Để trở thành tỷ phú trước 30 tuổi

Chia sẻ: Lăng Phi Phượng Phượng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
218
lượt xem
94
download

Để trở thành tỷ phú trước 30 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong tâm hồn mỗi người cho rằng sự thành công của mỗi người là chắc chắn, nhất định sẽ thành công: không có niềm tin của bản thân nhất định sẽ không thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Để trở thành tỷ phú trước 30 tuổi

 1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30
 2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 A DANH SÁN TR THÀNH Tyû phuù Ng i d ch: Ph m Vi t Chi n 5 6
 3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 ch t b n ti ng Trung Qu c Nhà xu t b n Thành ph - Trung Qu c NHÀ XU T B N LAO NG Lôøi noùi ñaàu TrongLo icng ngi cthnhnh t lànày, caochth ng có thng phânng” hai lo isng ông. Lo i ng cu s tranh “xem p t t ra chi m i. i này phàm t t c các v n luôn gi m t kho ng cách, không dám va ch m, s th t b i, s b ng i khác c i. H th ng không thích c xát ho c t n công mà t cho các c i n v i mình, ng i nhìn s thành công n v i b n mình r i ch t ng t ng, s có m t ngày ti n tài s n v i mình. Còn lo i ng i th hai ó là “Tích c c v n ng”. H b t lu n s ng a v nào v n lao vào công vi c. K ho ch m t khi ã nh thì lòng tin c a h r t v ng, có ngh a là quy t làm vi c không bao gi lùi b c. Khi h ã b chèn ép, kích, th m chí th t b i h v n c ti p, ch a t c m c ích thì h ch a d ng l i. Nh ng con ng i này không nhi u, nh ng s thành công l i hay n v i h . 7 8
 4. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 ng trong xã h i kinh t nh hi n nay, ng i bi t thích nghi t n t i và phát tri n, còn ng i không thích bi t thích nghi thì b ào th i. tu i thanh niên ai c ng c g ng t ra k ho ch và hành ng. B t u t m c tiêu ã nh ra cho b n thân mình, nh t nh s ki m c 1 t tr c tu i 30. Ki m tra xem trách nhi m và n ng l c tinh th n b n thân, c g ng phát huy ti m n ng và khát v ng c a mình. Ph i nhanh chóng h c nhìn th u m i c h i c a vi c làm giàu. Th ng tr ng nh chi n tr ng, không th không có s chu n b k càng c ng không th s kh , không s gian nan, ph i c ng h t s c, b ng không tài phúc s không n v i b n. Tác gi 9 10
 5. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 Ch ng 1 ------------ ------------ U KI N LÀM GIÀU TR C TU I 30 NGUYÊN LÝ C A VI C LÀM GIÀU 1. Ni m tin c a thành công Trong thâm tâm m i ng i cho r ng s thành công c a b n thân là ch c ch n, nh t nh s thành công: Không có ni m tin c a n thân nh t nh s không thành công cho nên u ki n thi t y u th nh t c a vi c làm giàu là ni m tin c a thành công. “Ng i có chí s thành công” là chân lý gi n n và là chân lý không bi n i. Nh ng c ng hi n v i trên th gi i là d a vào kiên trì c a ni m tin m i s n sinh ra c. Ni m tin thành công là t t nh t c a s thành công, m i ng i ch c n v n ng mình, c s c l c, n m s th c c a cay ng và ti n t i cái mà b n c n theo i, m i thành công, vi c này không có ng i nào là không làm c. Thành công t ng tr ng cho ti n t t p, vi n c nh p. Thành công còn t ng tr ng cho s h ng kh i c a s nghi p con ng i, có th h ng th bi t th p l ng l y, b o m kinh t v ng ch c và nh ng k ngh , chuy n du l ch kh p n m châu cùng i cu c s ng c a con tr t t p h n. Thành công t ng tr ng cho quy t sáchh toàn quy n, th ng do các h ng i úng và nh n c s ca ng i chính xác và c ng có a v cao. S tôn tr ng c a m i ng i. Thành công c ng t ng tr ng cho s lo s và s phi n ph c. Thành công còn t ng tr ng cho c lòng t tr ng, t ái. Trong n i hàm rèn luy n tính trung th c c a b n thân còn có s giàu sang, vui v v ng ch c, c ng có th làm cho b n quan tâm t i c ng hi n nhi u cho ng i khác làm t ng ý ngh a cu c s ng. Thành công t ng tr ng cho s giành c th ng l i ch không ph i tr thành ng i th t b i, thành ng i y u kém. Có n ng l c d a vào ý chí c a b n thân, ng i khác không có quy n can thi p. Trong Kinh thánh nói: “T tin có th d i núi, nh t nh s thành công. Cho r ng không th d i núi thì không th thành công”. Có l có m t s ng i xem ra c m th y y u kém thì làm sao có th th c hi n c, m u ch t là ch tr c giác c a h không bình 11 12
 6. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 th ng có th l a ch n, do t p h p s c m nh r t nhi u ng i nên m i vi c u s c gi i quy t d dàng còn ch d a vào s c c t nhiên c a m t ng i thì r t khó. C n ph i có thêm m t chút trí tu mà m i ng i u tin s thành công ó nh ng v n không ph i ch ó. Cho nên a lòng tin thành công c a chính mình và d ng khí y h ng v phía tr c, tin ch c s m t ng này s có ngày tr thành hi n th c. B n không nên ánh giá th p ti m n ng c a chính b n mà m i ngày nguy n c làm úng nh y. Tr m n m nh m t ngày. Sau m i n m suy ngh mà cu c s ng hôm nay v n nh th là chuy n áng s nh ti m l c y u kém a b n thân, ni m tin tr thành hành ng th c t t s n i b t tr c m t qu n chúng. Ni m tin có thêm trí t ê, thành công không ph i là s m t ng 2. B n ngh nh th nào thì làm nh v y? t s ng i có n ng l c m nh m g p b i l n ng i khác và s c l c phi th ng này c ng s v t qua ng i khác, tin t ng a mình là vì gánh n ng trên vai ph i gánh. Trong cái vô hình y s nh h ng n ng i khác, b n s nhìn th y s vi c quan tr ng và nhân v t ki t xu t. B n ph i ón nh n công vi c, trách nhi m và chính b n thân ã giao cho, b n s giành c nh ng kinh nghi m quý báu t ng i khác mà ng i y không cho mình bi t và b n l i g p ph i v n phát sinh và úng nh th s s p p hoàn thi n c a ng i khác. M i ng i không nhìn b n v i ánh m t khinh b , c ng t trong suy xét v nhân tài hàng u này, n tr thành nhân v t hàng u c a th c t . M t s n ng l c b n còn kém xa so v i ng i khác, s c m nh phi th ng này s kém nh v y n u nh b n cho r ng b n ch có n ng l c n c, m t mình t cho là không quan tr ng. Trong cái vô hình y c ng s nh ng n ng i khác, b n s không nhìn ra c s quan tr ng là m t nhân v t y u kém h n ng i khác. N u nh b n không ng não thì t cái vi c nh c n con mà giao cho b n làm thì c ng gi ng nh giao vi c quan tr ng cho ng ì khác làm, ph n ánh thói quen c a b n không tr thành ý chí. Kinh nghi m h c t p quý báu mà không có thì công vi c nh nh t t xu t giao cho b n s ng không th hoàn thành c, l n sau b n s g i ng i khác n giúp. Ít lâu sau, m i ng i s coi r ng nh không có b n - úng là nh v y y. Lúc này khi ng i khác ti n b h n b n, b n s b y lùi v phía sau. Cho nên m u ch t c a s th ng l i là ch n ph i tích c c h c t p và v n t i. Khi ng i khác tìm n b n hay ch n b n, b n c ng s nhìn ng i khác gi ng mình tr c kia. Ngyên t c nh sau: 1- B n ngh nh th nào thì làm nh v y, ng i khác nhìn b n tôn tr ng b n nh th nào. 13 14
 7. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 2- Mu n ng i khác tôn tr ng b n, u tiên b n ph i bi t tôn tr ng chính b n thân mình, làm cho ng i khác c m th y b n là ng i áng c tôn tr ng. 3- S n l c làm cho b n thân b n b n r n m t chút, quan tr ng m t chút, ng i khác c ng c m th y b n là ng i quan tr ng. xa x a n nay r t nhi u sách v nói v s thành công c a con ng i. R t d phát hi n ra c tr ng c a h u là nh ng ng i nhi t tình, làm cho ng i khác không có cách nào t ch i c yêu c u c a h và khi n cho ng i khác vui lòng hành ng theo h , t ón m c m t v s c l c l n, giành c nh ng kinh nghi m c a h . B t lu n là v n nh hay l n, n ng hay nh u nhìn th y cv n c n làm, nhi t tình tham gia, tích c c ph n u, kiên trì không l i l ng, xem tr ng cách gi i quy t c a iv n b i vì ã t t còn mong mu n t t h n, ph i t p trung hoàn toàn không c phân tâm. Nh v y ng i khác th y mình có c g ng nh th , c ng không x u h là mình l i l i bi ng. M i ng i u góp công s c, cùng ph n u, ch c ch n tr thành nhân tài ki t xu t nh t. Ki n ngh : 1. Ph i th ng xuyên n m l y s ti n th tích c c, l c quan trong công vi c, nh v y ng i cùng làm vi c v i b n c m th y r t nhi t tình, có c m giác th ng ti n. 2. Tr c khi b t u công vi c, u tiên ph i ki m tra xem hành vi c a b n thân m t chút, ph i ch ng s tr thành t m g ng t c a ng i khác. Hai n n móng c b n nh t c a s nghi p thành công: Tích c c ti n th và l c quan Ni m tin có thêm trí t ê, thành công 3. Quy t tâm t o nên k tích. “Thành” La Mã không ph i ch m t ngày mà t o nên c. Ng i quy t tâm mu n thành công u bi t rõ m i thành công ph i a vào n ng l c nh . Cho nên mu n t c b t c m c tiêu nào ó u ph i làm d n theo th t m i có th thành công, c bi t ph i có lòng quy t tâm m nh m m i thành công c. Ngay c thành ng vách s t u không có ph ng pháp ng n c n, ch có s ham mu n mãnh li t v i công vi c m i có th làm cho con ng i tích c c lên. 15 16
 8. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 Ng i thông minh bi t c ph ng pháp t c t i m c tiêu m t cách n gi n nh t, theo th t ti n d n, gi ng nh xâu nh ng m t xích, ch c ch n s b c k p. Mu n t c b t c m c tiêu nào ó u không ph i là chuy n khó. Ng i hi u th ng tính toán ngông cu ng mu n làm giàu nhanh chóng ch c ch n s b th t b i. Không th c t chút nào, su t ngày n m m gi a ban ngày qu là m t s tính toán ngông cu ng. Ngoài danh nhân th i x a th ng cho chúng ta nh ng kinh nghi m quý báu, k th c n u nh b n quan sát m t cách t m quá trình bi n i c a nó thì s bi t cs thành công không ph i là hi m. Tuy nhiên con ng i n thành công không th tránh kh i nh ng tr ng i ch ng ch t, trong ó ng, cay, ng t, bùi chúng ta u ph i n m tr i. N u s thành công trong nháy m t thì l i tiêu tan nhanh chóng. Nh ngày nay tr nên giàu có m t cách nhanh chóng ch ng? S thành công c a h ch có th c tính là v n may, không ph i i lâu mà thôi. Tuy nhiên, khi mà quy t tâm làm m t vi c gì, ph i tìm cho c ph ng pháp có hi u qu thì b n s có m t b c ti n v ng ch c, lúc này m i b c sang c m k t thúc và b c i cu i cùng. Trên th gi i không có s ng quang nào mà có th thành công trong ch c lát, ch có th t t chinh ph c m c tiêu m i thành công. Cái ph ng pháp thông minh, hay nh t ch làm cho k ho ch c a mình nh c nh chính b n thân. 1- T b ý ngh nhàn r i. 2- T b thái tiêu phí. 3- T b thói quen làm vi c không úng gi . 4- T b thói quen m i ngày ch xem qua ti vi m t ti ng. 5- B i th ng thói quen tr c khi i ra c a ph i ki m tra th i gian bi u. 6- H c t p thói quen t t p c a ng i khác. 7- H c t p thói quen tr c khi i ng ph i ngh ra k ho ch c a ngày mai. 8- Ph i khai thác ti m l c. 9- H c t p nhi u công tác nghi p v . 10- C g ng a ra nh ng ki n ngh s a i. 11- Ph i bày t s thi n c m i v i ng i khác. 17 18
 9. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 12- Làm vi c c nh và làm m t s công vi c nhà. 13- Làm vi c c nh và dành th i gian vui ch i cùng gia ình. 14- cc nh m t lo i t p chí có liên quan n công vi c. 15- cl t qua t sách l ch s . 16- Th ng xuyên làm quen v i b n m i. 17- Ti t ki m th i gian. Có l m i l n b n làm công vi c gì c a chính b n r t phi n n ng i khác, nh ng l i c ph i làm. B i vì chúng ta tr ng i trên con ng thành công c a b n thân. Ch c n kiên trì m t chút thì k t qu s nh mong mu n. M t khi ã quy t tâm thì ph i c g ng th c hi n, c n th n ti n hành d n d n b c t ng b c th t ch c. Khi g p ph i hi m tr , không nên ch n l a con ng khác, tuy con ng ang i là quá dài, l i r t gian nan, th i gian c ng t ng i ng n nh ng l i có th t c m c ích. nh h ng ý th c ti m n c a m i ng i là kinh ng c, là ngu n g c ch y u, suy xét c a tính sáng t o và tr c giác c ng có th s d ng s c nh h ng lành m nh, công vi c s d hoàn thành h n ng i khác. Ph ng pháp: 1- S u t m nh ng t li u có liên quan. 2- Th o lu n v n góc r ng l n. 3- T m th i v t b nh ng v n phi n não. Tin t ng r i thì ph i t mình i tìm áp án hay áp án ó t nhiên nv ib n gi i quy t úng v n thì ph i t t suy xét. Ph ng pháp: 1- u tiên ph i nói cho bi t cái k ho ch c a chính mình. 2- M i ngày ph i nhìn l i chính b n thân ít nh t là m t l n. 3- N u nh hoàn thành m c tiêu u tiên ph i ngh t t. 4- Tr c khi ng , trong lòng ph i ngh t i k ho ch m t l n. 5- Th ng xuyên tích c c duy trì h ng thi n. 19 20
 10. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 6- Hi u và v n d ng ph ng pháp linh ho t. 7- Nghe, nhìn, c m nh n l i nói trung th c c a ng i khác. 8- Hãy nhìn ng i khác r i l i ngh t i chính mình. 9- Tìm cách ng bi n cho t t. Ni m tin thành công mãnh li t c a b n thân s th m d n trong ý th c ti m n, nó làm cho chính b n b t c lúc nào c ng có th trong tr ng thái chu n b chi n u c a 24 ti ng, m t ngày kia tr thành giàu có. 5. Xây d ng lòng tin Ch có ng i có nhi u lòng tin m i có th giành c toàn b tín nhi m c a ng i khác, không nên khai qu t c h i, c h i s t nhiên t p h p l i bên b n, ch i. Lòng tin “Lòng tin”- u ki n tiên quy t c a thành công. Lòng tin có th làm cho m m i c a b n không ng ng phát tri n và giành c s chú ý c a ng i khác. V n d b n có tài n ng ki t xu t nh v y thì m i ng i u vui v và ti p c n v i b n, b n s có r t nhi u b n. C h i thành công s g p b ng i khác. Cho nên t o c lòng tin là r t khó, ph i áp d ng nh ng bi n pháp ngay l p c. Ph ng pháp 1- Khi ng i tr c ng i khác ph i có thói quen ý thái c ah . 2- H c t p nhìn chính di n vào m t ng i khác. 3- B c nhanh chân. 4- H c cách nói chuy n v i m i ng i. 5- ng tr c qu n chúng c i to, ng lo l ng gì. 6- D ng c m i m t v i m i chuy n. ó, ng i khác u mong mu n giao công vi c cho b n; lúc này cái vi n c nh c a thành công s không còn xa, gi v ng lòng tin. 1- Tránh t ti, không nghi ng ý t ng c a ng i khác. 2- ánh giá giá tr khách quan c a b n thân. 21 22
 11. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 3- i m t v i nh ng v n nan gi i, không nên tránh né. 4- Tránh c s mâu thu n thì càng t t. 6. Xoá b s s hãi. hãi là tr ng thái tâm lý c a m i ng i mà ai c ng có. T t c m i ng i l i coi nh nó, th m chí còn tránh xa không dám i t v i nó, còn v tr ng i thì không ng ng n y sinh. n c ng s chuy n này, chính là vì b n ch a quen v i nó, c m th y không có cách nào n m v ng c ph n ng tâm lý m i phát sinh. Cách phòng tránh t t nh t: 1- S phân ly, phòng tránh ti p t c lan tràn. 2- Tìm ra nguyên nhân. 3- Áp d ng bi n pháp ng bi n. 4- Tránh ình tr . TH T GIÀ TÌNH U PHÊ BÌNH HÃI VONG NGHÈO SINH ÓI NH YÊU NHI T NG TÂM 23 24 Ý NGUY N TH C NG THÀNH TÍNH
 12. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 LÀM TH NÀO M I VI C TI N TRI N T T 1. V n may -v n t t. Có vô s v n may trùng h p n v i b n, có th thu n l i trong công vi c x p ch ng ch t tr thành v n may, làm cho tài v n n d n n, dùng ng n ch n c ng không c. u nh nh n c s hoan nghênh c a ng i khác, ch c n yêu thích và ng i ó hoan nghênh mình thì chính u ó ã thông báo cho mình bi t i t ng cùng h p tác v i mình cùng h ng t i con ng thành công. Cho nên mình c ng nên yêu thích và quý m n ng i ó. 1- Không lúc nào không khen ng i, b t s phê bình sau l ng. 2- Luôn luôn hoà ng, không nên t c gi n. 3- Luôn luôn gi nét m t vui v v i ng i khác, khi n cho h c vui v . 4- S n sàng chu n b giúp ng i khác, giúp nh ng ng i có hoàn c nh khó kh n. 5- Luôn luôn ón nh n tin th c t ng i khác. 6- Luôn luôn ngh t i ng i khác. 25 26
 13. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 Ch c n b t c th i gian nào u có th ghi nh nh ng u này trong lòng, tin t ng nh t nh b n s tr thành v n may c a chính mình. Không th c i u là ng mòn, nh th công chúa hoàng t trong câu chuy n th n tho i c a tr con. Do ó vi c i nhân x th , thái và tính cách c a mình u ph i c g ng h c h i ng i khác, làm cho m i ng i u vui v và b n k t giao b n m i, d n d n cái v n may s n v i b n, b c sang con ng b ng ph ng c a thành công r t thu n bu m xuôi gió. 2. Tâm h n trong sáng Trên th gi i có ng i tâm h n trong sáng m i có th ngh t i báo ân nh th nào. Có r t nhi u ông ch kinh doanh, luôn luôn làm h p d n kích ng lòng ng i. D a vào s nâng cao c a trình , ngay c khi công vi c v t v c giao, n u ch u khó tích lu ki n th c c c ng có th hoàn thành m t cách d dàng. Có v n s ng phong phú c ng chính là th ng xuyên n m b t và th hi n thái thi n c m v i m i ng i. Ng i mà vong n b i ngh a tài phúc c ng có th n v i h ngày m t nhi u nh ng không c n nh lâu dài. Ch có duy trì c c tính này m i có th thu nh n c tình c m yêu m n c a m i ng i. V n may, v n tài m i có th ngày càng không ng ng gia t ng. Ví d : nh ng u van n i ti ng trong i chi n th hai c a th gi i v n còn vang v ng mãi, do v y s yêu th ng ó cu i cùng v n s giành c, làm cho c i anh y có s kh i u th hai và c h i th hai, do v y trong quá trình t o nghi p c a anh y là m t s ân tình báo áp, không th quay tr l i. Ph ng pháp: 1- B i d ng kinh nghi m không ng ng. 2-Tu d ng nhân cách cao th ng. 3- Tìm ki m s ph n khích ang l n lên c a b n thân. 4- T nh ng th t b i c mà rút kinh nghi m tr ng thành. 5- B t lu n trong hành ng, tâm trí u không nên nói v i m i ng i. 3. N l c + Ngh l c = Th ng l i Trong cu c s ng c ng gi ng nh m t cu c ch y ua nh t nh. Không ng ng duy trì n l c h ng t i phía tr c, h ng t i c tiêu thi t th c. Không th gi ng nh ng i khi g p th t b i thì v a ch y v a la trên n ng l n, cu i cùng không th duy trì lâu nên ã g c ngã. 27 28
 14. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 n tài c a con ng i u ch y u nh t là ph i d a vào s c l c ch p l y th i c quy t nh không nghe nh ng l i nói khoác a ng i khác mà ph i th ng xuyên tìm ph ng pháp gi i quy t công vi c, nh ng khi g p ph i chuy n khó kh n ph i c n ng ch u ng, c trèo lên m t l n, l i c trèo lên m t l n n a lúc này nh t nh s thành công. Khi ã s c cùng l c ki t thì c c di n hi n ra, lúc ó m i có th d ng tay. Ví d nh giám c V ng V nh Khánh sinh ra m t thôn quê, m i ngày c s m i t i v i bôn ba kh p n i, ng i khác không th kiên trì c nh anh, anh ti p t c n l c ph n u không n n lòng, b t lu n g p khó kh n n nh th nào u không nh t chí. T ây anh a công vi c khó kh n ang làm tô m thêm cho quá trình thành công c a anh. Khi mà anh làm vi c th i gian dài h n ng i khác, s ng não c a anh và trí th c nhanh h n ng i khác, không ph i buôn bán n, không ph i u t l n mà anh chu n b cho vi n c nh t t p c a t o nghi p, b t tay vào công vi c, d a vào c c di n ngày nay th c hi n công vi c. Có l b n không hi u c nguyên lý trong quá trình này nó không có m t m cu i cùng, không c d ng c tr ng u hàng, ph i kiên trì ngh qua m t l n n a nh t nh không th thê th m nh th này. Ch là trong b n thân h , trong b n thân chúng ta u b s v t c a thói i làm r i tung, không bi t là o lý n gi n nh v y. Khi n cho b n thân và nhi u ng i khác không phát huy c quy n l c, c ng nh coi tr ng nó. Chuyên môn tìm ng t t tho i mái nhàn h và ngõ ngách c a bên. Do v y mà có th a m c tiêu t t n d n d n. S c l c ti m n c ng không có ph ng pháp nào l i d ng. 4. B c ngo t chuy n hoá. Cái c h i ki m ti n không ng ng luân chuy n nh câu t c ng : “hôm nay không ph i là ý chí c a b n nhanh nh gió, khi mà rong ru i trên sa tr ng nh ng chuy n ngày mai ai l i có th oán tr c ó là phúc không ph i là ho , ho ã trôi qua r i”. i ng i u có th thành công, ch s không có c h i t o nghi p t t mà thôi. Câu nói c a ng i thành ng n i ti ng c th gi i: “M i ng i u có th thành công, ch là không có c h i t o nghi p t t mà thôi”. úng nh v y- khi chúng ta không có m t c may nào ph i dùng l i nói và hành ng i nói cho m i ng i bi t b n có kh n ng, b n thích h p v i công vi c này, tích c c ra s c th c hi n c h i l i làm hoàn thành công vi c m t cách p , làm cho ng i khác kh ng nh n ng l c c a b n. Do v y, m t khi có c h i cho b n th hi n nó không nên th c hi n sai sót, ph i n m ch c c h i th c hi n quy t oán. Ví d : Có m t ng i di n viên n i ti ng tr c khi tr thành ngôi sao, ph i b ra r t nhi u công c gây chú ý s thu hút c a khán gi l i n t ng sâu s c, làm cho o di n và ng i quay phim ph i t n r t nhi u ti n i anh ta óng qu n chúng c ng r t thích phong cách di n c a anh còn th ng b c m ng tr c k n ng di n c a anh. T lúc này anh ta không ng ng h c t p cách di n xu t c a ng i khác. 29 30
 15. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 Khi có c h i b c lên sân kh u, anh phát huy s di n t c a nhân v t làm cho o di n hài lòng và tán th ng. Tuy c i không nhi u nh ng anh di n xu t r t t t, cu i cùng ã tr thành ngôi sao l n r ng r . 5. Thói quen t t. Thói quen cu c s ng c a m t ng i, tuy là c giáo d c t nh n l n mà hình thành, không th tránh kh i vi c th hi n ra i nói và hành ng hình t ng bên ngoài, nh h ng c a ng i khác t i b n, do v y ph i xây d ng n t ng t t, nh t nh ph i g ng h t s c s a ch a. 1- C g ng nói ti ng m cho chu n. 2- Nói l n, không ng ng ngùng bi u t ý ki n c a mình, kiên trì quan sát, ng i khác bi t mình là ng i hi u bi t nhìn xa trông r ng. Th ng do cu c nói chuy n hoàn ch nh càng d dàng làm cho ng i khác nh m t cách sâu s c, có chuy n t t là tìm n. 3- N u nh trong tính cách và hình th c a b n thân không gi ng nh ng i khác, c ng không ph i c m nh n t ti ho c không a lòng mà ph i tích c c l c quan u ch nh s a i thái c a mình và b i d ng khí th h ng say c a b n thân. 4- n ngon, ng say làm cho con ng i có tinh th n s c l c ng phó v i s ki n c a ngày mai. Th c êm ho c hành vi c t c nên c g ng gi m b t nh v y không nh ng lo i th c n u thu hút b n mà n ngon mi ng. u não còn linh ho t i sâu tìm ki m nhi u c h i, tránh chuy n khi n ng i khác nhanh chóng ch p m t. 5- M i ngày nh t nh ph i t m r a và thay qu n áo này s giúp b n tho i mái h n, có th i gian s a ch a nh ng l i l m ngày hôm qua. Ph i có tính quy t tâm tránh cái g i là thói quen lâu ngày v i ý ngh khó s a. ó là khi m t ng i m t khi ã hình thành thói quen x u. Ví d trong tr ng h p công chúng không bi t d a vào ng i khác n u nh b n th ng không có lý do làm phi n ng i khác thì tr c h t b n hãy c n c vào tu i tác c a ng i ó có t ng ng v i mình hay không ch n l a cách ng hô. Cái thói quen x u này t ra khá rõ ràng. Có l khi g p m t l n u tiên hai bên ch a quen bi t nhau cho r ng ch a có cái gì làm quen ho c là vì ra s c th c hi n cái thi n c m l n u tiên, mà chúng ta có th ch u ng c m t chút, t n trình nh t nh. N u nh i ph ng không th th ng l ng t t c nh th thì b n hãy chuy n sang nói cách khác, truy n t b ng ngôn ng n gi i thích h p cho ng i khác hi u. Tình thâm giao b n lâu chính là nh v y. 6. C nh giác v i nh ng thói x u 1-Khi phát t, ph i nh k lúc ph i ch u s kh c c, không c quên b m t tr c khi mình ã phát t, không nên tiêu ti n a bãi m i ngày, n u có công vi c gì áng tiêu m i tiêu n ti n. 31 32
 16. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 2- Không ham r u chè, tài s c. 3- Không nên làm cho ng i nhà hoài nghi, lãng phí th i gian và ph i tuân theo khuôn phép giáo d c c a gia ình. 4- Không mê tín d oan m t cách quá áng, ng i khác chi m m t c h i t t c a mình. 5- Không phô tr ng tài s n c a mình làm khu y ng lòng tham c a k x u. 6- Không nên th c d y quá s m, s c kho c a cu c s ng hàng ngày không cb o m, c ng không nên d y quá mu n. 7- Không th nói b o m, ch c ch n cho ng i khác công vi c c a mình thành công hay không thành công. 8- Không th làm u c s nghi p. 9- Ph i chuy n i linh ho t th i gian trong tu n, không th ch vì giá tr l i nhu n cao c a hàng hoá mà không chú ý n sinh ho t và s c kho c a b n thân. 10- Không nên tiêu ti n nhi u vào vi c tàng tr , s u t m ch i c và s n ph m, tác ph m ngh thu t. 11- Không nên có quan h v i gi i l a o. 12- S ham mu n h c t p c a b n thân không th nóng lòng làm ngay c. YÊU TÀI PHÚC NH M NG S NG 1. Thiên tài ki m ti n. Không có ng i nào mà không thích ti n, cho nên ng i phát tài thì ph i yêu quý ti n, th ng xuyên ngh ti n s em l i cho mình m t cu c s ng t t v v t ch t l n tinh th n. B t lu n là giàu có n c nào c ng không nên tiêu phí ng ti n mình ki m ra mà ph ng pháp o lý trong s i tìm nghiên c u t m t n r t nhi u th i gian, ti n c a, l i ph i h p cùng v i c ch t c a b n t hân, cu i cùng r i c ng phát tài. Nh ng ng i l p công l n và làm nên nh ng s nghi p l n h n ph i là ng i b nhi u s c l c m i có th giành c thành qu t t p, nh ng nh ng ng i thành công xu t s c gi a m t tr m ng i t ng h p l i t l i nói chuy n c a h , trong ó h s phát hi n ra m t l i l m m c ph i nh t nh tránh. H c ng r t nhi t tình v i công vi c so v i m t s ng i khác mà th ng t trong l c quan h ng thú h c h ng th . Th i gian c a công vi c c ng r t nhi u c ng nh ng i l;ao ng ph thông khác, không có lúc nào c nhãn r i. H th ng th ng vui s ng v i lòng tin c a chính b n thân h quy t không v t b i m t hi v ng nào. Ngoài ra h còn có nh ng tài n ng sau: 33 34
 17. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 1- S c sáng t o: B t k m t chú ý hay ph ng pháp sáng t o m i nào, u là s yêu thích nh t c a ng i tiêu dùng. B i vì m i ng i th ng thích cái c h n cái m i, còn v hàng m i t t h n c , m i có th a s n ph m m i sáng t o ng i dùng th hi u c hi u qu c a nó không th l p i l p l i nh ng m u c và không c làm sai, n u th c hi n sai thì ng i khác s p i c h i u tiên c a mình. 2- S c hành ng: B t c hành ng nào c a công vi c nh t nh ph i làm , ph i kh e m nh, m i có th a s n ph m m i sáng t o phát huy hi u qu c a mình, không làm l i, làm sai, c ng b ng i khác c p m t c h u tiên c a mình. 3- S c thuy t ph c: Khi làm vi c v i ng i khác, ph i có y n ng l c thuy t ph c ng i khác, m i t suy ngh làm cho ng i khác mu n làm vi c, nói chuy n v i mình, g i m h a ra ý ki n c a h , t ó t c s h p tác d dàng. 4- S c lãnh o: Khi tr thành ông ch c a c c u mà thi u i s c lãnh o là không t t. Bình th ng ph i rèn luy n cách s ng i nhau ph i th u hi u nhi u v n nh th nào, khi n m i ng i có lòng tin là m t s t hành công và n l c l n. 5- Ph i có phong cách thu hút ng i khác, làm cho m i ng i ch i v i b n u có thi n c m, không có cách nào t ch i c n. Trong ý th c ti m n ph i th ng xuyên hành ng và có ý ki n t ng ng v i b n, t nhiên có ý nguy n mu n giúp b n, mu n ti p s c và c u mong cho b n thành công. Cho nên, khi mu n tr thành m t thiên tài ki m ti n s m t, thì s c t o nghi p, s c hành ng, s c thuy t ph c và s c lãnh o có ph i luôn luôn n m trong u c a b n. Cho nên, khi mu n tr thành m t thiên tài ki m ti n s m t, thì s c t o nghi p, s c hành ng, s c thuy t ph c và s c lãnh o có ph i luôn luôn n m trong u c a b n. Tuy nhiên mu n trang b cho b n thân 5 k n ng ó c n ph i chú ý rèn luy n, h c t p nhi u. Ph i d a vào s tu d ng h ng ngày, luôn luôn th c t nh b n thân mình, nh c nh chính mình, ph i ngh t i m t ngày và làm c r i m i ngh n ngày mai. Thái nh v y s giúp b n có ph ng pháp làm nên i s , l p nghi p l n, khi ng ch m nh ng v ng m c ng nên v t b c h i t cách quá d dàng. 2. Bí quy t góp ti n. Khi tu i thanh niên ph i làm nh thé nào m i có th có c h i giàu có, giành c nhi u ti n nh s m t ng? u này d y n m t bí quy t góp ti n m t cách có khoa h c. 35 36
 18. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 1- T b 3 u không có l i ó là: thu c lá, n nh u và xe c . Ba u không có l i này là s th ng th c và bày trò gây nên t n ti n. am mê 3 u không có l i này không nh ng làm cho u óc suy ngh ch m, s linh ho t không có mà còn tiêu t n ti n c a nhi u, cho nên nh t nh ph i t b nó i. 2-Tu theo m c thu mà chi: Tr c khi chi m t kho n ti n nh th nào u ph i t m n o b ng không s b thi u h t, l n ng, ch là ti n chi cho dùng c ng ph i kh công m i ki m c, nh v y m i có th cân b ng c s thu và chi, gi m b t s lãng phí vô ích. 3- Yêu v : Bình th ng khi làm m t ng i ch ng s ng cùng nhau, làm vi c cùng nhau, làm vi c v t v r i l i tr v nhà, ng nhiên hi v ng có m t cu c s ng m m sung túc, n nh. duy trì này ch y u d a vào ng i v áng yêu c a mình. Cho nên gi a hai v ch ng nh t nh ph i th ng yêu nhau, giúp nhau v t qua gian kh , luôn luôn làm cho không khí trong gia ình vui t i, hoà thu n và c ng th ng xuyên có ho t ng picnic, du l ch c a gia ình b n bè làm v i i n i m t nh c, nh v y gia ình m i có th hoà thu n, h nh phúc. Tiêu ti n thì d ki m ti n l i khó. 4-Ti t ki m và yêu quý c a c i v t ch t: T t c nh ng dùng trong gia ình, n ài, s ... ph i s d ng th t c n th n, ng s ý mà ánh v , s d ng sai quy t c, th m chí làm h ng i. 5- S c kh e: M t ng i y u không có s c kho , làm sao có th t p luy n và ki m soát công vi c c, làm th nào có th có s c c u tranh ph n u v i ng i khác? Làm th nào có ti n g i ngân hàng và làm cho kho n ti n g i ngân hàng ngày m t nhi u? 6- Lòng hi u th ng siêu m nh: M t ng i mà không có lòng hi u th ng m nh thì khi va ch m hay u tranh giành l i l i ích cho mình không th nào ti n b c. Làm th nào trong môi tr ng có t l ào th i cao n nh v y mà v n t n t i c? 7- Có u có cu i: Khi làm m t vi c gì nh t nh ph i giành c hi u qu thích áng. Sau khi nh n c s u thác, u nhi m a ng i khác ph i c g ng h t s c hoàn thành công vi c ó. B i vì ây là d c m c a ngày sau và m i quan h s không thi t thòi. c ng có câ “Tiêu ti n thì d , ki m ti n thì khó”. Ch có t b n thân i ki m ti n m i có th bi t s cay ng, ng t, bùi, m i hi u ki m ti n là ph c t p; t b n thân ki m nghi m m i bi t c ph ng pháp gi ti n nh th nào và không c tiêu xài hoang phí, ph i c g ng làm không nên ch i b i, hay ng i nhàn r i. Ngoài vi c tiêu ng ti n cho sinh ho t và th i gian ng ngh úng c, thì ph i ch m ch h c t p, rèn luy n các k n ng cho thu n th c. Không nên tìm s an nhàn. Không ng não làm vi c, không nh ng v nh vi n không có cách làm giàu mà ti n ki m c c ng s m b tiêu tán. 37 38
 19. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 3. Con qu hà ti n nh ng thông minh 1- Không cho vay: khi b n bè m n ti n, ph i bi t c cách t ch i nh ng v n gi c m i quan h t t p, kiên trì gi giá tr c a mình, bi t cái gì có th áp ng c, cái gì không th áp ng c. 2- Không hoang phí: Khi bình th ng có m i quan h và s liên quan c a nhân tình ph i c g ng tránh gi m b t không cho n ti n m t cách vô lý ho c tr ti n b a bãi, làm cho k ho ch không th th c hi n c. 3- Hà ti n: Hà ti n không áng ph i x u h , không nên s ng i khác chê c i, ph i kiên trì nguyên t c hà ti n. Không qu n ng i khác nói sau l ng mình nh ng u khó nghe t t c u không có ngh a lý gì c , ch c n gi ti n nhi u là t t r i. 4- Không chu ng lòng h vinh: Không qu n là s ng qua ngày hi n t i c a chính b n thân ho c là giáo d c tr nh trong t ng lai u ph i lo i b t t x u h vinh mà lãng phí i th i gian t t c a mình. Bà cháu không h p nhau, ph i s a ch a ngay l p t c a tr bi t c o lý kính tr ng ng i già. 5- Quý tr ng sinh m nh: Luôn luôn ti t ki m ti n là r t t t nh ng gi gìn s c kho c ng r t quan tr ng, không nên ti t ki m ti n mà cho s c kho y u kém, không nên ti t ki m trong n u ng, ph i n u ng cho ch t. Khi có r t nhi u ti n r i mà s c kho không có c ng vô ích. u ó có ngh a là b n ch a thành công. 6- Gi m b t theo i s ham mu n n th c u ng c s n: C g ng xem th c n thu n ti n n gi n làm chính. Ch y u ph i m b o y ch t dinh d ng. 4. Ti n s ng - ti n ch t Cái g i là ti n s ng là khi chúng ta tiêu m t s ti n vào vi c mua qu n áo, ti n n u ng, hay ti n i du l ch picnic... thì c m th y ti n ó có giá tr hay tiêu vào ó là không vô ích, th m chí nói ra c thành l i cái giá tr ó. ó chính là “ti n s ng” và m t ng c l i nó là “ti n ch t”. Chúng ta nguy n móc ti n ra tiêu thì chính là vì mu n mua m t s v t, hay thay i và h ng th s ph c v nào ó, n u nh k t qu này không có ph ng pháp nào giành c. ây là tiêu ti n v i nhi u k ho ch. Vì v y khi chúng ta có ti n ph i tiêu có c ích, ph i c n th n s d ng ng ti n mà mình ki m c, b ng không s không phù h p v i yêu c u c a b n. Không th ch vì m c ích nh nhoi nào khác mà thi u s suy ngh khi tiêu ti n. 1- Không vì giá r mà mua nhi u, d n n s t n th t l n. 39 40
 20. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Høa Danh S¸n §Ó trë thµnh tû phó tr- íc tuæi 30 2- Không ph i b i vì tham lam, làm h i cho r ng c phi u hàng h n ngày giao là m t ph ng pháp t t có giá tr cao mà không xem xét không suy ngh b ra m t kho n ti n l n thì m c t n th t c ng r t l n. 3- Ph i c nhi u t p chí có nh ng trang nói v ph ng pháp gi i quy t các v n , t m tìm hi u hình th c v n ng c a nó, i ch n ra ph ng pháp thích h p và có s u t b o m nh công trái phát hành c a nhà n c c a chính ph . Không nh ng có th làm t ng lãi (có lãi) mà còn có th là m t lo i ti n “s ng” có giá tr . 4- Ph i s d ng ti n d a th a c a b n thân u t phát tri n m t s công vi c có ích cho xã h i, ng th i t o nên n n móng kinh t v ng ch c cho i sau k th a. 5- V n d ng ph ng pháp ti n v n t c nhi u hi u qu , xem ra b n mà không v n d ng m t cách có ý th c tiêu ti n thì r t có h i cho b n thân. Ví d t ng ng i khác m t món quà ho c mua t ng trang s c quá t ti n... LÀM GIÀU NHANH CHÓNG 1. Nói c làm c. Làm th nào trong th i gian ng n có th t c l i ích l n nh t, nh v y s làm cho m i ng i có c m giác vui s ng. Mu n t c u này không ph i là khó, nh ng t t c m i ng i u không tin t ng, ch c n làm c hai vi c th c t i sau. 1- Bi t ph ng pháp, làm ngay l p t c Hai vi c d ng nh d dàng làm c, th c hi n c nh ng trên th c t l i có r t nhi u ng i làm sai, khó th c hi n. B i vì a s nh ng ng i này u c m th y không bi t b ti n ra bao nhiêu, làm nh th nào xem xét, cân nh c suy ngh , n khi b t tay vào làm thì l i lúng túng và m c sai sót. Trong lòng ngh r t d làm, không có gì khó, th m chí có khi không thèm ý t i trình công vi c b t ch p t t c . Cái chuy n nh nh th này có c n ph i ra tay không? Qu th t là áng c i. Cho nên, k t qu không t, không th làm m t cách hoàn ch nh. K th c, n u không làm c thì u này nói cho ng i khác nghe c ng không d chút nào, khi n cho ng i khác không tin ph c. “Bi t ph ng pháp, làm ngay l p t c” là ph ng pháp s m t c a làm giàu nhanh chóng. Ng i ta có câu nói n i ti ng “B t lu n nh th nào khi giúp ng i khác mà không ngh ng i ó nh th nào u vô ích mà thôi tr khi ng i ó b ng lòng cho mình giúp, b ng không b n không có ph ng pháp giúp anh ta”. 41 42
Đồng bộ tài khoản