intTypePromotion=4

Đề thi thử CĐ-ĐH môn Hóa_Mã đề 006

Chia sẻ: Nguyen Van Hanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
119
lượt xem
20
download

Đề thi thử CĐ-ĐH môn Hóa_Mã đề 006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử cđ-đh môn hóa_mã đề 006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử CĐ-ĐH môn Hóa_Mã đề 006

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 006 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 006 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:…........................... Câu 1. Kh ng ñ nh nào sau ñây là sai ? A. H n h p Na, Al có th tan h t trong dung d ch NaCl B. H n h p Fe3O4, Cu có th tan h t trong dung d ch H2SO4 loãng C. H n h p ZnS, CuS có th tan h t trong dung d ch HCl D. H n h p KNO3 có th tan h t trong dung d ch HCl Câu 2. ð tách nhanh Al2O3 ra kh i h n h p b t g m Al2O3, CuO và ZnO mà không làm thay ñ i kh i lư ng c a Al2O3, có th dùng hóa ch t nào sau ñây ? A. Axit HCl, dung d ch NaOH B. Dung d ch NaOH, khí CO2 C. Nư c D. Dung d ch NH3 Câu 3. Theo ñ nh nghĩa axit – bazơ c a Bronxtet, các ch t và ion thu c dãy nào dư i ñây là các ch t lư ng tính ? A. CO32-, CH3COO- B. ZnO, Al2O3, HSO4-, NH4+ - C. ZnO, Al2O3, HCO3 , H2O D. NH4+, HCO3-, CH3COO- Câu 4. Phương trình nào sau ñây bi u di n ñúng ph n ng c a dây s t nóng ñ cháy trong khí Cl2 ? A. Fe + Cl2 → FeCl2 B. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 C. 3Fe + 4Cl2  → FeCl2 + 2FeCl3 D. Tùy ñi u ki n c A, B, C ñ u có th x y ra Câu 5. Liên k t hóa h c trong tinh th kim lo i: A. Là liên k t c ng hóa tr ñư c hình thành b i nh ng c p electron góp chung gi a hai nguyên t kim lo i B. Là liên k t ion ñư c hình thành gi a các ph n t tích ñi n trái d u C. Là liên k t cho nh n ñư c hình thành b i quá trình cho và nh n các c p electron gi a nguyên t kim lo i này v i nguyên t kim lo i khác D. Là liên k t ñ c bi t gi a ion kim lo i và electron t do trong m ng tình th Câu 6. Có phương trình hóa h c sau: Fe + CuSO4  → Cu + FeSO4 Phương trình nào dư i ñây bi u th s oxi hóa cho ph n ng hóa h c trên? A. Fe2+ + 2e  → Fe B. Fe  → Fe2+ + 2e C. Cu2+ + 2e → Cu D. Cu → Cu2+ + 2e Câu 7. K t lu n nào sau ñây là sai ? A. Nhôm tan d n trong dung d ch HCl nhưng không tan trong ñung d ch HNO3 ñ c ngu i B. Nhôm tan d n trong dung d ch ki m C. Nhôm tan d n trong nư c khi ñun nóng D. Nhôm tan d n trong dung d ch H2SO4 loãng, không tan trong H2SO4 ñ c ngu i Câu 8. Khi cho h n h p K và Al vào nư c ta th y h n h p tan h t ch ng t : A. Nư c dư B. Nư c dư và nK > nAl C. Nư c dư và nAl > nK D. Al tan hoàn toàn trong nư c Câu 9. Dùng ch t nào sau ñây ñ phân bi t FeCO3, FeO, Fe2O3, Al2O3 ? A. Dung d ch NaOH B. Dung d ch HCl C. Dung d ch HNO3 loãng D. Dung d ch H2SO4 ñ c nóng Câu 10. Cho bi t nhi t ñ nóng ch y c a nư c ñá (H2O) là 00C, c a mu i ăn (NaCl) là 8010C. Nh n xét nào sau ñây v liên k t c a nư c ñá và mu i ăn là ñúng? A. Tinh th ion b n hơn tinh th phân t B. Liên k t ion b n hơn liên k t c ng hóa tr C. Liên k t ion kém b n hơn liên k t c ng hóa tr D. Tinh th phân t b n hơn tin th ion Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 006 Câu 11. Th y ngân d bay hơi và r t ñ c. N u ch ng may nhi t k th y ngân b v thì ch t có th dùng ñ kh th y ngân là A. b t Fe B. b t lưu huỳnh C. nư c D. natri Câu 12. Ph n ng nào dư i ñây chuy n d ch theo chi u thu n khi tăng áp su t ho c gi m nhi t ñ c a bình? A. COCl2 (k) CO (k) + Cl2 (k) ∆H = 113 kJ/mol B. CO (k) + H2O (h) CO2 (k) + H2 (k) ∆H = -41,8 kJ/mol C. N2 (k) + 3H2 2NH3 (k) ∆H = -92 kJ/mol D. SO3 (k) SO2 (k) + O2 (k) ∆H = 192 kJ/mol Câu 13. Trong các oxit c a s t, oxit nào không có kh năng làm m t màu dung d ch thu c tím trong môi trư ng axit? A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. T t c các oxit Câu 14. Hai oxit c a nitơ (A, B) cùng có thành ph n % v kh i lư ng oxi là 69,55%. Hai oxit ñó là: A. NO và N2O2 B. N2O và NO C. NO2 và N2O4 D. ðáp án khác Câu 15. Cho 100 ml dung d ch h n h p CuSO4 1M và Al2(SO4)3 1M tác d ng v i dung d ch NH3 dư, l c l y k t t a ñem nung ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ch t r n có kh i lư ng là: A. 18,2 gam B. 10,2 gam C. 9,8 gam D. 8,0 gam Câu 16. Dung d ch A là dung d ch NaOH C%. L y 36 gam dung d ch A tr n v i 400 ml dung d ch AlCl3 0,1M thì lư ng k t t a b ng khi l y 148 gam dung d ch A tr n v i 400 ml dung d ch AlCl3 0,1M. C b ng: A. 3,6 B. 4,0 C. 4,2 D. 4,4 Câu 17. L y x mol Al cho vào m t dung d ch có a mol AgNO3 và b mol Zn(NO3)2. Ph n ng k t thúc thu ñư c dung d ch X có hai mu i. Cho dung d ch X tác d ng NaOH dư không có k t t a. Giá tr c a x là: A. 2a < x < 4b B. a ≤ 3x < a + 2b C. a + 2b < 2x < a + 3b D. x = a + 2b Câu 18. Nguyên t X có t ng s h t b ng 58. S nơtron g n b ng s proton. X có s kh i là: A. 38 B. 39 C. 40 D. k t qu khác Câu 19. Xét ph n ng: CO (k) + H2O (k) CO2 (k) + H2 (k) (Kcb = 4) N u xu t phát t 1 mol CO và 3 mol H2O thì s mol CO2 trong h n h p khi ph n ng ñ t tr ng thái cân b ng là: A. 0,097 mol B. 0,106 mol C. 0,894 mol D. 0,903 mol Câu 20. L y 2,98 gam h n h p X g m Zn và Fe cho vào 200 ml dung d ch HCl 1M, sau khi ph n ng hoàn toàn ta cô c n (trong ñi u ki n không có oxi) thì ñư c 6,53 gam ch t r n. Th tích khí H2 bay ra (ñktc) là A. 0,56 lít B. 1,12 lít C. 2,24 lít D. 4,48 lít Câu 21. Hòa tan 2,84 gam h n h p hai mu i cacbonat c a kim lo i A và B k ti p nhau trong nhóm IIA b ng dung d ch HCl dư thì thu ñư c 0,96 lít CO2 (54,60C, 0,9 atm) và dung d ch X. A và B l n lư t là: A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba Câu 22. Cho 3,42 gam Al2(SO4)3 vào 50 ml dung d ch NaOH thu ñư c 1,56 gam k t t a và dung d ch X. N ng ñ mol/l c a dung d ch NaOH là: A. 1,2M B. 2,4M C. 3,6M D. 4,2M Câu 23. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m 0,27 gam b t nhôm và 2,04 gam b t Al2O3 trong dung d ch NaOH dư thu ñư c dung d ch X. Cho CO2 dư tác d ng v i dung d ch X thu ñư c k t t a X1, nung X1 nhi t ñ cao ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c oxit X2. Bi t H = 100%. Kh i lư ng X2 là: A. 1,02 gam B. 2,04 gam C. 2,55 gam D. 3,06 gam Câu 24. L y m gam b t s t cho tác d ng v i clo thu ñư c 16,25 gam mu i s t clorua. Hòa tan hoàn toàn cũng lư ng s t ñó trong axit HCl dư thu ñư c a gam mu i khan. Giá tr c a a (gam) là: A. 12,7 gam B. 16,25 gam C. 25,4 gam D. 32,5 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 006 Câu 25. ði n phân v i ñi n c c trơ dung d ch mu i clorua c a m t kim lo i hóa tr (II) v i cư ng ñ dòng ñi n 3A. Sau 1930 giây, th y kh i lư ng catot tăng 1,92 gam. Kim lo i trong mu i clorua trên là kim lo i nào sau ñây ? A. Zn B. Ni C. Fe D. Cu Câu 26. Trong các ch t sau ñây, ñ linh ñ ng c a nguyên t H là m nh nh t trong phân t : A. H2O B. CH3CH2OH C. CH3OCH3 D. CH4 Câu 27. Nguyên t c chung c a phép phân tích ñ nh tính các h p ch t h u cơ là: A. Chuy n các nguyên t C, H, N thành các ch t vô cơ ñơn gi n, d nh n bi t B. ð t cháy ch t h u cơ ñ tìm C dư i d ng mu i ñen C. ð t cháy ch t h u cơ ñ tìm nitơ do có mùi khét gi ng mùi tóc cháy D. ð t cháy ch t h u cơ ñ tìm hiñro dư i d ng hơi nư c Câu 28. Ch n câu ñúng nh t trong các câu sau A. Rư u là h p ch t trong phân t có nhóm OH B. Rư u là h p ch t h u cơ trong phân t có ch a ion OH¯ liên k t v i g c hiñrocacbon C. Rư u là h p ch t h u cơ trong phân t có nhóm hiñroxyl liên k t v i g c hiñrocacbon D. Rư u là h p ch t ion khi tan trong nư c phân li thành anion OH¯ và cation g c hiñrocacbon R+ Câu 29. Có bao nhiêu ñ ng phân anñehit có công th c phân t C5H10O ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 30. Trong ch t o ru t phích ngư i ta thư ng dùng phương pháp nào sau ñây: A. Cho axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 B. Cho anñehit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 C. Cho axit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 D. Cho glucozơ tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3. Câu 31. Cho các ch t: Etilen glicol, axit acrylic, axit añipic, hexametilen ñiamin, axit axetic. B ng ph n ng tr c ti p có th ñi u ch ñư c t i ña bao nhiêu polime ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 32. Chi u gi m d n nhi t ñ sôi c a các ch t: CH3CHO, C2H5OH, H2O là A. H2O, C2H5OH, CH3CHO B. H2O, CH3CHO, C2H5OH C. CH3CHO, H2O,C2H5OH D. CH3CHO, C2H5OH, H2O Câu 33. Trong công nghi p glucozơ ñư c ñi u ch b ng cách: A. Trùng h p 6 phân t HCHO B. Th y phân tinh b t v i xúc tác axit C. Dùng ph n ng quang h p D. Th y phân xenlulozơ v i xúc tác axit vô cơ Câu 34. Nh ng ch t và v t li u nào sau ñây là ch t d o: 1. Polietylen 2. Polistire 3. ð t sét ư t 4. G m 5. Bakelit 6. PVC A. 1, 2, 3, 5 B. 1, 3, 5, 6 C. 1, 2, 5, 6 D. 3, 4, 5, 6 Câu 35. Cho sơ ñ ph n ng: CH4  → C2H2  → vinylaxetilen  → C4H6 → cao su buna. S ph n ng oxi hóa kh là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 36. Th y phân C4H6O2 trong môi trư ng axit thu ñư c h n h p hai ch t ñ u có ph n ng tráng gương. Công th c c u t o c a C4H6O2 là: A. CH3 – COO – CH = CH2 B. HCOO – CH2 – CH = CH2 C. HCOO – CH = CH – CH3 D. CH2 = CH – COO – CH3 Câu 37. Có bao nhiêu ñ ng phân c u t o c a amin b c nh t có công th c phân t C4H11N ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 38. Cho 9,2 gam h n h p ancol propylic và ancol ñơn ch c B tác d ng v i Na dư, sau ph n ng thu ñư c 2,24 lít H2 (ñktc). Công th c c a B là: A. CH3OH B. CH3CH2OH C. CH3CH(OH)CH3 D. CH2=CHCH2OH Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 006 Câu 39. Kh i lư ng glucozơ thu ñư c khi th y phân 1 kg tinh b t là: A. 1 kg B. 1,05 kg C. 1,11 kg D. 1,23 kg Câu 40. ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hiñrocacbon m ch h thu c cùng dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 11,2 lít CO2 (ñktc) và 9 gam H2O. Hai hiñrocacbon ñó thu c dãy ñ ng ñ ng: A. Ankan B. Xicloankan C. Anken D. Ankin Câu 41. Cho 3,38 gam h n h p Y g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i Na thoát ra 672 ml khí (ñktc). Cô c n dung d ch thì thu ñư c h n h p r n Y. Kh i lư ng Y là: A. 3,61 gam B. 4,04 gam C. 4,70 gam D. 4,76 gam Câu 42. H n h p A g m rư u no, ñơn ch c và m t axit no, ñơn ch c. Chia A thành hai ph n b ng nhau +) Ph n 1: ð t cháy hoàn toàn th y t o thành 2,24 lít khí CO2 (ñktc) +) Ph n 2: Este hóa hoàn toàn và v a ñ thu ñư c m t este. ð t cháy este này thì lư ng nư c sinh ra là A. 1,8 gam B. 2,7 gam C. 3,6 gam D. Chưa xác ñ nh ñư c Câu 43. Xà phòng hóa hoàn toàn 1,48 gam h n h p hai este A, B là ñ ng phân c a nhau c n dùng h t 20 ml dung d ch NaOH 1M. M t khác khi ñ t cháy hoàn toàn h n h p hai este ñó thì thu ñư c khí CO2 và H2O v i th tích b ng nhau ( cùng ñi u ki n). Công th c c u t o hai este ñó là A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 B. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 C. HCOOCH2H2CH3 và HCOOCH(CH3)CH3 D. CH3COOCH = CH2 và CH2 = CHCOOCH3 Câu 44. ð t cháy hoàn toàn 8,7 gam aminoaxit X (có m t nhóm NH2) thì thu ñư c 0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O và 1,12 lít ( ñktc) m t khí trơ. Công th c phân t c a X là: A. C3H5O2N2 B. C3H5O2N C. C3H7O2N D. C6H10O2N2 Câu 45. ð t cháy hoàn toàn m gam m t h n h p g m C2H4, C3H6, C4H10 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Giá tr c a m là: A. 1,48 B. 2,08 C. 2,16 D. Chưa bi t Câu 46. Tách nư c hoàn toàn t h n h p X g m 2 ancol A và B ta ñư c h n h p Y g m các olefin. N u ñ t cháy hoàn toàn X thì thu ñư c 1,76 gam CO2. Khi ñ t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i lư ng nư c và CO2 sinh ra là: A. 1,76 gam B. 2,48 gam C. 2,76 gam D. 2,94 gam Câu 47. Ch t h u cơ A ch a 10,33% hiro. ð t cháy A ch thu ñư c CO2 và H2O v i s mol b ng nhau và s mol oxi tiêu t n g p 4 l n s mol A. A tác d ng CuO ñun nóng ñư c ch t h u cơ B. A tác d ng KMnO4 ñư c ch t h u cơ D. D m t nư c ñư c B. Công th c A, B, D l n lư t là: A. C3H4(OH)3, C2H5CHO, C3H5(OH)3. B. C2H3CH2OH, C2H3CHO, C3H5(OH)3 C. C3H4(OH)2, C2H5CHO, C3H5OH D. C2H3CH2OH, C2H4(OH)2, CH3 CHO Câu 48. Sau khi lên men nư c qu nho ta thu ñư c 100 lít rư u vang 10o (bi t hi u su t ph n ng lên men ñ t 95% và ancol etylic nguyên ch t có kh i lư ng riêng là 0,8 g/ml). Gi thi t trong nư c qu nho ch có m t lo i ñư ng là glucozơ. Kh i lư ng glucozơ có trong lư ng nư c qu nho ñã dùng là A. 15,652 kg B. 16,476 kg C. 19,565 kg D. 20,595 kg Câu 49. Trung hòa 9 gam m t axit no, ñơn ch c, m ch h b ng lư ng v a ñ NaOH thu ñư c 12,3 gam mu i. Axit ñó là: A. HCOOH B. CH3COOH C. C2H5COOH D. C3H7COOH Câu 50. H p ch t h u cơ A có công th c phân t C9H10O2. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,05 mol A c n v a ñ là 1 lít NaOH 1M và thu ñư c s n ph m là h n h p hai mu i. Công th c c u t o c a este ñó là: A. CH3 – CH2 – COOC6H5 B. CH3 – COOCH2 – C6H5 C. HCOOCH2CH2C6H5 D. HCOOCH2 – C6H4 – CH3 Cho: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2