Đề thi trắc nghiệm môn Hóa (Có đáp án)

Chia sẻ: Nguyen Dai Loc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:153

6
2.571
lượt xem
883
download

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề tham khảo trắc nghiệm môn hóa, dùng cho học sinh THPT ôn thi Đại học, Cao đẳng. Bộ đề gồm 14 đề thi có đáp án giúp củng cố và nâng cao kiến thức hóa học, chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học, cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm môn Hóa (Có đáp án)

 1. B 14 ð Hóa H c Ôn thi ð i H c Cao ð ng 2010 B n quy n Tác gi : Chưa rõ Ngu n Download: Thư vi n Tài li u h c & ð thi tr c nghi m http://ebook.here.vn http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 2. ð 1 1 ð t cháy h t 1 mol rư u ñơn ch c no, m ch h A c n 3 mol O2, ch ra phát bi u sai v A : A. Là rư u b c I. B. Tách nư c ch t o m t anken duy nh t. C. Có nhi t ñ sôi cao hơn rư u metylic. D. A còn có 2 ñ ng phân không cùng ch c khác. 2 8 gam rư u no ñơn ch c A tác d ng v i Na dư ñư c 2,8 lít H2 (ñktc). A là rư u : A. Không ch a liên k t π trong phân t B. Có nhi t ñ sôi cao nh t trong dãy ñ ng ñ ng. C. Có kh năng tách nư c t o anken. D. th r n trong ñi u ki n thư ng. 3 A là rư u có công th c phân t C5H12O. ðun A v i H2SO4 ñ c 1700C không ñư c anken. A có tên g i : A. Pentanol – 1 (hay pentan – 1 – ol) B. Pentanol – 2 (hay pentan – 2 – ol) C. 2,2 – ñimetyl propanol – 1 (hay 2,2 – ñimetyl propan – 1 – ol) D. 2 – metyl butanol – 2 (hay 2 – metyl butan – 2 – ol) 4 X là h n h p 2 rư u A, B. Bi t 0,1 mol X tác d ng v i Na dư cho 0,075 mol H2. A, B là 2 rư u : A. cùng ñơn ch c. B. cùng nh ch c. C. cùng là các rư u no. D. 1 rư u ñơn ch c, 1 rư u ña ch c. 5 A, B là hai rư u ñ ng phân, công th c phân t C4H10O. ðun h n h p A, B v i H2SO4 ñ c 1400C ch ñư c duy nh t m t anken (E). Tên g i c a E : A. buten – 1 B. butan – 2 C. 2 – metyl propen D. Penten – 2 6 Có bao nhiêu rư u ñ ng phân có công th c phân t là C4H9OH : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 7 Hiñrat hóa 5,6 lít C2H4 (ñktc) ñư c 9,2 gam rư u. Hi u su t hiñrat hóa ñ t : A. 12,5 % B. 25 % C. 75 % D. 80% 8 A là rư u m ch h , phân nhánh, công th c phân t C4H8O. ði u nào ñúng khi nói v A : A. A là rư u b c I. B. A là rư u b c II. C. A là rư u b c III. D. Không xác ñ nh ñư c vì còn ph thu c công th c c u t o 9 ð t cháy 1 mol rư u no, m ch h A c n 2,5 mol O2. A là rư u : A. Có kh năng hòa tan Cu(OH)2 . B. Tác d ng v i CuO ñun nóng cho ra m t anñêhit ña ch c. C. Có th ñi u ch tr c ti p t etylen D. A, B, C ñ u ñúng. http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 3. 10 A là rư u có công th c c u t o . Tên A theo IUPAC là : A. 2 – etyl – 1 – metyl propanol – 1 (hay 2 – etyl – 1 – metyl propan – 1 – ol) B. 3 – etyl butanol – 2 (hay 3 – etyl butan – 2 – ol) C. 3 – metyl pentanol – 2 (hay 3 – metyl pentan – 2 – ol) D. 2,3 – ñimetyl pentanol – 1 (hay 2,3 – ñimetyl pentan – 1 – ol) 11 Công th c C7H8O có th ng v i bao nhiêu ñ ng phân phenol dư i ñây : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 12 Pha 160 gam C2H5OH (D = 0,8 g/ml) vào nư c ñư c 0,5 lít rư u có ñ rư u : A. 66,60 B. 400 C. 150 D. 9,60 13 A là rư u no, m ch h , công th c nguyên là (C2H5O)n. A có công th c phân t : A. C2H5OH B. C4H10O2 C. C6H15O3 D. C8H20O4 Nh n ñ nh 2 ch t h u cơ A, B sau ñây ñ tr l i các câu 14, 15 (A) : CH2 = CH – CH2OH (B) : CH3 –CH2 – CHO 14 Phát bi u nào dư i ñây không ñúng : A. A, B có cùng công th c phân t . B. Hiñro hóa A ho c B ñ u t o cùng m t rư u D. C. A, B ñ u ñúng. D. A, B ñ u sai. 15 Ch ra ñi u sai : A. Có m t h p ch t no và m t h p ch t chưa no B. A, B ñ u là các h p ch t chưa no vì ñ u có liên k t π trong phân t . C. A, B có cùng phân t lư ng. D. A, B là các h p ch t ñơn ch c. S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 16, 17: ðun nóng 13,8 g rư u etylic v i H2SO4 ñ c 1700C ñư c 5,04 lít C2H4 (ñktc). 16 Hi u su t ñehiñrat hóa t o anken ñ t : A. 75 % B. 85 % C. 80 % D. 90 % 17 Kh i lư ng rư u còn l i sau ph n ng là : A. 4,6 g B. 3,45 g C. 2,76 g D. 1,38 g 18 3,1 gam amin ñơn ch c A ph n ng v a ñ v i 50 ml dung d ch HCl 2M. A có công th c phân t : http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 4. A. CH5N B. C2H7N C. C3H9N D. C6H7N 19 Ch ra phát bi u sai : A. Các amin ñ u có tính bazơ. B. Anilin có tính bazơ r t y u. C. Metylamin th l ng trong ñi u ki n thư ng. D. Các amin ñ u có thành ph n nguyên t C, H, N 20 Tr t t nào dư i ñây ph n ánh s tăng d n tính bazơ : A. CH3 – NH2 ; C2H5 – NH2 ; NH3 ; C6H5NH2 B. CH3 – NH2 ; NH3 ; C2H5 – NH2 ; C6H5NH2 C. C6H5NH2 ; CH3 – NH2 ; C2H5NH2 ; NH3 D. C6H5NH2 ; NH3 ; CH3NH2 ; C6H5NH2 21 Phenol tác d ng ñư c v i nh ng ch t nào dư i ñây : A. Na ; NaOH ; HCl ; Br2 B. Na ; NaOH ; NaHCO3 ; Br2 C. Na ; NaOH ; NaCl ; Br2 D. K ; KOH ; Br2 22 S ñ ng phân rư u thơm có th ng v i công th c phân t C8H10O là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 23 Phát bi u nào dư i ñây ñúng khi nói v phenol : A. Tan t t trong nư c. B. Có tính oxi hóa r t m nh. C. Có tính bazơ r t m nh. D. B axit cacbonic ñ y ra kh i mu i. 24 ð t cháy m t lư ng amin A là ñ ng ñ ng c a metylamin ñư c N2, CO2, H2O trong ñó nCO2 : nH2O = 2 : 3. A có công th c phân t : A. C2H7N B. C3H9N C. C4H11N D. C5H13N 25 Ph n ng nào dư i ñây t o k t t a tr ng : A. Cho dung d ch natriphenolat tác d ng v i nư c brom. B. Cho dung d ch phenylamoniclorua tác d ng v i nư c brom. C. Cho anilin tác d ng v i nư c brom. D. C A, B, C ñ u ñúng. 26 Hi n tư ng nào dư i ñây x y ra khi nh vài gi t dung d ch HCl vào ng nghi m ch a dung d ch natriphenolat A. Dung d ch t ñ c hóa trong. B. Dung d ch t ñ ng nh t tr nên phân lóp. C. Có s s i b t khí. D. Xu t hi n ch t l ng màu xanh lam. 27 A là anñêhit ñơn ch c no m ch h có %O (theo kh i lư ng) là 27,58 %. A có tên g i : A. Anñêhit fomic. B. Anñêhit axetit. C. Anñêhit propinic. http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 5. D. Anñêhit benzoic. 28 ð t cháy 1 mol anñêhit A ñư c 2 mol h n h p CO2 và H2O. A là anñêhit : A. Chưa no, có m t liên k t ñôi C = C. B. Tráng gương cho ra b c theo t l mol 1 : 4 C. Có nhi t ñ sôi cao nh t trong dãy ñ ng ñ ng. D. th l ng trong ñi u ki n thư ng. S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu : 29, 30, 31. D n 4 gam hơi rư u ñơn ch c qua CuO nung nóng ñư c 5,6 gam h n h p hơi g m anñêhit, rư u dư và nư c : 29 A là rư u có công th c c u t o : A. CH3OH B. C2H5OH C. CH3 – CH2 – CH2OH D. 30 Hi u su t oxi hóa A ñ t : A. 75 %. B. 85 % C. 80 % D. 90 % 31 Anñêhit t o thành trong ph n ng có ñ c ñi m : A. Có nhi t ñ sôi th p nh t trong dãy ñ ng ñ ng. B. Có nhi t ñ sôi cao nh t trong dãy ñ ng ñ ng. C. Không tan trong nư c. D. Nguyên li u ñ ñi u ch nylon – 6,6. 32 Cho 5,8 g anñêhit ñơn ch c no A tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 17,28 g b c (hi u su t ph n ng ñ t 80%). A có tên là : A. anñêhit fomic. B. Anñêhit axetic. C. Anñêhit propionic D. Anñêhit acrylic. S dung d ki n sau ñ tr l i các câu 33, 34 : ð trung hòa 2,3 g axit ñơn ch c A c n 50 ml dung d ch NaOH 1M . 33 A là axit nào dư i ñây : A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. CH2 = CH – COOH 34 ði u nào dư i ñây ñúng khi nói v A : A. A còn cho ph n ng trùng h p. B. A còn cho ñư c ph n ng tráng gương. C. A có nhi t ñ sôi cao nh t trong dãy ñ ng ñ ng. D. A có th ñi u ch tr c ti p t rư u etylic. 35 X là h n h p 2 axit h u cơ. ð trung hòa 0,5 mol X c n v a ñ 0,7 mol NaOH. Ch ra ñi u ñúng khi nói v X. A. G m 2 axit cùng dãy ñ ng ñ ng. B. G m 1 axit no ; 1 axit chưa no. C. G m 1 axit ñơn ch c ; 1 axit ña ch c. D. G m 1 axit ñơn ch c no ; 1 axit ñơn ch c chưa no, m t n i ñôi C = C S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 36, 37 : Trung hòa 3,6 g axit ñơn chúc A b ng NaOH v a ñ r i cô c n ñư c 4,7 g mu i khan. 36 A là axit nào dư i ñây : http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 6. A. axit fomic. B. Axit axetic. C. Axit propionic. D. Axit acrylic. 37 Ch ra ñi u sai khi nói v A : A. A tráng gương ñư c. B. A làm m t màu nư c Brom. C. A có th cho ph n ng trùng h p. D. A có th cho ph n ng hiñro hóa. 38 Triglixerit là este 3 l n este c a glixerin. ðun nóng glixerin v i h n h p 3 axit là RCOOH ; R’COOH và R”COOH (xúc tác H2SO4 ñ c) có th thu ñư c t i ña : A. 9 triglixerit. B. 15 triglixerit. C. 18 triglixerit. D. 21 triglixerit. 39 Saccarozơ có th t o este 8 l n este v i axit axetic. Este này có công th c phân t là : A. C28H38O19 B. C20H38O19 C. C28H40O20 D. C20H40O20 S d ng sơ ñ sau ñ tr l i các câu 40, 41, 42 o A(C9 H16O4 ) + NaOH  Ruou B + Ruou D + Muói E t → Mu i E + HCl → axit h u cơ F + NaCl Axit h u cơ F + G → nylon – 6,6 + H2O 40 F có tên g i nào dư i ñây : A. axit oxalic. B. Axit metacrylic. C. Axit acrylic. D. Axit añipic 41 Hai rư u B, D có ñ c ñi m : A. Cùng là rư u b c I. B. Cùng thu c m t dãy ñ ng ñ ng. C. Cùng là các rư u no. D. C A, B, C ñ u ñúng. 42 Ch ra tên A : A. etylmetylañipat. B. ðietyloxalat C. Metylmetacrylat D. Etylbenzoat 43 Hóa ch t (duy nh t) nào có th dùng ñ phân bi t 4 l m t nhãn ch a các dung d ch : axit fomic ; axit axetic ; rư u etylic và anñehit axetic. A. Na B. Cu(OH)2 C. Dung d ch AgNO3/NH3 D. nư c brom 44 Trong th chi n th II, ngư i ta ph i ñi u ch cao su buna t tinh b t theo sơ ñ : http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 7. Tinh bôt  glucozo  C2 H 5OH H 2O H SO ,t o→ men ruou → 2 4  C4 H 6  cao su buna xtdb 450 o→ trùng hop → T 10 t n khoai (có ch a 80% tinh b t) s ñi u ch ñư c bao nhiêu t n cao su buna, bi t hi u su t toàn b quá trình ñi u ch là 60%. A. 3 t n. B. 2,5 t n. C. 2 t n. D. 1,6 t n. 45 Xà phòng hóa 10 g este E, công th c phân t C5H8O2 b ng 75 ml dung d ch NaOH 2M. Cô c n dung d ch sau ph n ng ñư c 11,4 g r n khan . E là este nào dư i ñây : A. etyl acrylat. B. Vinyl propionat C. Metyl metacrylat D. Alyl axetat. M i câu 46, 47, 48, 49, 50 dư i ñây s ng v i m t ý h p lý nh t (ñư c ký hi u b i các m u t A, B, C, D). Thí sinh tô ñen khung ch a m u t tương ng v i t ng câu b ng tr l i. Chú ý m i m u t có th s d ng ch m t l n, ho c nhi u l n, ho c không s d ng. A. rư u etylic. B. Fomon. C. Phenol. D. Glixerin. 46 Có th cho ph n ng tráng gương. 47 Là s n ph m c a ph n ng xà phòng hóa ch t béo. 48 Có kh năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung d ch xanh lam. 49 Tác d ng c v i Na, c v i dung d ch NaOH. 50 Là nguyên li u ñ s n xu t cao su t ng h p http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 8. ð 2 1 Rư u ñơn ch c no (A) có %C (theo kh i lư ng) là 52,17%. (A) có ñ c ñi m : A. Tác d ng v i CuO ñung nóng cho ra m t anñehit. B. Không cho ph n ng tách nư c t o anken. C. R t ít tan trong nư c. D. Có nhi t ñ sôi cao nh t trong dãy ñ ng ñ ng. 2 ð t cháy m gam rư u ñơn ch c A, m ch h , phân nhánh ñư c CO2 và m gam nư c. Bi t MA < 120. A là : A. Rư u b c I. B. Rư c b c II. C. Rư u b c III. D. Rư u no. 3 ðun nóng 6,9g C2H5OH v i H2SO4 ñ c 170o C ñư c 2,8 lít C2H4 (ñktc). Hi u su t ph n ng ñ t : A. 83,33%. B. 45%. C. 34,78%. D. 30% 4 Tr t t nào dư i ñây ph n ánh nhi t ñ sôi tăng d n c a các ch t : A. CH3Cl ; C2H5OH ; CH3OH. B. CH3OH ; C2H5OH ; CH3Cl. C. CH3Cl ; CH3OH ; C2H5OH D. C2H5OH ; CH3OH ; CH3Cl 5 ð t cháy rư u ñơn ch c no (A) ñư c mCO2 : mH2O = 44 : 27. Ch ra ñi u sai nói v (A) : A. (A) không có ñ ng phân cùng ch c. B. (A) cho ñư c ph n ng tách nư c t o 2 anken ñ ng phân. C. (A) là rư u b c I. D. (A) là nguyên li u ñ ñi u ch cao su buna. 6 cùng ñi u ki n, m t lít hơi rư u A có kh i lư ng b ng m t lít oxi. Phát bi u nào sau ñây v A là ñúng : A. A là rư u b c II. B. A tan h u h n trong nư c. C. A tách nư c t o m t anken duy nh t. D. A có nhi t ñ sôi th p nh t trong dãy ñ ng ñ ng. 7 Nh n ñ nh sơ ñ sau : A(buten − 1) → X  Y  Z . Z có tên g  HCl NaOH t o → H 2 SO4 ( d ) 170o → i: A. buten – 2 B. 2 – metylpropen. C. ðiisobutylete. D. Etylmetylete. 8 Hi n tư ng x y ra khi s c khí CO2 (dư) vào ng nghi m ch a dung d ch natriphenolat : A. Dung d ch t trong hóa ñ c. B. Dung d ch t ñ c hóa trong. C. Dung d ch t trong hóa ñ c r i l i t ñ c hóa trong. D. Có k t t a xu t hi n sau ñó k t t a tan. 9 Trung hòa h t 9,4 g phenol b ng Vml dung d ch NaOH 1M (l y dư 10% so v i lư ng c n dùng). Giá tr c a V là : A. 110 ml B. 100 ml http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 9. C. 90 ml D. 80 ml 10 ð trung hòa dung d ch ch a 6,2 g metylamin ph i dùng m t th tích dung d ch HCl 2M là : A. 0,1 lít B. 0,2 lít C. 0,3 lít D. 0,4 lít 11 Tr t t tăng d n tính bazơ nào dư i ñây là ñúng : A. NH3 < CH3NH2 < B. CH3NH2 < NH3 < C. CH3NH2 < < NH3 D. < NH3 < CH3NH2 12 Ch ra phát bi u sai v anilin : A. Tan vô h n trong nư c. B. Có tính bazơ y u hơn NH3 C. Tác d ng ñư c v i nư c brom t o k t t a tr ng. D. th l ng trong ñi u ki n thư ng. Anñêhit ñơn ch c A có %C và %H (theo kh i lư ng) l n lư t là 54,54% và 9,1%. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 13, 14. 13 A có công th c phân t A. CH2O B. C2H4O C. C3H4O D. C7H6O 14 Ch n phát bi u ñúng v A : A. Có ch a m t liên k t ñôi (C = C) trong phân t . B. Có ch a vòng benzen nên là anñêhit thơm. C. Tráng gương cho ra b c theo t l mol 1 : 4. D. ðư c ñi u ch b ng cách hiñrat hóa axetylen 15 D n 6,9 g rư u ñơn ch c A qua ng ñ ng CuO dư ñun nóng ñư c 6,6 g anñehit (hi u su t ph n ng là 100%). A có tên g i : A. Anñehit fomic. B. Anñehit axetic. C. Anñehit propionic D. Anñehit acrylic. 16 11,6 g anñehit propionic tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 t o ñư c 32,4 g b c. Hi u su t ph n ng tráng gương ñ t : A. 90% B. 80% C. 75% D. 37,5% 17 Có bao nhiêu ph n ng hóa h c x y ra ñư c khi cho 5 ch t sau tác d ng v i nhau t ng ñôi m t : CH3CHO ; CH2 = CH – COOH ; H2 ; dung d ch NaOH ; dung d ch NaHCO3 : A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 10. 18 Kh i lư ng axit axetic thu ñư c khi lên men 1 lít rư u 80 (cho kh i lư ng riêng c a C2H5OH là 0,8 g/ml ; hi u su t ph n ng ñ t 100) là : A. 83,47 g B. 80 g C. 64 g D. 48,06 g 19 Th tích dung d ch NaOH 1M c n dùng ñ trung hòa 200 g dung d ch axit axetic 12% là : A. 200 ml B. 400 ml C. 600 ml D. 800 ml 20 Gi m ăn là dung d ch axit axetic có n ng ñ : A. 2% → 5% B. 6% → 10% C. 11% → 14% D. 15% → 18% 21 Cho 60 g axit axetic tác d ng v i 60 g rư u etylic (xúc tác H2SO4 ñ c và nóng) ñư c 60g etylxetat. Hi u su t este ñ t : A. 76,66% B. 68,18% C. 52,27% D. 50% 22 3,6g axit acrylic làm m t màu v a ñ 20ml dung d ch brom. N ng ñ mol dung d ch brom này là : A. 5M B. 2,5M C. 1,25M D. 0,625M S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 23, 24. Trung hòa 5,2g axit (A) b ng dung d ch NaOH 2M v a ñ r i cô c n ñư c 7,4g mu i khan. Cho MA < 150. 23 A có công th c phân t : A. CH2O2 B. C2H4O2 C. C3H6O2 D. C3H4O4 24 Th tích dung d ch NaOH ñã dùng : A. 25ml B. 50ml C. 75ml D. 100ml 25 Ch dùng hóa ch t nào dư i ñây có th phân bi t ñư c 3 l m t nhãn sau : axit axetic ; rư u etylic và anñehit propionic. A. CaCO3 B. Quỳ tím C. Cu(OH)2 D. Dung d ch AgNO3/NH3 26 Triglixerit là este 3 l n este c a glixerin. Có th thu ñư c t i ña bao nhiêu triglixerit khi ñun glixerin v i h n h p 3 axit RCOOH, R’COOH và R”COOH (có H2SO4 ñ c làm xúc tác) : A. 6 B. 9 http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 11. C. 12 D. 18 E là este ch ch a m t lo i nhóm ch c có %C ; %H (theo kh i lư ng) l n lư t là : 40% và 6,66%. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 27, 28. 27 E có công th c phân t : A. C4H8O2 B. C4H6O2 C. C3H4O2 D. C2H4O2 28 Tên g i c a E : A. etylaxetat B. metylfomiat C. vinylaxetat D. metypropionat E là este có công th c phân t C5H8O2. Xà phòng hóa 10g E b ng dung d ch NaOH v a ñ r i cô c n ñư c 9,4g mu i khan. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 29, 30. 29 Công th c c u t o c a E là : A. CH3COO – CH2 – CH = CH2 B. CH3 – CH2 – COO – CH = CH2 C. CH2 = CH – COO – CH2 – CH3 D. CH3 – CH = CH – COO – CH3 30 E là este c a axit ho c rư u nào dư i ñây : A. Rư u metylic B. Rư u vinylic C. Axit axetic D. Axit acrylic 31 Este nào dư i ñây có th làm m t màu nư c brom : A. metyl axetat B. metyl propionat C. etyl axetat D. vinyl axetat 32 ð t cháy 3g este E ñư c 4,4g CO2 và 1,8g H2O. E có tên g i : A. metyl fomiat B. metyl axetat C. etyl fomiat D. metyl metacrylat 33 Có bao nhiêu este ñ ng phân có công th c phân t là C5H10O2 : A. 4 B. 6 C. 8 D. 9 34 10g metylmetacrylat làm m t màu v a ñ bao nhiêu ml dung d ch Br2 2 M : A. 50ml B. 100ml C. 150ml D. 200ml 35 Trong cùng ñi u ki n nhi t ñ áp su t. M t lít hơi este E n ng g p 1,875 l n m t lít khí oxi. ði u nào dư i ñây sai khi nói v E : A. E là ñ ng phân c a axit axetic. B. E có th cho ñư c ph n ng tráng gương http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 12. C. Xà phòng hóa E ñư c m t rư u không có kh năng tách nư c t o anken. D. E còn có m t ñ ng phân cùng ch c. 36 E là ch t h u cơ có công th c phân t C7H12O4. E tác d ng v i dung d ch NaOH ñun nóng t o m t mu i h u cơ và hai rư u là etanol cùng propanol_2. Tên g i c a (E) là : A. etyl isopropyl oxalat B. etyl isopropyl malonat C. metyl isopropyl D. ñietyl añipat 37 E là este ch ch a m t lo i nhóm ch c. ð t cháy 4,2g E ñư c 6,16g CO2 và 2,52g nư c. Ch ra phát bi u ñúng v E : A. E có nhi t ñ sôi th p hơn CH3COOH B. E tác d ng v i NaOH theo t l mol 1 : 2 C. E có 2 axit ñ ng phân v i nó. D. Trùng h p E ñư c polime có nhi u ng d ng trong ñ i s ng. S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 38, 39 X là h n h p 2 este ñơn ch c (t o b i cùng m t axit v i 2 rư u liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng). ð t cháy 28,6g X ñư c 61,6g CO2 và 19,8g H2O. 38 X g m 2 este có công th c phân t là : A. C2H4O2 và C3H6O2 B. C3H4O3 và C4H6O2 C. C3H6O2 và C4H8O2 D. C4H6O2 và C5H8O2 39 Ph n trăm (theo kh i lư ng) c a este có phân t lư ng nh trong X là : A. 30% B. 25,14% C. 20,97% D. 18,35% 40 0,1 mol este ñơn ch c (E) ph n ng v a ñ v i 50ml dung d ch Br2 2M cho ra s n ph m có %Br (theo kh i lư ng) là 65,04%. (E) có công th c phân t là : A. C3H4O2 B. C4H6O2 C. C5H8O2 D. C6H10O2 41 C n ph i dùng bao nhi u t n metylacrylat ñ ñi u ch 100 t n polimetyl metacrylat. Cho hi u su t ph n ng ñ t 95%. A. 95 t n B. 105,26 t n C. 123 t n D. 195 t n 42 Có 4 l m t nhãn ch a dung d ch : rư c etylic ; glucozơ ; saccarozơ ; anñehit axetic. Ch dùng hóa ch t nào dư i ñây có th phân bi t ñư c chúng : A. Na B. Cu(OH)2 C. CuO D. Dung d ch AgNO3/NH3 43 Lư ng saccarozơ thu ñư c t 1 t n nư c mía ch a 12% saccarozơ (hi u su t thu h i ñư ng ñ t 75%) là : A. 160 kg B. 120 kg C. 90 kg http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 13. D. 60 kg 44 Kh i lư ng phân t c a “th y tinh h u cơ” là 25.000 ñvC. S m c xích trong phân t “th y tinh h u cơ” là : A. 83 m c xích B. 173 m c xích C. 250 m c xích D. 2.500.000 m c xích 45 M t phân t protit ch ch a m t nguyên t s t. Bi t % s t (theo kh i lư ng) trong phân t protit này là 0,4% thì kh i lư ng phân t c a protit này là : A. 14.000 ñvC B. 7.000 ñvC C. 224 ñvC D. 0,224 ñvC M i câu 46, 47, 48, 49, 50 dư i ñây s ng v i m t ý h p lý nh t (ñư c ký hi u b i các m u t A, B, C, D). Thí sinh tô ñen khung ch a m u t tương ng v i t ng câu b ng tr l i. Chú ý m i m u t có th s d ng ch m t l n, ho c nhi u l n, ho c không s d ng . A. polime B. aminoaxit C. ch t béo D. axit añipic 46 Thành ph n phân t nh t thi t ph i có nguyên t nitơ 47 Phân t do nhi u m c xích t o nên. 48 S n ph m th y phân c a protit 49 Có phân t lư ng r t l n 50 Monome dùng ñ ñi u ch tơ nylon – 6,6 http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 14. ð 3 1 Ch ra các h p ch t h u cơ t p ch c : A. CH2 = CH – COOH ; CH ≡ C – CHO ; B. ; HOOC – COOH ; HOCH2 – CHO C. NH2 – CH2 – COOH ; HO – CH2 – CH2 – COOH ; OHC – CH2 – COO – CH3 D. HO – CH2 – CH2 – OH ; C2H5OH ; HO-CH2 – CHO 2 A, B là hai h p ch t h u cơ ñơn ch c, có cùng công th c ñơn gi n là CH2O, trong ñó MA < MB. Công th c phân t c a A, B l n lư t là : A. C2H4O2 và CH2O B. CH2O và C2H4O2 C. C3H6O3 và C2H4O2 D. CH2O và C3H6O3 3 ð t cháy amol anñehit, m ch h A ñư c b mol CO2 và c mol H2O. Bi t b – c = a. Ch ra phát bi u ñúng : A. A là anñehit chưa no, ña ch c B. A tráng gương cho ra b c theo t l mol 1 : 4 C. A là ñ ng ñ ng c a anñehit fomic D. A c ng H2 cho ra rư u ba l n rư u 4 Có bao nhiêu rư u b c I, công th c phân t là C5H12O : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 5 2,3g rư u ñơn ch c A tác d ng v i Na dư gi i phóng 0,56 lít H2 (ñktc). A là rư u nào dư i ñây : A. metanol B. etanol C. propanol – 1 (hay propan – 1 – ol) D. propanol – 2 (hay propan – 2 – ol) 6 Oxi hóa 3g rư u ñơn ch c A b ng CuO nóng ñư c 2,9g anñehit (hi u su t ph n ng ñ t 100%). Ch ra phát bi u ñúng v A : A. Là rư u chưa no. B. Có nhi t ñ sôi cao hơn C2H5OH C. Tách nư c t o 2 anken ñ ng phân. D. Là nguyên li u ñ ñi u ch cao su t ng h p. S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 7, 8, 9, 10. Hiñrat hóa 5,6 lít propen (xúc tác H2SO4 loãng) thu ñư c m gam h n h p 2 rư u A, B. Bi t ñã có l n lư t 65% và 15% lư ng propen ban ñ u tham gia các ph n t ng t o A, B. 7 Ch ra giá tr c a m : A. 12 gam B. 9,75 gam C. 6 gam D. 2,25 gam 8 Tên A và B l n lư t là : A. propanol – 1 và propanol – 2 (hay propan – 1 – ol và propan – 2 – ol) B. propanol – 2 và propanol – 1 (hay propan – 2 – ol và propan – 1 – ol) C. rư u n – propylic và rư u isopropylic http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 15. D. rư u etylic và rư u n – butylic. 9 Kh i lư ng propen chưa tham gia ph n ng là : A. 8,4 g B. 6,3 g C. 4,2 g D. 2,1 g 10 Hi u su t hiñrat hóa propen ñ t : A. 50% B. 65% C. 70% D. 80% 11 A là h p ch t h u cơ có công th c phân t C7H8O. A v a tác d ng v i Na v a tác d ng v i NaOH. ði u nào dư i ñây ñúng khi nói v A : A. A là rư u thơm. B. A là rư u chưa no C. A là axit cacboxylic. D. A là phenol 12 Kh i lư ng axit pieric (2, 4, 6 – trinitrophenol) thu ñư c khi cho 18,8g phenol tác d ng v i 45g dung d ch HNO3 63% (có H2SO4 ñ c làm xúc tác và ñun nóng. Hi u su t ph n ng ñ t 100%) là : A. 63,8g B. 45,8g C. 41g D. 34,35g 13 Hi n tư ng nào dư i ñây quan sát ñư c khi nh t t dung d ch HCl vào ng nghi m ch a dung d ch natriphenolat : A. Dung d ch t ñ c hóa trong. B. Dung d ch t ñ ng nh t tr nên phân l p C. Dung d ch t phân l p tr nên ñ ng nh t. D. Dung d ch t không màu hóa xanh th m. 14 ð t cháy 4,3g ch t h u cơ ñơn ch c m ch h A ñư c h n h p ch g m 8,8g CO2 và 2,7g nư c. Ch ra phát bi u sai : A. A làm m t màu nư c brom. B. A ch a 2 liên k t π trong phân t . C. A tác d ng ñư c v i NaOH. D. A là h p ch t h u cơ no. 15 Hàm lư ng nitơ trong amin ñơn ch c A là 23,73%. A có công th c phân t : A. CH5N B. C2H7N C. C3H9N D. C6H7N 16 Ch ra ñi u ñúng : A. Amin nào cũng có tính bazơ. B. Amin nào cũng làm xanh gi y quỳ tím ư t. C. Anilin có tính bazơ m nh hơn NH3 D. Dung d ch phenylamoniclorua tác d ng v i nư c brom t o k t t a tr ng. 17 A là anñehit ñơn ch c no có %O (theo kh i lư ng) là 53,33%. A có ñ c ñi m : A. Có nhi t ñ sôi th p nh t dãy ñ ng ñ ng. B. Tráng gương cho ra b c theo t l mol 1 : 4. C. th khí trong ñi u ki n thư ng. D. A, B, C ñ u ñúng. http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 16. 18 Oxi hóa 6,6g anñehit ñơn ch c A ñư c 9g axit tương ng (hi u su t ph n ng ñ t 100%). A có tên g i: A. anñehit fomic B. anñehit axetic C. anñehit propionic D. anñehit acrylic S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 19, 20. Oxi hóa h t 0,2 mol h n h p 2 rư u ñơn ch c A, B liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng b ng CuO ñun nóng ñư c h n h p X g m 2 anñehit. Cho X tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 54g b c. 19 A, B là 2 rư u nào dư i ñây : A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H5OH và C4H7OH D. C4H9OH và C5H11OH 20 Thành ph n ph n trăm (theo s mol) c a A, B trong h n h p rư u ban ñ u l n lư t là : A. 75% và 25% B. 60% và 40% C. 40% và 60% D. 25% và 75% 21 Nh n ñ nh gì có th rút ñư c t hai ph n ng sau : RCHO + H 2  RCH 2OH Ni to → 1 RCHO + O2  RCOOH xt to → 2 A. Các anñehit ch có tính kh B. Các anñehit ch tính oxi hóa kh C. Các anñehit v a có tính kh v a có tính oxi hóa. D. Các anñehit có tính oxi hóa r t m nh. ð trung hòa 11,5g axit h u cơ ñơn ch c A c n 125ml dung d ch NaOH 2M. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 22, 23. 22 A là axit nào dư i ñây : A. Axit fomic. B. Axit axetic. C. Axit metacrylic D. Axit benzoic 23 ði u nào ñúng khi nói v axit h u cơ ñơn ch c A A. A cho ñư c ph n ng tráng gương. B. A là nguyên li u ñ ñi u ch th y tinh h u cơ. C. A có th ñư c ñi u ch b ng ph n ng lên men gi m. D. Hiñrat hóa A ñư c h n h p g m 2 s n ph m. 24 Cho 30g axit axetic tác d ng v i 20g rư u etylic (có H2SO4 ñ c làm xúc tác và ñun nóng) ñư c 27g etylaxetat. Hi u su t este hóa ñ t : A. 90% B. 74% C. 70,56% D. 45,45% 25 Trung hòa 10g m t m u gi m ăn c n 7,5ml dung d ch NaOH 1M. M u gi m ăn này có n ng ñ : A. 7,5% http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 17. B. 4,5% C. 4% D. 3% 26 Kh i lư ng axit axetic thu ñư c khi lên men 1 lít rư u etylic 80 (cho kh i lư ng riêng c a C2H5OH là 0,8 g/ml ; hi u su t ph n ng ñ t 100%) là : A. 83,47g B. 80g C. 64g D. 49,06g 27 Este nào dư i ñây có t kh i hơi so v i oxi là 1,875 : A. etyl axetat. B. Metyl fomiat C. Vinyl acrylat D. Phenyl propionat. S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 28, 29. A là monome dùng ñ ñi u ch th y tinh h u cơ. 28 A có công th c phân t : A. C3H4O2 B. C4H6O2 C. C5H8O2 D. C6H10O2 29 10 gam A làm m t màu v a ñ m t th tích dung d ch Br2 2M là : A. 40ml B. 50ml C. 58,14ml D. 87,7ml 30 Ch ra ñi u sai khi nói v este vinyl axetat : A. Có th làm m t màu nư c brom B. Cho ñư c ph n ng trùng h p t o polivinyl axetat. C. Có công th c phân t là C4H8O2. D. Không ñi u ch b ng cách cho axit tác d ng v i rư u. 31 Bi t este etyl isovalerat có mùi d a. Este này có công th c phân t là: A. C6H12O2 B. C6H10O2 C. C7H12O2 D. C7H14O2 ð t cháy 10g este ñơn ch c E thu ñư c 22g CO2 và 7,2g H2O. M t khác 5g E ph n ng v i dung d ch NaOH v a ñ r i cô c n ñư c 4,7g mu i natri c a m t axit h u cơ có m ch phân nhánh. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 32, 33, 34. 32 E có công th c phân t là : A. C5H8O2 B. C5H10O2 C. C6H8O2 D. C7H10O2 33 Ch ra công th c c u t o c a E: A. B. CH2 = CH – COO – CH2 – CH3 C. http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 18. D. 34 ði u nào ñúng khi nói v E : A. E cho ñư c ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 B. E làm m t màu nư c brom C. Trùng h p E ñư c polime dùng ñ ch t o th u kính, răng gi ... D. Trùng ngưng E ñư c polime dùng làm bánh răng trong các chi ti t máy 35 Ch v i m t hóa ch t nào dư i ñây có th phân bi t ñư c 4 l m t nhãn ch a : rư u etylic ; axit fomic ; anñehit axetic và glixerin. A. Quỳ tím B. Natri C. Natri hiñroxit D. ð ng (II) hiñroxit 36 D u ăn là h n h p các triglixerit. Có bao nhiêu lo i triglixerit trong m t m u d u ăn mà thành phân phân t g m glixerin k t h p v i các axit stearic và axit oleic A. 6 triglixerit B. 9 triglixerit C. 12 triglixerit D. 15 triglixerit 37 Cho 2,5 kg glucozơ ch a 20% t p ch t lên men thành rư u etylic. Lư ng rư u thu ñư c là bao nhiêu n u rư u b hao h t m t 10% trong quá trình s n xu t.. A. 2 kg B. 1,92 kg C. 1,8 kg D. 0,46 kg 38 Th y phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ (xúc tác axit vô cơ và ñun nóng) ñư c : A. 1 kg glucozơ và 1 kg fructozơ B. 0,5kg glucozơ và 0,5kg fructozơ C. 526,3g glucozơ và 526,3g fructozơ D. 509g glucozơ và 509g fructozơ 39 Th tích không khí t i thi u ñi u ki n chu n (có ch a 0,03% th tích CO2) c n dùng ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p t o 16,2 gam tinh b t là : A. 44800 lít B. 13,44 lít C. 4,032 lít D. 0,448 lít 40 Kh i lư ng saccarozơ thu ñư c t 1 t n nư c mía (ch a 12% saccarozơ) v i hi u su t thu h i ñư ng ñ t 75% là : A. 160 kg B. 120 kg C. 90 kg D. 60 kg S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 41, 42 A là α - aminoaxit (có ch a 1 nhóm –NH2). ð t cháy 8,9g A b ng O2 v a ñ ñư c 13,2g CO2 ; 6,3g H2O và 1,12 lít N2 (ñkc). 41 A có công th c phân t là : A. C2H5NO2 B. C3H7NO2 C. C4H9NO2 http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 19. D. C5H9NO4 42 A có tên g i : A. glixin B. alanin C. axit glutamic D. valin 43 Có th s n xu t nư c tương t bánh d u vì : A. Trong bánh d u có ch a protit th c v t. B. Trong bánh d u còn m t lư ng nh ch t béo. C. Trong bánh d u còn lư ng l n xenlulozơ D. Trong bánh d u có ch a các gluxit khác nhau. 44 Phát bi u nào dư i ñây ñúng khi nói v da th t và da nhân t o (simili) A. Da th t là protit ñ ng v t. Simili là protit th c v t. B. Da th t là protit ñ ng v t. Simili là polime t ng h p. C. Da th t và simili ñ u là xenlulozơ D. Da th t và simili ñ u là polime thiên nhiên. Nh n ñ nh d ki n sau ñ tr l i các câu 45, 46. Ch t (X) có công th c phân t C8H15O4N. (X) cho ñư c ph n ng v i NaOH theo sơ ñ : X → Y + CH 4O + C2 H 6O . Bi dd NaOH du to t (Y) là mu i natri c a α - aminoaxit (Z) m ch không phân nhánh. 45 (X) có th có bao nhiêu công th c c u t o th a sơ ñ nêu trên : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 46 Ch ra tên g i c a (Z) : A. glixin B. alanin C. axit añipic D. axit glutamic M i câu 47, 48, 49, 50 dư i ñây s ng v i m t ý h p lý nh t (ñư c ký hi u b i các m u t A, B, C, D). Thí sinh tô ñen khung ch a m u t tương ng v i t ng câu b ng tr l i. Chú ý m i m u t có th s d ng ch m t l n, ho c nhi u l n, ho c không s d ng. A. polime thiên nhiên B. polime t ng h p C. protit D. aminoaxit 47 Lòng tr ng tr ng. 48 Nh a phenolfomanñehit. 49 Th y tinh h u cơ 50 Da nhân t o http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 20. ð 4 A là h p ch t h u cơ ñơn ch c, phân t ch ch a C, H, O. Bi t dA/H2 = 30 S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 1, 2, 3. 1 A có th có bao nhiêu công th c phân t dư i ñây : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2 S công th c c u t o có th có c a A là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 3 B là ñ ng phân c a A. Bi t B có c u t o m ch h và là h p ch t t p ch c. Cho bi t B là t p ch c nào dư i ñây A. rư u – anñehit B. este – anñehit C. anñehit – axit D. rư u – este 4 Có bao nhiêu rư u b c III, công th c phân t là C6H14O : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 5 Pha m gam rư u etylic (D = 0,8g/ml) vào nư c ñư c 200ml rư u có ñ rư u là 350. Ch ra giá tr m : A. 56g B. 70g C. 87,5g D. 90g ðun 18,8g butanol – 2 (hay butan – 2 – ol) v i H2SO4 ñ c 1700C ñư c h n h p 2 anken A, B ñ ng phân có th tích ( ñkc) l n lư t là 1,12 lít và 2,24 lít. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 6, 7, 8. 6 A là anken nào dư i ñây : A. buten – 1 (hay but – 1 – en) B. buten – 2 (hay but – 2 – en) C. 2 - metylpropen D. Etylen 7 Hi u su t ñ hiñrat hóa ñ t : A. 25% B. 50% C. 75% D. 80% 8 Kh i lư ng rư u còn dư sau ph n ng là : A. 2,96g B. 3,7g C. 7,4g D. 11,1g 9 Hóa ch t nào dư i ñây có th dùng ñ phân bi t C2H5OH và C2H4(OH)2 : http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
Đồng bộ tài khoản