá ñoä ban ñeâm) vaø tay. 4. Thieát keá, veõ sô ñoà noái daây maïch ñoäng löïc vaø ñieàu khieån vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC cho maïch khôûi ñoäng ñoäng cô theo hai chieàu, coù ñoåi noái sao-tam giaùc. 5. Thieát keá, veõ moâ hình, sô ñoà noái daây In/Out vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC cho baõi giöõ xe oâtoâ töï ñoäng, soá löôïng xe trong baõi laø 200. Thoáng keâ soá löôïng xe trong ngaøy. 6. PLC S7 – 200 nhaän döõ lieäu maõ ASCII daïng soá (khoâng quaù 9) töø modul ñaàu vaøo IW0 (4 byte ASCII töông öùng 1 WORD soá nguyeân). Vieát chöông trình nhaän ñuùng 100 byte döõ lieäu töø modul IW0 vôùi chu kyø 1sec, caát vaøo vuøng nhôù baét ñaàu töø ñòa chæ MB0, sau ñoù chuyeån sang soá nguyeân 16 bit löu vaøo vuøng nhôù baét ñaàu töø ñòa chæ VB0. Haõy chuyeån oâ nhôù VW0 sang maõ LED 7 ñoaïn roài xuaát ra modul ñaàu ra tuøy choïn. 7. Thieát keá, veõ sô ñoà noái daây maïch ñoäng löïc, ñieàu khieån vaø vieát chöông trình ñieàu khieån khôûi ñoäng ñoäng cô rotor daây quaán coù 5 naác ñieän trôû. 8. PLC S7-200 gheùp vôùi moät loadcell taàm toái ña 1500kg qua module AIW0. Vieát chöông trình ñoïc loadcell, chuaån hoùa ñöa veà daïng BCD vôùi chu kyø 1 giaây. Khi khoái löôïng laø 1500kg thì soá ñoïc laø 32000. 9. Maïch PUSH ON – PUSH OFF nhö sau: Bình thöôøng ñeøn ôû ngoõ ra Q0.0 taét. Khi nhaán nuùt nhaán I0.0 thì ñeøn saùng, nhaán laàn nöõa thì ñeøn taét, nhaán laïi thì ñeøn saùng… Thieát keá, veõ sô ñoà noái daây In/Out vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC theo yeâu caàu sau: a/ Coù duøng counter. b/ Khoâng duøng counter 10. Duøng leänh ñoïc thôøi gian thöïc cuûa PLC laäp trình cho heä thoáng chuoâng baùo giôø trong tröôøng hoïc. Heä thoáng goàm 2 cheá ñoä: tay vaø töï ñoäng. 6h30 : chuoâng vaøo tieát 1 7g15 : chuoâng ra tieát 1 7g20 :chuoâng vaøo tieát 2 8g5: chuoâng ra tieát 2
  2. Töông töï cho caùc tieát töø 3-12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản