Đề thi Tin học trình độ A phần Excel

Chia sẻ: Tuệ Tường Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
10
download

Đề thi Tin học trình độ A phần Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Đề thi Tin học trình độ A phần Excel. Tài liệu này gửi tới các bạn nhằm giúp các bạn ôn tập và rèn luyện kỹ năng giải bài tập excel. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi Tin học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Tin học trình độ A phần Excel

TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG<br /> TRUNG TAÂM TIN HOÏC<br /> <br /> ÑEÀ THI TIN HOÏC TRÌNH ÑOÄ A<br /> MOÂN : EXCEL<br /> THÔØI GIAN : 30 phuùt<br /> <br /> Löu yù: Thí sinh löu caû 03 phaàn thi Word, Excel, Powerpoint theo quy ñònh nhö sau:<br /> D:\CA1\SBD.doc<br /> - Phaàn Word<br /> D:\CA1\SBD.xls<br /> - Phaàn Excel<br /> D:\CA1\SBD.pptx<br /> - Phaàn Powerpoint<br /> Trong ñoù SBD laø soá baùo danh cuûa thí sinh (Ví duï: Soá baùo danh coù daïng K26-017)<br /> ÑEÀ 1:<br /> <br /> Yêu c u: (m i câu 5 i m)<br /> u c a Mã s<br /> l y Tên n i dung thi i n vào c t N i dung thi<br /> 1. D a vào ký t<br /> 2. D a vào ký t<br /> u c a c t Mã s và tùy thu c c t Phái<br /> l y th i gian Xu t phát i n<br /> vào c t Xu t phát trong b ng k t qu cu c thi ch y vi t dã<br /> 3. Tính c t Thành tích<br /> 4. K khung cho b ng tính, tô màu n n cho b ng Tên n i dung thi Xu t phát<br /> 5. S p x p b ng k t qu cu c thi ch y vi t dã theo c t N i dung thi và c t Thành tích<br /> 6. Tính Th ng kê thành tích n i dung Maraton cao nh t c a Nam và c a N<br /> 7. Tính Th ng kê thành tích n i dung Maraton th p nh t c a Nam và c a N<br /> 8. Rút trích ra danh sách các v n ng viên Nam và có N m sinh t 1985 tr v tr c.<br /> 9. V<br /> th d ng Bar cho ph n Th ng kê theo Thành tích.<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản