intTypePromotion=4

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 môn Văn, khối D

Chia sẻ: Yunnie Pu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
3
download

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 môn Văn, khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi giúp các em có thêm kiến thức để đạt được điểm cao hơn trong kì thi Đại học sắp tới. Chúc các em thi thành công hơn kỳ thi ĐH tiếp theo với "Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 môn Văn, khối D" dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 môn Văn, khối D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: VĂN, khối D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề<br /> <br /> PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh C©u I (2 ®iÓm) Anh/ chÞ h·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh trong quan ®iÓm nghÖ thuËt cña Nam Cao tr−íc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m. C©u II (5 ®iÓm) Ph©n tÝch t©m tr¹ng vµ hµnh ®éng cña nh©n vËt MÞ trong ®ªm cøu A Phñ (Vî chång A Phñ – T« Hoµi). PhÇn riªng C©u III.a (3 ®iÓm) C¶m nhËn cña anh/ chÞ vÒ ®o¹n th¬ sau trong bµi §©y mïa thu tíi cña Xu©n DiÖu: H¬n mét loµi hoa ®· rông cµnh, Trong v−ên s¾c ®á rña mµu xanh; Nh÷ng luång run rÈy rung rinh l¸... §«i nh¸nh kh« gÇy x−¬ng máng manh. (V¨n häc 11, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2005, tr. 131) C©u III.b (3 ®iÓm) C¶m nhËn cña anh/ chÞ vÒ ®o¹n th¬ sau trong bµi §©y th«n VÜ D¹ cña Hµn MÆc Tö: Giã theo lèi giã m©y ®−êng m©y Dßng n−íc buån thiu hoa b¾p lay ThuyÒn ai ®Ëu bÕn s«ng tr¨ng ®ã Cã chë tr¨ng vÒ kÞp tèi nay? (Ng÷ v¨n 11, TËp hai, SGK thÝ ®iÓm, Ban KHXH vµ NV, Bé 1, NXB Gi¸o dôc, 2005, tr. 54) ---------------------------Hết--------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ……………..……………… Số báo danh: …………………………… ThÝ sinh chØ ®−îc lµm 1 trong 2 c©u: III.a hoÆc III.b<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2