Đề thi tin học văn phòng vào các ngân hàng

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
1.822
lượt xem
573
download

Đề thi tin học văn phòng vào các ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tin học văn phòng vào các ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tin học văn phòng vào các ngân hàng

 1. H C KINH DOANH BLOG THI TUY N D NG VÀO NGÂN HÀNG Môn thi: TIN H C VĂN PHÒNG ----------------------------------------------------------- s 1: Ph n A. Thi tr c nghi m (Th i gian: 30 phút) Hãy ch n áp án úng và ghi vào phi u tr l i (có th l a ch n m t ho c hai áp án): 1. B nh trong c a máy vi tính g m nh ng thành ph n nào ? A. ĩa t B. ROM và CD-ROM C. RAM và ĩa c ng D. RAM và ROM 2. CPU (Central Proccessor Unit) g m có các thành ph n chính A. B i u khi n & Các thanh ghi B. B x lý s h c & Các thanh ghi C. B i u khi n & B x lý s h c và logic D. B tính toán & Các thanh ghi 3. M t GB tương dương A. 1000 MB B. 210 MB C. 1000000 KB D. 1024 MB 4. Phát bi u nào sau ây là úng ? A. D li u khi ưa vào b nh RAM máy vi tính s ư c xu t lên màn hình B. M t l p trình viên có th c và ghi trên b t kỳ v trí nào trong b nh chính C. Các thành ph n v t lý c a m t máy vi tính ư c g i chung là ph n c ng D. Máy tính dùng gi i quy t các bài toán mà con ngư i không làm ư c. 5. Dãy nh phân 1011100111100111 i sang h HEX là A. CAF6 B. B9E7 C. B4F7 D. A8D8 http://www.nghoangvan137.tk
 2. H C KINH DOANH BLOG 6. áp án nào không ph i là xu hư ng phát tri n c a b vi x lý ? A. i n áp cung c p tăng. B. T n s ng h ngày càng cao. C. T c truy c p b nh tăng lên. D. S transistor tăng lên 7. C m t vi t t t nào không ch m ng máy tính: A. LAN B. MAN C. NAN D. GAN 8. Trong m ng máy tính Mô hình chu n v k t n i m OSI (Open Systems Interconnection) s d ng mô hình m y t ng (layer) mô t quá trình trao i dòng d li u A. 7 t ng B. 8 t ng. C. 4 t ng. D. 5 t ng 9. Ch c năng c a t p Command.com là gì ? A. Qu n lý các l nh ngo i trú. B. Th c hi n các phép tính s h c và logic. C. Qu n lý các thi t b ngo i vi. D. Trình thông d ch l nh và x lý các l nh n i trú. 10. Ch n l nh chuy n v d u nh c c a DOS trong Windows XP A. Start / All Programs / Command Prompt B. Start / Programs / MS-DOS Prompt C. Start / All Programs / Accessories / MS-DOS Prompt D. Start / All Programs / Accessories / Command Prompt 11. Ch n l nh úng trong Windows XP t o m t t p A. C:\>COPY CON BAO/CAO.DOC B. C:\>COPY CON “HA NOI.BAO CAO” C. C:\>COPY CON HAI PHONG.TXT D. C:\>COPY CON HA+MINH.TXT 12. L nh n i trú c a DOS g m các l nh A. COPY, DEL, FORMAT, TYPE, MD, XCOPY B. DIR, MOVE, RD, CD, MD, COPY CON, FDISK http://www.nghoangvan137.tk
 3. H C KINH DOANH BLOG C. COPY, DEL, TYPE, PROMPT, DATE, CD, MD, RD D. DISKCOPY, DEL, TYPE, CD, DATE, TIME, PROMPT 13. Trong các phát bi u sau v l nh FDISK, phát bi u nào là sai ? A. L nh Fdisk dùng phân chia l i ĩa c n g B. L nh Fdisk dùng nh d ng l i ĩa c n g C. L nh Fdisk dùng xoá các phân khu không ph i c a DOS, xoá ĩa logic, xoá phân khu DOS m r ng, xoá phân khu DOS chính. D. L nh Fdisk dùng t o phân khu DOS chính, t o phân khu DOS m r ng và các ĩa logic. 14. có th kh i ng Windows XP d ng Safe Mode, sau khi b t máy c n n phím nào? A. Ctrl + Alt + Del B. Del C. F1 D. F8 15. s d ng lâu dài Windows XP có b n quy n, A. B n ch c n s d ng CD key i kèm theo ĩa Windows B. B n c n ph i kích ho t (activate) Windows sau khi cài t trong vòng m t tháng C. B n có th g i i n tho i cho các i lý c a Microsoft kích ho t. D. B n ch c n cài thêm chương trình Microsoft Office. 16. Khi nhi u User cùng s d ng m t h th ng Windows XP, hãy ch n phát bi u úng A. Các User có th có cùng User Name. B. Các User có th có cùng m t Password. C. Khi m t User ang s d ng, n u mu n m t User khác s d ng h th ng ó thì User hi n th i ph i Log Off. D. Password c a các User không phân bi t ch hoa hay ch thư ng. 17. Tên t p có ph n m r ng nào không th c thi tr c ti p trên n n Windows A. .BAT B. .PDF C. .EXE D. .DOC 18. Khi m m t t p văn b n A trong Word, thay i n i dung, r i dùng ch c năng Save As ghi v i tên m i, t p văn b n A s A. Thay i n i dung B. B xoá C. Không thay i D. B thay i tên http://www.nghoangvan137.tk
 4. H C KINH DOANH BLOG 19. Trong Windows các Driver là A. Chương trình d y lái xe ô tô B. Chương trình hư ng d n s d ng Windows C. Chương trình giúp ch y các ng d ng DOS trên Windows XP. D. Chương trình giúp Windows i u khi n các thi t b ngo i vi 20. Ch n m nh úng: A. B n có th kh i ng m t Windows Service ngay khi kh i ng máy. B. Windows Service là m t ng d ng b t kỳ ch y trên n n Windows. C. Windows Service là m t ng d ng ch y ng m trên Windows. D. Windows Service là ti n ích giúp b n th c thi m t chương trình khác vào m t th i i m nào ó trong ngày. 21. Cách nào sau ây không kh i ng ư c ng d ng trong Windows XP : A. Dùng l nh Start / All Programs vào menu d c ch a chương trình c n ch y, nháy vào m c chương trình B. Nháy vào bi u tư ng c a chương trình trên Desktop C. Vào Windows Explorer, nháy úp vào t p th c thi c a ng d ng D. Dùng l nh Start / Run, trong h p Open c a h p tho i gõ vào tên t p th c thi c a ng d ng và nháy OK. 22. Khi xoá t p (hay thư m c) trên ĩa c ng cách nào sau ây t p v n còn lưu trên ĩa c ng A. Trong Windows Explorer ch n t p, dùng l nh File / Delete, nháy Yes, sau ó làm r ng Recycle Bin B. V d u nh c c a DOS, vào thư m c ch a t p, dùng l nh DEL xoá C. Trong Windows Explorer ch n t p, dùng l nh File / Delete, nháy Yes D. Trong Windows Explorer nháy ph i chu t vào t p ã ch n hi n menu d c, n phím Shift ng th i ch n Delete. 23. sao chép nh c a toàn b m t c a s ang ho t ng (trong Windows XP) vào Clipboard sau này dán nh vào m t ng d ng khác ta c n A. n phím Print Screen B. n t h p phím Alt + Print Screen C. n t h p phím Alt + F12 D. dùng l nh Edit / Copy 24. Khi so n th o văn b n ti ng Vi t trong Word 2003 các t ti ng Vi t ôi khi b g ch dư i b ng các ư ng g n sóng màu và màu xanh, mu n b các ư ng này thì dùng cách nào dư i ây A. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, b ch n các m c Check spelling as you type và Check grammar as you type. B. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, b ch n m c Check grammar with spelling. http://www.nghoangvan137.tk
 5. H C KINH DOANH BLOG C. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, ch n m c Check spelling as you type và ch n m c Check grammar as you type. D. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, b ch n m c Check grammar as you type. 25. Khi gõ ti ng Vi t trong Word 2003 dùng font Unicode hay x y ra hi n tư ng nh y tư ng này ta dùng l nh Tools / Options, ch n l p Edit và ti p sau ó A. ch n m c Use smart cursoring. B. b ch n m c When selecting, automatically select entire word C. ch n m c Mark formatting inconsistencies D. b ch n m c Smart cut and paste Ph n B. Thi th c hành ( Th i gian: 90 phút) Yêu c u : K t thúc bài thi c n m m t thư m c có tên là “H tên thí sinh và s báo danh” thư m c g c ĩa C, sau ó copy t t c các t p bài làm c a các câu vào thư m c này. Ví d n u thí sinh tên là Hà Th Lan v i s báo danh 25 thì tên thư m c là “Ha Thi Lan 25″ . Câu 1 (40 i m) 1. T o m t t p d li u tr n văn b n có tên là DanhSach.doc, t p này ch a m t b ng có n i dung và hình th c trình bày như sau: 2. Dùng l nh Tools / Letters and Mailings / Mail Merge t o m t t p văn b n chính có tên là GiayMoi.doc (theo m u trang sau nhưng không có ph n h tên, ch c danh và a ch ). T o m i liên k t gi a văn b n chính v i t p d li u DanhSach.doc, sau ó chèn ChucDanh vào sau t “Kính g i”, trư ng HoTen vào dòng dư i, trư ng DiaChi vào dòng ti p theo, ghi t p vào ĩa v n v i tên t p là GiayMoi.doc. http://www.nghoangvan137.tk
 6. H C KINH DOANH BLOG 3. Tr n t t c các b n ghi trong t p d li u vào văn b n chính ư c 6 trang gi y m i và ghi vào t p KetQua.doc. Hình th c cu i cùng c a gi y m i cho trang sau. Yêu c u v hình th c c a gi y m i c n trình bày theo úng m u, m t s i m c th : - Trang gi y kh A4, l trên và dư i 2.5 cm, l trái 3 cm, l ph i 2.5 cm. Khung trang cách ph n văn b n c b n phía u là 2 pt. - Tiêu gi y m i font Times New Roman c 20, in m. Ph n n i dung văn b n font Times New Roman c 14. Ph n văn b n trong t ng khung c a Bi u c n kh p v i khung. Phông ch dùng u là font Unicode. Câu 2 (40 i m) 1. M m t s tính có tên là BangLuong.xls, t o m t b ng tính g m 3 b ng con tính lương c a ngân hàng. Yêu c u: u các b ng dùng font Arial c 14 m và nghiêng (ch dùng font Unicode), ph n d li u trong b ng font Arial c 11, b ng có có các ư ng k ngang và d c. 2. i n c t Phòng ban (b ng 1): dùng 2 ký t u c a c t Mã nhân viên (b ng 1) và tra trong B ng 2 (KHDN – khách hàng doanh nghi p, KHCN – khách hàng cá nhân). 3. i n c t Mã lo i nhân viên (b ng 1): dùng ký t cu i c a c t Mã nhân viên. 4. i n c t S năm công tác (c t F b ng 1): dùng 2 ký t gi a c a c t Mã nhân viên. http://www.nghoangvan137.tk
 7. H C KINH DOANH BLOG 5. i n c t H s lương (c t G b ng 1): dùng c t Mã lo i và c t S năm công tác (b ng 1) và tra trong B ng 3. 6. Tính c t Lương tháng (c t H b ng 1) = (Lương t i thi u 550000 ng / 26 ngày) * S ngày công * H s lương. 7. i tên b ng tính Sheet1 thành Bang Luong và in b ng tính d ng Print Preview theo yêu c u: in trên kh gi y A4 theo chi u ngang, trang có Footer. N i dung c a Footer g m: h và tên, s báo danh c a thí sinh, ngày hi n t i (căn chính gi a Footer). Câu 3 (20 i m) Dùng m t a ch E-mail có s n c a b n (n u chưa có thì t o m i b ng trang web mail.yahoo.com) g i m t thư t i a ch thitin17@yahoo.com v i các yêu c u sau: - Trong m c Subject ghi S báo danh d thi c a thí sinh. - N i dung thư ghi: h tên thí sinh, s báo danh, ngày sinh, tên trư ng thí sinh ang h c t p. - Thư có g i kèm m t t p văn b n ư c so n th o b ng Word (n i dung g m 4 câu thơ b t kỳ). s2 Ph n A. Thi tr c nghi m (30 phút) Hãy ch n áp án úng và ghi vào phi u tr l i (có th l a ch n m t ho c hai áp án) 1. M t GB tương dương A. 1000 MB B. 210 MB C. 1000000 KB D. 1024 MB 2. Dãy nh phân 1011100111100111 i sang h HEX là A. CAF6 B. B9E7 C. B4F7 D. A8D8 3. áp án nào không ph i là xu hư ng phát tri n c a b vi x lý ? A. i n áp cung c p tăng. B. T n s ng h ngày càng cao. http://www.nghoangvan137.tk
 8. H C KINH DOANH BLOG C. T c truy c p b nh tăng lên. D. S transistor tăng lên 4. B nh trong c a máy vi tính g m nh ng thành ph n nào ? A. ĩa t B. ROM và CD-ROM C. RAM và ĩa c ng D. RAM và ROM 5. CPU (Central Proccessor Unit) g m có các thành ph n chính A. B i u khi n & Các thanh ghi B. B x lý s h c & Các thanh ghi C. B i u khi n & B x lý s h c và logic D. B tính toán & Các thanh ghi 6. Phát bi u nào sau ây là úng ? A. D li u khi ưa vào b nh RAM máy vi tính s ư c xu t lên màn hình B. M t l p trình viên có th c và ghi trên b t kỳ v trí nào trong b nh chính C. Các thành ph n v t lý c a m t máy vi tính ư c g i chung là ph n c ng D. Máy tính dùng gi i quy t các bài toán mà con ngư i không làm ư c. 7. C m t vi t t t nào không ch m ng máy tính: A. LAN B. MAN C. NAN D. GAN 8. Trong m ng máy tính Mô hình chu n v k t n i m OSI (Open Systems Interconnection) s d ng mô hình m y t ng (layer) mô t quá trình trao i dòng d li u A. 7 t ng B. 8 t ng. C. 4 t ng. D. 5 t ng 9. có th kh i ng Windows XP d ng Safe Mode, sau khi b t máy c n n phím nào? A. Ctrl + Alt + Del B. Del C. F1 D. F8 10. s d ng lâu dài Windows XP có b n quy n, A. B n ch c n s d ng CD key i kèm theo ĩa Windows http://www.nghoangvan137.tk
 9. H C KINH DOANH BLOG B. B n c n ph i kích ho t (activate) Windows sau khi cài t trong vòng m t tháng C. B n có th g i i n tho i cho các i lý c a Microsoft kích ho t. D. B n ch c n cài thêm chương trình Microsoft Office. 11. Khi nhi u User cùng s d ng m t h th ng Windows XP, hãy ch n phát bi u úng A. Các User có th có cùng User Name. B. Các User có th có cùng m t Password. C. Khi m t User ang s d ng, n u mu n m t User khác s d ng h th ng ó thì User hi n th i ph i Log Off. D. Password c a các User không phân bi t ch hoa hay ch thư ng. 12. Tên t p có ph n m r ng nào không th c thi tr c ti p trên n n Windows A. .BAT B. .PDF C. .EXE D. .DOC 13. Trong Windows các Driver là A. Chương trình d y lái xe ô tô B. Chương trình hư ng d n s d ng Windows C. Chương trình giúp ch y các ng d ng DOS trên Windows XP. D. Chương trình giúp Windows i u khi n các thi t b ngo i vi 14. Ch n m nh úng: A. B n có th kh i ng m t Windows Service ngay khi kh i ng máy. B. Windows Service là m t ng d ng b t kỳ ch y trên n n Windows. C. Windows Service là m t ng d ng ch y ng m trên Windows. D. Windows Service là ti n ích giúp b n th c thi m t chương trình khác vào m t th i i m nào ó trong ngày. 15. Cách nào sau ây không kh i ng ư c ng d ng trong Windows XP : A. Dùng l nh Start / All Programs vào menu d c ch a chương trình c n ch y, nháy vào m c chương trình B. Nháy vào bi u tư ng c a chương trình trên Desktop C. Vào Windows Explorer, nháy úp vào t p th c thi c a ng d ng D. Dùng l nh Start / Run, trong h p Open c a h p tho i gõ vào tên t p th c thi c a ng d ng và nháy OK. 16. Khi xoá t p (hay thư m c) trên ĩa c ng cách nào sau ây t p v n còn lưu trên ĩa c ng A. Trong Windows Explorer ch n t p, dùng l nh File / Delete, nháy Yes, sau ó làm r ng Recycle Bin B. V d u nh c c a DOS, vào thư m c ch a t p, dùng l nh DEL xoá http://www.nghoangvan137.tk
 10. H C KINH DOANH BLOG C. Trong Windows Explorer ch n t p, dùng l nh File / Delete, nháy Yes D. Trong Windows Explorer nháy ph i chu t vào t p ã ch n hi n menu d c, n phím Shift ng th i ch n Delete. 17. sao chép nh c a toàn b m t c a s ang ho t ng (trong Windows XP) vào Clipboard sau này dán nh vào m t ng d ng khác ta c n A. n phím Print Screen B. n t h p phím Alt + Print Screen C. n t h p phím Alt + F12 D. dùng l nh Edit / Copy 18. Ch c năng c a t p Command.com là gì ? A. Qu n lý các l nh ngo i trú. B. Th c hi n các phép tính s h c và logic. C. Qu n lý các thi t b ngo i vi. D. Trình thông d ch l nh và x lý các l nh n i trú. 19. Ch n l nh chuy n v d u nh c c a DOS trong Windows XP A. Start / All Programs / Command Prompt B. Start / Programs / MS-DOS Prompt C. Start / All Programs / Accessories / MS-DOS Prompt D. Start / All Programs / Accessories / Command Prompt 20. Ch n l nh úng trong Windows XP t o m t t p A. C:\>COPY CON BAO/CAO.DOC B. C:\>COPY CON “HA NOI.BAO CAO” C. C:\>COPY CON HAI PHONG.TXT D. C:\>COPY CON HA+MINH.TXT 21. L nh n i trú c a DOS g m các l nh A. COPY, DEL, FORMAT, TYPE, MD, XCOPY B. DIR, MOVE, RD, CD, MD, COPY CON, FDISK C. COPY, DEL, TYPE, PROMPT, DATE, CD, MD, RD D. DISKCOPY, DEL, TYPE, CD, DATE, TIME, PROMPT 22. Trong các phát bi u sau v l nh FDISK, phát bi u nào là sai ? A. L nh Fdisk dùng phân chia l i ĩa c n g B. L nh Fdisk dùng nh d ng l i ĩa c n g C. L nh Fdisk dùng xoá các phân khu không ph i c a DOS, xoá ĩa logic, xoá phân khu DOS m http://www.nghoangvan137.tk
 11. H C KINH DOANH BLOG r ng, xoá phân khu DOS chính. D. L nh Fdisk dùng t o phân khu DOS chính, t o phân khu DOS m r ng và các ĩa logic. 23. Khi so n th o văn b n ti ng Vi t trong Word 2003 các t ti ng Vi t ôi khi b g ch dư i b ng các ư ng g n sóng màu và màu xanh, mu n b các ư ng này thì dùng cách nào dư i ây A. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, b ch n các m c Check spelling as you type và Check grammar as you type. B. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, b ch n m c Check grammar with spelling. C. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, ch n m c Check spelling as you type và ch n m c Check grammar as you type. D. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, b ch n m c Check grammar as you type. 24. Khi gõ ti ng Vi t trong Word 2003 dùng font Unicode hay x y ra hi n tư ng nh y cách ch , ví d khi gõ “vaf “ trên màn hình hi n “v à”, kh c ph c hi n tư ng này ta dùng l nh Tools / Options, ch n l p Edit và ti p sau ó A. ch n m c Use smart cursoring. B. b ch n m c When selecting, automatically select entire word C. ch n m c Mark formatting inconsistencies D. b ch n m c Smart cut and paste 25. Khi m m t t p văn b n A trong Word, thay i n i dung, r i dùng ch c năng Save As ghi v i tên m i, t p văn b n A s A. Thay i n i dung B. B xoá C. Không thay i D. B thay i tên Ph n B. Thi th c hành ( 90 phút) Yêu c u : K t thúc bài thi c n m m t thư m c có tên là “H tên thí sinh và s báo danh” thư m c g c ĩa C, sau ó copy t t c các t p bài làm c a các câu vào thư m c này. Ví d n u thí sinh tên là Hà Th Lan v i s báo danh 25 thì tên thư m c là “Nguyen Hoang Van 25″ . Câu 1 (40 i m) http://www.nghoangvan137.tk
 12. H C KINH DOANH BLOG 1. T o m t t p d li u tr n văn b n có tên là DanhSach.doc, t p này ch a m t b ng có n i dung và hình th c trình bày như sau: 2. Dùng l nh Tools / Letters and Mailings / Mail Merge t o m t t p văn b n chính có tên là GiayMoi.doc (theo m u trang sau nhưng không có ph n h tên, ch c danh và a ch ). T o m i liên k t gi a văn b n chính v i t p d li u DanhSach.doc, sau ó chèn ChucDanh vào sau t “Kính g i”, trư ng HoTen vào dòng dư i, trư ng DiaChi vào dòng ti p theo, ghi t p vào ĩa v n v i tên t p là GiayMoi.doc. 3. Tr n t t c các b n ghi trong t p d li u vào văn b n chính ư c 6 trang gi y m i và ghi vào t p KetQua.doc. Hình th c cu i cùng c a gi y m i cho trang sau. Yêu c u v hình th c c a gi y m i c n trình bày theo úng m u, m t s i m c th : - Trang gi y kh A4, l trên và dư i 2.5 cm, l trái 3 cm, l ph i 2.5 cm. Khung trang cách ph n văn b n c b n phía u là 2 pt. - Tiêu gi y m i font Times New Roman c 20, in m. Ph n n i dung văn b n font Times New Roman c 14. Ph n văn b n trong t ng khung c a Bi u c n kh p v i khung. Phông ch dùng u là font Unicode. Câu 2 (40 i m) 1. M m t s tính có tên là Cau2.xls, t o m t b ng tính g m 3 b ng con. Yêu c u: u các b ng dùng font Arial c 14 m và nghiêng (ch dùng font Unicode), ph n d li u trong b ng font Arial c 11, các b ng có có các ư ng k ngang và d c. 1. TH NG KÊ CÁC CHUY N XE PH C V DU L CH TRONG THÁNG 3 http://www.nghoangvan137.tk
 13. H C KINH DOANH BLOG 2. i n c t Tên lái xe: d a vào ký t th 2, th 3 c a Mã chuy n và tra trong B ng 2. 3. Tính c t Ti n thu ư c t chuy n xe thuê = S km ã ch y (c t 4 B ng 1)* ơn giá cho m t km (d a vào lo i ư ng trong c t 5 B ng 1 và tra trong B ng 3 tuỳ theo c ly ã ch y). 4. Tính B ng ti n thu ư c c a t ng lái xe. V Bi u so sánh ti n thu ư c c a t ng lái xe và ghi bi u này vào Sheet2. 5. i tên b ng tính Sheet1 thành “Xe du lich” và in b ng tính d ng Print Preview theo yêu c u: in trên kh gi y A4 theo chi u ngang, trang có Footer. N i dung c a Footer g m: h và tên, s báo danh c a thí sinh, ngày hi n t i (căn chính gi a Footer). Câu3 (20 i m) Dùng m t a ch E-mail có s n c a b n (n u chưa có thì t o m i b ng trang web mail.yahoo.com) g i m t thư t i a ch thitin17@yahoo.com v i các yêu c u sau: - Trong m c Subject ghi S báo danh d thi c a thí sinh. - N i dung thư ghi: h tên thí sinh, s báo danh, ngày sinh, tên trư ng thí sinh ang h c t p. - Thư có g i kèm m t t p văn b n ư c so n th o b ng Word (n i dung g m 4 câu thơ b t kỳ). Thông tin m i: t k t qu cao trong các kỳ thi tuy n d ng vào các ngân hàng, các b n nên tham gia khóa ào t o tuy n d ng vào ngân hàng do Trung tâm ào t o chuyên nghi p REALIFE t ch c thư ng xuyên. ăng ký tham gia khóa h c các b n so n tin nh n: TDNH_Tên h c viên_V trí tuy n d ng g i n s 0905.837.137 Chi ti t b n có th xem thông tin t i: http://www.hockinhdoanh.tk http://www.nghoangvan137.tk
 14. H C KINH DOANH BLOG http://www.nghoangvan137.tk

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản