Đề thử nghiệm môn Sinh 01 (50 câu trắc nghiệm và đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
124
lượt xem
42
download

Đề thử nghiệm môn Sinh 01 (50 câu trắc nghiệm và đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thử nghiệm môn sinh 01 (50 câu trắc nghiệm và đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thử nghiệm môn Sinh 01 (50 câu trắc nghiệm và đáp án)

  1. Câu 1 Khi x y ra đ t bi n gen c u trúc mã hoá cho m t prôtêin co 200 axit amin, tình hu ng nào dư i đay có kh năng gây ra h u qu l n nh t trên phân t prôtêin tương ương do gen đó mã hoá? A) M t ba c p nuclêôtit k nhau mã b ba mã hoá cho axit amin th 64. B) Thay m t c p nuclêôtit này b ng m t c p nuclêôtit khác o v trí mã b ba mã cho axit amin th 140. C) M t m t c p nuclêôtit v trí th 2 c a b mã hoá cho axit amin th nh t. D) Thêm m t c p nuclêôtit mã hoá cho axit amin th 100. Đáp án C Câu 2 Quy t th c v t và lư ng cư b tiêu di t d n vào giai đo n : A) K Giura c a đ i trung sinh B) K than đá c a đ i c sinh C) K tam đi p c a d i trung sinh D) K th 3 c a đ i tân sinh Đáp án C Câu 3 loài đ u thơm, màu hoa đ do 2 gen A và B b tr cho nhau quy đ nh.Ki u gen thi u m t trong hai gen đó s cho hoa màu tr ng, cây đ ng h p l n v hai gen a và b cũng cho hoa màu tr ng. Lai gi a hai cây đ u thu n tr ng hoa tr ng v i nhau đư c F1 toàn đ u hoa đ . Cho F1 lai v i m t lo i đ u khác F2 thu đư c k t qu 400 cây đ u hoa tr ng và 240 cây đ u hoa đ . Xác đ nh ki u gen c a cây đem lai v i đ u F1. N u cho F1 giao ph n thì k t qu lai s xu t hi n t l phân tích như th nào. A) Aabb, 9 hoa đ : 7 hoa tr ng B) aaBb, 15 hoa đ : 1 hoa tr ng C) Aabb ho c aaBb, 9 hoa đ : 7 hoa tr ng D) Aabb ho c aaBb, 15 hoa đ :1 hoa tr ng Đáp án C Câu 4 Th cà chua t b i ki u gen Aaaa có th cho các ki u giao t nào có khă năng th tinh và t l gi a chúng ? A) 1/6AA : 4/6 Aa : 1/6 aa B) 1/9 0 : 1/9 AAAA : 2/9 Aaa : 2/9Aaa : 1/9 aa : 1/9AA : 1/9 Aa C) ½ A : ½a D) 1/3AA : 1/3 Aa : 1/3aa Đáp án A Câu 5 ru i gi m hi n tư ng đ t bi n làm cho m t l i thành m t d t x y ra do: A) M t đo n nhi n s c th (NST) X B) L p đo n trên NST X C) Đ t bi n gen quy đ nh hình d ng c a ru i gi m trên NST X D) Chuy n đo n không tương h gi a NST X và NST thư ng Đáp án B Câu 6 ru i gi m gen A quy đ nh tính tr ng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh c t.Lai gi a ru i gi m thu n ch ng thân xám, cánh dài v i thân
  2. đen,cánh c t đư c F1 toàn ru i thân xám, cánh dài. Cho ru i F1 giao ph i F2 thu đư c k t qu 54,5%thân xám,cánh dài;20,5% thân xám, cánh c t;20,5 % thân đen, cánh dài;4,5 % thân đen, cánh c t. Hãy cho bi t gen c a ru i F1 và t n s hoán v n u có? A) AaBb, các gen di chuy n phân li đ c l p B) Ab/aB, các gen hoán v v i t n s 18% C) AB/ab, các gen hoán v v i t n s 18% D) AB/ab, các gen hoán v v i t n s 9% Đáp án C Câu 7 Tác nhân nào dư i đây có kh năng kích thích và ion hoá các nguyên t khi chúng đi xuyên qua các mô s ng? A) Cônsixin B) Tia t ngo i C) Tia phóng x D) S c nhiêt Đáp án C Câu 8 H n ch ch y u trong h c thuy t ti n hoá c a Dacuyn là gì? A) Chưa gi i thích đư c m t cách đ y đ v nguôn g c chung c a toàn b sinh gi i B) Chưa gi i thích thành công s hình thành các đ c đi m thích nghi c a sinh v t trong đi u ki n t nhiên C) Chưa hi u rõ nguyên nhân phát sinh bi n d và cơ ch di truy n c a các bi n d D) Quá chú tr ng đ n vai trò c a bi n d cá th trong quá trình ti n hoá Đáp án C Câu 9 Trong ch n gi ng ngư i ta th c hi n t th ph n b t bu c đ i v i nh ng cây giao ph n không nh m nào dư i đây A) T o dòng thu n đ đánh giá ki u gen d a trên ki u hình B) Ki m tra đ thu n ch ng c a gi ng C) C ng c m t tính trangj mong mu n D) Chu n b cho vi c t o ưu th lai Đáp án B Câu 10 Trong công tác ch n gi ng cây tr ng, ngu n nguyên li u ch y u nh t đ ph c v cho công tác t o gi ng m i là : A) Đ t bi n s lư ng nhi m s c th B) Bi n d t h p C) đ t bi n gen D) A và C đúng Đáp án C Câu 11 M t ngư i n v a m c h i ch ng đao v a m c h i ch ng Tơc nơ, trong b NST c a ngư i này s có : A) Ba NST X và m t NST 21 B) Ba NST 21 và m t NST X
  3. C) Ba NST 21 và ba NST X D) M t NST 21 và m t NST X Đáp án B Câu 12 Nh ng nh n xét nào dư i đây qua l ch s phát tri n c a sinh v t là không đúng A) Sinh gi i đã phát tri n theo hư ng ngày càng đa d ng, t ch c ngày càng cao, thích nghi ngày càng h p lý B) S chuy n bi n t đ i s ng dư i nư c lên đ i s ng trên c n là m t bư c quan tr ng trong quá trình ti n hoá C) S thay đ i đi u ki n đ a ch t, khí h u d n t i s bi n đ i trư c h t đ ng v t và qua đó nh hư ng t i th c v t D) L nh s phát tri n c a sinh v t g n liwnf v i l ch s phát tri n c a qu đ t Đáp án C Câu 13 Th tam b i phát sinh do cơ ch nào dư i đây A) Toàn b NST c a h p t nhân đôi nhưng không phân li B) R i lo n phân li c a toàn b NST trong quá trình gi m phân t o giao t 2n, s k t h p gi a các giao t b t thư ng này s t o ra h p t phát tri n thành th tam b i C) Cơ ch mang b NST, trong đó m i NST đ u có 3 NST tương đ ng D) R i lo n phân li c a toàn b b NST trong quá trình gi m phân t o thành giao t 2n, s k t h p gi a lo i giao t này v i giao t bình thư ng s t o ra h p t phát tri n thành th tam b i Đáp án D Câu 14 N i dung nào dư i đây mô t vai trò c a ch n l c t nhiên trong quá trình ti n hoá nh A) Phân hoá kh năng sinh s n c a nh ng ki u gen khác nhau trong thành qu n th giao ph i B) Đ m b o s s ng sót và sinh s n ưu th c a nh ng cá th mang nhi u đ c đi n có l i hơn C) Quy đ nh chi u hư ng và nh p đi u bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th , đ nh hư ng ti n hoá D) Hình thành nh ng đ c đi m thích nghi tương quan gi a các cá th trong qu n th Đáp án C Câu 15 Quá trình … c a ADN là cơ s phân t c a s di truy n và … , đ m b o cho s s ng sinh sôi n y n , duy trì liên t c A) Đ t bi n, d th B) Sao mã, sinh t ng h p prôtêin C) T nhân đôi, sinh s n D) Sao mã, gi i mã Đáp án C
  4. Câu 16 M t gen trư c đ t bi n có t l T/G = 0,4. M t đ t bi n liên quan đ n m t c p nuclêôtit đã x y ra nhưng không làm thay đ i s lư ng nuclêôtit c a gen. Gen sau đ t bi n có t l A/X ≈ 0,407. S liên k t Hydrô trong gen đ t bi n đã thay đ i như th nào? A) Tăng 1 liên k t Hydrô B) Gi m iên k t Hydrô C) Không thay đ i s lư ng liên k t Hydrô D) Tăng 2 liên k t Hydrô Đáp án B Câu 17 Đ có th chuy n gen gi a các sinh v t khác nhau ngư i ta s d ng phương pháp: A) Lai xa B) Lai t bào C) Kĩ thu t di truy n D) Lai c i ti n Đáp án C Câu 18 Hi n tư ng t c kè hoa thay đ i màu s c theo n n môi trư ng đư c g i là: A) Thích nghi l ch s B) Thích nghi ki u gen C) Thích nghi sinh thái D) Thích nghi b m sinh Đáp án C Câu 19 Th nào là bi n d ? A) Là các d vá th xu t hi n ng u nhiên trong đ i cá th B) S xu t hi n các tính tr ng m i chưa có b m trư c đó C) S tái s p x p các tính tr ng đã có b m thnàh nh n t h p m i D) Là bi n d di truy n do thay đ i c u trúc c a v t ch t duy truy n. Đáp án C Câu 20 th c v t và nh ng đ ng v t ít di đ ng xa thư ng g p phương th c hình thành loài m i b ng con đư ng: A) Sinh thái B) Đ a lý C) Cách li D) Lai xa và đa b i hoá Đáp án A Câu 21 Hi n tư ng đ ng quy tính tr ng là hi n tư ng: A) Các cá th thu c các loài khác nhau c a cùng m t loài luôn luôn có các tính tr ng đ c trưng cho loài gi ng nhau B) Các loài khác nhau có ki u gen khác nhau, nhưng mang nh ng đ c đi m ki u hình gi ng nhau do s ng trong nh ng đi u ki n như nhau C) Các qu n th khác nhau b cách li b i các y u t đ a lí sinh thái trong m t th i gian dài nhưng v n gi đư c s tương đ ng v hình thái
  5. D) Các cá th khác nhau trong qu n th m c dù khác nhau v nhi u chi ti t nhưng v n mang nh ng tính tr ng đ c trưng cho loài Đáp án B Câu 22 Hai c p nhi m s c th tương đ ng mang các căp Alen đư c kí hi u b ng các ch cái và các s như sau: C p th nh t: a b c d e f C p th hai: 1 2 3 4 5 6 a’ b’ c’ d’ e’ f’ 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ Sau khi x y ra đ t bi n trình t c a các alen trên các NST đã thay đ i như sau: C p th nh t: a b c d’ e’ f C p th hai: 1 2 3 4 5 6 a’ b’ c’ d e f’ 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ Hãy cho bi t cơ ch nào đã d n đ n s thay đ i trên: A) C p th nh t: hi n tư ng chuy n đo n trong ph m vi c p NST tương đ ng; c p th hai: hi n tư ng đ o đo n B) C p th nh t: hi n tư ng hoán v gen; c p th hai: hi n tư ng l p đo n C) C p th nh t: hi n tư ng hoán v gen; c p th hai: hi n tư ng đ o đo n D) C p th nh t: hi n tư ng chuy n đo n tương h ; c p th hai: hi n tư ng đ o đo n Đáp án C Câu 23 Trong các chi u hư ng ti n hoá dư i đây thì hư ng nào là cơ b n nh t? A) t ch c ngày càng cao B) Thích nghi C) Ngày càng đa d ng và phong phú D) Phân ly tính tr ng Đáp án B Câu 24 Hãy s p x p cho phù h p gi a các d ng hoá th ch trong quá trình phat sinh loài ngư i và đ c đi m tương ng v chi u cao và h p s : I. Pêticantrôp x: cao 155 – 166cm; s 1400 cm3 II. Xinantrôp y:cao 170 cm, s 90 – 950 cm3 III. Nêandectan z: cao 180 cm; s 1700cm3 IV. Crômahôn w: cao 170 cm; s 850- 1220cm3 A) I- W; II-z; II-y; IV-x B) I-Z; II-y; III- w; IV-x C) I- w; II-z; III-x; IV-y D) I-y; II- w; III-x; IV-y Đáp án D Câu 25 h ư ng t o th đa b i trong ch n gi ng cây tr ng thư ng chú tr ng nhi u đ i v i các cây tr ng thu ho ch: A) H t B) qu , c C) Thân, lá D) r ,c Đáp án C
  6. Câu 26 cà chua gen A quy đ nh qu màu đ tr i hoàn toàn so v i các gen a quy đ nh qu vàng. Trong qu n th ch có các cây thu n ch ng lư ng b i. Hãy cho bi t cách t o cây màu đ tam b i t nh ng cây lư ng b i này? Cho bi t các gen quy đ nh màu qu cây tam b i qu đ hoàn toàn gi ng nhau A) t b i hoá các cây màu đ t b i r i cho lai v i cây qu vàng s đư c F1tam b i q a đ B) Cho cây qu đ lai v i cây màu vàng đư c F1 toàn qu đ , sau đó đa b i hoá cây F1 C) t b i hóa các cây qu vàng đ r i cho giao ph i v i cây qu đ s thu đư c F1 tam b i qu đ D) t b i hoá cây qu đ lư ng b i cho lai v i cây qu đ lư ng b i s đư c F1 qu đ tam b i Đáp án ĐC Câu 27 s khác bi t cơ b n gi a các các cây tam b i th hi n đ c đi m sau: A) Cây t b i có cơ quan sinh dư ng l n hơn so v i cây tam b i B) Cơ quan sinh d c c a cây t b i phát tri n hơn so v i cây tam b i C) Cây t b i không m t kh năng sinh s n, cây tam b i h u như m t kh năng sinh s n D) Cây t b i thư ng không có h t Đáp án C Câu 28 Nhân t nào đóng vai trò ch đ o trong quá trình phát sinh loài ngư i giai đo n vư n hoá th ch? A) Lao đ ng có m c đích, ti ng nói và tư duy B) Quá trình đ t bi n giao ph i và ch n l c t nhiên C) nh ng bi n đ i khí h u kì pliôxen th i kì th ba c a đ i Tân sinh D) chuy n đ i s ng t trên xu ng m t đ t, hình thành dáng đi th ng Đáp án B Câu 29 Phương pháp gây đ t bi n b ng các tác nhân lí hoá đ cung c p nguyên li u cho quá trình ch n l c có hi u qu đ i tư ng nào dư i đây A) Vi sinh v t B) Cây tr ng C) v t nuôi D) B và C đúng Đáp án C Câu 30 ngô h t ph n n+1 không có kh năng th tinh nhưng t bào noãn n+1 v n có kh năng th tinh bình thư ng. Các cây ba nhi m sinh h t ph n có ki u gen Rrr s cho các lo i giao t v i t l sau: A) 1R : 2r B) 2Rr: 1R: 2r: 1rr C) 1r: 2rr D) 2Rr: 1rr: 1R Đáp án B
  7. Câu 31 Phân tích ph h c a m t ngư i nam m c b nh di truy n th y b m anh ta không m c b nh, anh ch em khác bình thư ng nhưng m t con trai c a ngư i con gái b m c b nh. V anh ta bình thư ng và các con gái và con trai c a anh ta bình thư ng. Anh ta cũng có m t ngư i c u m c b nh tương t . B nh di truy n này có kh năng cao nh t thu c vê lo i nào A) b nh di truy n ki u gen trên NST B) B nh di truy n ki u gen tr i trên NST thư ng C) b nh di truy n ki u gen l n trên NST gi i tính X D) b nh di truy n ki u gen tr i trên NST gi i tính X Đáp án C Câu 32 cà chua gen A quy đ nh thân cao; a: thân th p; B: qu tròn; b: qu b u d c. Hai c p gen này cùng n m trên m t c p NST tương đ ng Cho lai gi a hai th cà chua thu n ch ng khác nhau hai c p tính tr ng tương ph n đư c F1 toàn cà chua thân cao, qu tròn. Cho cà chua F1 giao ph n F2 thu đ ơc k t qu như sau: 510 thân cao, qu tròn; 241thân cao, qu b u d c; 239 thân th p, qu tròn; 10 thân th p, qu b u d c. Hãy xác đ nh ki u gen c a cà chua F1 và t n s hoán v gen? Ab A) , t n s hoán v 40% aB Ab B) , t n s hoán v 20% aB AB C) ; t n s hoán v : 20% ab AB D) , t n s hoán v gen: 40% ab Đáp án B Câu 33 cây t th ph n, đ i v i m t tình tr ng có h s di truy n th p ngư i ta không s d ng phương pháp nào dư i đây A) ch n l c hàng lo t B) Ch n l c hàng lo t m t l n C) ch n l c cá th D) đ u có th ch n l c cá th ho c hàng lo t Đáp án C Câu 34 Di truy n qua t bào ch t có đ c đi m nào dư i đây A) Có hi n tư ng di truy n chéo: “b ” truy n cho con gái sau đó ngư i này truy n cho con trai B) Có hi n tư ng di truy n th ng, m luôn luôn truy n cho con gái C) Lai thu n và lai ngh ch cho k t qu gi ng nhau D) Tính tr ng luôn di truy n theo dòng m : luôn luôn do m di truy n cho con Đáp án D Câu 35 Hình th c cách li nào là hi n tư ng c n thi t đ các nhóm cá th đã phân hoá tích lu đ t bi n theo các cách khác nhau
  8. A) Cách li sinh s n B) Cách li đ a lý C) Cách li sinh thái D) Cách li di truy n Đáp án B Câu 36 Theo di truy n h c hi n đ i, trong vi c gi i thích ngu n g c chung sinh gi i nhân t nào dư i đây đóng vai trò chu y u A) Quá trình đ t bi n cung c p nguyên li u sơ c p cho quá trình ti n hoá B) Quá trình giao ph i cung c p kho d tr đ t bi n cho quá trình ti n hoá C) S phân li trong quá trình ti n hóa dư i tác đ ng c a quá trình ch n l c t nhiên di n ra theo nhi u hư ng D) A và B đúng Đáp án C Câu 37 ngư i b nh mù màu do đ t bi n NST gi i tính X gây ra. Gen M quy đ nh m t bình thư ng. B nh b ch t ng do m t gen đ t bi n l n b trên NST thư ng gây ra, gen B quy đ nh da bình thư ng. M t c p v ch ng bình thư ng sinh đư c m t con trai b b ch t ng, m t con trai b mù màu. Ô ng bà n i ngo i c a hai đ a tr này cũng bình thư ng. Ngư i m c a hai đ a con trai này có ki u gen như th nào A) BbXMXM B) BbXMXM C) BBXMXm D) A và B đúng Đáp án B Câu 38 m t t bào sinh d c lư ng b i 2n= 8, khi th c hi n gi m phân s NST m i t bào kì sau l n gi m phân II là bao nhiêu A) 8 NST kép B) 8 NST đơn C) 4 NST kép D) 4 NST đơn Đáp án B Câu 39 s đa hình cân b ng trong qu n th giao ph i ví d như t l các nhóm máu A, B, O và AB qu n th ngư i ta là m t minh ch ng cho A) Vai trò c a đ t bi n gen và giao ph i đ i v i quá trình ti n hoá B) Tr ng thái cân b ng trong qu n th giao ph i C) Quá trình c ng c các đ t bi n trung tính m t cách ng u nhiên không liên quan đ n tác d ng c a ch n l c D) Giá tr c a đ nh lu t Hacđi- Vanbec Đáp án C Câu 40 Quá trình phát sinh s s ng là k t qu A) Giai đo n ti n hoá h c B) Giai đo n ti n hoá ti n sinh h c C) Giai đo n ti n hoá h c và ti n sinh h c
  9. D) Giai đo n ti n hoá sinh h c Đáp án C Câu 41 Ba qu n th có thành ph n di truy n như sau: qu n th I: 0,25AA: 0,1 Aa: 0,65aa Qu n th II: 0,5AA: 0,5aa Qu n th III: 0,3AA: 0,25 Aa: 0,45aa A) qu n th I B) qu n th II C) qu n th III D) Không có qu n th nào cân b ng Đáp án D Câu 42 Trong ch n đ i gia súc, phương pháp ch n l c nào đem l i nhi u k t qu và nhanh chóng A) ch n l c hàng lo t và nhi u l n B) ch n l c hàng lo t và m t l n C) ch n l c cá th m t l n D) ch n l c cá th nhi u l n Đáp án D Câu 43 m t đ t bi n x y ra làm m t axitamin th 3 trong phân t prôtêin hoàn ch nh do gen đó mã hoá. Xác đ nh ki u đ t bi n gen và v trí x y ra đ t bi n trong gen đó? A) đ t bi n làm m t 3 c p nuclêôtit ng v i mã b ba th 3 c a gen B) đ t bi n gen làm m t 1 c p nuclêôtit c a mã b ba th 3 c a gen C) đ t bi n làm m t 3 c p nuclêôtit, m i c p nuclêôtit b m t n m trong b mã 3 c a ba mã b ba k ti p trên gen D) đ t bi n làm m t 3 c p nuclêôtit ng v i mã b ba th 34 agen Đáp án D Câu 44 đ đư c ưu th lai ngư i ta không dùng phương pháp nào dư i đây A) Lai khác th B) Lai khác dòng C) Lai xa D) t th ph n b t bu c Đáp án D Câu 45 hi n tư ng quen thu c vi khu n đ i v i m t s lo i kháng sinh là do: A) Kháng sinh khi tác đ ng nên vi khu n đã làm phát sinh các đ t bi n gen gíup vi khu n đ kháng l i kháng sinh đó B) Vi khu n s n có s đa hình v ki u gen và ki u hình, nên khi s d ng kháng sinh m t s không có gen kháng thu c v n s ti p t c phat tri n C) Vi khu n có t n s đ t bi n cao và kh năng nhân đôi nhanh chóng nên d thích nghi v i đi u ki n môi trư ng có kháng sinh D) Con ngư i s d ng kháng sinh b a bãi Đáp án B
  10. Câu 46 Hôn nhân gi a ngư i nam m c b nh máu khó đông và m t ngư i n bình thư ng không có ai m c b nh khó đông trong dòng h . Kh năng h sinh m t ngư i con m c b nh là bao nhiêu? A) 25% B) 50% C) 0% D) 100% Đáp án C Câu 47 đ i v i đ ng th c v t b c cao đ phân bi t gi a các loài thân thu c tiêu chu n c n đ c bi t chú ý là: A) Tiêu chu n đ a ly – sinh thái B) Tiêu chu n sinh ly- hoá sinh C) Tiêu chu n hình thái D) Tiêu chu n di truy n Đáp án D Câu 48 Cơ s phân t cu khong a s ti n hoá là: A) Cơ ch nhân đôi B) Quá trình đ t bi n C) Cơ ch đi u hoà ho t đ ng sinh t ng h p prôtêin D) Quá trình tích lu thông tin di truy n Đáp án D Câu 49 Gen mã hóa cho m t phân t prôtêin hoàn toàn chính có 298 axit amin, m t đ t bi n x y ra làm cho gen m t 3 c p nuclêôtit nh ng v trí khác nhau trong c u trúc c a gen nhưng không liên quan đ n b ba mã kh i đ u và b ba mã k t thúc. Trong quá trình sao mã môi trư ng n i bào đã cung c p 5382 ribônuclêôtit t do. Hãy chon bi t đã có bao nhiêu phân t mARN đư c t ng h p? A) 4 mARN B) 6mARN C) 8mARN D) 5mARN Đáp án B Câu50 Phương pháp nghiên c u ph h ngư i không cho phép xác đ nh A) Xác đ nh kh năng di truy n c a m t tính tr ng ho c b nh B) Xác đ nh tính ch t tr i, l n c a gen chi ph i tính tr ng ho c b nh C) Xác đ nh vai trò c a môi trư ng trong quá trình hình thành tính tr ng ho c b nh D) Xác đ nh tính tr ng ho c b nh do gen n m trên NST thư ng hay n m trên NST gi i tính Đáp án C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản