intTypePromotion=1

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 môn Toán, khối B (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

Chia sẻ: đinh Công Chánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
117
lượt xem
2
download

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 môn Toán, khối B (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 môn Toán, khối B (Đề chính thức) của Bộ GD&ĐT giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức về môn Toán thông qua việc giải những bài tập trong đề thi. Tài liệu phục vụ cho học sinh cuối cấp 3, chuẩn bị ôn thi vào các trường ĐH-CĐ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 môn Toán, khối B (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 ----------------------- M«n thi : to¸n khèi B §Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 180 phót _______________________________________________ C©u 1 (2 ®iÓm). Cho hµm sè y = x3 − 3 x 2 + m (1) ( m lµ tham sè). 1) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè (1) cã hai ®iÓm ph©n biÖt ®èi xøng víi nhau qua gèc täa ®é. 2) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè (1) khi m =2. C©u 2 (2 ®iÓm). 2 1) Gi¶i ph−¬ng tr×nh cotgx − tgx + 4sin 2 x = . sin 2 x  y2 + 2  3 y =  x2 2) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh  2  3x = x + 2 .  y2  C©u 3 (3 ®iÓm). 1) Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é §ªcac vu«ng gãc Oxy cho tam gi¸c ABC cã n = 900. BiÕt M (1; −1) lµ trung ®iÓm c¹nh BC vµ G  2 ; 0  lµ träng AB = AC , BAC   3  t©m tam gi¸c ABC . T×m täa ®é c¸c ®Ønh A, B, C . 2) Cho h×nh l¨ng trô ®øng ABCD. A ' B ' C ' D ' cã ®¸y ABCD lµ mét h×nh thoi c¹nh a , n = 600 . Gäi M lµ trung ®iÓm c¹nh AA ' vµ N lµ trung ®iÓm c¹nh CC ' . gãc BAD Chøng minh r»ng bèn ®iÓm B ', M , D, N cïng thuéc mét mÆt ph¼ng. H·y tÝnh ®é dµi c¹nh AA ' theo a ®Ó tø gi¸c B ' MDN lµ h×nh vu«ng. 3) Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é §ªcac vu«ng gãc Oxyz cho hai ®iÓm → A(2; 0; 0), B(0; 0; 8) vµ ®iÓm C sao cho AC = (0; 6; 0) . TÝnh kho¶ng c¸ch tõ trung ®iÓm I cña BC ®Õn ®−êng th¼ng OA . C©u 4 (2 ®iÓm). 1) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña hµm sè y = x + 4 − x 2 . π 4 1 − 2sin 2 x 2) TÝnh tÝch ph©n I= ∫ 1 + sin 2 x dx . 0 C©u 5 (1 ®iÓm). Cho n lµ sè nguyªn d−¬ng. TÝnh tæng 22 − 1 1 23 − 1 2 2n +1 − 1 n Cn0 + Cn + Cn + " + Cn 2 3 n +1 ( Cnk lµ sè tæ hîp chËp k cña n phÇn tö). ----------------------------------HÕt--------------------------------- Ghi chó: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh……………………………………….. Sè b¸o danh…………
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2