intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học 2009 môn Vật lý THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
204
lượt xem
112
download

Đề thi thử đại học 2009 môn Vật lý THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học 2009 môn vật lý thpt chuyên lê hồng phong tp.hcm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học 2009 môn Vật lý THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM

  1. S GD & ðT TP. H CHÍ MINH KỲ THI TH ð I H C L n 3 Tháng 3 - 2009 Trư ng THPT Chuyên Lê H ng Phong Môn thi: V T LÍ (ð thi có 05 trang) Th i gian làm bài: 90 phút H và tên thí sinh: Mã đ thi: 225 Ph n I: Ph n chung. Câu 1. Cư ng ñ dòng ñi n trong m ch dao ñ ng LC có bi u th c i = 9cos ω t(mA). Vào th i ñi m năng lư ng ñi n trư ng b ng 8 l n năng lư ng t trư ng thì cư ng ñ dòng ñi n i b ng A. 3mA. B. 1,5 2 mA. C. 2 2 mA. D. 1mA. Câu 2. Tia h ng ngo i và tia Rơnghen có bư c sóng dài ng n khác nhau nên chúng A. có b n ch t khác nhau và ng d ng trong khoa h c k thu t khác nhau. B. b l ch khác nhau trong t trư ng ñ u. C. b l ch khác nhau trong ñi n trư ng ñ u. D. chúng ñ u có b n ch t gi ng nhau nhưng tính ch t khác nhau. Câu 3. M t lò xo có kh i lư ng không ñáng k có ñ c ng k = 100N/m. M t ñ u treo vào m t ñi m c ñ nh, ñ u còn l i treo m t v t n ng kh i lư ng 500g. T v trí cân b ng kéo v t xu ng dư i theo phương th ng ñ ng m t ño n 10cm r i buông cho v t dao ñ ng ñi u hòa. L y g = 10m/s2, kho ng th i gian mà lò xo b nén m t chu kỳ là π π π π A. s. B. s. C. s. D. s. 3 2 5 2 15 2 6 2 Câu 4. M t m ch ñi n xoay chi u g m m t cu n dây và m t t ñi n có ñi n dung thay ñ i ñư c m c n i ti p. ð t vào hai ñ u m ch ñi n này m t ñi n áp xoay chi u có t n s và ñi n áp hi u d ng không ñ i, ñi u ch nh ñi n dung c a t sao cho ñi n áp hi u d ng gi a hai b n t có giá tr l n nh t. Khi ñó π A. ñi n áp gi a hai ñ u cu n dây s m pha so v i ñi n áp gi a hai b n t . 2 B. công su t tiêu th trên m ch là l n nh t. C. trong m ch có c ng hư ng ñi n. π D. ñi n áp gi a hai ñ u m ch ch m pha so v i ñi n áp gi a hai ñ u cu n dây. 2 Câu 5. M t v t dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm. N u t i m t th i ñi m nào ñó v t ñang có li ñ x = 3cm và ñang chuy n ñ ng theo chi u dương thì sau ñó 0,25 s v t có li ñ là A. - 4cm. B. 4cm. C. -3cm. D. 0. Câu 6. Khi chi u m t chùm sáng h p g m các ánh sáng ñơn s c ñ , vàng, l c và tím t phía ñáy t i m t bên c a m t lăng kính th y tinh có góc chi t quang nh . ði u ch nh góc t i c a chùm sáng trên sao cho ánh sáng màu tím ló ra kh i lăng kính có góc l ch c c ti u. Khi ñó A. ch có thêm tia màu l c có góc l ch c c ti u. B. tia màu ñ cũng có góc l ch c c ti u. C. ba tia còn l i ló ra kh i lăng kính không có tia nào có góc l ch c c ti u. D. ba tia ñ , vàng và l c không ló ra kh i lăng kính. Câu 7. Trong thí nghi m I-âng v giao thoa ánh sáng, các khe h p ñư c chi u b i b c x bư c sóng λ1 = 0,6 µ m và sau ñó thay b c x λ1 b ng b c x có bư c sóngλ2 . Trên màn quan sát ngư i ta th y, t i v trí vân t i th 5c a b c x λ1 trùng v i v trí vân sáng b c 5 c a b c x λ2 . λ2 có giá tr là: A. 0,57 µ m. B. 0,60 µ m. C. 0,67 µ m. D. 0,54 µ m. Câu 8. Nh n ñ nh nào sau ñây là sai khi nói v hi n tư ng c ng hư ng trong m t h cơ h c. A. T n s dao ñ ng c a h b ng v i t n s c a ngo i l c. B. Khi có c ng hư ng thì dao ñ ng c a h không ph i là ñi u hòa. C. Biên ñ dao ñ ng l n khi l c c n môi trư ng nh . D. khi có c ng hư ng thì dao ñ ng c a h là dao ñ ng ñi u hòa. u r Câu 9. M t khung dây quay ñ u trong t trư ng B vuông góc v i tr c quay c a khung v i t c ñ n = r u r 1800 vòng/ phút. T i th i ñi m t = 0, véctơ pháp tuy n n c a m t ph ng khung dây h p v i B m t góc 300. T thông c c ñ i g i qua khung dây là 0,01Wb. Bi u th c c a su t ñi n ñ ng c m ng xu t hi n trong khung là : π π A. e = 0, 6π cos(30π t − )Wb . B. e = 0, 6π cos(60π t − )Wb . 6 3 π π C. e = 0, 6π cos(60π t + )Wb . e = 60 cos(30t + )Wb . D. 6 3 Câu 10. Th c hi n sóng d ng trên dây AB có chi u dài l v i ñ u B c ñ nh, ñ u A dao ñ ng theo phương trình u = a cos 2π ft. G i M là ñi m cách B m t ño n d, bư c sóng là λ , k là các s nguyên. Kh ng ñ nh nào sau ñây là sai? λ A. V trí các nút sóng ñư c xác ñ nh b i công th c d = k. 2
  2. λ B. V trí các b ng sóng ñư c xác ñ nh b i công th c d = (2k + 1). 2 λ C. Kho ng cách gi a hai b ng sóng liên ti p là d = . 2 λ D. Kho ng cách gi a m t nút sóng và m t b ng sóng liên ti p là d = . 4 Câu 11. Ch n phát bi u ñúng khi nói v kh năng phát quang c a m t v t. A. Bư c sóng mà v t có kh năng phát ra l n hơn bư c sóng ánh sáng kích thích chi u t i nó. B. Bư c sóng mà v t có kh năng phát ra nh hơn bư c sóng ánh sáng kích thích chi u t i nó. C. M t v t ñư c chi u sáng b i ánh sáng có bư c sóng nào thì phát ra ánh sáng có bư c sóng ñó. D. M i v t khi ñư c chi u sáng v i ánh sáng có bư c sóng thích h p ñ u phát ra ánh sáng. Câu 12. M t ño n m ch ñi n xoay chi u g m m t t ñi n có dung kháng ZC = 200Ω và m t cu n dây m c n i ti p. Khi ñ t vào hai ñ u ño n m ch trên m t ñi n áp xoay chi u luôn có bi u th c u = π 120 2 cos(100πt + )V thì th y ñi n áp gi a hai ñ u cu n dây có giá tr hi u d ng là 120 và s m pha 3 π so v i ñi n áp ñ t vào m ch. Công su t tiêu th c a cu n dây là 2 A. 72 W. B. 240W. C. 120W. D. 144W. Câu 13. Nh n xét nào sau ñây v dao ñ ng t t d n là ñúng? A. Có t n s và biên ñ gi m d n theo th i gian. B. Môi trư ng càng nh t thì dao ñ ng t t d n càng nhanh. C. Có năng lư ng dao ñ ng luôn không ñ i theo th i gian. D. Biên ñ không ñ i nhưng t c ñ dao ñ ng thì gi m d n. Câu 14. ð t vào hai ñ u m ch ñi n ch a hai trong ba ph n t g m: ði n tr thu n R, cu n dây thu n c m có ñ t c m L, t ñi n có ñi n dung C m t hi u ñi n th xoay chi u n ñ nh có bi u th c u = U0cos ω t(V) thì cư ng ñ dòng ñi n qua m ch có bi u th c i = I0cos( ω t - π/4) (A). Hai ph n t trong m ch ñi n trên là: A. Cu n dây n i ti p v i t ñi n v i ZL = 2ZC. B. Cu n dây n i ti p v i t ñi n v i 2ZL = ZC. C. ði n tr thu n n i ti p v i cu n dây v i R = ZL. D. ði n tr thu n n i ti p v i t ñi n v i R = ZC. Câu 15. Cho ño n m ch như hình v . Khi ñ t vào hai ñ u C R L B m ch m t ñi n áp có bi u th c u = 120 2 cos100 π t(V) thì th y A M N ñi n áp gi a hai ñ u ño n NB và ñi n áp gi a ñ u ño n AN và có cùng m t giá tr hi u d ng và trong m ch ñang có c ng hư ng ñi n. ði n áp hi u d ng gi a hai ñ u ñi n tr R là A. 30 2 V. B. 60 2 V. C. 30V. D. 60V π Câu 16. M t ngu n O phát sóng cơ dao ñ ng theo phương trình u0 = 2cos(20πt + ) (trong ñó u 3 tính b ng ñơn v mm, t tính b ng ñơn v s). Xét sóng truy n theo m t ñư ng th ng t O ñ n ñi m M v i t c ñ không ñ i 1m/s. Trong kho ng t O ñ n M có bao nhiêu ñi m dao ñ ng cùng pha v i dao ñ ng t i ngu n O? Bi t M cách O m t kho ng 45cm. A. 4. B.3. C. 2. D. 5. Câu 17. Chi u l n lư t hai b c x có bư c sóng λ1 = 0,35µ m và λ2 = 0, 54 µ m vào m t t m kim lo i, ta th y t s v n t c ban ñ u c c ñ i b ng 2. Công thoát c a electron c a kim lo i ñó là: A. 2,1eV. B. 1,3eV. C. 1,6eV. D. 1,9eV. Câu 18. Tia laze không có ñ c ñi m nào sau ñây? A. Là chùm sáng song song. B. Là chùm sáng h i t . C. G m các phôton cùng t n s và cùng pha. D. Là chùm sáng có năng lư ng cao. 210 Câu 19. H t nhân Po là ch t phóng x phát ra tia α và bi n ñ i thành h t nhân Pb. T i th i ñi m t, t l gi a s h t nhân chì và s h t Po trong m u là 5, v y t i th i ñi m này t l kh i lư ng h t chì và kh i lư ng h t Po là A. 0,204. B. 4,905. C. 0,196. D. 5,097. Câu 20. M t m ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n g m m t cu n c m có ñ t c m L bi n thiên t 0,3 H ñ n 12 H và m t t ñi n có ñi n dung bi n thiên t 20pF ñ n 800pF. Máy này có th b t ñư c sóng ñi n t có bư c sóng l n nh t là: A. 184,6m. B. 284,6m. C. 540m. D. 640m. Câu 21. Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v máy phát ñi n xoay chi u 3 pha. A. Stato là ph n ng g m 3 cu n dây gi ng nhau ñ t l ch nhau 1200 trên vòng tròn. B. Hai ñ u m i cu n dây c a ph n ng là m t pha ñi n. C. Roto là ph n t o ra t trư ng, stato là ph n t o ra dòng ñi n. D. Roto là ph n t o ra dòng ñi n, stato là ph n t o ra t trư ng.
  3. Câu 22. M t bi n th có hao phí bên trong xem như không ñáng k , khi cu n 1 n i v i ngu n xoay chi u U1 = 110V thì hi u ñi n th ño ñư c cu n 2 là U2 = 220V. N u n i cu n 2 v i ngu n U1 thì hi u ñi n th ño ñư c cu n 1 là A. 110 V. B. 45V. C. 220 V. D. 55 V . Câu 23. Khi nói v ph n ng h t nhân t a năng lư ng, ñi u nào sau ñây là sai? A. Các h t nhân s n ph m b n hơn các h t nhân tương tác. B. T ng ñ h t các h t tương tác nh hơn t ng ñ h t kh i các h t s n ph m. C. T ng kh i lư ng các h t tương tác nh hơn t ng kh i lư ng các h t s n ph m. D. T ng năng lư ng liên k t c a các h t s n ph m l n hơn t ng năng lư ng liên k t c a các h t tương tác. Câu 24. Màu s c c a các v t A. ch do v t li u c u t o nên v t y mà có. B. ch do s h p th có l c l a t o nên. C. ph thu c vào ánh sánh chi u t i nó và v t li u c u t o nên nó. D. ch ph thu c vào ánh sáng chi u t i nó. Câu 25. M t ngu n âm N phát âm ñ u theo m i hư ng. T i ñi m A cách N 10m có m c cư ng ñ âm L0(dB) thì t i ñi m B cách N 20m m c cư ng ñ âm là L0 L0 A. L0 – 4(dB). B. (dB). C. (dB). D. L0 – 6(dB). 4 2 Câu 26. Ch n câu sai. A. M i ánh sáng ñơn s c có m t bư c sóng và t n s xác ñ nh. B. Chi t su t c a ch t làm lăng kính ñ i v i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng càng ng n thì càng l n. C. M i ánh sáng ñơn s c có m t màu s c và t n s nh t ñ nh. D. T c ñ truy n c a các ánh ñơn s c khác nhau trong cùng m t môi trư ng thì khác nhau. Câu 27. L n lư t chi u vào cat t c a m t t bào quang ñi n các b c x ñi n t g m b c x có bư c sóng λ1 = 0,26 µm và b c x có bư c sóng λ2 = 1,2λ1 thì v n t c ban ñ u c c ñ i c a các êlectrôn 3 quang ñi n b t ra t cat t l n lư t là v1 và v2 v i v2= v1 . Gi i h n quang ñi n λ0 c a kim lo i làm cat t này 4 là A. 0,42 µm. B. 1,45 µm. C. 1,00 µm. D. 0,90 µm. Câu 28. Trong quá trình dao ñ ng ñi u hòa c a con l c ñơn. Nh n ñ nh nào sau ñây là sai? A. Khi qu n ng ñi m gi i h n, l c căng dây treo có có ñ l n c a nh hơn tr ng lư ng c a v t. B. ð l n c a l c căng dây treo con l c luôn l n hơn tr ng lư ng v t. C. Chu kỳ dao ñ ng c a con l c không ph thu c vào biên ñ dao ñ ng c a nó. D. Khi khi góc h p b i phương dây treo con l c và phương th ng ñ ng gi m, t c ñ c a qu năng s tăng. Câu 29. Quang ph v ch phát x là m t quang ph g m A. m t s v ch màu riêng bi t cách nhau b ng nh ng kho ng t i. B. m t v ch màu n m trên n n t i. C. các v ch t ñ t i tím cách nhau nhưng kho ng t i. D. các v ch t i n m trên n n quang ph liên t c. Câu 30. ð t vào hai ñ u m ch ñi n xoay chi u g m m t cu n dây và m t t ñi n m c n i ti p m t π ñi n áp xoay chi u n ñ nh có bi u th c u = 100 6 cos(100π t + )(V ). Dùng vôn k có ñi n tr r t l n l n 4 lư t ño ñi n áp gi a hai ñ u cu n c m và hai b n t ñi n thì th y chúng có giá tr l n lư t là 100V và 200V. Bi u th c ñi n áp gi a hai ñ u cu n dây là: π π A. ud = 100 2 cos(100π t + )(V ) . B. ud = 200 cos(100π t + )(V ) . 2 4 3π 3π C. ud = 200 2 cos(100π t + )(V ) . D. ud = 100 2 cos(100π t + )(V ) . 4 4 2π Câu 31. ði n tích c a t ñi n trong m ch dao ñ ng LC bi n thiên theo phương trình q = Qocos( t T T + π ). T i th i ñi m t = , ta có: 4 A. Năng lư ng ñi n trư ng c c ñ i. B. Hi u ñi n th gi a hai b n t b ng 0. C. ði n tích c a t c c ñ i. D. Dòng ñi n qua cu n dây b ng 0. Câu 32. T n s quay c a roto luôn b ng t n s dòng ñi n trong: A. máy phát ñi n xoay chi u 3 pha. B. ñ ng cơ không ñ ng b 3 pha. C. máy phát ñi n m t chi u. D. máy phát ñi n xoay chi u m t pha.
  4. π Câu 33. Phương trình dao ñ ng c a m t v t dao ñ ng ñi u hòa có d ng x= 8cos(2πt + ) cm. 2 Nh n xét nào sau ñây v dao ñ ng ñi u hòa trên là sai? A. Sau 0,5 giây k t th i ñi m ban v t l i tr v v trí cân b ng. B. Lúc t = 0, ch t ñi m ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. C. Trong 0,25 (s) ñ u tiên, ch t ñi m ñi ñư c m t ño n ñư ng 8 cm. 3 D. T c ñ c a v t sau sk t lúc b t ñ u kh o sát, t c ñ c a v t b ng không. 4 Câu 34. Ch n phát bi u sai v dao ñ ng duy trì. A. Có chu kỳ b ng chu kỳ dao ñ ng riêng c a h . B. Năng lư ng cung c p cho h ñúng b ng ph n năng lư ng m t ñi trong m i chu kỳ. C. Có t n s dao ñ ng không ph thu c năng lư ng cung c p cho h . D. Có biên ñ ph thu c vào năng lư ng cung c p cho h trong m i chu kỳ. Câu 35. Khi nói v quá trình sóng ñi n t , ñi u nào sau ñây là không ñúng? A. Trong quá trình lan truy n, nó mang theo năng lư ng. B. Véctơ cư ng ñ ñi n trư ng và véctơ c m ng t luôn vuông góc v i phương truy n sóng. C. Trong quá trình truy n sóng, ñi n trư ng và t trư ng luôn dao ñ ng vuông pha nhau. D. Trong chân không, bư c sóng c a sóng ñi n t t l ngh ch v i t n s sóng. Câu 36. M t ch t phóng x phát ra tia α, c m t h t nhân b phân rã sinh ra m t h t α. Trong th i gian m t phút ñ u, ch t phóng x sinh ra 360 h t α, sau 6 gi , thì trong m t phút ch t phóng x này ch sinh ra ñư c 45 h t α. Chu kì c a ch t phóng x này là A. 4. gi . B. 1 gi . C. 2 gi . D. 3 gi . Câu 37. Nh n xét nào v ph n ng phân h ch và ph n ng nhi t h ch là không ñúng? A. S phân h ch là hi n tư ng m t h t nhân n ng h p th m t nơtron ch m r i v thành hai h t nhân trung bình cùng v i 2 ho c 3 nơtron. B. Ph n ng nhi t h ch ch x y ra nhi t ñ r t cao . C. Bom khinh khí ñư c th c hi n b i ph n ng phân h ch. D. Con ngư i ch th c hi n ñư c ph n ng nhi t h ch dư i d ng không ki m soát ñư c . 236 Câu 38. H t nhân 88 Ra phóng ra 3 h t α và m t h t β- trong chu i phóng x liên ti p. Khi ñó h t nhân con t o thành là: 222 224 222 224 A. 84 X. B. 83 X. C. 83 X. D. 84 X. Câu 39. M t v t dao ñ ng ñi u hòa, khi v t ñi t v trí cân b ng ra ñi m gi i h n thì A. chuy n ñ ng c a v t là ch m d n ñ u. B. th năng c a v t gi m d n. C. v n t c c a v t gi m d n. D. l c tác d ng lên v t có ñ l n tăng d n. Câu 40. Trong m t môi trư ng v t ch t ñàn h i có hai ngu n k t h p A và B cách nhau 10 cm, cùng t n s . Khi ñó t i vùng gi a hai ngu n ngư i ta quan sát th y xu t hi n 10 dãy dao ñ ng c c ñ i và c t ño n S1S2 thành 11 ño n mà hai ño n g n các ngu n ch dài b ng m t n a các ño n còn l i. Bi t T c ñ truy n sóng trong môi trư ng ñó là 50cm/s. T n s dao ñ ng c a hai ngu n là: A. 25Hz. B. 30Hz. C. 15Hz. D. 40Hz. Ph n II: Dành cho chương trình nâng cao. Câu 41. Ngư i ta dùng prôton b n phá h t nhân Bêri ñ ng yên. Hai h t sinh ra là Hêli và X. Bi t prton có ñ ng năng K= 5,45MeV, H t Hêli có v n t c vuông góc v i v n t c c a h t prôton và có ñ ng năng KHe = 4MeV. Cho r ng ñ l n c a kh i lư ng c a m t h t nhân (ño b ng ñơn v u) x p x b ng s kh i A c a nó. ð ng năng c a h t X b ng A. 6,225MeV . B. 1,225MeV . C. 4,125MeV. D. 3,575MeV . Câu 42. V t r n th nh t quay quanh tr c c ñ nh ∆1 có momen ñ ng lư ng là L1, momen quán tính ñ i v i tr c ∆1 là I 1 = 9 kg.m 2 . V t r n th hai q uay quanh tr c c ñ nh ∆2 có momen ñ ng lư ng là L2, momen quán tính ñ i v i tr c ∆ 2 là I 2 = 4 kg.m 2 . Bi t ñ ng năng quay c a hai v t r n trên L1 b ng nhau. T s b ng L2 5 2 4 3 A. . B. . C. . D. . 3 3 9 2 Câu 43. Khi m t v t chuy n ñ ng v i t c ñ v thì kh i lư ng c a v t ñó s v2 A. càng nh khi t c ñ càng l n. B. gi m ñi 1− so v i khi v t ñ ng yên. c2 v2 C. càng l n t c ñ càng l n. D. tăng thêm 1− so v i khi v t ñ ng yên. c2 Câu 44. Phương trình c a to ñ góc φ theo th i gian t nào dư i ñây mô t m t chuy n ñ ng quay ch m d n ñ u c a m t v t r n quay quanh tr c c ñ nh, ngư c chi u dương? A. φ = -5 + 4t - t2 (rad). B. φ = 5 - 4t + t2 (rad). 2 C. φ = -5 - 4t - t (rad). D. φ = 5 + 4t - t2 (rad)
  5. Câu 45. M t con l c lò xo treo th ng ñ ng. Kích thích cho con l c dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng. Chu kì và biên ñ dao ñ ng c a con l c l n lư t là 0,4 s và 8 cm. Ch n tr c x’x th ng ñ ng chi u dương hư ng xu ng, g c t a ñ t i v trí cân b ng, g c th i gian t = 0 khi v t qua v trí cân b ng theo chi u dương. L y gia t c rơi t do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Th i gian ng n nh t k t khi t = 0 ñ n khi l c ñàn h i c a lò xo có ñ l n c c ti u là 2 7 1 4 A. s. B. s. C. s. D. s. 30 30 30 15 Câu 46. Dư i tác d ng c a mômen ngo i l c, m t bánh xe b t ñ u quay nhanh d n ñ u, sau 8 giây 80 quay ñư c vòng. Sau ñó không tác d ng mômen ngo i l c n a thì nó quay ch m d n ñ u v i gia t c π 2rad/s2 dư i tác d ng c a mômen l c ma sát có ñ l n 0,2Nm. Mômen ngo i l c có ñ l n là A. 0,4N.m. B. 0,6N.m. C. 0,7N.m. D. 0,3N.m. Câu 47. M t m ch ñi n g m ñi n tr thu n R, cu n dây thu n c m và m t t ñi n có ñi n dung thay ñ i ñư c m c n i ti p. ð t vào hai ñ u ño n m ch trên m t hi u ñi n th xoay chi u có bi u th c u = U 0 cos ωt (V). Khi thay ñ i ñi n dung c a t ñ cho hi u ñi n th gi a hai b n t ñ t c c ñ i và b ng 2U. Ta có quan h gi a ZL và R là: R A. ZL = . B. ZL = 2R. C. ZL = 3 R. D. ZL = 3R. 3 Câu 48. Ch n câu sai: Khi v t r n quay quanh m t tr c thì A. góc mà v t quay ñư c t l v i th i gian. B. gia t c góc không ñ i và khác không thì v t quay bi n ñ i ñ u. C. chuy n ñ ng quay c a v t là ch m d n khi gia t c góc âm. D. v t có th quay nhanh d n v i gia t c góc âm. Câu 49. Hai âm phát ra t hai nh c c có cùng ñ cao mà tai ngư i nghe v n phân bi t ñư c là vì chúng có A. pha dao ñ ng khác nhau. B. âm s c khác nhau. C. t n s khác nhau. D. biên ñ khác nhau. Câu 50. Khi nói v h t và ph n h t, ñi u nào sau ñây là sai? A. H t và ph n h t cùng ñi n tích. B. H t và ph n h t có cùng kh i lư ng ngh . C. Có th x y ra hi n tư ng h y m t c p “h t + ph n h t” thành các phôton. D. Có th x y ra hi n tư ng sinh m t c p “h t + ph n h t” t các phôton ------------H T----------- 1A 2D 3C 4D 5B 6C 7D 8B 9B 10B 11A 12A 13B 14C 15D 16A 17D 18B 19B 20A 21D 22D 23C 24C 25D 26A 27B 28B 29A 30D 31B 32D 33B 34D 35C 36C 37C 38B 39D 40A 41D 42D 43C 44B 45B 46C 47C 48C 49B 50A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản