Đề thi vật lý 12 M001_THPT Thuận An Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
91
lượt xem
16
download

Đề thi vật lý 12 M001_THPT Thuận An Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi vật lý 12 m001_thpt thuận an thừa thiên huế', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi vật lý 12 M001_THPT Thuận An Thừa Thiên Huế

  1. S GD – ĐT TH A THIÊN - HU Đ KI M TRA 1 TI T TRƯ NG THPT THU N AN Môn: V T LÝ - L P 12 ------------------------------ (Th i gian: 45 phút, không k phát đ ) MÃ Đ S 001. H và tên: .............................................. L p 12/ Câu 1/ V trí vân t i trong giao thoa c a sóng ánh sáng đơn s c đư c tính theo công th c: (các ký hi u dùng như sách giáo khoa) 1 a.D 1 D A x = (k + ) B xt = (k + ) t 2 λ 2 λ .a 1 λ .D λ.D C x = (k + ) D x = (2k +1) t t 2 a a Câu 2/ Ch n câu phát bi u SAI: Khi nói v thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Young A Kho ng cách a gi a 2 ngu n ph i r t nh so v i kho ng cách D t 2 ngu n đ n màn B Hai ngu n sáng đơn s c ph i là 2 ngu n k t h p C Vân trung tâm quan sát đư c là vân sáng D N u 1 ngu n phát ra b c x λ và 1 ngu n phát ra b c x λ thì ta đư c hai h th ng vân giao thoa trên màn 1 2 Câu 3/ Hi n tư ng giao thoa ánh sáng ch ng t đư c...... A ánh sáng là sóng ngang B ánh sáng có th b tán s c C ánh sáng có tính ch t sóng D ánh sáng là sóng đi n t Câu 4/ Ch n câu phát bi u SAI. A Nguyên nhân c a hi n tư ng tán s c ánh sáng là s thay đ i chi t su t c a môi trư ng đ i v i các ánh sáng có màu s c khác nhau B D i màu c u v ng là quang ph c a ánh sáng tr ng C Ánh sáng tr ng là t p h p g m 7 ánh sáng đơn s c: đ , cam, vàng, l c, lam, chàm, tím D Ánh sáng đơn s c là ánh sáng không b tán s c khi qua lăng kính -1- Mã Đ 001- trang 1/4
  2. Câu 5/ Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng n u dùng ánh sáng tr ng thì.... A có hi n tư ng giao thoa v i 1 vân sáng gi a màu tr ng, các vân sáng 2 bên vân sáng trung tâm có màu c u v ng, v i tím trong, đ ngoài B không có hi n tư ng giao thoa C có hi n tư ng giao thoa v i các vân sáng màu tr ng D chính gi a màn có v ch tr ng, hai bên là nh ng kho ng t i đen Câu 6/ V trí vân sáng trong giao thoa c a sóng ánh sáng đơn s c đư c tính theo công th c: (các ký hi u dùng như sách giáo khoa) a.D λ.D A x =k B xS = k S λ a λ.a .D C x =k D x =k S D S λ.a Câu 7/ Có kh năng ch a đư c ung thư g n ngoài da c a ngư i là..... A tia t ngo i B Tia âm c c C Tia h ng ngo i D Tia X Câu 8/ Tính ch t nào sau đây không ph i là đ c đi m c a tia X: A Xuyên qua các t m chì dày c cm B Tác d ng m nh lên kính nh C Tính đâm xuyên m nh D Gây ra hi n tư ng quang đi n Câu 9/ Ch n câu phát bi u SAI khi nói v tia X: A Tia X đư c khám phá b i Rơnghen B Tia X có năng lư ng l n vì bư c sóng l n C Tia X không b l ch phương trong đi n trư ng ho c t trư ng D Tia X là sóng đi n t Câu 10/ Phát bi u nào sau đây là SAI: Khi nói v quang ph v ch phát x : A Quang ph v ch phát x do các ch t khí hay hơi áp su t th p b kích thích phát ra. B Quang ph v ch phát x c a các nguyên t khác nhau phát ra thì khác nhau v s lư ng v ch, v trí, màu s c các v ch và đ sáng t đ i c a các v ch. C Quang ph v ch phát x là m t h th ng nh ng v ch màu riêng r n m trên m t n n t i. D Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng dãi màu bi n thiên liên t c n m trên m t n n t i. Câu 11/ Đi u ki n phát sinh c a quang ph v ch h p th là.... A do nhi t đ c a đám khí hay hơi h p th ph i th p hơn nhi t đ c a ngu n sáng phát ra quang ph v ch B do nhi t đ c a đám khí hay hơi h p th ph i b ng nhi t đ c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c C do nhi t đ c a đám khí hay hơi h p th ph i th p hơn nhi t đ c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c D do nhi t đ c a đám khí hay hơi h p th ph i cao hơn nhi t đ c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c Câu 12/ Ch n câu ĐÚNG: Quang ph liên t c...... A do các ch t r n b nung nóng phát ra B do các ch t l ng ho c khí có t kh i l n khi b nung nóng phát ra C là 1 d i sáng có màu bi n đ i liên t c t đ đ n tím D t t c các câu trên đ u đúng Câu 13/ Ch n câu phát bi u SAI khi nói v đ c đi m c a tia t ngo i A Làm phát quang m t s ch t B Trong su t đ i v i thu t nh, nư c C Làm ion hoá không khí D Gây ra nh ng ph n ng quang hoá, quang h p Câu 14/ Các b ph n c a máy quang ph đư c b trí theo th t t các b ph n sau: A ng chu n tr c, th u kính, phim nh. B Phim nh, ng chu n tr c, lăng kính. C Bu ng nh, lăng kính, ng chu n tr c. D ng chu n tr c, lăng kính, bu ng nh. Câu 15/ Ch n câu phát bi u SAI. A Tia h ng ngo i làm phát huỳnh quang 1 s ch t B Tác d ng n i b t nh t c a tia h ng ngo i là tác d ng nhi t C Tia h ng ngo i do các v t b nung nóng phát ra D Bư c sóng c a tia h ng ngo i l n hơn 0,75 µ m -2- Mã Đ 001- trang 2/4
  3. Câu 16/ Trong thí nghi m Young, kho ng cách gi a hai khe là 1mm, kho ng cách t hai khe đ n màn là 2m, chi u hai khe b ng hai b c x có λ = 0,760 µ m và λ , ngư i ta th y vân sáng b c 3 c a b c x λ trùng v i vân sáng 1 2 2 b c 2 c a b c x λ thì bư c sóng c a b c x λ là..... 1 2 A 0,472µm B 0,427µm C 0,506µm D 0,605µm Câu 17/ Hai khe Young cách nhau 1mm đư c chi u b ng ánh sáng tr ng (0,4µm ≤ λ ≤ 0,76µm), kho ng cách t hai khe đ n màn là 1m. T i đi m A trên màn cách vân trung tâm 2mm có các b c x cho vân t i có bư c sóng....... A 0,60µm và 0,76µm B 0,57µm và 0,60µm C 0,40µm và 0,44µm D 0,44µm và 0,57µm Câu 18/ Hai khe Young cách nhau 1mm đư c chi u b ng ánh sáng tr ng (0,4µm ≤ λ ≤ 0,76µm), kho ng cách t hai khe đ n màn là 1m. T i đi m A trên màn cách vân trung tâm 2mm có các b c x cho vân sáng có bư c sóng....... A 0,40µm, 0,50µm và 0,66µm B 0,44µm; 0,50µm và 0,66µm C 0,40µm; 0,44µm và 0,50µm D 0,40µm; 0,44µm và 0,66µm Câu 19/ Ngư i ta th c hi n giao thoa ánh sáng đơn s c v i hai khe Young cách nhau 0,5mm, kho ng cách gi a hai khe đ n màn là 2m, ánh sáng dùng có bư c sóng λ = 0,5µm. B r ng c a giao thoa trư ng là 18mm. S vân sáng, vân t i có đư c là.... A N1 = 11, N = 12 B N1 = 7, N2 = 8 2 C N1 = 9, N2 = 10 D N1 = 13, N = 14 2 Câu 20/ Ngư i ta th c hi n giao thoa ánh sáng đơn s c v i hai khe Young cách nhau 2mm, kho ng cách gi a hai khe đ n màn là 3m, ánh sáng dùng có bư c sóng λ = 0,6µm. B r ng c a giao thoa trư ng là 1,5cm. S vân sáng, vân t i có đư c là.... A N1 = 15, N = 14 B N1 = 17, N = 16 2 2 C N1 = 21, N = 20 D N1 = 19, N = 18 2 2 Câu 21/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, các khe sáng đư c chi u b ng ánh sáng đơn s c. Kho ng cách gi a hai khe là 2mm, kho ng cách t hai khe đ n màn là 4m. Kho ng cách gi a 5 vân sáng liên ti p đo đư c là 4,8mm. To đ c a vân sáng b c 3 là: A ± 9,6mm B ± 4,8mm C ± 3,6mm D ± 2,4mm Câu 22/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe sáng là 0,2mm, kho ng cách t hai khe sáng đ n màn nh là1m, kho ng vân đo đư c là 2mm. Bư c sóng c a ánh sáng là: A 0,4µm B 4µm C 0,4 .10 µm -3 D 0,4 .10-4µm Câu 23/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, các khe sáng đư c chi u b ng ánh sáng đơn s c. Kho ng cách gi a hai khe là 2mm, kho ng cách t hai khe đ n màn là 4m. Kho ng cách gi a 5 vân sáng liên ti p đo đư c là 4,8mm. To đ c a vân t i b c 4 v phía + là: A + 6,8mm B + 3,6mm C + 2,4mm D + 4,2mm Câu 24/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, các khe sáng đư c chi u b ng ánh sáng đơn s c. Kho ng cách gi a hai khe là 2mm, kho ng cách t hai khe đ n màn là 4m. Kho ng cách gi a 5 vân sáng liên ti p đo đư c là 4,8mm. To đ c a vân sáng b c 5 là: A ± 2,4mm B ± 6mm C ± 4,8mm D ± 3,6mm Câu 25/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe là 2mm, kho ng cách t hai khe đ n màn là 2m, bư c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là 0,5µm. T i A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm m t kho ng 2,75 mm là ...... A vân t i b c 6 phía - B vân t i b c 4 phía + C vân t i b c 5 phía + D vân sáng b c 6 phía + Câu 26/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, các khe sáng đư c chi u b ng ánh sáng tr ng, bi t λ = 0,76µm và λ = 0,4µm. Kho ng cách gi a hai khe là 0,3mm, kho ng cách t hai khe đ n màn là 2m. B r ng đ t quang ph b c 3 trên màn là: A 7,2mm B 2,4mm C 9,6mm D 4,8mm -3- Mã Đ 001- trang 3/4
  4. Câu 27/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe là 2mm, kho ng cách t hai khe đ n màn là 1m, bư c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là 0,5µm. T i A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm m t kho ng 1,375 mm là ...... A vân sáng b c 6 phía + B vân t i b c 4 phía + C vân t i b c 5 phía + D vân t i b c 6 phía + Câu 28/ Ngư i ta th c hi n giao thoa ánh sáng đơn s c v i hai khe Young cách nhau 2mm, kho ng cách gi a hai khe đ n màn là 3m, ánh sáng dùng có bư c sóng λ = 0,5µm. B r ng c a giao thoa trư ng là 1,5cm. S vân sáng, vân t i có đư c là.... A N1 = 19, N = 18 B N1 = 21, N2 = 20 2 C N1 = 25, N = 24 D N1 = 23, N = 22 2 2 Câu 29/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe sáng là 0,3mm, kho ng cách t hai khe sáng đ n màn nh là 1m, kho ng vân đo đư c là 2mm. Bư c sóng c a ánh sáng là: A 0,6µm B 0,6 .10-3µm C 0,6 .10-4µm D 6µm Câu 30/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, các khe sáng đư c chi u b ng ánh sáng tr ng, bi t λ = 0,76µm và λ = 0,4µm. Kho ng cách gi a hai khe là 0,3mm, kho ng cách t hai khe đ n màn là 2m. B r ng đ t quang ph b c 2 trên màn là: A 2,4mm B 1,2mm C 4,8mm D 9,6mm H t -------------------------- ----------------------------- ¤ Đáp án c a đ thi: 1[ 1]c... 2[ 1]d... 3[ 1]c... 4[ 1]c... 5[ 1]a... 6[ 1]b... 7[ 1]d... 8[ 1]a... 9[ 1]b... 10[ 1]d... 11[ 1]c... 12[ 1]d... 13[ 1]b... 14[ 1]d... 15[ 1]a... 16[ 1]c... 17[ 1]d... 18[ 1]a... 19[ 1]c... 20[ 1]b... 21[ 1]c... 22[ 1]a... 23[ 1]d... 24[ 1]b... 25[ 1]d... 26[ 1]a... 27[ 1]d... 28[ 1]b... 29[ 1]a... 30[ 1]c... -4- Mã Đ 001- trang 4/4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản