intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi trắc nghiệm học môn tài chính tiền tệ

Chia sẻ: Ctxh Ctxhtth | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

584
lượt xem
198
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu về môn đề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm học môn tài chính tiền tệ

 1. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info TRƯ NG I H C NGO I THƯƠNG Khoa Tài chính – Ngân hàng B môn Ti n t - Ngân hàng THI TR C NGHI M Môn h c: Tài chính Ti n t (60 ti t) A. M C D Chương 1. I CƯƠNG V TÀI CHÍNH VÀ TI N T 1. Trong các thu t ng sau ây, thu t ng nào phù h p v i khái ni m v ti n t c a các nhà kinh t : a. Ti n h c phí c. Ti n g i thanh toán b. Séc d. Thu 2. Ti n pháp nh là: a. Séc c. Th tín d ng b. Không th chuy n i sang kim lo i quý hi m d. Ti n xu 3. m t hàng hoá có th tr thành ti n, hàng hoá ó ph i: a. Do chính ph s n xu t ra c. ư c h tr b ng vàng ho c b c b. ư c ch p nh n r ng rãi d. b và c 4. Tài s n nào sau ây sau có tính l ng cao nh t: a. Nguyên li u, v t li u trong kho c. Kho n ph i thu khách hàng b. u tư ch ng khoán d. Ngo i t g i ngân hàng 5. Ti n gi y ngày nay: a. Ch chi m m t t tr ng nh trong t ng các phương ti n thanh toán b. ư c phép i ra vàng theo t l do lu t nh c. C a và b 6. Ti n gi y lưu hành Vi t nam ngày nay: a. V n có th i ra vàng theo m t t l nh t nh do Ngân hàng nhà nư c qui nh b. Có giá tr danh nghĩa l n hơn nhi u so v i giá tr th c c a nó c. C a và b 7. Nguyên nhân nào dư i ây ưa n vi c áp d ng ti n gi y b t kh hoán (ti n gi y không có kh năng i ra vàng) r ng kh p các nư c tư b n: a. Chi n tranh th gi i l n th I c. Cu c kh ng ho ng kinh t th gi i năm 1929-1933 b. Các m vàng Brazin b c n ki t d. a và c 8. Séc du l ch: a. Có th ký phát v i b t kỳ s ti n nào c. C a và b b. An toàn vì là séc ích danh 9. Hình th c thanh toán nào sau ây cho phép ngư i s d ng “tiêu ti n trư c, tr ti n sau”: a. Thanh toán b ng th ghi n c. Thanh toán b ng séc doanh nghi p b. Thanh toán b ng th tín d ng d. Thanh toán b ng séc du l ch. 10. Ho t ng thanh toán th phát tri n làm cho: a. T l n m gi ti n m t tăng lên c. T c lưu thông ti n t tăng lên b. T l n m gi ti n m t gi m d. b và c 11. Trong các ch c năng c a ti n t : a. Ch c năng phương ti n trao i ph n ánh b n ch t c a ti n t b. Ch c năng c t tr giá tr là ch c năng ch th y ti n t c. C a và b 12. Các quan h tài chính: a. Xu t hi n ch y u trong khâu phân ph i l i c. C a và b b. G n li n v i vi c phân b các ngu n v n ti n t trong n n kinh t 1
 2. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info 13. Tài chính doanh nghi p thu c lo i: a. Quan h tài chính hoàn tr có i u ki n c. Quan h tài chính n i b b. Quan h tài chính không hoàn tr 14. Tín d ng thu c lo i: a. Quan h tài chính hoàn tr có i u ki n c. Quan h tài chính n i b b. Quan h tài chính có hoàn tr 15. B o hi m thu c lo i: a. Quan h tài chính hoàn tr có i u ki n c. Quan h tài chính không hoàn tr b. Quan h tài chính có hoàn tr Chương 2. TH TRƯ NG TÀI CHÍNH 16. Th trư ng ch ng khoán t p trung có c i m nào sau ây: a. Thành viên tham gia trên th trư ng có h n c. Mua bán qua trung gian b. Giá c không có tính ch t ng nh t d. a và c 17. Trên th trư ng ti n t , ngư i ta mua bán: a. Các lo i c phi u c. Tín phi u kho b c b. Trái phi u kho b c d. C a, b và c 18. Th trư ng ti n t : a. Là th trư ng tài tr cho nh ng thi u h t v phương ti n thanh toán c a các ch th kinh t b. Là nơi di n ra các giao d ch v v n có th i h n t hai năm tr xu ng. c. C a và b 19. Th trư ng v n: a. Là th trư ng cung ng v n u tư cho n n kinh t c. C a và b b. Lưu chuy n các kho n v n có kỳ h n s d ng trên 1 năm 20. Trên th trư ng v n, ngư i ta mua bán: a. Trái phi u ngân hàng c. Thương phi u b. Ch ng ch ti n g i d. C a, b và c 21. Nh ng c i m nào thu c v th trư ng sơ c p: a. Là th trư ng mua bán l n u tiên các ch ng khoán v a m i phát hành b. ư c t ch c ho t ng dư i hình th c các S giao d ch c. C a và b 22. Nh ng c i m nào thu c v th trư ng th c p: a. Là th trư ng huy ng v n cho các nhà phát hành c. C a và b b. ư c t ch c ho t ng dư i hình th c t p trung ho c phi t p trung 23. Nh ng c i m nào thu c v th trư ng ch ng khoán t p trung: a. Giao d ch t i các qu y ngân hàng c. C a và b b. Mua bán ch ng khoán qua trung gian môi gi i 24. M t doanh nghi p h p tác v i m t công ty ch ng khoán phát hành m t t trái phi u m i s tham gia vào giao d ch trên th trư ng ………., th trư ng …………….. a. c p 2, ti n t c. c p 1, ti n t b. c p 2, v n d. c p 1, v n 25. M t trái phi u 5 năm do ngân hàng ABC phát hành năm tháng 3/2006 bây gi s ư c giao d ch : a. Th trư ng ti n t sơ c p d. Th trư ng v n th c p b. Th trư ng ti n t th c p e. Không th trư ng nào c c. Th trư ng v n sơ c p 26. Công c nào sau ây có tính l ng và an toàn cao nh t: a. Ch ng ch ti n g i c. Thương phi u 2
 3. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info b. Tín phi u kho b c d. H p ng mua l i 27. c i m nào úng v i trái phi u: a. Lãi trái phi u ph thu c vào k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p b. ư c hoàn tr v n g c khi áo h n c. C a và b 28. c i m nào úng v i trái phi u: a. Lãi trái phi u ph thu c vào k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p b. Th i h n hoàn tr v n thư ng t 2 năm tr lên c. C a và b 29. i m chung gi a c phi u ưu ãi và c phi u thư ng là: a. T l c t c thay i tuỳ theo k t qu kinh doanh c a công ty c. C a và b b. u ư c quy n s h u tài s n ròng c a công ty 30. Nhân t nh hư ng n giá trái phi u doanh nghi p trên th trư ng là: a. K t qu kinh doanh c a doanh nghi p c. L m phát d tính b. Lãi su t trên th trư ng d. b và c 31. c i m nào sau ây úng v i c phi u ưu ãi: a. C t c ư c thanh toán trư c c phi u thư ng c. Có th i h n hoàn tr ti n g c b. C t c ph thu c vào k t qu kinh doanh d. a và b 32. Khi m t c ông A c a Ford bán c phi u cho m t c ông B trên th trư ng th c p thì s ti n mà Ford nh n ư c là: a. H u h t s ti n bán c phi u tr ti n hoa h ng b. Không gì c c. Ti n hoa h ng c a vi c mua bán này d. M t t l ti n nh t nh i v i m i c phi u ư c giao d ch trên th trư ng th c p Chương 3. TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 33. Rào c n cho vi c lưu chuy n v n tr c ti p qua th trư ng tài chính là: a. Chi phí thông tin c. C a và b b. Chi phí giao d ch 34. Qu u tư cho phép các nhà u tư tham gia vào qu b t c lúc nào thu c lo i: a. Qu u tư m c. Qu u tư óng b. Không có qu u tư nào cho phép như v y 35. Các công ty tài chính chuyên: a. huy ng các kho n v n l n r i chia nh ra cho vay c. C a và b b. t p h p các kho n v n nh l i thành kho n l n cho vay 36. Ngân hàng thương m i ngày nay: a. ư c xem là c u n i gi a ngư i i vay và cho vay c. C a và b b. ư c phép phát hành ti n gi y 37. Các ngân hàng thương m i: a. Cung c p tín d ng ch y u cho lĩnh v c thương m i và công nghi p c. C a và b b. Huy ng v n ch y u thông qua các d ch v g i ti n và thanh toán 38. Ngân hàng huy ng v n nhi u nh t t ch th nào: a. Nhà nư c c. Các cá nhân và h gia ình b. Doanh nghi p 39. Tài kho n ti n g i thanh toán: a. Cho phép ngư i g i ti n ư c phép rút ra b t c lúc nào c. C a và b b. Tr lãi th p nh t trong các d ng ti n g i 3
 4. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info 40. V n i u l c a ngân hàng thương m i: a. T i thi u ph i b ng v n pháp nh c. C a và b b. Không ư c phép thay i trong su t quá trình ho t ng 41. Ch c năng nào sau ây KHÔNG ph i là ch c năng c a NHTM: a. Ch c năng trung gian tín d ng c. Ch c năng thay i chính sách chi t kh u b. Ch c năng trung gian thanh toán d. Ch c năng “t o ti n” 42. Trong b ng t ng k t tài s n c a m t NHTM, kho n m c nào sau ây KHÔNG thu c Tài s nn : a. Ti n g i, ti n vay các NHTM khác c. Cho vay và u tư ch ng khoán b. Ti n g i ti t ki m c a khách hàng d. V n t có và các qu 43. Tài s n nào KHÔNG ph i là Tài s n có c a ngân hàng: a. D tr vư t m c c. Tài kho n vãng lai b. Trái phi u chính ph d. Cho vay th ch p 44. i v i các ngân hàng thương m i, ngu n v n nào sau ây chi m t tr ng l n nh t: a. Ngu n v n huy ng ti n g i c. V n t có b. V n i vay t NHTW d. Vay t các t ch c tài chính khác 45. Các ho t ng s d ng v n c a ngân hàng thương m i bao g m: a. Cung c p các d ch v thanh toán c. C a và b b. Cho vay ng n h n và dài h n 46. Khi cho vay b o m b o b ng tài s n, ngân hàng: a. S n m gi các tài s n n u ó là các ng s n c. C a và b b. S n m gi tài s n n u là kho n cho vay c m c 47. Nghi p v nào KHÔNG ph i là nghi p v trung gian c a NHTM: a. Nghi p v h i oái c. Nghi p v tín thác b. Nghi p v thư tín d ng d. Nghi p v cho vay 48. Nh ng t ch c nào sau ây ư c làm trung gian thanh toán: a. Ngân hàng thương m i c. Qu u tư b. Công ty tài chính d. C a, b và c 49. c i m nào úng v i ti n g i có kỳ h n: a. Ngư i g i ti n không th rút v n trư c h n b. Ngư i g i ti n nh m m c ích hư ng lãi 50. S nhân ti n tăng lên khi: a. Các giao d ch thanh toán b ng ti n m t tăng lên b. Ngân hàng thương m i gi m d tr vư t m c c. Ho t ng thanh toán b ng th tr nên ph bi n hơn d. b và c 51. Qu tài chính c a công ty b o hi m thương m i KHÔNG hình thành t : a. S h tr c a ngân sách nhà nư c c. Lãi u tư b. Phí b o hi m d. b và c 52. i m khác bi t gi a ngân hàng thương m i và các t ch c tài chính phi ngân hàng là: a. Qu n lý qu u tư c. Huy ng ti n g i t dân cư b. Tư v n tài chính cho các doanh nghi p. d. Kinh doanh ngo i h i 53. Ngân hàng nào là ngân hàng l n nh t Vi t Nam: a. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b. Ngân hàng Ngo i thương c. Ngân hàng u tư phát tri n 4
 5. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info d. Ngân hàng Công thương 54. Phương th c thanh toán ph bi n nh t hi n nay trong quan h ngo i thương: a. Chuy n ti n c. Nh thu b. Séc d. Tín d ng ch ng t Chương 4. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TI N T 55. Ngân hàng trung ương có nhi m v : a. Phát hành ti n c. C a và b b. Làm trung gian thanh toán cho các ngân hàng trong nư c 56. Ngân hàng trung ương có nhi m v : n nh giá tr ng n i t a. c. C a và b b. Cung c p v n cho các d án u tư c a chính ph 57. Ngân hàng trung ương ngày nay: a. Ch u trách nhi m qu n lý vĩ mô v ho t ng ti n t , tín d ng và ngân hàng b. Cung c p v n kinh doanh ban u cho các ngân hàng c. C a và b 58. Khi th c thi chính sách ti n t , m c tiêu tăng trư ng kinh t luôn i kèm v i: a. n nh lãi su t c. n nh giá c b. T o công ăn vi c làm d. C a, b và c Ch n 1 trong 2 câu 59 và 60: 59. Trong các m c tiêu c a chính sách ti n t : a. M c tiêu n nh giá c và gi m th t nghi p ch mâu thu n v i nhau trong ng n h n b. M c tiêu tăng trư ng kinh t và t o công ăn vi c làm th ng nh t v i nhau c. C a và b 60. Trong các m c tiêu c a chính sách ti n t : a. M c tiêu n nh giá c và gi m th t nghi p ch mâu thu n v i nhau trong ng n h n b. M c tiêu ki m ch l m phát và tăng trư ng kinh t mâu thu n v i nhau trong dài h n c. C a và b 61. Chính sách ti n t KHÔNG s d ng công c : a. Nghi p v th trư ng m c. T l d tr quá m c b. Nghi p v chi t kh u thương phi u d. b và c 62. Công c chính sách ti n t nào giúp NHTW có s ch ng cao nh t: a. D tr b t bu c c. Th trư ng m b. Lãi su t tái chi t kh u d. C ba công c trên 63. N u NHTW mu n th t ch t ti n t ch ng l m phát, NHTW có th : a. Tăng d tr b t bu c c. H lãi su t tái chi t kh u b. Mua ch ng khoán trên th trư ng m d. a và b 64. Ti n d tr b t bu c c a ngân hàng thương m i n m t i: a. Chính ngân hàng thương m i ó c. Kho b c Nhà nư c b. Ngân hàng Trung ương d. C a và b 65. Lãi su t tái chi t kh u là: a. Lãi su t c a các kho n vay liên ngân hàng qua êm b. Lãi su t NHTM cho khách hàng t t nh t vay c. Là lãi su t do NHTW n nh d. Là lãi su t do NHTW cho các NHTM vay 5
 6. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info 66. Quy nh t l d tr b t bu c nh m m c ích: a. m b o kh năng thanh toán c. Tăng thu nh p cho NHTM b. Th c hi n chính sách ti n t d. a và b 67. Ch tiêu nào hay ư c dùng ph n ánh m c l m phát: a. Ch s gi m phát GNP c. C a và b b. T c tăng c a ch s CPI 68. Trong i u ki n n n kinh t có l m phát: a. Lãi su t ti n g i có th không tăng theo k p l m phát làm cho lãi su t th c âm b. Nên n m gi ti n m t thay vì g i ti n ngân hàng c. C a và b Ch n 1 trong 2 câu 69 và 70: 69. L m phát có nguy cơ x y ra khi: a. Ngân sách nhà nư c b thâm h t tr m tr ng kéo dài c. C a và b b. NHTW liên t c in thêm ti n 70. L m phát x y ra khi: a. Ngân sách nhà nư c b thâm h t c. C a và b b. NHTW liên t c in thêm ti n 71. Trong các ch tiêu sau, ch tiêu nào thư ng ư c dùng nh t ph n ánh m c l m phát c a n n kinh t : a. T c tăng c a ch s CPI c. T c tăng c a giá vàng b. T c tăng c a ch s PPI d. T c tăng giá ngo i h i 72. Trong i u ki n n n kinh t có l m phát, ngư i nào sau ây có l i: a. Ngư i i vay ti n c. Ngư i g i ti n b. Ngư i gi ngo i t Chương 5. LÃI SU T 73. Khi b n d oán lãi su t có xu hư ng tăng lên trong tương lai, n u b n có 10 tri u ng, hình th c u tư sinh l i nào sau ây b n ch n: a. Mua tín phi u kho b c th i h n 6 tháng v i lãi su t 7.1%/năm b. Mua trái phi u chính ph th i h n 2 năm v i lãi su t 7.2% năm c. G i ti n ti t ki m th i h n 2 năm v i lãi su t 7.2%/ năm 74. Lo i lãi su t nào áp d ng phương pháp tr lãi trư c: a. Lãi su t bao thanh toán c. C a và b b. Lãi su t u kỳ 75. Trong trư ng h p nào lãi su t ngo i t cao hơn lãi su t n i t : a. ng n i t d tính s lên giá so v i ngo i t c. C a và b u sai b. ng ngo i t d tính s tăng giá so v i n i t 76. Trong trư ng h p nào lãi su t ti n g i VND cao hơn lãi su t ti n g i USD: a. T giá VND/USD d tính tăng trong th i gian t i c. C a và b u sai b. T giá VND/USD d tính gi m trong th i gian t i (VND/USD = x ↔ 1 USD = x VND) 77. Lãi su t: a. Ph n ánh chi phí c a vi c vay v n c. C a và b b. Ph n ánh m c sinh l i t ng v n cho vay 78. Lãi su t tái chi t kh u ph i m b o: a. th p hơn lãi su t chi t kh u ngân hàng trung gian không b thi t c. C a và b 6
 7. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info b. th p hơn lãi su t chi t kh u khuy n khích các ngân hàng cho vay 79. Lãi su t ti n g i ti t ki m kỳ h n 3 tháng: a. S c nh trong su t kỳ h n ó c. C a và b u sai b. S thay i tuỳ theo lãi su t trên th trư ng 80. Lãi su t liên ngân hàng s ch u s c ép ph i tăng lên khi: a. Lãi su t tái chi t kh u tăng c. C a và b b. Lãi su t chi t kh u tăng Chương 6. TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 81. Trong h th ng tài chính, tài chính doanh nghi p có v trí: a. Ch o c. Cơ s b. Trung tâm d. Quan tr ng 82. B ng cân i k toán c a doanh nghi p cho bi t: a. K t qu kinh doanh c a doanh nghi p d. b và c b. Tài s n c a doanh nghi p ư c tài tr như th nào e. a và c c. Quy mô v n kinh doanh c a doanh nghi p 83. Trong b ng t ng k t tài s n, hình th c nào sau ây làm tăng ngu n v n ch s h u c a doanh nghi p? a. L i nhu n l i c. Phát hành trái phi u b. Phát hành c phi u d. Chia c t c cho c ông 84. Tài s n lưu ng c a doanh nghi p s tăng khi: a. Doanh nghi p mua nguyên v t li u thanh toán sau c. C a và b b. Doanh nghi p vay ng n h n t ngân hàng 85. T ng v n lưu ng c a doanh nghi p s gi m khi: a. Doanh nghi p mua nguyên v t li u thanh toán ngay b. Doanh nghi p tr n ng n h n cho ngân hàng c. C a và b 86. Doanh nghi p l p d phòng kho n ph i thu khó òi, kho n này s : a. Gi m quy mô tài s n doanh nghi p c. Tính vào chi phí s n xu t b. Không nh hư ng n quy mô tài s n c a doanh nghi p. d. a và c 87. l p qu d tr b t bu c, doanh nghi p ph i l y t ngu n nào sau ây: a. Doanh thu c. L i nhu n ròng b. V n ch s h u d. V n pháp nh 88. Tài s n nào sau ây KHÔNG ph i là tài s n c nh c a doanh nghi p theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam: a. Ô-tô t i dùng cho SXKD c. Máy vi tính (giá 7 tri u ng) dùng cho qu n lý DN b. Nhà xư ng d. Ch ng khoán u tư dài h n c a DN 89. Thông thư ng, nh ng doanh nghi p có máy móc thi t b có t c hao mòn vô hình l n s l a ch n phương pháp kh u hao nào sau ây: a. Kh u hao nhanh c.Kh u hao theo ư ng th ng b. Phương pháp kh u hao không nh hư ng n k t qu kinh doanh d. a và b 90. Giá thành s n ph m ch a ng các chi phí sau: a. Chi phí s n xu t c. Chi phí bán hàng b. Chi phí qu n lý doanh nghi p d. C 3 chi phí trên 91. ánh giá kh năng thanh toán c a doanh nghi p, ngư i ta em so sánh giá tr c a các tài s n có tính l ng cao v i: a. N ph i tr c. N ng n h n 7
 8. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info b. T ng ngu n v n d. Ngu n v n dài h n Chương 7. NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 92. ánh giá hi u qu chi NSNN, ngư i ta có th s d ng ch tiêu nào dư i ây: a. Th i gian thu h i v n d. Ch s tăng GDP b. T su t l i nhu n trên v n u tư e. c và d c. S n nh chính tr -xã h i f. a, b, c và d 93. Thu : a. Là kho n óng góp không mang tính ch t b t bu c c. C a và b b. Không mang tính hoàn tr tr c ti p 94. Nh n nh nào úng v l phí: a. Vi c thu l phí ch nh m bù p m t ph n chi phí Nhà nư c b ra b. L phí mang tính hoàn tr tr c ti p cho ngư i n p c. C a và b 95. Phí là kho n thu: a. nh m bù p m t ph n chi phí Nhà nư c b ra c. C a và b b. ch áp d ng v i nh ng ngư i ư c hư ng l i ích 96. Trong thu ánh vào hàng hoá, d ch v , ngư i ch u thu là: a. Ngư i bán hàng trung gian c. Ngư i mua hàng b. Ngư i bán hàng cu i cùng d. Không có áp án úng Ch n 1 trong 2 câu 97 và 98: 97. Ngư i n p thu và ngư i ch u thu là m t trong: a. Thu tài s n c. C a và b b. Thu hàng hoá, d ch v 98. Ngư i n p thu và ngư i ch u thu là m t trong: a. Thu tài s n c. C a và b b. Thu thu nh p 99. Vai trò quan tr ng nh t c a thu tiêu th c bi t là: a. Tăng thu ngân sách nhà nư c c. Kích thích s n xu t b. H n ch tiêu dùng các m t hàng không có l i d. a và c 100. Khi mua hàng và n p thu giá tr gia tăng, giá tính thu s là: a. Giá bán chưa có thu c. Giá thanh toán b. Giá bán ã có thu d. a và c 101. Giá tr gia tăng c a doanh nghi p ư c tính b ng t ng doanh thu: a. Tr i chi phí lao ng và v n c. Tr i giá tr hàng hoá trung gian b. Tr i kh u hao d. a và c 102. Phí thu c ngân sách nhà nư c thu v : a. Bù p chi phí ã b ra c. Không bù p chi phí ã b ra b. Vư t quá chi phí ã b ra d. Không tính t i chi phí ã b ra 8
 9. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info B. M C TRUNG BÌNH Chương 1. I CƯƠNG V TÀI CHÍNH VÀ TI N T 1. Khi th c hi n ch c năng nào sau ây, ti n KHÔNG c n hi n di n th c t : a. Thư c o giá tr c. Phương ti n trao i b. Phương ti n thanh toán d. Phương ti n c t tr 2. Khi doanh nghi p thanh toán ti n mua hàng thì ti n t ã phát huy ch c năng: a. Trao i c. Thư c o giá tr b. Thanh toán d.C t tr 3. Trong giao d ch nào sau ây, ti n th c hi n ch c năng trao i: a. Chuy n ti n qua tài kho n ngân hàng c. Rút ti n t máy ATM b. Mua hàng t i siêu th d. a, b và c 4. Khi doanh nghi p l p b ng cân i k toán thì ti n t phát huy ch c năng nào: a. Trao i c. Thư c o giá tr b. Thanh toán d. C t tr 5. Th ghi n (debit card): a. Có th dùng thanh toán thay ti n m t t i các i m ch p nh n th c. C a và b b. Là phương ti n vay n ngân hàng 6. Nh n nh nào dư i ây là úng v i séc thông thư ng: a. Séc là m t d ng ti n t vì nó ư c ch p nh n chung trong trao i hàng hoá và tr n b. Séc s không có giá tr thanh toán n u s ti n ghi trên séc vư t quá s dư trên tài kho n séc tr khi có qui nh khác c. C a và b 7. th c hi n t t ch c năng c t tr giá tr : a. Ti n t ph i có giá tr n nh c. C a và b b. Ph i là ti n vàng 8. S p x p nh ng tài s n sau theo tính l ng gi m d n: 1. Tài kho n vãng lai; 2. Th tín d ng; 3. Ti n; 4. C phi u; 5. Ti n g i ti t ki m m nh giá nh : a. 3 - 1 - 2 - 5 - 4 c. 3 - 5 - 1 - 2 - 4 b. 3 - 1 - 5 - 2 – 4 d. 3 - 2 - 1 - 5 - 4 9. i u ki n t i thi u m t d ng ti n t m i ư c ch p nh n là: a. S bi n ng v giá tr c a nó có th ki m soát ư c b. Nó không b gi m giá tr theo th i gian c. C a và b 10. Quy lu t Gresham phát huy tác ng ch ti n t nào dư i ây: a. Ch b n v vàng d. a và b b. Ch lưu thông b n v kép e. C a, b và c c. Ch lưu thông ti n gi y Ch n 1 trong 2 câu 11 và 12: 11. S c mua c a ng Vi t nam b gi m sút khi: a. Giá hàng hoá lương th c, th c ph m tăng. c. C a và b b. L m phát x y ra 12. S c mua c a ng Vi t nam b gi m sút khi: a. ng ô la M lên giá. c. C a và b b. Giá c trung bình tăng 13. Tính thanh kho n c a m t tài s n là: 9
 10. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info a. M c d dàng mà tài s n ó có th chuy n i thành m t lo i trung gian trao i b. Kh năng tài s n ó có th sinh l i c. M c d dàng mà tài s n ó có th chuy n i thành c phi u thư ng d. S ti n mà tài s n ó có th bán ư c. 14. Nh ng c i m nào sau âu KHÔNG úng v i c i m c a qu ti n t nói chung: a. Tính s h u c. Tính hoàn tr tr c ti p b. Tính m c ích d. Tính v n ng thư ng xuyên 15. Nhà nư c tham gia vào quá trình phân ph i tài chính v i tư cách nào dư i ây: a. Là ngư i tham gia phân ph i l n u c. C a và b b. Là ngư i tham gia phân ph i l i Chương 2. TH TRƯ NG TÀI CHÍNH 16. Nh ng giao d ch nào dư i ây di n ra trên th trư ng th c p: a. Ngân hàng phát hành trái phi u ti t ki m c. C a và b b. NHTW mua trái phi u chính ph 17. S khác nhau gi a ch ng khoán n và ch ng khoán v n là: a. Ch ng khoán v n là ch ng khoán dài h n, còn ch ng khoán n là ch ng khoán ng n h n b. Ch ng khoán v n ư c giao d ch trên th trư ng v n còn ch ng khoán n ư c giao d ch trên th trư ng n c. Ngư i n m gi ch ng khoán v n là ch s h u c a doanh nghi p, ngư i n m gi ch ng khoán n là ch n c a ngư i phát hành d. a và b e. a, b và c 18. Trái phi u là m t gi y ch ng nh n n do công ty phát hành c p cho ngư i mua trái phi u, kèm theo m t s cam k t. i u cam k t nào sau ây là KHÔNG úng: a. Thanh toán m t s ti n nh t nh c. Thanh toán cho m t ngư i nh t nh b. Thanh toán vào m t ngày xác nh d. Thanh toán v i m t m c lãi su t c nh 19. Ngư i kinh doanh trái phi u quy t nh mua trái phi u khi: a. D báo trong th i gian t i lãi su t gi m b. D báo trong th i gian t i lãi su t tăng c. D báo trong th i gian t i lãi su t không i d. a và c 20. Trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam, giá tham chi u ư c xác nh b ng: a. Giá m c a c a ngày hôm trư c c. Giá bình quân c a ngày hôm trư c b. Giá óng c a c a ngày hôm trư c d. Giá bình quân c a ngày li n k ngày hôm trư c 21. c i m nào úng v i c phi u ph thông: a. C t c ph thu c vào s thay i c a lãi su t th trư ng d. a và c b. C ông có th rút l i v n góp khi mu n e. b và c c. Nh n c t c sau c ông c phi u ưu ãi f. a, b và c 22. c i m nào úng v i c phi u: a. Các c ông b u ra Ban giám c qu n lý công ty thay mình c. C a và b b. C t c ph thu c vào k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p 23. Giá c phi u ph thông c a m t công ty ph thu c vào: a. Quan h cung c u v c phi u ó d. a và c b. Lãi su t trên th trư ng e. a, b và c c. K t qu kinh doanh c a doanh nghi p 24. Thông thư ng, ch s h u doanh nghi p ang kinh doanh hi u qu ưa chu ng phát 10
 11. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info hành trái phi u hơn phát hành c phi u ưu ãi, lý do cơ b n là: a. Không mu n chia s quy n qu n lý công ty c. Phân tán r i ro b. L i ích t chính sách thu thu nh p doanh nghi p d. a và c 25. Công ty c ph n phát hành c phi u ưu ãi khi: a. Mu n thu hút các nhà u tư ch ng khoán d. Mu n ưu tiên cho các c ông hi n h u b. Mu n tăng v n ch s h u e. b và c c. Không mu n chia s b t quy n l c qu n lý công ty 26. Ngư i u tư c phi u nh m m c ích: a. C t c c. Tăng giá c phi u trong ng n h n b. Tăng giá c phi u trong dài h n d. a và b Chương 3. TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 27. V n i u l c a ngân hàng thương m i: a. Xu t hi n ngay t khi ngân hàng thành l p c. C a và b b. ư c huy ng t phát hành c phi u và trái phi u 28. Hi n nay các NHTM VN ho t ng kinh doanh: a. T ng h p c. Ch m t s ho t ng chuyên doanh b. Chuyên doanh 29. Lý do chính NH huy ng v n b ng cách phát hành trái phi u, kỳ phi u là: a. Có nhu c u v n b t thư ng c. C a và b b. M r ng hình th c huy ng v n 30. Phương th c cho vay luân chuy n dùng trong: a. Cho vay ng n h n c. Cho khách hàng có uy tín b. Cho vay dài h n d. a và c 31. H ng m c nào sau ây KHÔNG ư c tính vào ngu n v n huy ng c a ngân hàng: a. B o lãnh tín d ng c. H p ng mua l i b. Ti n g i có kì h n d. Phát hành trái phi u 32. Ti n g i ti t ki m Vi t nam: a. ư c b o hi m n u ti n g i là ng Vi t nam c. C a và b b. ư c b o hi m n u ti n g i là ô la M 33. Trong hình th c vay theo h n m c tín d ng: a. Ngân hàng tính lãi trên cơ s h n m c tín d ng. c. C a và b u sai b. Chi phí mà khách hàng ph i tr ch là lãi vay. 34. B o hi m là gi i pháp thu c nhóm nào sau ây: a. Nhóm các bi n pháp ki m soát r i ro c.C a và b b. Nhóm các bi n pháp tài tr r i ro 35. Ch b i thư ng theo m c mi n thư ng trong b o hi m tài s n nh m m c ích: a. Gi m t l phí b o hi m d. a và b b. Tăng ý th c trách nhi m c a ngư i tham gia b o hi m d. C a, b và c c. Gi m chi phí không c n thi t khi x y ra t n th t nh 36. Trong b o hi m con ngư i, trư ng h p b o hi m trùng là: a. Không ư c phép c. Do s th a thu n c a 2 bên b. ư c phép d. b và c 37. Nh ng công ty tài chính Vi t Nam KHÔNG ư c phép th c hi n nghi p v nào sau ây: a. Nh n ti n g i có kỳ h n trên 1 năm tr lên 11
 12. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info b. Nh n ti n g i không kỳ h n c. Th c hi n thanh toán cho khách hàng d. a và c e. b và c 38. N u m t công ty b o hi m không tính phí b o hi m d a vào m c r i ro thì: a. nh ng khách hàng ít r i ro cao s tìm n các công ty khác b. công ty b o hi m có th ki m l i l n t nh ng khách hàng ít r i ro c. c a và b 39. Nguyên t c b o hi m nào KHÔNG áp d ng v i b o hi m con ngư i: a. Nguyên t c trung th c tuy t i c. Nguyên t c tương x ng b. Nguyên t c th quy n d. C a và c 40. Trong lo i hình b o hi m nào dư i ây bên th ba có quy n l i b i thư ng: a. BH tai n n hành khách c. BH thân tàu b. BH hàng hóa v n chuy n d. BH trách nhi m dân s ch xe cơ gi i Chương 4. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TI N T 41. N u NHTW ch n lãi su t làm m c tiêu trung gian, khi c u ti n tăng: a. Cung ti n s tăng c. Lãi su t s tăng b. Cung ti n s gi m d. Lãi su t s gi m Ch n 1 trong 2 câu 42 và 43: 42. Khi NHTW thông báo tăng lãi su t tái chi t kh u: a. Lãi su t trên th trư ng s tăng lên c. Nhu c u u tư tăng lên b. T l ti t ki m gi m d. C a, b và c 43. Khi NHTW thông báo tăng lãi su t tái chi t kh u: a. Lãi su t trên th trư ng s tăng lên c. Nhu c u u tư gi m b. T l ti t ki m gi m d. a và c 44. Lãi su t tái chi t kh u c a NHTW gi m khuy n khích: a. các ngân hàng thương m i gi m d tr quá m c làm cung ti n gi m b. các ngân hàng thương m i i vay t NHTW nhi u hơn làm cung ti n tăng c. các ngân hàng thương m i tăng d tr quá m c làm cung ti n gi m 45. N u NHTW mua trái phi u t công chúng s làm: a. Giá trái phi u và m c sinh l i c a trái phi u ó tăng b. Giá trái phi u và m c sinh l i c a trái phi u ó gi m c. Giá trái phi u tăng và m c sinh l i c a trái phi u ó gi m d. Giá trái phi u gi m và m c sinh l i c a trái phi u ó tăng 46. Nghi p v NHTW bán các ch ng khoán trên th trư ng m s : a. Làm tăng d tr c a các ngân hàng c. Làm lãi su t tăng b. Làm tăng giá các ch ng khoán ó d. Làm tăng cung ng v n trên th trư ng ti n t 47. Trong n n kinh t m và m i i u ki n khác không i, khi NHTW mua ngo i t : a. T giá s tăng lên c. Cung ti n s gi m b. Lãi su t n i t có xu hư ng gi m d. a và b 48. L m phát có th x y ra khi: a. Giá d u tăng d. a và b b. NHTW mua ch ng khoán trên th trư ng m e. C a, b và c 12
 13. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info c. NHTW phá giá ti n t 49. Nguyên nhân quan tr ng d n n l m phát Vi t Nam nh ng năm 1980 là: a. S n xu t kinh doanh trì tr c. Chi phí y b. H u qu chi n tranh d. C a, b và c Chương 5. LÃI SU T 50. so sánh lãi su t trên thi trư ng,ta căn c vào nh ng y u t nào sau ây: a. Lãi / V n vay c.Th i h n tính lãi b. Th i h n cho vay d. C a ,b và c 51. Thay i c a y u t nào sau ây nh hư ng n lãi su t: a. T su t l i nhu n bình quân c. L m phát d tính b. Tình tr ng thâm h t ngân sách nhà nư c d. C a, b và c 52. Lãi su t th c gi m khi: a. Lãi su t danh nghĩa gi m c. C a và b b. L m phát tăng nhanh hơn d ki n 53. Giá c a m t trái phi u ang lưu hành s tăng lên khi: a. M t NHTM ng ra m b o thanh toán cho nó c. C a và b b. L i nhu n c a công ty phát hành trái phi u d tính s tăng 54. Giá c a m t trái phi u ang lưu hành s gi m xu ng khi: a. L i nhu n c a công ty phát hành trái phi u d tính s gi m b. L m phát d tính tăng lên c. C a và b 55. Lãi su t hoàn v n c a m t trái phi u coupon ang lưu hành s gi m xu ng khi: a. L i nhu n c a công ty gi m c. C a và b b. Giá trái phi u ó tăng 56. Lo i lãi su t nào ư c s d ng trong trư ng h p tr lãi trư c: a. Lãi su t c a kho n cho vay chi t kh u c. C a và b b. Lãi su t c a kho n cho vay ng trư c 57. B n g i vào ngân hàng m t tri u ng v i lãi su t 10%/năm ghép lãi hàng năm, t ng s ti n g c và lãi b n nh n ư c sau 3 năm s là: a. 1.300.000 c. 1.302.000 b. 1.331.000 d. 1.210.000 Chương 6. TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 58. Khi v n lưu ng thư ng xuyên ròng (net working capital) c a doanh nghi p là s âm, i u ó có nghĩa: a. Doanh nghi p ã dùng ngu n v n dài h n tài tr cho các tài s n ng n h n b. Doanh nghi p ã dùng ngu n v n ng n h n tài tr cho các tài s n dài h n. c. Gi m nh nhu c u thanh toán n ng n h n c a doanh nghi p 59. Khi t ng giá tr tài s n ròng c a doanh nghi p nh giá theo tiêu chu n k toán m i cao hơn trư c: a. Giá tr c a m i c ph n doanh nghi p tăng lên theo b. Giá tr th trư ng c a m i c ph n doanh nghi p không thay i c. Không có áp án úng 60. Khi t ng giá tr tài s n ròng c a doanh nghi p nh giá theo tiêu chu n k toán m i th p hơn trư c: a. Giá tr ghi s c a m i c ph n doanh nghi p gi m theo c. C a và b 13
 14. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info b. Giá tr th trư ng c a m i c ph n doanh nghi p gi m theo c. Không có áp án úng 61. Khi t ng giá tr tài s n ròng c a doanh nghi p nh giá theo tiêu chu n k toán m i th p hơn trư c: a. Giá tr ghi s c a m i c ph n doanh nghi p gi m theo c. C a và b b. Giá tr th trư ng c a m i c ph n doanh nghi p không thay i 62. Ti n n p b o hi m xã h i cho công nhân ng máy ư c doanh nghi p trích t : a. L i nhu n doanh nghi p c. Qu phúc l i khen thư ng b. Chi phí s n xu t d. Chi phí qu n lý doanh nghi p 63. T ng v n lưu ng c a doanh nghi p s KHÔNG thay i khi: a. Doanh nghi p mua nguyên v t li u thanh toán ngay b. Doanh nghi p bán ch u hàng hoá c. C a và b 64. Khi doanh nghi p vay ngân hàng mua máy móc thi t b , b ng cân i k toán s thay i như th nào? a. Tài s n tăng, ngu n v n gi m c. Tài s n tăng, ngu n v n tăng b. Tài s n gi m, ngu n v n gi m d. Tài s n gi m, ngu n v n tăng 65. Khi doanh nghi p tr n vay dài h n thì tài s n , ngu n v n nào thay i: a. Vay dài h n c. N dài h n n h n tr b. Tài s n b ng ti n d. b và c 66. Ngu n nào sau ây làm tăng ngu n v n ch s h u c a doanh nghi p: a. L i nhu n không chia d. Phát hành c phi u b. Phát hành trái phi u e. a và d c. V n vay t công ty m f. a, c và d 67. Khi t s ph n ánh kh năng thanh toán c a doanh nghi p có xu hư ng gi m xu ng qua các kì kinh doanh, i u ó th hi n: a. Doanh nghi p ang có tình hình tài chính lành m nh và t t lên b. Doanh nghi p ang có tình hình tài chính ngày càng x u i c. Giá tr tài s n ng n h n có t c tăng ch m hơn n ng n h n d. b và c 68. Thư c o t t nh t ánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p là: a. a. T s kỳ trư c c a doanh nghi p d. T s c a doanh nghi p tương t b. b. Ch tiêu k hoach c a doanh nghi p e. c và d c. T s bình quân c a ngành 69. T l n c a doanh nghi p ư c o b ng cách nào là d so sánh nh t: a. N / T ng v n c. N / V n ch s h u b. (N / T ng v n) x 100% d. N / T ng ngu n v n 70. Ch tiêu nào KHÔNG ư c s d ng ánh giá hi u qu s d ng v n c nh: a. Hi u su t s d ng v n c nh c. T c luân chuy n c a v n c nh b. M c sinh l i c a v n c nh d. H s hao mòn v n c nh 71. L i nhu n th c lãi v kinh doanh có th ư c dùng : a. N p thu thu nh p doanh nghi p cho Nhà nư c c. Tr c t c cho c ông b. Tr lãi vay ngân hàng d. C a, b và c 72. Vi t Nam, nh ng thu nh p nào sau ây KHÔNG ư c s d ng làm cơ s tính thu : a. Thu nh p do doanh nghi p bán TSC sau khi ã kh u hao h t b. Thu nh p do doanh nghi p s d ng ngu n v n t m th i nhàn r i u tư trên th trư ng tài chính 14
 15. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info c. Thu nh p do doanh nghi p ã bán hàng, nhưng th c t chưa thu ti n v d. Ti n do doanh nghi p thu ti n bán hàng năm trư c 73. Y u t nào sau ây KHÔNG giúp c i thi n kh năng thanh toán hi n th i: a. Vay ng n h n tài tr mua thêm tài s n c nh b. Vay n dài h n mua hàng t n kho c. Bán c phi u thư ng tr n ng n h n d. Bán tài s n c nh gi m các kho n ph i tr 74. Xác nh vòng quay c a v n c a m t doanh nghi p bi t ROA = 8%, t su t l i nhu n ròng = 5%, t ng tài s n = 8 t VN ? a. 1.60 c. 2.50 b. 2.05 d. 4.00 Chương 7. NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 75. N i dung c a nguyên t c cân i NSNN là: a. T ng thu l n hơn t ng chi và có tích lũy b. Chi thư ng xuyên l n hơn thu thư ng xuyên và có tích lu c. Thu thư ng xuyên l n hơn chi thư ng xuyên và có tích lu d. T ng chi l n hơn t ng thu và có tích lũy 76. M c ích c a nguyên t c cân i Ngân sách Nhà nư c là: a. D báo lãi su t gi m trong th i gian t i b. D báo lãi su t tăng trong th i gian t i c. D báo lãi su t không i trong th i gian t i d. a và c 77. Thu su t lũy ti n t ng ph n m b o nguyên t c nào sau ây: a. Nguyên t c n nh c. Nguyên t c hi u qu b. Nguyên t c công b ng d. Rõ ràng, minh b ch 78. M c vay n c a ngân sách nhà nư c ph thu c tr c ti p vào nh ng y u t nào sau ây: a. Nhu c u chi tiêu c a chính ph d. a và b b. T ng s n ph m qu c n i e. a, b và c c. Hi u qu chi tiêu c a chính ph 79. Hi n nay, nh ng nguyên t c nào sau ây ư c áp d ng ph bi n xác nh i tư ng n p thu thu nh p: a. Nguyên t c qu c t ch + nguyên t c cư trú b. Nguyên t c qu c tích + nguyên t c lãnh th c. Nguyên t c cư trú + nguyên t c lãnh th d. C 3 nguyên t c cư trú, lãnh th và qu c t ch 80. Trong nh ng câu sau ây, câu nào KHÔNG úng v i b n ch t thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p c a m t doanh nghi p Vi t nam? a. Thu nh p ch u thu là thu nh p nh n ư c sau khi ã tr i các chi phí th c t trong kỳ b. Thu nh p ch u thu là thu nh p b ng ti n mà doanh nghi p th c s nh n ư c trong kỳ tính thu c. Thu nh p ch u thu là thu nh p bao g m c giá tr tăng thêm c a giá tr th trư ng c a doanh nghi p d. Thu nh p ch u thu bao g m c thu nh p phát sinh nư c ngoài e. b và c 15
 16. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info 81. Thông thư ng giá tính thu ư c áp d ng theo: a. B ng giá t i thi u c a nhà nư c c. Giá h p ng b. Giá th trư ng d. C a,b và c 82. Lo i thu nào KHÔNG ư c tính vào doanh thu thu n c a doanh nghi p: a. Thu thu nh p doanh nghi p c. Thu tiêu th c bi t b. Thu xu t kh u d. b và c 83. Bi n pháp nào ư c s d ng ph bi n nh t bù p b i chi NSNN: a. Phát hành ti n c. Phát hành tín phi u NHTW b. Th c hi n nghi p v th trư ng m d. Vay n 84. Bi n pháp nào ư c s d ng ph bi n nh t bù p b i chi NSNN Vi t Nam trong nh ng năm 1980: a. Phát hành ti n c. Phát hành tín phi u NHTW b. Th c hi n nghi p v th trư ng m d. Vay n 85. Ch s b i chi NSNN u c o b ng t s gi a s vay n trong năm NS v i: a. T ng chi NSNN c. T ng thu nh p qu c dân b. T ng thu nh p qu c n i d. T ng thu NSNN 16
 17. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info C. M C NÂNG CAO Chương 1. I CƯƠNG V TÀI CHÍNH VÀ TI N T 1. Trong kênh tài chính gián ti p: a. Ngân hàng phát hành trái phi u ngân hàng b. Cá nhân s d ng d ch v mua nhà tr góp c a ngân hàng c. Các công ty l n vay ti n t ngân hàng trên th trư ng ti n t d. C a, b và c. Chương 2. TH TRƯ NG TÀI CHÍNH 2. i m khác quan tr ng nh t gi a c phi u và trái phi u là: a. Th i h n hoàn v n c.Quy n tham gia qu n lý công ty b. Cách tính lãi d. a và b Chương 3. TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 3. Thông tin không cân x ng ư c hi u là: a. Ngân hàng không cung c p cho ngư i g i ti n m i thông tin liên quan n tài kho n c a h b. Ngư i cho vay có khuynh hư ng không cho ngư i vay bi t thông tin c. Ngư i mua có nhi u thông tin hơn ngư i bán d. Ngư i i vay có nhi u thông tin hơn ngư i cho vay 4. T l mi n thư ng giúp gi i quy t v n r i ro o c cho các công ty b o hi m do: a. T l mi n thư ng ngăn không cho phép các công ty có nhi u r i ro mua b o hi m b. T l mi n thư ng giúp ngăn ch n ngư i mua b o hi m l p ch ng t gi òi b o hi m c. T l mi n thư ng gi m s ti n mà ngư i mua b o hi m ph i tr d. T l mi n thư ng bu c ngư i mua b o hi m ph i tr m t ph n phí t n 5. Trong m i quan h bi n ch ng gi a các nhóm nghi p v c a NH thì nghi p v nào là khâu quan tr ng nh t (khâu t phá): a. Nghi p v cho vay c.Nghi p v thanh toán b. Nghi p v huy ng 6. Giá c c a b o hi m là: a. Ti n phí b o hi m c. Phí b o hi m b. T l b o hi m d. Không có phương án nào úng 7. Vi c công ty b o hi m KHÔNG ch p nh n r i ro “Ngư i mua không tr ti n hàng” xu t phát t nguyên t c b o hi m nào: a. Nguyên t c trung th c tuy t i c. Nguyên t c tương x ng b. Nguyên t c không trút h t trách nhi m d. Nguyên t c b i thư ng v a 8. V n t có c a ngân hàng ABC Vi t Nam là 1000 t ng. T ng các kho n vay mà ngân hàng ABC có th cho m t khách hàng vay t i a là: a. 50 t ng c. 150 t ng b. 10o t ng d. 200 t ng 9. Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr c a m t t ch c tín d ng có th làm: a. T ng G c a t ch c tín d ng ó b. Phó T ng G c a t ch c tín d ng ó c. Tham gia vào h i ng qu n tr c a t ch c tín d ng khác d. T t c u sai 17
 18. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info Chương 4. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TI N T 10. Có nh ng s li u sau: Ch s bán l năm 1 = 100 Nư c Năm 2 Năm 3 A 100 110 B 112 132 C 115 138 T l l m phát c a năm th 3 so v i năm th 2: a. Nư c A cao nh t c. Nư c C cao nh t b. Nư c B cao nh t d. Không d li u xác nh 11. Ti n d tr b t bu c c a các ngân hàng thương m i g i NHNN Vi t nam hi n nay: a. ph thu c vào quy mô cho vay c a ngân hàng thương m i b. m b o kh năng chi tr c a ngân hàng d. C b và c c. ư c NHNN tr lãi không kỳ h n e. C a, b và c Chương 5. LÃI SU T 12. Nhà nư c phát hành trái phi u kho b c th i h n 5 năm, tr lãi hàng năm, ó là lãi su t: a. ơn d. Th c t b. Ghép e. b và c c. Danh nghĩa 13. Cho vay 10 tri u ng trong 1 năm. V n và lãi tr cu i kỳ. Lãi su t là 8%/năm. T ng s ti n nh n ư c sau 1 năm s là: a. 10.816.000 ng n u ghép lãi n a năm c. C a và b b. 10.799.000 ng n u không ghép lãi 14. Hình th c u tư nào có m c sinh l i cao hơn: a. Mua kỳ phi u ngân hàng kỳ h n 12 tháng, lãi su t 0,7%/tháng, thanh toán c g c và lãi m t l n vào cu i kỳ. b. G i ti t ki m ngân hàng kỳ h n 1 năm v i lãi su t 8,39%/năm, lãi tr u kỳ, v n tr cu i kỳ c. Không xác nh ư c 15. Hình th c u tư nào có m c sinh l i cao hơn: a. Mua kỳ phi u ngân hàng kỳ h n 12 tháng, lãi su t 0,7%/tháng, thanh toán c g c và lãi m t l n vào cu i kỳ, n a năm ghép lãi m t l n. b. G i ti t ki m ngân hàng kỳ h n 1 năm v i lãi su t 8,5%/năm, v n và lãi tr cu i kỳ c. Không xác nh ư c 16. G i ti t ki m 1.000.000 kỳ h n 6 tháng (lãi tr cu i kỳ) v i lãi su t 0,8%/tháng. S thu ư c (gi thi t lãi su t không i trong su t năm ó): a. 1.048.970 sau 6 tháng c. 1.098.304 sau 1 năm b. 1.100.338 sau 1 năm d. C a và c 17. B n g i 2.000 USD vào ngân hàng v i lãi su t 10%/năm trong 30 năm, giá tr tương lai c a kho n u tư này là: a. 8.000 USD c. 40.171 USD b. 34.898 USD d. 164.500 USD 18. B n vay 10.000 USD mua xe trong 3 năm v i lãi su t 6%/năm. Theo h p ng vay, b n ph i tr làm ba l n b ng nhau (c g c l n lãi) vào cu i m i năm trong ba năm. V y, m i năm b n ph i tr : 18
 19. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info a. 3.933 USD c. 3.741 USD b. 2.763 USD d. 3.970 USD 19. Hi n nay, Vi t nam áp d ng cơ ch lãi su t cho vay nào sau ây: a. Quy nh tr n lãi su t cho vay c. Cho vay d a trên lãi su t cơ b n + biên b. Cho vay theo lãi su t tho thu n d. a, b, c u sai Chương 6. TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 20. Trong b ng cân i k toán c a NHTM , kho n cho vay (tín d ng) thu c v : a. Tài s n lưu ng c. N ph i tr b. Ngu n v n vay 21. M t cơ s s n xu t bia có các tài li u m t quý như sau: ti n thuê nhà c a: 8 tri u ng, thu TT B ph i n p m i quý (khoán) là 10 tri u ng, các lo i chi phí c nh khác: 12 tri u ng. chi phí s n xu t ra m t chai bia là 2.500 ng, ơn giá bán m t chai bia là 5.000 ng, s lư ng bia s n xu t trong quý là 20.000 chai. V y doanh thu hoà v n là: a. 100 tri u ng c. 80 tri u ng b. 60 tri u ng d. 30 tri u ng 22. Kho n nào sau âu ư c coi là chi phí kinh doanh c a doanh nghi p a. N p thu giá tr gia tăng d. a và b b. Chi phí nguyên v t li u e. a, b và c c. Lãi c a kho n vay ngân hàng tăng qu u tư phát tri n 23. Kho n n ph i tr nào dư i ây c a doanh nghi p KHÔNG ph i là kho n vay: a. N ngân hàng c. N trái phi u b. N thu d. b và c Chương 7. NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 24. Tính hi u qu trong tiêu th c xây d ng h th ng thu hi n i ư c hi u là: a. Gi m t i thi u nh ng tác ng tiêu c c c a thu trong phân b ngu n l c v n ã t hi u qu b. T ng s thu thu ư c nhi u nh t và chi phí thu thu c a cơ quan thu là th p nh t c. Chi phí gián ti p c a ngư i n p thu là th p nh t d. a và c e. b và c f. C a, b và c 25. Tính cân b ng theo chi u d c trong tiêu th c xây d ng h th ng thu hi n i ư c hi u là: a. Cân b ng theo l i ích b. Nh ng ngư i có thu nh p, i u ki n ngang nhau thì có gánh n ng thu như nhau c. Nh ng ngư i có thu nh p, i u ki n khác nhau thì có gánh n ng thu khác nhau d. Ngư i giàu ph i n p thu nhi u hơn ngư i nghèo, t l thu n v i chênh l ch thu nh p 26. Lu t thu Thu nh p cá nhân quy nh "Ngư i tr thu nh p cao có nghĩa v trích n p thu thu nh p cho nhà nư c" xu t phát t nguyên t c ánh thu nào: a. Nguyên t c công b ng c. Nguyên t c trung l p b. Nguyên t c ơn gi n d. Nguyên t c rõ ràng 27. Lo i thu nào sau ây áp d ng b ng giá t i thi u khi tính thu : a. Thu GTGT và thu thu nh p c. Thu nh p kh u b. Thu nhà t và thu nh p kh u d. Thu tài nguyên và thu TT B 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2