intTypePromotion=4

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn Toán, khối B (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

Chia sẻ: đinh Công Chánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
3
download

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn Toán, khối B (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Mời các bạn tham khảo Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn Toán, khối B (Đề chính thức) của Bộ GD&ĐT sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn Toán, khối B (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao §¼ng n¨m 2002 ®Ò chÝnh thøc M«n thi : to¸n, Khèi B. (Thêi gian lµm bµi : 180 phót) _____________________________________________ C©u I. (§H : 2,0 ®iÓm; C§ : 2,5 ®iÓm) Cho hµm sè : y = mx 4 + m 2 − 9 x 2 + 10 ( ) (1) ( m lµ tham sè). 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè (1) khi m = 1 . 2. T×m m ®Ó hµm sè (1) cã ba ®iÓm cùc trÞ. C©u II. (§H : 3,0 ®iÓm; C§ : 3,0 ®iÓm) 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh: sin 2 3 x − cos 2 4 x = sin 2 5 x − cos 2 6 x . 2. Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh: ( log x log 3 (9 x − 72) ≤ 1 . )  3 x − y = x − y 3. Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh:   x + y = x + y + 2 . C©u III. ( §H : 1,0 ®iÓm; C§ : 1,5 ®iÓm) TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi c¸c ®−êng : x2 x2 y = 4− vµ y = . 4 4 2 C©u IV.(§H : 3,0 ®iÓm ; C§ : 3,0 ®iÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é §ªcac vu«ng gãc Oxy cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã t©m 1  I  ;0  , ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng AB lµ x − 2 y + 2 = 0 vµ AB = 2 AD . T×m täa ®é c¸c ®Ønh 2  A, B, C , D biÕt r»ng ®Ønh A cã hoµnh ®é ©m. 2. Cho h×nh lËp ph−¬ng ABCDA1 B1C1 D1 cã c¹nh b»ng a . a) TÝnh theo a kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng A1 B vµ B1 D . b) Gäi M , N , P lÇn l−ît lµ c¸c trung ®iÓm cña c¸c c¹nh BB1 , CD , A1 D1 . TÝnh gãc gi÷a hai ®−êng th¼ng MP vµ C1 N . C©u V. (§H : 1,0 ®iÓm) Cho ®a gi¸c ®Òu A1 A2 L A2 n (n ≥ 2, n nguyªn ) néi tiÕp ®−êng trßn (O ) . BiÕt r»ng sè tam gi¸c cã c¸c ®Ønh lµ 3 trong 2n ®iÓm A1 , A2 , L , A2 n nhiÒu gÊp 20 lÇn sè h×nh ch÷ nhËt cã c¸c ®Ønh lµ 4 trong 2n ®iÓm A1 , A2 , L , A2 n , t×m n . --------------------------------------HÕt------------------------------------------- Ghi chó : 1) ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm C©u IV 2. b) vµ C©u V. 2) C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh:................................................................... Sè b¸o danh:...............................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2