intTypePromotion=1

Đề thi trắc nghiệm lý thuyết Kế toán ngân hàng (Có đáp án)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

1
726
lượt xem
119
download

Đề thi trắc nghiệm lý thuyết Kế toán ngân hàng (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn đang học và ôn thi Kế toán ngân hàng có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo đề thi trắc nghiệm lý thuyết "Kế toán ngân hàng" dưới đây. Tài liệu gồm: Phần A gồm 27 câu hỏi bài tập về tổng quan về ngân hàng và kế toán ngân hàng, phần B 45 câu về thanh toán Séc, uỷ nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, phần C gồm 18 câu hỏi về thanh toán bù trừ và chuyển tiền điện tử. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm lý thuyết Kế toán ngân hàng (Có đáp án)

 1. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng ĐỀ THI TRĂC NGHIÊM LÝ THUYÊT KÊ TOÁN NGÂN HÀNG ́ ̣ ́ ́ Phân A: Tông quan vê Ngân Hang va KTNH : 27 câu ̀ ̉ ̀ ̀ ̀    Câu 1.Trong hach toan kê toan thanh toan qua ngân hang, nguyên tăc nao quan  ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ trong nhât? ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ừ tai khoan ng A)   Hach toan chuyên khoan, trich tiên t ́ ́ ̀ ̉ ười phai tra sang tai khoan  ̉ ̉ ̀ ̉ ngươi đ ̀ ược hưởng. ̉ ́ ược hoat đông cua cac doanh nghiêp. B)   Chinh xac cao, kiêm soat đ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ C)   Ghi nợ trươc, Co sau; th ́ ́ ực hiên nguyên tăc co tiên thi m ̣ ́ ́ ̀ ̀ ơi đ ́ ược chi tra ̉ ́ ươc, n D)   Ghi co tr ́ ợ sau; bao đam cho ng ̉ ̉ ười được hưởng co tiên đê hoat đông ́ ̀ ̉ ̣ ̣ Câu 2. Ngân hang th ̀ ương mai co nh ̣ ́ ưng ch ̃ ưc năng gi? ́ ̀ ̣ ̀ ửi va cho vay A)  Nhân tiên g ̀ ̣ ̣ ̃ ực tiên tê va thanh toan B)  Hoat đông trong linh v ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ưc thanh toan không dung tiên măt C)  Tô ch ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ D)  Tao tiên, thanh toan, tin dung va cung  ̀ ̀ ưng dich vu ngân hang ́ ̣ ̣ ̀ Câu 3. Trong 4 chưc năng cua NHTM ch ́ ̉ ưc năng nao quan trong. ́ ̀ ̣ ̉ A)  Ca 4 ch ưc năng. ́   ́ ̣ B)  Tin dung C)  Thanh toań ̣ D)  Tao tiên ̀ Câu 4: Cac nguôn vôn cua ngân hang th ́ ̀ ́ ̉ ̀ ương mai, nguôn nao la chu yêu va chiêm  ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ty trong l ̉ ̣ ơn nhât? ́ ́ ̣ A)   Vôn huy đông ́ B)   Vôn liên doanh liên kêt ́ ́ ̉ ̣ C)   Vôn vay cua cac ngân hang ban trong n ́ ́ ̀ ước va vay n ̀ ước ngoaì www.khotrithuc.com 1
 2. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng ́ ̉ ở hưu, cô phân, Nha n D)   Vôn chu s ̃ ̉ ̀ ̀ ước câp ́ Câu 5: Theo đôi t ́ ượng khach hang ng ́ ̀ ươi ta chia ra cac loai NH nao? ̀ ́ ̣ ̀ A)  NH đa năng, NH chuyên môn hoá ̣ B)  NH Nông nghiêp, NH Công thương ́ ̉  C)  NH ban buôn, NH ban le ́ ̣ ương, NH Đâu t D)  NH Ngoai th ̀ ư Câu 6. Theo pham vi nghiêp vu ng ̣ ̣ ̣ ươi ta chia NHTM thanh nh ̀ ̀ ưng loai nao? ̃ ̣ ̀ A)  NH Công thương, Ngoai th ̣ ương, Nông nghiêp ̣ ́ ̉ B)  NH ban buôn, NH ban le ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ước  C)  NH quôc doanh, NH cô phân, ngân hang liên doanh, chi nhanh ngân hang n ̀ ̣ ̣ ngoai tai Viêt nam. D)  NH đa năng, NH chuyên môn hoa.́  Câu 7. NH chinh sach khac NH th ́ ́ ́ ương mai  ̣ ở nhưng điêm nao la chu yêu? ̃ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ A)  NH chinh sach không cho vay ngăn han, NHTM cho vay ngăn han la chinh. ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ B)  NH chinh sach la NH quôc doanh không co NH cô phân, NHTM thi co đu loai ́ ̣ ̉ ̣ C)  NH chinh sach thuôc Chinh phu, NHTM thuôc NH trung  ́ ́ ́ ương ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ợi nhuân ma theo muc tiêu riêng D)  NH chinh sach hoat đông không vi muc đich l ́ ́ ̣ ̀ ̣   ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ưng trước hêt la l cua Chinh phu, NHTM vi muc tiêu an toan nh ́ ̣   ́ ̀ ợi nhuân. Câu 8. Nguyên tăc nao cua kê toan ngân hang đam bao cho s ́ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ự an toan vôn cho  ̀ ́ ngân hang. ̀ ̣ A)   Kip th ơi, câp nhât. ̀ ̣ ̣ B)   Ghi nợ trươc, co sau. ́ ́   C)   Chinh xac cao. ́ ́ ̀ ợ, nhiêu co. D)   Không ghi nhiêu n ̀ ́ www.khotrithuc.com 2
 3. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng Câu 9. Đăc điêm nao cua kê toan ngân hang đam bao an toan vôn cho cac doanh  ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ́ nghiêp? ̣ ̣ A)   Kip th ơi, câp nhât. Tao điêu kiên cho ng ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ười hưởng co vôn hoat đông. ́ ́ ̣ ̣ ̉ B)   Chinh xac cao. Không anh h ́ ́ ưởng đên bên chi tra va bên thu h ́ ̉ ̀ ̣ ưởng.  ̀ ợ, nhiêu co. Lam anh h C)   Không ghi nhiêu n ̀ ́ ̀ ̉ ưởng đên qua trinh kiêm tra kê toan. ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ D)   Ghi nợ trươc, Co sau. Nhăm đam bao cho ng ́ ́ ̀ ̉ ̉ ười tra phai tra tiên, sau đo ng ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ười  được hưởng mơi đ ́ ược sử dung vôn. ̣ ́ Câu 10. Nguyên tăc nao cua kê toan ngân hang nhăm đap  ́ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ứng cho công tac kiêm  ́ ̉ tra dê dang? ̃ ̀ ̣ A)   Kip th ơi, câp nhât. Tao điêu kiên cho ng ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ười hưởng co vôn hoat đông. ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ược hoat đông cua Doanh nghiêp. B)   Chinh xac cao, kiêm soat đ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ợ, nhiêu co. Chi ghi 1 n C)   Không ghi nhiêu n ̀ ́ ̉ ợ, nhiêu co hoăc 1 co, nhiêu n ̀ ́ ̣ ́ ̀ ợ.  D)   Ghi nợ trươc, co sau. Ng ́ ́ ươi n ̀ ợ tra tiên rôi; ng ̉ ̀ ̀ ười mua mới co tiên hoat đông. ́ ̀ ̣ ̣ Câu 11. Trong cac đăc điêm cua kê toan ngân hang, đăc điêm nao nhăm đam bao  ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ tôc đô luân chuyên vôn nhanh cho nên kinh tê? ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ A)   Ghi nợ trươc, co sau; bao đam cho ng ́ ́ ̉ ̉ ười được hưởng co tiên đê hoat đông. ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ B)   Kip thơi, câp nhât. Ng ̀ ̣ ̣ ươi đ ̀ ược hưởng kip th ̣ ơi co vôn hoat đông. ̀ ́ ́ ̣ ̣   ̉ ̣ ợ, nhiêu co hoăc môt co, nhiêu n C)   Chi ghi môt n ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ợ. Không ghi nhiêu n ̀ ợ, nhiêu co. ̀ ́ ̉ ́ ược hoat đông cua Doanh nghiêp. D)   Chinh xac cao,  kiêm soat đ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ Câu12: Hay phân biêt thê th ̃ ̣ ̉ ưc thanh toan va ph ́ ́ ̀ ương thưc thanh toan . ́ ́   A)  Phương thưc thanh toan la thanh toan tiên măt, thê th ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ức thanh toan la thanh toan  ́ ̀ ́ ̉ ̉ chuyên khoan B)  Phương thưc thanh toan tôn tai ngoai ngân hang, thê th ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ức thanh toan la thanh toan  ́ ̀ ́ ̃ ̉ ức đêu co cac ky thuât nghiêp vu riêng đê th qua ngân hang. Môi thê th ̀ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ̉ ực hiên. ̣ www.khotrithuc.com 3
 4. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng C)  Phương thưc thanh toan la ph ́ ́ ̀ ương phap, cach th ́ ́ ưc thanh toan do cac doanh  ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ới nhau; thê th nghiêp hoăc ca nhân thoa thuân v ́ ̉ ức thanh toan la nh ́ ̀ ững hinh th ̀ ức cu ̣ ̉ ược thê chê hoa băng cac văn ban phap qui.  thê, đ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ D)  Phương thưc thanh toan không đ ́ ́ ược ngân hang phuc vu, thê th ̀ ̣ ̣ ̉ ức thanh toan đ ́ ược  ̣ ngân hang phuc vu ̀ ̣ Câu 13. Thê th ̉ ưc thanh toan la gi? ́ ́ ̀ ̀ A)   La hinh th ̀ ̀ ưc thanh toan không dung tiên măt đ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ược thê chê hoa trong cac văn ban  ̉ ́ ́ ́ ̉ ̉ ức hach toan va x phap quy. Ngân hang tô ch ́ ̀ ̣ ́ ̀ ử ly ch ́ ứng từ theo từng thê th ̉ ức cu thê.  ̣ ̉ ̣ ́ ờ dung trong thanh toan nh B)   La cac loai giây t ̀ ́ ̀ ́ ư Sec, UNC, UNT, TTD, the tin dung. ́ ̉ ́ ̣ C)   La cach th ̀ ́ ưc thanh toan không dung tiên măt. Trich tiên t ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ừ tai khoan cua ng ̀ ̉ ̉ ười  ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ phai tra chuyên vao tai khoan cua ng ̀ ̀ ươi s ̀ ử dung qua hê thông ngân hang. ̣ ̣ ́ ̀ D)   La hinh th ̀ ̀ ưc thanh toan chuyên t ́ ́ ̉ ừ tai khoan nay sang tai khoan khac trong cung hê ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣  ́ ̣ ́ ̣ thông hoăc khac hê thông ngân hang. ́ ̀ Câu 14. Thanh toan qua ngân hang hiên nay gôm cac thê th ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ức nao? ̀ ́ ̀ ư,  thanh toan theo h A)  Thanh toan bu tr ̀ ́ ợp đông, UNC, Sec. ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ B)  Thanh toan theo kê hoach, thanh toan chuyên khoan, thanh toan tiên măt ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ C)  Thanh toan qua nhiêu ngân hang, thanh toan qua môt ngân hang. ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ D)  Sec, uy nhiêm chi, uy nhiêm thu, th ́ ư tin dung, thanh toan the ́ ̣ ́ ̉ Câu 15. Hach toan nôi bang khac hach toan ngoai bang nh ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ư thê nao? ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ A)   Hach toan nôi bang la hach toan phân tich; hach toan ngoai bang la hach toan tông  hợp. ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ B)   Hach toan nôi bang la hach toan trong bang bao cao; hach toan ngoai bang la hach  ́ ̀ ̉ toan ngoai bang bao cao. ́ ́ www.khotrithuc.com 4
 5. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ C)   Hach toan nôi bang la hach toan kep, 2 vê, sô liêu phan anh trong cân đôi kê toan; ́ ́ ́ ́ ́   ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ơn, ghi chep nhâp, xuât, sô liêu ngoai bang cân đôi  hach toan ngoai bang la hach toan đ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ kê toan. ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣   D)   Hach toan nôi bang la bao cao cân đôi kê toan theo tai khoan chi tiêt đên bâc 3, bâc ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ừng khoan. 4…; Hach toan ngoai bang la bao cao hanh văn, thuyêt minh cu thê t ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ Câu 16. Chưng t ́ ư trong kê toan thanh toan qua ngân hang co đăc điêm gi? ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ A)   Chưng t ́ ư co tinh phap ly cao; khach hang lâp theo mâu in săn cua ngân hang; co  ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ̃ ̉ ̀ ́ nhưng ch ̃ ưng t ́ ư gôc kiêm ch ̀ ́ ứng từ ghi sô.̉   B)   Chưng t ́ ừ phai viêt ro rang, ky đung mâu ch ̉ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̃ ữ ky đa đăng ky. ́ ̃ ́ C)   Chưng t ́ ừ co tinh phap ly cao trong viêc chuyên quyên s ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ở hữu va quyên s ̀ ̀ ử dung  ̣ ̀ ̉ tai san. D)   Chưng t ́ ừ phai viêt băng nhiêu liên. ̉ ́ ̀ ̀ Câu 17. Co nh ́ ưng loai tai khoan cho vay nao? ̃ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ A)   Tai khoan cho vay ngăn han, tai khoan cho vay trung han va tai khoan cho vay dai  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ han. ̉ B)   Tai khoan cho vay thông th ̀ ương (đ ̀ ơn gian) theo mon va tai khoan cho vay luân  ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ chuyên. ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ C)   Tai khoan cho vay trong han va tai khoan cho vay qua han. ̉ ́ ưu đông (mua săm tai san l D)   Tai khoan cho vay vôn l ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ưu đông) va tai khoan cho vay  ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ vôn cô đinh (mua săm tai san cô đinh). Câu 18. Chưng t ́ ư gôc trong kê toan cho vay gôm nh ̀ ́ ́ ́ ̀ ững chứng từ gi?  ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ợ. A)  Giây đê nghi vay vôn, giây nhân n ́ ̃ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ B)   Phiêu linh tiên măt, sec tiên măt. ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ C)   Sec chuyên khoan, uy nhiêm chi, uy nhiêm thu, th ́ ư tin dung. ́ ̣ ̀́ ̉ ́ ̣ D)   Đê an san xuât kinh doanh, kê hoach tai chinh. ́ ̀ ́ Câu 19. Chưng t ́ ư ghi sô trong kê toan cho vay gôm nh ̀ ̉ ́ ́ ̀ ững gi? ̀ www.khotrithuc.com 5
 6. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng ̣ ́ ̣ ́ ờ thanh toan theo t A)   Cac loai sec, cac loai giây t ́ ́ ́ ừng thê th ̉ ức thanh toan không dung  ́ ̀ ̣ ́ước vay tiên, đ tiên măt, khê  ̀ ̀ ơn xin vay. B)   Đơn xin vay tiên, sec linh tiên măt. ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ở thư tin dung. C)  Sec tiên măt, sec chuyên khoan, uy nhiêm chi, uy nhiêm thu, giây m ́ ̀ ́ ́ ̣ D)   Khê ́ước vay tiên, uy nhiêm chi. ̀ ̉ ̣ Câu 20. Trinh bay khai niêm thanh toan không dung tiên măt . ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ở NH A)  La thanh toan chuyên khoan thông qua cac tai khoan  ̀ ́ ́ ̀ ̀ ương thưc chi tra th B)  La ph ́ ̉ ực hiên băng cach trich tiên t ̣ ̀ ́ ́ ̀ ừ tai khoan tai ngân hang  ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ cua ngươi chi sang tai khoan cua ng ̀ ̀ ̉ ̉ ươi đ ̀ ược hưởng.  ́ ̀ ́ ̉ C)  La thanh toan băng sec, UNC, UNT, chuyên tiên. ̀ ̀ ̀ ực hiên cac thê th D)  La th ̣ ́ ̉ ức thanh toan qua  ngân hang, liên hang băng cac nghiêp vu  ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ờ qui đinh. cua NH theo mâu giây t ̣ Câu 21. Hach toan tông h ̣ ́ ̉ ợp la gi? ̀ ̀ ̀ ̉ A)   La tông hợp sô liêu hach toan t ́ ̣ ̣ ́ ừ sô chi tiêt tâp h ̉ ́ ̣ ợp vao sô cai. ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ợp cac sô liêu cua hach toan phân tich theo đinh ky. B)   La tâp h ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̀  ́ ̣ C)   La lên cân đôi đinh ky trên c ̀ ̀ ơ sở cac sô liêu lây t ́ ́ ̣ ́ ừ sô cai. ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ D)   La lam bao cao cân đôi va bao cao tai chinh theo đinh ky. ̀ ̀ ̀ Câu 22. Hach toan "phân tich" la gi? ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ A)   La hach toan theo cac tai khoan chi tiêt. ́  ̀ ́ ̉ ̀ ̉ B)   La phân tich sô tai khoan chi tiêt. ́ ̀ ̣ ́ ̉ C)   La hach toan đê phân tich. ́ ̀ ́ ́ ̣ D)   La phân tich sô liêu thanh toan. ́ Câu 23. Nhiêm vu cua hach toan phân tich trong kê toan ngân hang la gi? ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̉ ừng khach  A)   Phan anh chinh xac nghiêp vu phat sinh vê diên biên vôn liêng, tai san t ́ ̀ ừng doanh nghiêp. hang, t ̣ www.khotrithuc.com 6
 7. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng ̣ ́ ược tinh hinh huy đông vôn va s B)  Giup Lanh đao ngân hang năm đ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ử dung vôn kinh  ̣ ́ ̉ doanh cua ngân hang. ̀ ́ ược tinh hinh phat triên kinh tê cua  C)   Giup ngân hang năm đ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ửong giai đoan trong ca  ̣ ̉ nơc.' ́ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ D)   Giup cho Lanh đao ngân hang năm va quan ly tôt vôn cua cac doanh nghiêp. Câu 24. Hach toan tông h ̣ ́ ̉ ợp trong kê toan ngân hang đ ́ ́ ̀ ược sử dung nh ̣ ưng công  ̃ cu nao? ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ợp tai khoan. A)   Sô tai khoan chi tiêt (tiêu khoan) va bang kêt h ́ ̀ ̉ ̉ ́ ợp tai khoan va cân đôi tai khoan. B)  Bang kêt h ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ C)   Sô cai tai khoan va bang cân đôi kê toan ́ ́ ́ ̉ ́ ứng tư va sô cai. D)   Bang cân đôi ch ̀ ̀ ̉ ́ Câu sô 25. Tông ph ́ ̉ ương tiên thanh toan la gi? ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ương tiên thanh toan trong 1 năm ma hê thông cac ngân  A)   La tông gia tri cac ph ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ hang th ̀ ương mai th ̣ ực hiên gôm tiên măt va cac công cu chuyên khoan (Sec, UNC, v.v..)  ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ương thưc thanh toan hiên hanh. B)   La tông cac ph ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ực hiên gôm  C)   La tông gia tri cac công cu thanh toan trong môt năm do nên kinh tê th ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ tiên măt va cac công cu chuyên khoan (Sec, UNC, v.v..) ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ức thanh toan ma toan bô hê thông cac ngân hang th D)   La tât ca cac thê th ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ương mai  ̣ ́ ̣ đang ap dung. Câu 26. Thanh toan qua tai khoan tiên g ́ ̀ ̉ ̀ ửi tai ngân hang Nha n ̣ ̀ ̀ ươc ap dung đôi  ́ ́ ̣ ́ vơi Doanh nghiêp nao? ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ A)   2 Doanh nghiêp không co tai khoan tai ngân hang Th ́ ̀ ̀ ương mai. ̣ ̣ ́ ̣ B)   2 Doanh nghiêp khac đia phương co quan hê kinh tê v ́ ̣ ́ ới nhau.  ̣ ̉ ̣ C)   1 Doanh nghiêp co tai khoan tai ngân hang th ́ ̀ ̀ ương mai, 1 Doanh nghiêp co tai  ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ước. Hai doanh nghiêp nay co thê trong cung 1 tinh, thanh phô khoan tai ngân hang Nha n ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ́  ̣ ́ ̉ hoăc khac tinh, thanh phô. ̀ ́ www.khotrithuc.com 7
 8. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng ̣ ́ ̣ D)   2 Doanh nghiêp khac đia phương co tai khoan tai 2 ngân hang th ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ương mai khac  ̣ ́ ̣ hê thông. 2 ngân hang th ́ ̀ ương mai nay co tai khoan tai ngân hang Nha n ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ước Câu 27. Cac hinh th ́ ̀ ưc ky luât tin dung NH đang ap dung đôi v ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ới khach hang gôm ́ ̀ ̀   nhưng gi? ̃ ̀ A)  Tư chôi cho vay, không cho linh tiên măt, không cho s ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ử dung sec, kh ̣ ́ ởi tô tr ́ ước  ̣ phap luât. ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̉ B)  Không cho phat hanh sec chuyên khoan, yêu câu phai phat hanh sec bao chi, đinh  ̀ ̉ ́ ứt quan hê thanh toan va tin dung. chi, căt đ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ợ qua han, thu n C)  Chuyên n ́ ̣ ợ trươc han, han chê, đinh chi, căt đ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ứt quan hê tin dung,  ̣ ́ ̣ khởi kiên tr ̣ ươc phap luât. ́ ́ ̣   ̉ ́ ̣ ̉ ức thanh toan quan trong nh D)  Đinh chi cho vay, không cho ap dung cac thê th ̀ ́ ́ ̣ ư sec,  ́ UNC, UNT www.khotrithuc.com 8
 9. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng Phân B. Thanh toan Sec, Uy nhiêm chi, uy nhiêm thu, Th ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ư tin dung : 45 câu ́ ̣ Câu 1 . Thư tin dung la gi? ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ A)   Lênh cua ngươi mua yêu câu ngân hang trich tai khoan cua minh tra cho ng ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ười  ban. ́ ̣ ̉ ́ ơi ngân hang bên ban khac đia ph B)    Lênh cua ngân hang bên mua đôi v ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ương yêu  ̉ ̀ câu tra tiên theo ch ̀ ứng từ người ban đa giao hang hoa, cung  ́ ̃ ̀ ́ ứng dich vu. ̣ ̣ ̣ ̉ C)   Lênh cua ngươi ban yêu câu Ngân hang cua ng ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ười mua  thanh toan tiên cho minh. ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ới người mua khac đia ph D)   Lênh cua ngân hang bên ban đôi v ̀ ́ ̣ ương yêu câu tra tiên  ̀ ̉ ̀ ́ ưng t theo cac ch ́ ư bên ban đa giao xong hang hoa, dich vu. ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̣ ̣ Câu 2. Sơ đô qui trinh thanh toan th ̀ ̀ ́ ư tin dung. ́ ̣                 Ngươi    Mua            NH bên ban ́                                             
 10. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng D)  1­ Mở TTD; 2­ gửi TTD sang NH bên ban; 3­ thông bao; 4­ giao hang; 5­ nôp hoa  ́ ́ ̀ ̣ ́ đơn giao hang; 6­ ghi Co; 7­ ghi N ̀ ́ ợ liên hang; 8­ tât toan TTD ̀ ́ ́ Câu 3. Đê thanh toan hang hoa xuât khâu theo ph ̉ ́ ̀ ́ ́ ̉ ương thưc th ́ ư tin dung (L/C),  ́ ̣ viêc đâu tiên quan trong nhât, nha xuât khâu phai lam thu tuc gi? ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ A)  Thông bao cho ngân hang biêt vê khach hang cua minh (ng ́ ̀ ười mua hang) ̀ ̀ ươi mua m B)  Yêu câu ng ̀ ở L/C (thư tin dung) ́ ̣ C)  Gửi hô s ̀ ơ hang hoa va bô hô s ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ơ tai chinh đên ngân hang ̀ ́ ́ ̀ D)  Gửi hợp đông mua ban hang hoa t ̀ ́ ̀ ́ ới ngân hang ̀ Câu 4. . Muôn thanh toan theo thê th ́ ́ ̉ ức mở thư tin dung, đ ́ ̣ ơn vi mua hang phai  ̣ ̀ ̉ viêt 6 liên giây m ́ ́ ở thư tin dung đê nôp vao ngân hang phuc vu minh. Ngân hang  ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ nay s ̀ ử dung 6 liên nay nh ̣ ̀ ư thê nao? ́ ̀ A)  1 liên ghi Nợ ngươi m ̀ ở thư tin dung, 1 liên bao N ́ ̣ ́ ợ, 4 liên gửi ngân hang bên ban ̀ ́ B)  1 liên ghi Nợ, 1 liên ghi Co cho ng ́ ươi ban, 4 liên g ̀ ́ ửi ngân hang bên ban ̀ ́ C)  1 liên ghi Nợ ngươi m ̀ ở thư tin dung, 1 liên bao N ́ ̣ ́ ợ, 1 liên ghi Co TK ky qui đam  ́ ́ ̃ ̉ ̉ bao thanh toan, 3 liên g ́ ửi ngân hang bên ban ̀ ́ D)  1 liên ghi Nợ, 1 liên bao N ́ ợ, 1 liên ghi Co cho ng ́ ươi ban, 1 liên bao Co cho ng ̀ ́ ́ ́ ười  ban, 2 liên g ́ ửi ngân hang bên ban ̀ ́ Câu 5. Tai ngân hang bên ban, khi nhân đ ̣ ̀ ́ ̣ ược cac liên giây m ́ ́ ở thư tin dung,  ́ ̣ ngân hang nay s ̀ ̀ ử dung nh ̣ ư thê nao? ́ ̀ A)  1 liên ghi Nợ liên hang đi, 1 liên ghi Co cho đ ̀ ́ ơn vi ban ̣ ́ B)  1 liên bao cho đ ́ ơn vi ban biêt kha năng thanh toan cua đ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ ơn vi mua, 1 liên kem  hoa  ̣ ̀ ́ đơn va giây bao N ̀ ́ ́ ợ liên hang đi do ngân hang lâp đê ghi N ̀ ̀ ̣ ̉ ợ liên hang đi ̀ www.khotrithuc.com 10
 11. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng C)  1 liên gửi cho đơn vi ban biêt, đê giao hang cho đ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ơn vi mua, 1 liên kem bang kê  ̣ ̀ ̉ ́ ơn lâp giây bao N hoa đ ̣ ́ ́ ợ liên hang đi, 1 liên kem hoa đ ̀ ̀ ́ ơn ghi Co đ ́ ơn vi ban ̣ ́ D)  1 liên ghi Co cho ng ́ ươi ban, 1 liên bao Co, 1 liên ghi N ̀ ́ ́ ́ ợ liên hang đi, 1 liên bao  ̀ ́ Nợ Câu 6. Sau khi đa m ̃ ở thư tin dung, Công ty ha Long s ́ ̣ ̣ ử dung không hêt sô tiên đa ̣ ́ ́ ̀ ̃  ky g ́ ửi trong tai khoan ky quy. Ngân hang hach toan nh ̀ ̉ ́ ̃ ̀ ̣ ́ ư thê nao v ́ ̀ ới sô tiên s ́ ̀ ử  dung không hêt? ̣ ́ A)   Nợ TK 5212 ­ Liên hang đên ̀ ́ ́ ̃ ̉ ̉ ́ ư tin dung         Co TK 4272 ­ Ky quy đam bao thanh toan th ́ ́ ̣ B)   Nợ TK 5211         Co TK 4272 ́ C)  Nợ TK 4272   ̀ ửi C.ty Ha Long         Co TK tiên g ́ ̣ D)   Nợ TK Tiên g ̀ ửi C.ty Ha Long ̣         Co TK 4272 ́ Câu 6. Uy nhiêm chi la gi? ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ A)   Lênh cua chu tai khoan yêu câu ngân hang trich tiên cua minh chuyên vao tai  ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ khoan cua ngươi thu h ̀ ̣ ưởng.  ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ B)   Lênh thanh toan cua ngân hang phuc vu bên ban. Yêu câu ngân hang bên mua trich  ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ tai khoan cua ng ̀ ươi mua thanh toan cho ng ̀ ́ ươi ban. ̀ ́ ̣ ́ ̉ C)   Lênh thanh toan cua người ban. Yêu câu ng ́ ̀ ười mua trich tai khoan tiên g ́ ̀ ̉ ̀ ửi thanh  toan cho minh. ́ ̀ ̣ ̉ D)   Lênh cua ngươi ban hang yêu câu ngân hang phuc vu bên mua trich tai khoan cua  ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ngươi mua thanh toan cho minh. ̀ ́ ̀ www.khotrithuc.com 11
 12. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng   Câu 7. Sơ đô thanh toan uy nhiêm chi khac ngân hang: ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀                  Đơn vi mua             NH bên ban ́   Chu thich cac mui tên trong s ́ ́ ́ ̃ ơ đô trên  đây chu thich nao đung? ̀ ́ ́ ̀ ́ A)     (1) Giao hang                       ̀ (2) Gửi UNC   (3a) NH ghi Nợ ngươi mua    ̀ (3b) NH thanh toan v ́ ơi nhau   (4)Bao Co cho  ́ ́ ́ ngươì ban ́ B)     (1) Gửi UNC                 (2) Chuyên UNC t̉ ơi NH ́   (3a) NH thanh toan      ́ (3b) NH bao N ́ ợ          (4) NH bao Co ́ ́ C)     (1) Giao hang                         ̀ ́ ̉ ̣ (2), (3a), (3b) cac thu tuc thanh toan ́   (4) bao Có ́ D)     (1) Gửi UNC                          ̣ (2) Nôp UNC   (3a), (3b) Thanh toan          ́  (4) Bao Co ́ ́ Câu 8. Khi thanh toan băng hinh th ́ ̀ ̀ ưc UNC, doanh nghiêp phai lâp 4 liên UNC.  ́ ̣ ̉ ̣ Vây 4 liên UNC doanh nghiêp s ̣ ̣ ử dung nh ̣ ư thê nao? ́ ̀ A)  1 liên lưu, 3 liên gửi cho ngươi thu h ̀ ̣ ưởng     B)  Gửi trực tiêp t ́ ới NH ca 4 liên ̉ C)  2 liên lam ch ̀ ưng t ́ ư hach toan bên N ̀ ̣ ́ ợ va 2 liên lam ch ̀ ̀ ứng từ hach toan bên Co ̣ ́ ́ D)  1 liên lưu, 3 liên gửi cho NH Câu 9. Doanh nghiêp g ̣ ửi tơi Ngân hang  bôn liên UNC. NH s ́ ̀ ́ ử dung nh ̣ ư thê ́ nao ? ̀ www.khotrithuc.com 12
 13. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng A)  2 liên lam ch ̀ ưng t ́ ừ hach toan bên N ̣ ́ ợ va 2 liên lam ch ̀ ̀ ứng từ hach toan bên Co ̣ ́ ́ B)  Lưu 1 liên, gửi cho ngươi thu h ̀ ̣ ưởng 3 liên C)  Lưu 2 liên, 1 liên lam ch ̀ ưng t ́ ừ hach toan bên N ̣ ́ ợ va 1 liên lam ch ̀ ̀ ứng từ hach toan ̣ ́  bên Có ̣ D)  1 liên hach toan bên N ́ ợ, 1 liên hach toan bên Co, 1 liên bao N ̣ ́ ́ ́ ợ, 1 liên bao Co ́ ́ Câu 10. Khi khach hang nôp 4 liên UNC đê nghi ngân hang chuyên tiên đên 1  ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ngân hang khac đia ph ̀ ́ ̣ ương, ngân hang A phai lam nh ̀ ̉ ̀ ưng viêc gi đê chuyên tiên;  ̃ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ sử dung ch ̣ ưng t ́ ư va hach toan nh ̀ ̀ ̣ ́ ư thê nao theo ph ́ ̀ ương thưc đôi chiêu phân tan? ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ A)  Phai lâp thêm 3 liên giây bao Co liên hang, 1 liên UNC ghi N ́ ́ ́ ̀ ợ TK khach hang, 1  ́ ̀ ́ ợ, 1 liên bao Co liên hang kem 2 liên UNC g liên UNC lam bao N ̀ ́ ́ ̀ ̀ ửi ngân hang B, 1 liên  ̀ ̀ ửi trung tâm kiêm soat cung v giây bao Co liên hang g ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ới 1 tờ sô tiêu khoan, 1 liên giây  ̉ ̉ ̉ ́ bao Co liên hang ghi Co TK liên hang đi năm nay ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ B)  Phai lâp thêm 4 liên giây bao Co liên hang (GBCLH), 1 liên UNC ghi N ́ ́ ́ ̀ ợ TK khach ́   ̀ ́ ợ, 2 liên giây bao liên hang g hang, 1 liên UNC bao N ́ ́ ̀ ửi ngân hang B, 1 liên giây bao liên ̀ ́ ́   ́ ̀ ́ ́ ̀ ưu hang ghi Co liên hang đi năm nay, 1 liên giây bao liên hang l ̀ C)  1 liên UNC ghi Nợ TK khach hang; 1 liên  ghi Co liên hang đi đê chuyên tiên đi; 1  ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ợ; 1 liên bao Co liên bao N ́ ́ ̉ ̣ D)  Phai lâp thêm 4 liên giây bao Co liên hang, s ́ ́ ́ ̀ ử dung nh ̣ ư ở điêm c, nh ̉ ưng gửi trung  ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̣ tâm kiêm soat đôi chiêu 2 liên giây bao Co liên hang đê sau khi đôi chiêu tra lai 1 liên ́ ́ Câu 11. Ngân hang Công th ̀ ương Thai Binh nhân đ ́ ̀ ̣ ược môt giây bao Co liên hang ̣ ́ ́ ́ ̀   kem hai liên UNC g ̀ ửi tơi, nh ́ ưng nôi dung la cang Hai Phong tra tiên cho cho công  ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ty Thep Thai nguyên tai khoan tai NHCT Thai Nguyên. NHCT Thai Binh x ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ử ly nh ́ ư  thê nao? ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ứng từ đên NHCT Thai Nguyên.  A)  Chuyên tiêp toan bô ch ́ ́ www.khotrithuc.com 13
 14. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng ̣ ́ ́ ̀ ̣ B)  Lâp 3 liên giây bao liên hang, 1 liên hach toan liên hang đi, 1 liên g ́ ̀ ửi đi NHCT  ̀ ới 2 liên UNC đa nhân đ Thai Nguyên cung v ́ ̃ ̣ ược, 1 liên gửi trung tâm kiêm soat đôi  ̉ ́ ́ chiêu. ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ứng tư cho NH Hai phong, n C)  Tra lai toan bô ch ̀ ̉ ̀ ơi đa g ̃ ửi cac ch ́ ứng từ đi. ̣ ̀ ửi NHCT Thai Nguyên D)  Lâp 3 liên giây bao liên hang g ́ ́ ́ Câu 12. Uy nhiêm thu la gi? ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ A)   Lênh thanh toan cua người ban, đoi tiên ng ́ ̀ ̀ ười mua nhưng phai đ ̉ ược ngân hang  ̀ ̣ xac nhân. ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ B)   Lênh thanh toan cua ngân hang phuc vu bên mua, yêu câu ngân hang bên ban thanh ̀ ̀ ́   toan. ́ ̣ ̉ C)   Lênh cua ngươi mua yêu câu ngân hang trich tai khoan cua minh tra cho ng ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ươi  ̀ ban. ́ ̣ D)   Lênh đơn vi ban lâp nh ̣ ́ ̣ ơ ngân hang thu hô tiên khi đa hoan thanh cung  ̀ ̀ ̣ ̀ ̃ ̀ ̀ ứng hang  ̀ ́ ̀ ̣ ̣ hoa va dich vu theo hợp đông. ̀   Câu 13. Sơ đô thanh toan uy nhiêm thu khac ngân hang: ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀                  Đơn vi mua        
 15. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng C)  (1) Giao hang                    (2) G ̀ ửi UNT ̀ ̉ ̣ (3), (4a), (4b), (5) Lam thu tuc thanh toan ́ ̣ D)  (1) Giao hang                          (2) Nôp UNT ̀ (3), (4a) Thanh toan               (4b), (5) Ghi Co, bao Co ́ ́ ́ ́ Câu 14. Khi khach hang g ́ ̀ ửi UNT đên, nêu TK cua ng ́ ́ ̉ ươi mua m ̀ ở tai ngân hang  ̣ ̀ khac thi ngân hang phuc vu bên ban phai lam gi, khi ngân hang bên mua chi tham  ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ gia thanh  toan liên hang? ́ ̀ A)  Gửi UNT tơi ngân hang phuc vu bên mua va giây đôn đôc thu hô ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ B)  Gửi UNT tơi ngân hang phuc vu bên mua, lâp giây bao liên hang đê đoi tiên ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ C)  Gửi 3 liên UNT tơi ngân hang phuc vu bên mua, l ́ ̀ ̣ ̣ ưu lai 1 liên đê theo doi; khi bên  ̣ ̉ ̃ mua thanh toan  tiên, thi ghi N ́ ̀ ̀ ợ TK "Liên hang đên", ghi Co TK "Ng ̀ ́ ́ ươi ban" ̀ ́ ̣ ̉ ưu, lam thu tuc ghi "N D)  Nhân UNT đê l ̀ ̉ ̣ ợ liên hang" đê ghi Co TK ng ̀ ̉ ́ ươi ban (ng ̀ ́ ươi  ̀ ̃ ửi UNT đên) đa g ́ Câu 15 . Sec bao chi la gi ? ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ A)   La sec do NH phat hanh đê thanh toan cho khach hang. ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ B)   La sec do doanh nghiêp, ca nhân phat hanh trên c ̀ ́ ́ ́ ̀ ơ sở co l ́ ưu ky tiên  ́ ̀ ở NH do đo ́ ̉ ̉ ̉ đam bao kha năng thanh toan. ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ược Ngân hang ky va đong dâu bao chi, nên đam C)   La sec do chu tai khoan viêt sec đ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉   ̉ bao thanh toan. Ng ́ ươi phat hanh sec phai l ̀ ́ ̀ ́ ̉ ưu ky tr ́ ươc sô tiên ghi trên sec vao tai  ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ khoan riêng (TK4271). ̣ ̀ ươc phat hanh nên luôn đam bao đ D)   La sec do kho bac Nha n ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ược thanh toan. ́ Câu 16. Khi phat hanh sec bao chi, doanh nghiêp phai lam nh ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ưng  gi? ̃ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̃ ̉ ̉ A)  Viêt 3 liên UNC đê trich tiên sang TK Ky quy đam bao thanh toan sec; viêt sec theo  ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̉ quy đinh; đem sec đên ngân hang đê bao chi; giao sec cho ng ́ ́ ̀ ́ ười thu h ̣ ưởng ́ ́ ́ ̃ ữ ky đa đăng ki, giao sec cho ng B)  Viêt sec, ky sec theo đung mâu ch ́ ́ ́ ̃ ́ ́ ười thu h ̣ ưởng. www.khotrithuc.com 15
 16. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng C)  Viêt sec, ch ́ ́ ữ ky đung mâu đăng ky, đem sec đên ngân hang đê bao chi. ́ ́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ D)  Viêt UNC 3 liên, viêt sec, ky sec mang vao ngân hang ca sec va UNC đê ngân hang  ́ ̀ ̉ bao chi Câu 17 Sec bao chi đ ́ ̉ ược linh tiên măt trong tr ̃ ̀ ̣ ương h ̀ ợp nao? ̀ A)   Khi ngươi nôp sec đê nghi ngân hang cho linh tiên măt. ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̃ ̀ ̣ B)   Khi ngươi phat hanh sec châp nhân cho linh tiên măt. ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ C)   Không được linh tiên măt.  ̃ ̀ ̣ ̉ ̉ D)   Khi tai khoan cua ng ̀ ươi nôp sec co đu tiên ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ Câu 18. Khi ngươi thu h ̀ ̣ ưởng nôp sec bao chi vao ngân hang đê thanh toan, ngân  ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ hang ghi N ̀ ợ tai khoan nao, ghi co TK nao, nêu ng ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ười thu h ̣ ưởng sec va ng ́ ̀ ươi ̀ được bao chi sec cung m ̉ ́ ̀ ở TK tai môt NH. ̣ ̣ A)   Ghi Nợ tai khoan "Liên hang", ghi co TK 4271 ̀ ̉ ̀ ́ B)   Ghi Nợ tai khoan "Thanh toan bu tr ̀ ̉ ́ ̀ ư", ghi co TK  liên hang ̀ ́ ̀ C)   Ghi Nợ tai khoan ng ̀ ̉ ươi phat hanh sec, ghi co TK tiên g ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ửi người thu h ̣ ưởng D)   Ghi Nợ tai khoan "Tiên ky qui đê đam bao thanh toan", ghi co TK tiên g ̀ ̉ ̀ ́ ̃ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ửi người  ̣ ưởng. thu h Câu 19. Hach toan kê toan NH co môt nguyên tăc kha quan trong, nh ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ưng khi hach ̣   toan sec bao chi đ ́ ́ ̉ ược phep không th ́ ực hiên nguyên tăc đo. Đo la nguyên tăc nao va ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀  vi sao đ ̀ ược phep không th ́ ực hiên? ̣ ́ ́ ̀ ợ; Sec bao chi thi chi 1 Co , 1 N A)   Nguyên tăc ghi 1 Co nhiêu N ́ ́ ̀ ̉ ́ ợ B)   Nguyên tăc ghi 1 N ́ ợ nhiêu co; Sec bao chi chi co 1 Co, 1 N ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ợ C)   Nguyên tăc ghi đông th ́ ̀ ời Nợ, Co; Sec bao chi không ghi đông th ́ ́ ́ ̀ ời www.khotrithuc.com 16
 17. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng D)   Nguyên tăc ghi N ́ ợ trươc, Co sau; Sec bao chi đ ́ ́ ́ ́ ược phep ghi Co tr ́ ́ ước vi đa  ̀ ̃ được ki quy đam bao thanh toan ́ ̃ ̉ ̉ ́ Câu 20. Sec chuyên tiên do ai phat hanh: ́ ̉ ̀ ́ ̀ A)  Ngân hang  ̀ B)  Ngươi ban hang ̀ ́ ̀ C)  Ngươi mua hang ̀ ̀ ̉ D)  Ca 3 câu trên đêu đung ̀ ́ Câu 21. Muôn đ ́ ược ngân hang câp sec chuyên tiên, doanh nghiêp phai lam nh ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ững  gi?̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ơi  A)   Viêt sec đên ngân hang xin xac nhân vao sec, câm sec đem đên ngân hang n ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̃ chuyên tiên đên đê linh tiên. ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ B)   Lâp giây đê nghi câp sec kem theo 2 t ́ ̀ ờ sec đê ngân hang xac nhân vao sec, câm 2  ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ tờ sec đên ngân hang B đê linh tiên. ́ ́ ̀ ̉ ̃ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̉ C)   Nôp tiên măt vao ngân hang, đê nghi ngân hang câp sec chuyên tiên. ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ửi thanh   D)   Nôp tiên măt vao Ngân hang hoăc lâp 3 liên UNC đê trich tai khoan tiên g ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̉ toan ky quy vao tai khoan đam bao thanh toan sec đê yêu câu ngân hang câp sec chuyên  ́ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ tiên.  ̀ Câu 22. Khi ky quy bao đam thanh toan Sec chuyên tiên kê toan NH hach toan  ́ ̃ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ như thê nao? ́ ̀ A)   Nợ TK 4211 (đơn vi chuyên tiên)  ̣ ̉ ̀ Co TK 4271 ́ B)   Nợ TK 4272  Co TK 4211 (đ ́ ơn vi chuyên tiên) ̣ ̉ ̀ www.khotrithuc.com 17
 18. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng C)    Nợ TK 4211 (đơn vi chuyên tiên) ̣ ̉ ̀ Co TK 4272 ́ D)    Nợ TK 4271 Co TK 4211 (đ ́ ơn vi chuyên tiên) ̣ ̉ ̀ Câu 23. Khi ky quy bao đam thanh toan th ́ ̃ ̉ ̉ ́ ư tin dung kê toan NH tiên hanh ghi sô  ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ như thê nao? ́ ̀ A)   Nợ TK 4271  ̀ ửi cua ng Co TK 4211 ­ Tiên g ́ ̉ ười tra tiên ̉ ̀ B)   Nợ TK 4272 ̀ ửi cua ng Co TK 4211 ­ Tiên g ́ ̉ ười tra tiên ̉ ̀ C)    Nợ TK 4211 ­ Tiên g ̀ ửi cua ng ̉ ươi m ̀ ở thư tin dung  ́ ̣ ́ ̃ ̉ ̉ Co TK 4272 ­ Ky quy đam bao thanh toan TTD ́ ́ D)    Nợ TK 4211 ­ Tiên g ̀ ửi cua ng ̉ ươi tra tiên  ̀ ̉ ̀ Co TK 454 ́ Câu 25. Doanh nghiêp muôn chuyên tiên theo hinh th ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ưc sec chuyên tiên, doanh  ́ ́ ̉ ̀ nghiêp phai lam nh ̣ ̉ ̀ ưng gi? va hach toan nh ̃ ̀ ̀ ̣ ́ ư thê nao? ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ực tiêp mang đên ngân hang xin xac nhân "sec chuyên  A)  Phai lâp sec chuyên tiên tr ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ tiên" ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ B)  Phai lâp 3 liên UNC đem đên ngân hang xin câp sec chuyên tiên. Khi đ ̀ ược ngân  ̀ ́ ́ ̣ ực tiêp câm sec đên ngân hang n hang câp sec, doanh nghiêp tr ́ ̀ ́ ́ ̀ ơi cân chuyên tiên đên ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ C)  Phai lâp 2 tờ sec chuyên tiên va 4 liên UNC đem đên ngân hang đê lam thu tuc  ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ chuyên tiên ̀ ̣ D)  Lâp 4 liên UNC, 2 t ờ sec (ban chinh va ban điêp) đem đên ngân hang n ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ơi chuyên  ̉ tiên đi ̀ www.khotrithuc.com 18
 19. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng Câu 26.  Trong quy trinh thanh toan Sec chuyên tiên, khi NH tiên hanh tra tiên  ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ cho khach hang theo yêu câu, nêu NH tra tiên măt thi NH ghi sô nh ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ư thê nao ́ ̀ A)   Nợ TK 4541 ́ ̀ ̣ Co TK1011 ­ Tiên măt B)  Nợ TK 454 ­ chuyên tiên phai tra ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ Co TK 1011 ­ Tiên măt C)    Nợ TK 1011 ­ Tiên măt ̀ ̣ Co TK 4272 ́ D)    Nợ TK 4271 ́ ̀ ̣ Co TK 1011 ­ Tiên măt Câu 27. Ngân hang câp sec chuyên tiên lam nh ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ưng viêc gi tr ̃ ̣ ̀ ước khi trao sec cho  ́ khach hang? ́ ̀ ̣ ̉ A)  Nhân UNC cua ng ươi xin câp sec chuyên tiên, câp sec chuyên tiên cho khach ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ B)  Nhân UNC, lâp giây bao liên hang, ghi Co TK "Liên hang đi" đê chuyên tiên, câp  ̀ ́ sec cho khach ́ ́ ̣ C)  Nhân UNC, dung liên 1 UNC ghi N ̀ ợ TK ngươi xin câp sec, liên 2 ghi Co TK "Ky  ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ̉ ̉ ́ ́ ợ (liên 3) va trao sec chuyên tiên cho khach qui bao đam" trao giây bao N ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ D)  Nhân UNC, nhân sec, ghi N ́ ợ TK tiên g ̀ ửi cua ng ̉ ươi phat hanh sec, ghi Co "Liên  ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ hang đi" đê chuyên tiên, trao sec cho khach ̀ ́ ́ Câu 28. Khi khach hang trao sec chuyên tiên  cho Ngân hang B đê  xin linh tiên ,  ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̃ ̀ ngân hang B nay tiên hanh nh ̀ ̀ ́ ̀ ưng viêc gi? va hach toan nh ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ư thê nao? ́ ̀ ̣ ̉ ̣ A)  Nhân sec, lam thu tuc ghi N ́ ̀ ợ ngân hang câp sec, tra tiên cho ng ̀ ́ ́ ̉ ̀ ười câm sec ̀ ́ www.khotrithuc.com 19
 20. Đề thi trắc nghiệm lý thuyết kế toán ngân hàng ̣ ́ ̣ ́ ́ ợ liên hang g B)  Nhân sec, lâp giây bao N ̀ ửi ngân hang câp sec va g ̀ ́ ́ ̀ ửi trung tâm đôi  ́ chiêu, ghi N ́ ợ TK " Liên hang đi năm nay", ghi Co TK "Chuyên tiên phai tra", tra tiên  ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ cho ngươi câm sec va ghi N ̀ ̀ ́ ̀ ợ "Chuyên tiên phai tra", ghi Co "Tiên măt" ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ợ liên hang, ghi Co vaoTK cua  C)  Nhân sec, kiêm tra ky hiêu mât, lâp giây bao N ́ ̀ ́ ̀ ̉ ngươi câm sec, sau đo tra tiên cho ng ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ười câm sec ̀ ́ ̣ D)  Nhân sec, ghi N ́ ợ ngân hang câp sec, ghi Co TK cua ng ̀ ́ ́ ́ ̉ ười câm sec, lâp giây bao  ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ửi trung tâm kiêm soat đôi chiêu, tra tiên va môt ban diêp cua t liên hang g ̉ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ờ sec cho  ́ khach hang ́ ̀ Câu 29. Pham vi thanh toan cua Sec chuyên khoan la: ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ A)   Trong pham vi nên kinh tê quôc dân: gi ̀ ́ ́ ữa cac doanh nghiêp v ́ ̣ ới nhau, giữa cac  ́ ̣ ơi cac ca nhân, gi doanh nghiêp v ́ ́ ́ ữa ca nhân v ́ ới nhau va v ̀ ới doanh nghiêp. ̣ ̣ ̣ B)   Trong pham vi cac NHTM cung hê thông, cac ngân hang th ́ ̀ ́ ́ ̀ ương mai khac hê  ̣ ́ ̣ thông, cac ngân hang th ́ ́ ̀ ương mai v ̣ ơi ngân hang Nha n ́ ̀ ̀ ước, ngân hang Nha n ̀ ̀ ước với  cac ngân hang th ́ ̀ ương mai va cac chi nhanh ngân hang v ̣ ̀ ́ ́ ̀ ới nhau. C)   Giưa cac khach hang co m ̃ ́ ́ ̀ ́ ở TK ở cung môt NH hoăc khac NH nh ̀ ̣ ̣ ́ ưng cac NH nay  ́ ̀ ́ ́ ̀ ư trên đia ban tinh, thanh phô co tham gia thanh toan bu tr ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ́  ̣ D)   Trong pham vi gi ưa cac khach hang co m ̃ ́ ́ ̀ ́ ở TK ở cung môt NH . ̀ ̣ Câu30. Trong quy trinh thanh toan Sec chuyên khoan, khi ng ̀ ́ ́ ̉ ̉ ươi tra tiên va  ̀ ̉ ̀ ̀ ngươi thu h ̀ ̣ ưởng cung m ̀ ở tai khoan tai môt NH thi kê toan NH ghi sô nh ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ư thê ́ nao? ̀ A)  Nợ TK 1011 Co TK 4211 (ng ́ ươi thu h ̀ ̣ ưởng) B)  Nợ TK 4211 (ngươi tra tiên) ̀ ̉ ̀ Co TK 1113 ́ www.khotrithuc.com 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2