intTypePromotion=3

Đề thi thử ĐH-CĐ 2010 môn Vật lý (BGD)_M095

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
191
lượt xem
72
download

Đề thi thử ĐH-CĐ 2010 môn Vật lý (BGD)_M095

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh-cđ 2010 môn vật lý (bgd)_m095', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH-CĐ 2010 môn Vật lý (BGD)_M095

  1. ð NG VI T HÙNG B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C, CAO ð NG NĂM 2010 -------------------------------- Môn thi: V T LÝ (ð thi có 06 trang) Th i gian làm bài : 90 phút, không k th i gian phát ñ -------------------------------------------- Mã ñ thi 095 H và tên thí sinh : ………………………………………………………….. S báo danh : ………………………………………………………………… I. PH N CHUNG CHO M I THÍ SINH, (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40) Câu 1: Ch n phát bi u sai: A. Hai dao ñ ng ñi u hoà cùng t n s , ngư c pha thì li ñ c a chúng luôn luôn ñ i nhau. B. Khi v t n ng c a con l c lò xo ñi t v trí biên ñ n v trí cân b ng thì vectơ v n t c và vectơ gia t c luôn luôn cùng chi u. C. Trong dao ñ ng ñi u hoà, khi ñ l n c a gia t c tăng thì ñ l n c a v n t c gi m. D. Dao ñ ng t do là dao ñ ng có t n s ch ph thu c ñ c tính c a h , không ph thu c các y u t bên ngoài. Câu 2: M t con l c ñơn có chi u dài ℓ. Trong kho ng th i gian ∆t nó th c hi n 12 dao ñ ng. Khi gi m ñ dài m t lư ng 32cm thì cũng trong kho ng th i gian nói trên, con l c th c hi n 20 dao ñ ng. Chi u dài ℓ ban ñ u c a con l c là: A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 80cm Câu 3: M t v t dao ñ ng ñi u hoà trên ño n th ng dài 10cm. Khi pha dao ñ ng b ng π/3 thì v t có v n t c v = −5π 3(cm / s) . Khi qua v trí cân b ng v t có v n t c là: A. 5πcm/s B. 10πcm/s C. 20πcm/s D. 15πcm/s Câu 4: Cho hai dao ñ ng ñi u hoà cùng phương x1 = 5 3cos (10πt ) (cm) và x2=A2sin(10πt)(cm). Bi t biên ñ c a dao ñ ng t ng h p là 10cm. Giá tr c a A2 là: A. 5cm B. 4cm C. 8cm D. 6cm Câu 5: Có 2 cu n dây m c n i ti p v i nhau,cu n 1 có ñ t c m L1 ,ñi n tr thu n R1 , cu n 2 có ñ t c m L2, ñi n tr thu n R2. Bi t L1R2 = L2R1. Hi u ñi n th t c th i 2 ñ u c a 2 cu n dây l ch pha nhau 1 góc: A. π/3 B. π/6 C. π/4 D. 0 Câu 6: Có 2 v t dao ñ ng ñi u hoà, bi t gia t c v t 1 cùng pha v i li ñ c a v t 2. Khi v t 1 qua v trí cân b ng theo chi u dương thì v t 2: A. Qua v trí cân b ng theo chi u âm.. B. Qua v trí cân b ng theo chi u dương. C. Qua v trí biên có li ñ âm. D. Qua v trí biên có li ñ dương. Câu 7: Cu n dây có ñ t c m L = 159mH khi m c vào hi u ñi n th m t chi u U = 100V thì cư ng ñ dòng ñi n I = 2A, khi m c cu n dây vào hi u ñi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U' = 120V, t n s 50Hz thì cư ng ñ dòng ñi n qua cu n dây là A. 1,5A B. 4A C. 1,7A D. 1,2A Câu 8: M t sóng âm truy n trong thép v i t c ñ 5000 m/s. N u ñ l ch pha c a sóng âm ñó hai ñi m g n nhau nh t cách nhau 1m trên cùng m t phương truy n sóng là π/2 thì t n s c a sóng b ng A. 5000 Hz. B. 1250 Hz. C. 2500 Hz. D. 1000 Hz Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
  2. ð NG VI T HÙNG Câu 9: M t máy phát ñi n xoay chi u m t pha có ph n c m g m 8 c p c c, rôto quay v i t c ñ 7 vòng/s. T n s dòng ñi n do máy phát ra là: A. 60Hz B. 50Hz C. 87Hz D. 56Hz Câu 10: Khi có sóng d ng trên s i dây ñàn h i, 2 ph n t v t ch t t i 2 ñi m b ng g n nhau nh t s dao ñ ng: A. Ngư c pha B. Cùng pha. C. L ch pha D. Vuông pha. Câu 11: S phóng x và ph n ng nhi t h ch gi ng nhau nh ng ñi m nào sau ñây? A. ð u là các ph n ng h t nhân x y ra m t cách t phát không ch u tác ñ ng bên ngoài. B. T ng ñ h t kh i c a các h t sau ph n ng l n hơn t ng ñ h t kh i c a các h t trư c ph n ng C. ð các ph n ng ñó x y ra thì ñ u ph i c n nhi t ñ r t cao D. T ng kh i lư ng c a các h t sau ph n ng l n hơn t ng kh i lư ng c a các h t trư c ph n ng Câu 12:M t m ch dao ñ ng g m 1 t ñi n C = 20nF và 1 cu n c m L = 8µH ñi n tr không ñáng k . ði n áp c c ñ i hai ñ u t ñi n là U0=1,5V. Cư ng ñ dòng hi u d ng ch y trong m ch . A. 48mA B. 65mA C. 53mA D. 72mA Câu 13: Phát bi u nào sau ñây không ñúng khi có hi n tư ng c ng hư ng trong m ch RLC n i ti p: A. u và i cùng pha B. Hi u ñi n th t c th i 2 ñ u R cùng pha v i hi u ñi n th t c th i 2 ñ u m ch. C. Z= 2 R D. LCω2 = 1 Câu 14: T i m t nơi trên m t ñ t, m t con l c ñơn dao ñ ng ñi u hòa. Trong kho ng th i gian ∆t, con l c th c hi n 60 dao ñ ng toàn ph n, thay ñ i chi u dài con l c m t ño n 44 cm thì cũng trong kho ng th i gian ∆t y, nó th c hi n 50 dao ñ ng toàn ph n. Chi u dài ban ñ u c a con l c là A. 60 cm. B. 100 cm. C. 80 cm. D. 144 cm. Câu 15: ð i v i dòng ñi n xoay chi u, cu n c m có tác d ng gì? A. C n tr dòng ñi n, dòng ñi n có t n s càng nh thì càng b c n tr nhi u. B. C n tr dòng ñi n, dòng ñi n có t n s càng l n càng b c n tr nhi u. C. Ngăn c n hoàn toàn dòng ñi n. D. Không làm c n tr dòng ñi n. Câu 16: Trong thí nghi m v i t bào quang ñi n. N u thi t l p hi u ñi n th ñ cho dòng quang ñi n tri t tiêu hoàn toàn thì: A. ch nh ng electron quang ñi n b t ra kh i b m t cat t theo phương pháp tuy n thì m i không b hút tr v cat t. B. electron quang ñi n sau khi b t ra kh i catôt ngay l p t c b hút tr v . C. chùm phôtôn chi u vào cat t không b h p th D. các electron không th b t ra kh i b m t cat t. Câu 17: ð t m t hi u ñi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U = 100V vào hai ñ u ño n m ch RLC n i ti p, cu n dây thu n c m kháng, R có giá tr thay ñ i ñư c. ði u ch nh R hai giá tr R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100Ω thì th y công su t tiêu th c a ño n m ch ng v i hai trư ng h p này như nhau. Công su t này có giá tr là A. 200W. B. 400W. C. 50W. D. 100W. Câu 18: M t con l c lò xo dao ñ ng th ng ñ ng. Bi t ñ l n l c ñàn h i c c ti u và c c ñ i l n lư t là 15N và 25N. L c h i ph c có ñ l n c c ñ i là: A. 20N B. 10N C. 15N D. 5N Câu 19: Trên ñư ng ph có m c cư ng ñ âm là L1 = 70 dB, trong phòng ño ñư c m c cư ng ñ âm là L2 = 40dB. T s I1/I2 b ng A. 300. B. 10000. C. 3000. D. 1000. Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
  3. ð NG VI T HÙNG Câu 20: Bi t kho ng th i gian gi a 2 l n liên ti p năng lư ng ñi n trư ng b ng năng lư ng t trư ng c a m ch dao ñ ng ñi n t t do LC là 10 −7 s. T n s dao ñ ng riêng c a m ch là: A. 2 MHz B. 5 MHz C. 2,5 MHz D. 10MHz Câu 21: Bi u th c hi u ñi n th 2 ñ u m ch và cư ng ñ dòng ñi n qua m ch RLC m c n i ti p l n lư t  π  π là: u=200cos 100πt −  V, i=2cos 100πt +  A. ði n tr thu n R c a ño n m ch là:  6  6 A. 50Ω B. 60Ω C. 100Ω D. 200Ω Câu 22: Sóng nào ñư c dùng trong truy n hình b ng sóng vô tuy n ñi n: A. Sóng ng n B. Sóng dài C. Sóng c c ng n D. Sóng trung Câu 23: M ch g m cu n c m và t ñi n có ñi n dung thay ñ i ñư c m c n i ti p r i m c vào ngu n xoay chi u u = 100 2 cos(ωt)V, ω không ñ i. ði u ch nh ñi n dung ñ m ch c ng hư ng, lúc này hi u ñi n th hi u d ng 2 ñ u cu n c m b ng 200(V). Khi ñó hi u ñi n th hi u d ng gi a 2 b n t là: A. 100 3 (V) B. 200(V) C. 100(V) D. 100 2 (V) Câu 24: M t m ch dao ñ ng LC c a máy thu vô tuy n c ng hư ng v i sóng ñi n t có bư c sóng λ. ð máy này có th thu ñư c sóng ñi n t có bư c sóng 2λ ngư i ta ghép thêm 1 t n a. H i t ghép thêm ph i ghép th nào và có ñi n dung là bao nhiêu? A. Ghép n i ti p v i t C và có ñi n dung 3C B. Ghép n i ti p v i t C và có ñi n dung C C. Ghép song song v i t C và có ñi n dung 3C D. Ghép song song v i t C và có ñi n dung C Câu 25: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng hai khe Iâng trong không khí ngư i ta th y t i M trên màn có vân sáng b c 3. N u nhúng toàn b h th ng vào trong nư c có chi u su t n = 4/3 thì t i M ta thu ñư c vân gì? A. Vân t i th 4 tính t vân trung tâm B. Vân sáng b c 4 C. Vân t i th 6 tính t vân trung tâm D. Vân sáng b c 6 Câu 26: Ch n câu ñúng. A. Quang ph liên t c c a m t v t ph thu c vào b n ch t c a v t nóng sáng. B. Quang ph liên t c không ph thu c vào nhi t ñ c a v t nóng sáng. C. Quang ph liên t c ph thu c vào nhi t ñ c a v t nóng sáng. D. Quang ph liên t c ph thu c vào nhi t ñ và b n ch t c a v t nóng sáng. Câu 27: Khi chi u b c x có bư c sóng λ1 = 0,45µm vào cat t c a m t t bào quang ñi n thì hi u ñi n th hãm là Uh. Khi thay b c x trên b ng b c x có bư c sóng λ2 thì hi u ñi n th hãm tăng g p ñôi. Cho gi i h n quang ñi n c a kim lo i làm cat t là λ0 = 0,50µm. Bư c sóng λ2 có giá tr là: A. 0,43µm. B. 0,25µm. C. 0,41µm. D. 0,38µm. Câu 28: Tính ch t nào sau ñây là tính ch t chung c a tia h ng ngo i và tia t ngo i A. làm ion hóa không khí B. có tác d ng ch a b nh còi xương C. làm phát quang m t s ch t D. có tác d ng lên kính nh Câu 29: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng c a I-âng. Hai khe h p cách nhau 1mm, kho ng cách t màn quan sát ñ n màn ch a hai khe h p là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghi m g m hai ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ1= 0,64µm và λ2= 0,48µm. Kho ng cách t vân sáng trung tâm ñ n vân sáng cùng màu v i nó và g n nó nh t là: A. 3,6mm. B. 4,8mm. C. 1,2mm. D. 2,4mm. 2 Câu 30: Treo qu c u m=1kg vào lò xo có k =100N/m, l y g=10m/s . Kích thích cho qu c u dao ñ ng th ng ñ ng. Bi t trong quá trình dao ñ ng, th i gian lò xo dãn g p ñôi th i gian lò xo nén. Biên ñ dao ñ ng c a qu c u là: A. 10cm B. 30cm C. 20cm D. 15cm Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
  4. ð NG VI T HÙNG Câu 31: M t ngu n âm xem như 1 ngu n ñi m, phát âm trong môi trư ng ñ ng hư ng và không h p th âm .Ngư ng nghe c a âm ñó là I0 =10–12 W/m2.T i 1 ñi m A ta ño ñư c m c cư ng ñ âm là L = 70dB.Cư ng ñ âm I t i A có giá tr là A. 70W/m2 B. 10–7 W/m2 C. 107 W/m2 D. 10–5 W/m2   t x  Câu 32: Bi u th c sóng c a ñi m M trên dây ñàn h i có d ng u = A cos  2π  −   (cm) . Trong ñó x   2 20   tính b ng cm, t tính b ng giây. Trong kho ng th i gian 2s sóng truy n ñư c quãng ñư ng là: A. 20cm B. 40cm. C. 80cm D. 60cm Câu 33: Trong thí nghi m I-âng, ngư i ta chi u sáng 2 khe ñ ng th i b c x màu ñ có bư c sóng 640nm và b c x màu l c. Trên màn quan sát, ngư i ta th y gi a hai vân sáng cùng màu v i vân sáng chính gi a có 7 vân màu l c. Bư c sóng ánh sáng màu l c trong thí nghi m là: A. 540nm B. 580nm C. 500nm D. 560nm Câu 34: Ngư i ta c n truy n t i 1 công su t P c a dòng ñi n xoay chi u m t pha t nhà máy ñi n ñ n nơi tiêu th . Khi ñi n áp nhà máy ñi n là U thì hi u su t truy n t i là 50%. N u dùng bi n th ñ tăng ñi n áp nhà máy lên 5 l n thì hi u su t truy n t i là: A. 80% B. 90% C. 96% D. 98% Câu 35: Chi u tia sáng màu ñ có bư c sóng 660nm t chân không sang thu tinh có chi t su t n =1,5. Khi tia sáng truy n trong thu tinh có màu và bư c sóng là: A. Màu tím, bư c sóng 440nm B. Màu ñ , bư c sóng 440nm C. Màu tím, bư c sóng 660nm D. Màu ñ , bư c sóng 660nm Câu 36: Trong thí nghi m Iâng giao thoa ánh sáng: Ngu n sáng phát ra hai b c x có bư c sóng l n lư t là λ1 = 0,5µm và λ2 = 0,75µm. Xét t i M là vân sáng b c 6 c a vân sáng ng v i bư c sóng λ1 và t i N là vân sáng b c 6 ng v i bư c sóng λ2 (M, N cùng phía ñ i v i tâm O). Trên MN ta ñ m ñư c A. 5 vân sáng. B. 3 vân sáng. C. 7 vân sáng. D. 9 vân sáng. Câu 37: M t v t dao ñ ng ñi u hòa theo m t tr c c ñ nh (m c th năng v trí cân b ng) thì A. ñ ng năng và th năng c a v t có ñ l n b ng nhau 4 l n. B. khi v t ñi t v trí cân b ng ra biên, v n t c và gia t c có ñ l n tăng d n. C. th năng c a v t b ng 1/2 cơ năng sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau và b ng 1/4 chu kỳ. D. th năng và ñ ng năng c a v t b ng nhau sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau và b ng 1/2 chu kỳ Câu 38: T i hai ñi m A và B (AB = 16cm) trên m t nư c dao ñ ng cùng t n s 50Hz, cùng pha, t c ñ truy n sóng trên m t nư c 100cm/s. Trên AB s ñi m dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i là: A. 15 ñi m k c A và B. B.14 ñi m tr A và B. C.16 ñi m tr A và B. D.15 ñi m tr A và B. Câu 39: G i B0 là c m ng t c c ñ i c a m t trong ba cu n dây stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha. C m ng t t ng h p c a t trư ng quay t i tâm stato có tr s b ng A. B = 0,5B0. B. B = B0. C. B = 3B0. D. B = 1,5B0. Câu 40: Chi u ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ vào catôt c a t bào quang ñi n có công thoát A, ñư ng ñ c trưng Vôn-Ampe thu ñư c ñi qua g c to ñ . N u chi u b c x có bư c song λ /2 thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các quang electron là: A. A B. A/2 C. 2A D. 4A II. PH N RIÊNG, (10 câu). Thí sinh ch ñư c ch n m t trong hai ph n (ph n A ho c ph n B) A – Theo chương trình Chu n, (t câu 41 ñ n câu 50) Câu 41: V t dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình x = Acos(ωt + ϕ) . ð th bi u di n s ph thu c c a v n t c dao ñ ng v vào li ñ x có d ng nào A. ðư ng tròn. B. ðư ng th ng. C. Elip D. Parabol. Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
  5. ð NG VI T HÙNG Câu 42: M t m ch ñi n xoay chi u RLC có ñi n tr thu n R = 110Ω ñư c m c vào ñi n áp  π u = 220 2cos  100πt +  V . Khi h s công su t c a m ch l n nh t thì m ch s tiêu th công su t b ng  2 A. 115W. B. 220W. C. 880W. D. 440W. Câu 43: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i biên ñ A và chu kỳ T. Th i gian ng n nh t ñ v t ñi ñư c quãng ñư ng có ñ dài A 2 là: A. T/8 B. T/4 C. T/6 D. T/12 Câu 44: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe I-âng, ngu n phát ra ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ. Kho ng vân i ño ñư c trên màn s tăng lên khi A. t nh ti n màn l i g n hai khe. B. thay ánh sáng trên b ng ánh sáng khác có bươc sóng λ' > λ. C. tăng kho ng cách hai khe. D. ñ t c h th ng vào môi trư ng có chi t su t l n hơn. Câu 45: Bi t t n s c a ho âm b c 3 mà ng sáo có 1 ñ u kín, 1 ñ u h phát ra là 1320Hz, v n t c truy n âm v = 330m/s. Chi u dài c a ng sáo là: A. 18,75cm B. 20,25cm C. 25,75cm D. 16,25cm Câu 46: T c ñ lan truy n c a sóng ñi n t . A. Không ph thu c vào môi trư ng truy n sóng nhưng ph thu c vào t n s c a sóng B. Không ph thu c vào c môi trư ng truy n sóng và t n s c a sóng C. Ph thu c vào c môi trư ng truy n sóng và t n s c a sóng D. Ph thu c vào môi trư ng truy n sóng và không ph thu c t n s c a sóng Câu 47: Cat t c a t bào quang ñi n làm b ng vônfram. Bi t công thoát êlectron ñ i v i vônfram là 7,2.10-19 J. Gi i h n quang ñi n c a vônfram là bao nhiêu ? A. 0,375 µm. B. 0,425 µm. C. 0,475 µm. D. 0,276 µm. Câu 48: Chi u l n lư t hai b c x ñơn s c có bư c sóng λ1 và λ2 vào catot c a t bào quang ñi n. Các electron b t ra v i v n t c ban ñ u c c ñ i l n lư t là v1 và v2 v i v1 = 2v2 . T s các hi u ñi n th hãm Uh1 /Uh2 ñ các dòng quang ñi n tri t tiêu là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Câu 49: Trong các ñơn v sau ñây, ñơn v nào là ñơn v c a cư ng ñ dòng ñi n Ω.s Ω.Wb Wb A. Ω.Wb.s . B. . C. . D. . Wb s Ω.s Câu 50: ð duy trì dao ñ ng cho m t cơ h mà không làm thay ñ i chu kì riêng c a nó, ta ph i A. Tác d ng ngo i l c vào v t dao ñ ng cùng chi u v i chuy n ñ ng trong m t ph n c a t ng chu kì. B. Tác d ng vào v t dao ñ ng m t ngo i l c không thay ñ i theo th i gian. C. Tác d ng vào v t dao ñ ng m t ngo i l c bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. D. Làm nh n, bôi trơn ñ gi m ma sát. B – Theo chương trình Nâng cao, (t câu 51 ñ n câu 60) Câu 51: ði u nào sai khi nói v chu kỳ dao ñ ng c a con l c v t lý A. Chu kỳ dao ñ ng c a nó ph thu c vào kh i lư ng v t n ng B. Chu kỳ dao ñ ng c a con l c v t lý ph thu c vào kho ng cách t tr c quay ñ n tr ng tâm c a v t r n. C. Chu kỳ dao ñ ng c a con l c v t lý ph thu c vào mômen quán tính v i tr c quay D. Chu kỳ dao ñ ng c a con l c v t lý ph thu c vào g c t a ñ ch n Câu 52: M t ngu n âm A chuy n ñ ng ñ u, ti n th ng ñ n máy thu âm B ñang ñ ng yên trong không khí thì âm mà máy thu âm thu ñư c có t n s A. b ng t n s âm c a ngu n thu âm B. nh hơn t n s âm c a ngu n âm Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
  6. ð NG VI T HÙNG C. không ph thu c vào t c ñ chuy n ñ ng c a ngu n âm A D. l n hơn t n s âm c a ngu n âm A Câu 53: M t mômen l c có ñ l n 10Nm tác d ng vào 1 bánh xe có mômen quán tính ñ i v i tr c bánh xe là 5kg.m2.Bi t bánh xe quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh thì sau 20s ñ ng năng c a bánh xe là: A. 8kJ B. 4kJ C. 10kJ D. 2kJ Câu 54: M t v t r n quay nhanh d n ñ t tr ng thái ñ ng yên quanh 1 tr c c ñ nh. các th i ñi m t1, t2 tính t lúc b t ñ u quay mômen ñ ng lư ng c a v t có giá tr l n lư t là L1, L2. N u t2 = 4t1 thì: A. L2 = 4L1 B. L2 = 2L1 C. L1 = 2 L2 D. L1 = 4 L2 Câu 55: Trong m t thí nghi m giao thoa Iâng, kho ng cách gi a hai khe Iâng là 1,5mm, kho ng cách t hai khe ñ n màn nh là 2m. S d ng ñ ng th i hai b c x ñơn s c có bư c sóng λ1 = 0,48µm và λ2 = 0,64µm. Kho ng cách ng n nh t gi a hai vân sáng cùng màu v i vân trung tâm là A. 0,96mm B. 1,28mm C. 2,32mm D. 2,56mm Câu 56: Cho các y u t sau v v t r n quay quanh m t tr c: 1 Kh i lư ng v t r n. 2. Kích thư c và hình d ng v t r n. 3. V trí tr c quay ñ i v i v t r n. 4. V n t c góc và mômen l c tác d ng lên v t r n. Mômen quán tính c a v t r n ph thu c vào A. 1, 2, 4. B. 2, 3, 4. C. 1, 2, 3. D. 1, 3, 4. Câu 57: M t v t r n quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh quanh 1 tr c c ñ nh,sau 20s t c ñ góc c a v t là 5rad/s.Sau bao lâu k t lúc v t r n b t ñ u quay thì hư ng c a gia t c toàn ph n và hư ng c a gia π t c pháp tuy n c a ñi m M trên v t h p nhau 1 góc . 4 A. 2s B. 1s C. 10s D. 4s Câu 58 : Trên m t ch t l ng có hai ngu n sóng k t h p dao ñ ng cùng pha theo phương th ng ñ ng t i hai ñi m c ñ nh A và B cách nhau 7,8 cm. Bi t bư c sóng là 1,2cm. S ñi m có biên ñ c c ñ i n m trên ño n AB là A. 12. B. 13. C. 11. D. 14. Câu 59: Cho m ch ñi n xoay chi u như hình v , R là ñi n tr thu n, L là cu n thu n c m, X là 1 trong 3 ph n t ñi n: ñi n tr L R thu n, cu n thu n c m ho c t ñi n. Bi t t ng tr c a m ch ñư c ∅ • X ∅ A M B tính b ng bi u th c Z = u/i, trong ñó u, i là hi u ñi n th t c th i 2 ñ u m ch và cư ng ñ dòng ñi n t c th i qua m ch. X là : A. t ñi n B. ñi n tr thu n C. cu n thu n c m D. cu n thu n c m ho c t Câu 60: M t v t trong su t không màu khi A. v t cho ánh sáng truy n qua nó và h p th l c l a ánh sáng trong mi n nhìn th y. B. v t cho ánh sáng truy n qua nó và không h p th ánh sáng trong mi n nhìn th y. C. v t h p th hoàn toàn các b c x trong kho ng 0,35µm ÷ 0,8µm D. v t ph n x hoàn toàn ánh sáng chi u vào nó. Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản