intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
177
lượt xem
40
download

Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học 2009 môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa

  1. Trường THPT Hướng Hoá gv:Lý Chí Thành ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Thời gian: 90 phút C©u 1 : §Ó thu lÊy Ag tinh khiÕt tõ hçn hîp X gåm (a mol Al2O3, b mol CuO vμ c mol Ag2O) ng−êi ta hoμ tan X bëi dung dÞch chøa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 thu ®−îc dung dÞch Y, sau ®ã thªm (gi¶ thiÕt c¸c ph¶n øng ®Òu ®¹t 100%) A. 2c mol bét Al vμo Y. B. c mol bét Al vμo Y. C. 2c mol bét Cu vμo Y. D. c mol bét Cu vμo Y. C©u 2 : Mỗi ankan có công thức trong day sau sẽ tồn tại một đồng phân tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra monoankan duy nhất? A. C2H6 , C3H8 , C4H10, C6H14 B. C2H6, C5H12, C8H18 C. C3H8, C6H14, C4H10 D. C2H6, C5H12, C6H14 C©u 3 : Nh÷ng kim lo¹i trong d·y nμo sau ®©y cã thÓ ®−îc ®iÒu chÕ tõ oxit b»ng ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn? A. Mg, Zn, Fe. B. Fe, Al, Cu. C. Fe, Cu, Zn. D. Pb, Cr, Ca. C©u 4 : Este X có công thức phân tử C5H10O2. Xà phòng hoá E thu được 1 ancol không bị oxi hoá bởi CuO. Tên của X là A. isopropyl axetat. B. tert-butyl fomiat. C. isobutyl fomiat. D. propyl axetat. C©u 5 : §èt ch¸y hoμn toμn 0,56 lÝt khÝ butan (®ktc) vμ cho toμn bé s¶n phÈm ch¸y hÊp thô vμo b×nh ®ùng 400 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,2M ®Õn ph¶n øng hoμn toμn. Hái khèi l−îng dung dÞch trong b×nh t¨ng hay gi¶m bao nhiªu gam? A. gi¶m 5,17 gam. B. t¨ng 4,28 gam. C. t¨ng 6,26 gam. D. gi¶m 2,56 gam. C©u 6 : Chia 7,8 gam hỗn hợp rượu etylic và rượu đồng đẳng ROH thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với Na dư thì thu được 1,12 lit khí H2 (đktc). Phần 2: Cho tác dụng với 30 gam CH3COOH (xt H2SO4 đặc). Biết hiệu suất của các phản ứng este hoá đều là 80%. Vậy tổng khối lượng este thu được là A. 3,24 gam. B. 5,25 gam. C. 6,48 gam. D. 4,72 gam. C©u 7 : Cho hçn hîp 2 an®ªhit lμ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp t¸c dông hÕt víi H2 d− (Ni/t0) thu ®−îc hçn hîp Y gåm 2 ancol ®¬n chøc. §èt ch¸y hoμn toμn hçn hîp Y thu ®−îc 11 gam CO2 vμ 6,3 gam H2O. C«ng thøc ph©n tö cña 2 an®ªhit trªn lμ H2CO vμ C2H4 A. C3H6O vμ C4H6O. B. C. C2H4O vμ C3H6O. D. C2H4O vμ C3H4O. C©u 8 : Dung dÞch metyl amin cã thÓ t¸c dông ®−îc víi nh÷ng chÊt nμo sau ®©y: H2SO4 lo·ng Na2CO3, FeCl3, quú tÝm, C6H5ONa, CH3COOH. A. FeCl3, quú tÝm, C6H5ONa, CH3COOH. B. quú tÝm, H2SO4 lo·ng, FeCl3, CH3COOH. C. FeCl3, quú tÝm, H2SO4 lo·ng , Na2CO3. D. quú tÝm, H2SO4 lo·ng, Na2CO3, CH3COOH. C©u 9 : Cã mÊy dÉn xuÊt C4H9Br khi t¸c dông víi dung dÞch KOH + etanol vμ ®un nãng, trong mçi tr−êng hîp chØ t¹o ra anken duy nhÊt? A. mét dÉn xuÊt. B. Bốn dÉn xuÊt. C. hai dÉn xuÊt. D. ba dÉn xuÊt. C©u 10 : S¾p xÕp c¸c r−îu sau: etanol, butanol, pentanol theo thø tù ®é tan trong n−íc giảm dÇn: A. pentanol > butanol > etanol. B. etanol > butanol > pentanol. C. etanol > pentanol > butanol. D. butanol > etanol > pentanol. C©u 11 : NÕu cho cïng sè mol H2SO4 t¸c dông hoμn toμn víi mçi chÊt sau theo c¸c ph¶n øng: 1. H2SO4 + CuO. 2. H2SO4 + Cu(OH)2. 3. H2SO4 + CuCO3. 4. H2SO4 ®Æc + Cu. 1
  2. Trường THPT Hướng Hoá gv:Lý Chí Thành Ph¶n øng l−îng CuSO4 thu ®−îc nhá nhÊt lμ A. 1. B. 4 C. 3 D. 2 C©u 12 : Nung 316 gam KMnO4 mét thêi gian thÊy cßn l¹i 300 gam chÊt r¾n. VËy % khèi l−îng KMnO4 ®· bÞ nhiÖt ph©n lμ A. 40%. B. 30%. C. 25%. D. 50%. C©u 13 : §iÖn ph©n dung dÞch chøa m gam hçn hîp 2 muèi CuSO4 vμ NaCl víi các điện cực trơ cho ®Õn khi ë 2 ®iÖn cùc n−íc còng ®iÖn ph©n th× dõng l¹i. Dung dÞch thu ®−îc sau ®iÖn ph©n hßa tan võa ®ñ 1,6 gam CuO vμ ë an«t cña b×nh ®iÖn ph©n cã 448 ml khÝ bay ra (®ktc). Gi¸ trÞ cña m lμ A. 5,97 gam. B. 4,8 gam C. 4,95 gam. D.3,875 gam C©u 14 : Mét este cã CTPT lμ C4H6O2, khi thuû ph©n trong m«i tr−êng axit thu ®−îc axetan®ªhit, c«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña este ®ã lμ A. CH3COO - CH=CH2. B. HCOO - C(CH3)=CH2. C. HCOO - CH=CH-CH3. D. CH2=CH - COO - CH3. C©u 15 : Cho dung dÞch có 0,016 ml Ca(OH)2 vμo 100 ml dung dÞch KHCO3 0,2M thu ®−îc kÕt tña X. Läc thu kÕt tña X ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi th× thu ®−îc m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lμ A. 0,56g B. 0,896g C. 1,12g D. 1,6g C©u 16 : Từ 100 lít dung dịch rượu etylic 400 (d = 0,8 g/ml) có thể điều chế được bao nhiêu kg cao su buna (Hiệu suất quá trình là 75%)? A. 28,174 kg. B. 25,215 kg. C. 14,087 kg. D. 18,783 kg. C©u 17 : Cho 0,02 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,67 gam muối khan. Khối lượng phân tử của X là A. 183,5 đvc. B. 134 đvc. C. 148 đvc. D. 147 đvc. C©u 18 : TÝnh khèi l−îng este metylmetacrylat thu ®−îc khi nung nãng 215 gam axit metacrylic víi 100 gam r−îu metylic. Gi¶ thiÕt ph¶n øng hãa este ®¹t hiÖu suÊt 60%. A. 150 gam B. 200 gam. C. 125 gam D. 175 gam C©u 19 : Cho hçn hîp 2 kim lo¹i Mg vμ Fe t¸c dông víi dung dÞch CuCl2. KhuÊy ®Òu hçn hîp đến phản ứng hoàn toàn, läc röa kÕt tña thu ®−îc dung dÞch B vμ chÊt r¾n C. Thªm vμo dung dÞch B mét l−îng d− dung dÞch NaOH lo·ng, läc röa kÕt tña míi t¹o thμnh, råi ®em nung kÕt trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi thu ®−îc chÊt r¾n D gåm 2 oxit. Sè l−îng c¸c ph¶n øng ho¸ häc xÈy ra trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm trªn lμ A. 5. B. 7. C. 4. D. 6. C©u 20 : Cho 3 khÝ H2 (0,33 mol), O2 (0,15 mol), Cl2 (0,03 mol) vμo b×nh kÝn vμ g©y næ. Nång ®é % cña chÊt trong dung dÞch thu ®−îc sau khi g©y næ lμ (biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoμn toμn) A. 32,65%. B. 57,46%. C. 45,68%. D. 28,85%. C©u 21 : Cã 4 dung dÞch muèi riªng biÖt: CuCl2, ZnCl2, AlCl3 vμ FeCl3. NÕu thªm dung dÞch KOH (d−), råi thªm tiÕp dung dÞch NH3 (d−) vμo 4 dung dÞch trªn th× sè chÊt kÕt tña thu ®−îc lμ A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. C©u 22 : Cho glixerol (glixerin) t¸c dông víi hçn hîp 3 axit bÐo gåm: C17H35COOH, C17H33COOH vμ C17H31COOH th× cã thÓ t¹o ra tèi ®a bao nhiªu este 3 lÇn este? A. 9. B. 15. C. 12. D. 18. C©u 23 : D·y gåm nh÷ng gluxit cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g−¬ng lμ A. glucoz¬, fructoz¬, mantoz¬. B. glucoz¬, xenluloz¬, fructoz¬. C. glucoz¬, fructoz¬, saccaroz¬. D. tinh bét, mantoz¬, glucoz¬. C©u 24 : CÇn thªm vμo 500 gam dung dÞch NaOH 12% bao nhiªu gam n−íc ®Ó thu ®−îc dung dÞch NaOH 8%? A. 500 gam. B. 250 gam. C. 750 gam. D. 150 gam. C©u 25 : Ph¸t biÓu nμo sau ®©y ®óng? (1) Phenol cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng thÕ trong nh©n 2
  3. Trường THPT Hướng Hoá gv:Lý Chí Thành (víi HNO3, Br2) dÔ h¬n nhiÒu so víi benzen, ph¶n øng x¶y ra kh«ng cÇn xóc t¸c hay ®un nãng. (2 Phenol cã tÝnh axit hay cßn gäi lμ axit phenic. TÝnh axit cña phenol m¹nh h¬n cña r−îu lμ do ¶nh h−ëng cña gèc phenyl ®Õn nhãm OH. (3) TÝnh axit cña phenol yÕu h¬n H2CO3 v× khi sôc khÝ CO2 vμo dung dÞch C6H5ONa ta sÏ thu ®−îc C6H5OH vμ muèi Na2CO3. (4) Phenol trong n−íc cho m«i tr−êng axit, quú tÝm ho¸ ®á. A. (1), (2), (3). B. (1), (2). C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3). C©u 26 : T¬ enang thuéc lo¹i A. t¬ axetat. B. t¬ poliamit. C. t¬ t»m. D. t¬ polieste. C©u 27 : 6,94g hh FexOy và Al hòa tan trong 100ml dd H2SO4 1,8M, sinh ra 0,672 lít H2 (đkc). Biết lượng axit đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phản ứng. FexOy là: A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Không tìm được C©u 28 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thì thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. C«ng thøc ph©n tö cña X lμ A. C4H6O4. B. C3H6O2. C. C4H6O2. D. C4H8O2. C©u 29 : Cho 16,25 gam FeCl3 vμo dung dÞch Na2S d− th× thu ®−îc kÕt tña X. Khèi l−îng cña kÕt tña X lμ A. 10,7 gam. B. 3,2 gam. C. 1,6 gam. D. 4 gam. C©u 30 : Cho luång khÝ CO d− ®i qua èng sø ®ùng hçn hîp Fe3O4 vμ CuO ®un nãng ®Õn ph¶n øng hoμn toμn, thu ®−îc 2,32g hçn hîp kim lo¹i. KhÝ tho¸t ra cho ®i vμo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d− thÊy t¹o ra 5 gam kÕt tña. Khèi l−îng hçn hîp 2 oxit kim lo¹i ban ®Çu lμ A. 3,12 gam B. 3,92 gam. C. 3,22 gam D. 4,20 gam C©u 31 : 0,1 mol axit hữu cơ X tác dụng với một lượng vừa đủ 200 ml dung dịch KOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit hữu cơ X trên thì thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là HOOCCH2COO A. B. CH3COOH. C. HOOC-COOH. D. HCOOH. H. C©u 32 : Cho dung dÞch chøa a mol Ba(AlO2)2 t¸c dông víi dung dÞch chøa b mol HCl. §Ó kh«ng cã kÕt tña xuÊt hiÖn sau ph¶n øng th× A. b = 6a. B. b = 8a. C. b = 5a. D. b = 4a. C©u 33 : So s¸nh hiÖn t−îng xÈy ra khi cho khÝ CO2 vμ dung dÞch HCl lo·ng t¸c dông víi dung dÞch muèi NaAlO2 lμ A. ®Òu xuÊt hiÖn kÕt tña keo tr¾ng. B. ®Òu xuÊt hiÖn kÕt tña keo tr¾ng, råi kÕt tña tan ra nÕu dïng HCl d−, nh−ng kÕt tña vÉn kh«ng tan nÕu dïng CO2 d−. C. ®Òu xuÊt hiÖn kÕt tña keo tr¾ng, råi kÕt D. ®Òu xuÊt hiÖn kÕt tña keo tr¾ng, råi kÕt tña tan ngay nÕu dïng CO2 vμ HCl d−. tña tan ra nÕu dïng CO2 d−, nh−ng kÕt tña vÉn kh«ng tan nÕu dïng HCl d−. C©u 34 : §iÒu chÕ phenol (1) tõ CH4 (2) cÇn qua c¸c chÊt trung gian lμ: natri phenolat (3), phenyl clorua (4), benzen (5) vμ axetilen (6). S¬ ®å thÝch hîp lμ A. (2) → (6) → (5) → (3) → (4) → (1). B. (2) → (6) → (5) → (4) → (3) → (1). C. (2) → (5) → (3) → (4) → (6) → (1). D. (2) → (4) → (6) → (3) → (5) → (1). C©u 35 : Đốt cháy hoàn toàn 1,12 gam chất hữu cơ X thì thu được 2,64 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của X đối với H2 nhỏ hơn 30, vậy công thức phân tử của X là A. C3H6O. B. CH4O. C. C2H6O. D. C3H4O. C©u 36 : Đun nóng 25,7g một loại chất béo (không chứa tạp chất) với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, khi phản ứng xảy ra xong phải dùng 160ml dd HCl 1M, để trung hòa NaOH dư được dd X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là: A. 35, 9 gam. B. 26,54 gam. C. 108,265 gam. D. 110,324 gam. 3
  4. Trường THPT Hướng Hoá gv:Lý Chí Thành C©u 37 : Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: Fe(nãng ®á) + O2 → A A + HCl → B + C + H2O B + NaOH → D + G C + NaOH → E + ... 0 D+?+? → E E ⎯t ⎯→ F + ... C¸c chÊt A, E , F lÇn l−ît lμ A. FeO, Fe(OH)3, Fe2O3. B. Fe2O3, Fe(OH)2, Fe3O4. C. Fe3O4, Fe(OH)3, Fe2O3. D. Fe3O4, Fe(OH)2, FeO. C©u 38 : KÕt luËn nμo sau ®©y kh«ng ®óng? A. nèi thanh Zn bên ngoài vá tÇu thñy phần B. c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc b»ng kim lo¹i khi ngâm trong nước b»ng thÐp th× vá tÇu tiÕp xóc víi h¬i n−íc ë nhiÖt ®é cao cã thñy sÏ ®−îc b¶o vÖ. kh¶ n¨ng bÞ ¨n mßn hãa häc. C. ®Ó ®å vËt b»ng thÐp ngoμi kh«ng khÝ Èm D. mét miÕng vá ®å hép lμm b»ng s¾t t©y (s¾t th× ®å vËt sÏ bÞ ¨n mßn ®iÖn hãa. tr¸ng thiÕc) bÞ x©y s¸t tËn bªn trong, ®Ó trong kh«ng khÝ Èm th× thiÕc bÞ ¨n mßn tr−íc. C©u 39 : X: CH3 - COOH; Y: CH2 – CHO Z: H – COO – CH3 T: CH3 – CHO OH . t0S của dãy tăng dần theo thứ tự: A. X
  5. Trường THPT Hướng Hoá gv:Lý Chí Thành 3. Trong các quá trình trên, số phản ứng oxi hóa - khử là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 48 : Cho 19,2 gam Cu vμo 500 ml dung dÞch NaNO3 1M, sau ®ã thªm 500 ml dung dÞch HCl 2M ®Õn ph¶n øng hoμn toμn th× thu ®−îc khÝ NO vμ dung dÞch X. Ph¶i thªm bao nhiªu lÝt dung dÞch NaOH 0,2M ®Ó kÕt tña hÕt i«n Cu2+ trong dung dÞch X? A. 2 lÝt. B. 1,5 lÝt. C. 4 lÝt. D. 2,5 lÝt. C©u 49 : Cho dung dÞch Ba(OH)2 d− vμo dung dÞch chøa 4 muèi: FeCl2, CuSO4, AlCl3, ZnSO4 th× thu ®−îc kÕt tña. Läc kÕt tña, ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi, thu ®−îc chÊt r¾n X. Trong X gåm A. Fe2O3, ZnO vμ CuO. B. Fe2O3, CuO vμ BaSO4. C. Fe2O3, ZnO, CuO vμ BaSO4. D. FeO, CuO vμ BaSO4. C©u 50 : L−u huúnh t¸c dông víi dung dÞch kiÒm nãng: 3S + 6KOH 2K2S + K2SO3 + 3H2O. Trong ph¶n øng nμy cã tØ lÖ sè nguyªn tö l−u huúnh bÞ oxi ho¸ : sè nguyªn tö l−u huúnh bÞ khö lμ A. 2:1 B. 2 : 3 C. 1 : 2 D. 1 : 3 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản