Đề thi thử ĐH môn Hóa_Đề 001 (Đáp án và hướng dẫn giải)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
11
download

Đề thi thử ĐH môn Hóa_Đề 001 (Đáp án và hướng dẫn giải)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh môn hóa_đề 001 (đáp án và hướng dẫn giải)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH môn Hóa_Đề 001 (Đáp án và hướng dẫn giải)

  1. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ðÁP ÁN VÀ HƯ NG D N GI I ð 001 PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. B. Các nguyên t s (IA, IIA, tr H), nguyên t d (IB → VIIIB) và nguyên t f (h lantan và actini) ñ u có m t hay hai electron l p ngoài cùng nên các nguyên t này là kim lo i. M t ph n các nguyên t p (IIIA → VIIIA) cũng là kim lo i, s còn l i là nguyên t phi kim. 2. C.Electron t do t o cho kim lo i b n tính ch t chung là tính ánh kim (ph n x ánh sáng), tính d o (các l p kim lo i có th trư t lên nhau), tính d n ñi n (s chuy n ñ ng thành dòng có hư ng c a các electron t do) và d n nhi t (truy n nhi t t ñi m này ñ n ñi m khác). Tính c ng ñư c quy t ñ nh b i ñ b n liên k t kim lo i. 3. B. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 1mol 1mol 1mol 1mol Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2 1mol 1,5mol 4. C. Na + HCl → NaCl + 1/2H2 (1) Na + H2O → NaOH + 1/2H2 (2) 0,1 ← 0,1 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O (3) 0,2 ← 0,1 m (Na) =`(0,1 + 0,2) × 23 = 6,9 (g) 5. A. Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl 0,05 0,05 ⇒ dư Na2CO3 ⇒ VCO 2 = 0,00L 6. B. M + 2HCl → MCl 2 + H 2 5,6 7 ,6 ⇒ n M = n H2 = = 0,25mol ⇒ M = = 30,4 ⇒ Mg = 24 < 30,4 < Ca = 40 22,4 0,25 7. A. 8. C. Al Al3+ + 3e- xN + (5x - 2y)e xN (sè mol NxOy 0,8 (5x - 3y)0,3 b»ng 0,3 mol) 0 0,24 0,3x  5x − 8 ⇒ 0,24 = (5x – 2y)0,3 ; ⇒  y = 2 ⇒ x = 2 và y = 1 (N2O)  x = 1; x = 2  47, 4 9. B. n phÌn = = 0,1(mol) ⇒ n Al3+ = 0,1 (mol) ; n = 0, 2 (mol) 474 SO2 − 4 Ba2+ + SO42– → BaSO4 ⇒ m (BaSO4) = 46,6 gam 0,2 0,2 Al3+ + 3OH– → Al(OH)3 Al(OH)3 + OH– → Al(OH)4– 0,1 0,3 0,1 còn 0,1 mol 3OH– 0,1 0,1 0,1 0 10. B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 0,01 0,04 0,01 còn 0,005 mol Fe Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 0,005 0,01 0,015 ⇒ mmu i = 0,015 mol × 180 g/mol = 2,7 gam o 11. C. Fe(OH)2 t → FeO + H2O (không có oxi) 1
  2. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí o FeCO3 t → FeO + H2O (không có oxi) o 2Fe(NO3)2 t → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2 o CO + Fe2O3 500− → 2FeO + CO2  600  12. B. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O 0,1 0,1 0,3 0,1 SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + 2HCl Na2SO3 + Cl2 + H2O → Na2SO4 + 2HCl 0,1 0,1 0,1 0,1 13. B. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 o H2 + S t → H2S H2S + Cu(NO3)2 → CuS↓ (ñen) + 2HNO3 14. C 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 2MnO2 + 3C2H4(OH)2 + 2H2O 0,3 0,2 0,3 còn dư 0,7 mol C2H4 Kh i lư ng c a C2H4(OH)2 là : 0,3 × 62 = 18,6 (g) 15. C 1 2 3 4 5 CH2 CH CH2 CH CH3 4-metyl pent-1-en CH3 16. C CH2 CH CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH CH2 CH COONa + Cu2O + 3H2O HO OH 4 HO OH 4 0,05 0,05 ⇒ m (Cu2O) = 0,05 × 144 = 7,20 (g) 17. A. A V bánh b th y phân nhi u hơn (ch u nhi t cao hơn), nên hàm lư ng ñư ng l n hơn. B. Nhai càng kĩ ph n ng th y phân t o càng nhi u ñư ng. C. Chu i xanh ch a tinh b t. D. Chu i chín ch a glucozơ. 18. A. ð u t o s n ph m là glucozơ 19. B CH3 CH2 CH2 NH2; CH3 CH CH3; NH2 CH3 NH CH2 NH2 CH3 N CH3 H CH3 20. B (H2N)nR(COOH)m + nHCl → (ClH3N)nR(COOH)m 0,01 0,01n ⇒ nHCl = 0,01n = 0,02 ⇒ n = 2 (H2N)2R(COOH)m + mNaOH → (H2N)2R(COONa)m + mH2O 0,01 0,01m ⇒ nNaOH = 0,01m = 0,01 ⇒ m = 1 21. D A. Sai tên g i B. Sai s n ph m (sai s nguyên t cacbon) C. Sai s n ph m (th a phân t H2O) 22. B 23. A A. polime thiên nhiên B. polime t ng h p 2
  3. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí C. polime nhân t o D. polime nhân t o 24. B.ðánh s trên m ch chính sai (ưu tiên ch s v trí nhóm ch c nh nh t) 25. A.X t o but–1–en ; cis–but–2–en ; trans–but–2–en. 26. D OH OH NO2 NO2 + 3HONO2 + 3H2O NO2 0,01 0,03 0,01 ⇒ m(↓) = 0,01 × 229 = 2,29 (gam) 27. A.(Z) là andehit chưa no (1 liên k t ñôi), m ch h , ñơn ch c (T) là andehit no, m ch h hai ch c. 28. D. Liên k t hình thành là liên k t C–S, không ph i là liên k t C–O. 29. B CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O x x CH3C6H4OH + NaOH → CH3C6H4ONa + H2O z z RH Na→ 1/2H2 (x+y+z) ½(x+y+z) 60 x + 60 y + 108z = 28,8  ⇒  x + z = 0,3 ; ⇒ x = 0,2; y = 0,1; z = 0,1  x + y + z = 0,4  30. D 31. C + O2, Mn2+ CH3CH2CHO CH3 CH2 COOH + O2, Pt H2SO4 CH3CH2CH2OH CH3CH2C O CH CH3 H2SO4, 180oC O CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 + HOH, H+ OH 32. C 2FeCO3 + 1/2O2 → Fe2O3 + 2CO2 0,04 0,01 0,02 FeCO3 → FeO + CO2 0,01 0,01 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O 0,02 0,12 FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O 0,01 0,04 ⇒ n HNO3 = 0,16mol 3
  4. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 33. A. Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH– ; HCO3– + OH– → CO32– + H2O NH4+ + OH– → NH3 + H2O Ba2+ + CO32– → BaCO3 n HN + + n HCO − = n OH − và n Ba 2+ = n CO 2 − ⇒ Các ion ñ u ph n ng h t, dung d ch còn NaCl 4 3 3 34. A. 5Mg + 12H + 2NO3 → 5Mg + N2 + 6H2O + – 2+ 0,05 0,12 0,02 0 0,03 0,03 0,01 ⇒ V = 0,01 × 22,4 = 0,224 (L) 35. C. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2 0,1 → 0,2 3FeCO3 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O 0,15 0,5 36. D.O3 làm ñen lá Ag hơ nóng và làm dung d ch KI/ h tinh b t có màu xanh O3 và O2 ñ u làm que ñóm bùng cháy, còn N2 thì không. 37. B.Ch t ñư c ch n ph i có kh năng h p th H2O, nhưng không h p th NH3 và không t o t p ch t m i. 38. D.H p ch t không ch a cacbon ch c ch n là ch t vô cơ. 12 x y 16z 60 60 39. C. CxHyOz, ta có: = = = = ⇒ x = 2, y = 4, z = 2. 2,88 0,48 3,84 (2,88 + 0,48 + 3,84) 7,2 40. D m ch C v trí nhóm th nhóm ch c lo i ch c C4H10 C4H9Cl C4H10O (ancol, ete) C4H11N (amin b c 1, 2, 3) Ni, to 41. B. CH2 CH CH O + 2H2 CH3 CH2CH2OH 42. C CH3COONa CH3CH2OH + NaOH, CaO, t H2SO4, 180oC 1500oC + H2 CH4 CH CH CH2 CH2 Pd/ PbCO3 + H2O + H 2O + KOH/C2H5OH,t Al4C3 CaC2 CH3CH2Cl 43. A. ROH (tan) + HCl ZnCl2 → RCl (không tan) + H2O   Ancol b c 3 ph n ng d nh t (phân l p ngay l p t c), ancol b c 2 khó hơn (v n ñ c sau 5 phút), ancol b c 1 h u như không ph n ng (không hi n tư ng) 44. A.Al, Fe và Cr b th ñ ng hóa. PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. A. 2KCr(OH)4 + 3H2O2 + 2KOH → 2K2CrO4 + 8H2O 0,01 0,015 0,01 46. B. Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 0,01 ← 0,02 ⇒ Kh i lư ng thanh ñ ng gi m 0,01 × 64 = 0,64 gam 47. B. 4Au + O2 + 2H2O + 8NaCN → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH 4
  5. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 0,01 → 0,02 mol 48. B.ð kh ñư c Fe thành Fe2+ thì c n ñ ng trư c c p này trong dãy ñi n hóa, nhưng không ñ ng 3+ trư c c p Fe2+/ Fe. 49. C.Các ch t có c u trúc CH3–CH(OH)– ho c CH3–CO– ñ u tham gia ph n ng t o iondofom. 50. D Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. A +3 +5 +2 Fe Fe+ 3e N + 3e N x 3x 0,45 0,15 +2 +3 Fe Fe+ 3e y y 56 x + 72 y = 16,4 ⇒  ⇒ x = 0,10, y = 0,15.  3x + y = 0,45 52. D 8Al + 30H+ + 3NO3– → 8Al3+ + 3NH4+ + 9H2O 0,08 0,08 0,03 NH4 + OH → NH3 + H2O – – 0,03 → 0,03 Al3+ + 4OH– → Al(OH)4– 0,08 0,32 ⇒ nNaOH = 0,35 mol 53. A.Ph n ng x y ra gi a ch t kh m nh nh t và ch t oxi hóa m nh nh t trư c. 54. C. Các ch t này ph i có ph n c u trúc chưa no. 55. D. C6H5CH3 + 3HONO2 → (NO2)3C6H2CH3 + 3H2O 3 × 63 (t n) 227 (t n) 1 (t n) 1 × 3 × 63 100 100 mdung d ch = × × = 1,60 (t n) 227 80 65 56. B ðÁP ÁN ð 001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C B C A B A C B B C B B C C C A A B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B A B A D A D B D C C A A C D B D C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 B C A A A B B B C D A D A C D B 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản