Đề tuyển sinh lớp 10 môn Hóa (2002-2003)

Chia sẻ: Phan Thi Bich Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
475
lượt xem
152
download

Đề tuyển sinh lớp 10 môn Hóa (2002-2003)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tham khảo của trường phổ thông năng khiếu, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm bài là 150 phút.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Hóa (2002-2003)

  1. Ñaïi Hoïc Quoác Gia Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Tröôøng Phoå Thoâng Naêng Khieáu ***** ÑEÀ THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 – Naêm hoïc 2002 – 2003 Moân: HOÙA HOÏC (150 phuùt) Caâu 1: Moät hôïp kim (X) goàm kim loaïi (M) coù laãn 3 taïp chaát (A), (B), (D) vôùi (A) laø phi kim, (B) vaø (D) laø kim loaïi. Khi cho (X) vaøo dung dòch HCl dö thì chæ coù (M) vaø (B) tan cho ra dung dòch (E) coù maøu xanh nhaït. Theâm NaOH dö vaøo dung dòch (E) thu ñöôïc keát tuûa maøu xanh nhaït hoùa naâu ngoaøi khoâng khí vaø dung dòch (F). Laïi theâm töø töø dung dòch HCl vaøo dung dòch (F), luùc ñaàu thaáy coù keát tuûa traéng ñuïc, keát tuûa naøy tan khi theâm dö dung dòch HCl. Khi cho (X) vaøo HNO3 ñaëc noùng dö thì (X) phaûn öùng hoaøn toaøn taïo thaønh dung dòch (G) maøu xanh vaø hoãn hôïp 3 khí (I), (J), (K). Cho hoãn hôïp 3 khí naøy qua dung dòch Ca(OH)2 dö thì (I), (J) bò giöõ laïi vaø taïo thaønh keát tuûa traéng (L). Khí (K) coøn laïi gaàn nhö trô ôû nhieät ñoä thöôøng. Xaùc ñònh caùc chaát (M), (A), (B), (D), (I), (J), (K), (L) vaø vieát taát caû caùc phöông trình phaûn öùng bieåu dieãn caùc phaûn öùng ñaõ moâ taû ôû treân. Bieát raèng (M), (B), (D) vaø (A) laø caùc kim loaïi vaø phi kim thoâng duïng, trong ñoù (B) laø kim loaïi nheï, daãn nhieät toát, duøng laøm aám naáu nöôùc, xoong, chaûo,… (I) laø khí coù maøu naâu, (J) laø khí khoâng maøu, khoâng muøi. Caâu 2: Moät dung dòch (A) chöùa H2SO4 vaø HCl ôû cuøng noàng ñoä mol. a) Xaùc ñònh noàng ñoä mol cuûa moãi axit bieát raèng ñeå trung hoøa 100ml dung dòch (A) caàn 20ml dung dòch NaOH 10% coù khoái löôïng rieâng d = 1,2gam/ml. b) Laøm 2 thí nghieäm vôùi hoãn hôïp (X) goàm Fe vaø Zn. Thí nghieäm 1: Cho m gam (X) taùc duïng vôùi 100ml dung dòch (A) thu ñöôïc 672ml khí H2 (ñktc) Thí nghieäm 2: Cuõng cho m gam (X) taùc duïng vôùi 200ml dung dòch (A) thu ñöôïc 1120ml khí H2 (ñktc). Chöùng toû raèng trong thí nghieäm 1 axit heát vaø (X) chöa tan heát, coøn trong thí nghieäm 2 axit dö vaø (X) tan heát. Khoái löôïng m cuûa (X) duøng trong caùc thí nghieäm ñoù naèm giöõa 2 giôùi haïn naøo? c) Cho m = 3,07 gam. Bieát caû hai kim loaïi ñeàu tan heát trong dung dòch axit (A), duøng döõ lieäu caâu b, haõy tính khoái löôïng moãi kim loaïi trong 3,07 gam (X). Cho: Zn = 65 Fe = 56 Na = 23 O = 16 H=1 Caâu 3: Haõy bieåu dieãn coâng thöùc caáu taïo cuûa caùc ñoàng phaân cuûa C8H10, bieát raèng caùc ñoàng phaân naøy ñeàu coù chöùa nhaân benzen. Caâu 4: Trong coâng thöùc caáu taïo cuûa ankan maïch nhaùnh chöùa caùc nguyeân töû cacbon khaùc nhau vaø ñöôïc ñaùnh soá theo baäc nhö sau: - Cacbon baäc 1 laø nguyeân töû cacbon lieân keát vôùi 3 nguyeân töû hydro - Cacbon baäc 2 laø nguyeân töû cacbon lieân keát vôùi 2 nguyeân töû hydro
  2. - Cacbon baäc 3 laø nguyeân töû cacbon lieân keát vôùi 1 nguyeân töû hydro - Cacbon baäc 4 laø nguyeân töû cacbon khoâng lieân keát vôùi nguyeân töû hydro naøo. Ví duï moät ankan maïch nhaùnh sau: CH3 CH3 C CH3 H Chöùa 3 nguyeân töû cacbon baäc 1 vaø 1 nguyeân töû cacbon baäc 3. Döïa vaøo döõ kieän cho treân, caùc em haõy bieåu dieãn coâng thöùc caáu taïo cuûa caùc ankan thoûa caùc ñieàu kieän nhö sau: a) Chöùa 3 nguyeân töû cacbon baäc 1 , moät nguyeân töû cacbon baäc 2 vaø moät nguyeân töû cacbon baäc 3. b) Coù soá cacbon ít nhaát vaø chæ chöùa caùc nguyeân töû cacbon baäc 1 vaø baäc 4. c) Coù 6 nguyeân töû cacbon, trong ñoù chæ laø caùc nguyeân töû cacbon baäc 1 vaø baäc 3. Caâu 5: Nhieät löôïng phoùng thích khi ñoát chaùy hoaøn toaøn moät mol ankan ñöôïc goïi laø nhieät ñoát chaùy vaø ñöôïc kí hieäu laø ∆H (ñôn vò Kcal/mol). Nhieät ñoát chaùy cuûa moät soá ankan maïch thaúng ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Soá cacbon Teân cuûa ankan Coâng thöùc ∆H (Kcal/mol) 6 Hexan CH3(CH2)4CH3 995,0 7 Heptan CH3(CH2)5CH3 1151,3 8 Octan CH3(CH2)6CH3 1307,5 9 Nonan CH3(CH2)7CH3 1463,9 10 Decan CH3(CH2)8CH3 1620,1 11 Undecan CH3(CH2)9CH3 1776,1 12 Dodecan CH3(CH2)10CH3 1932,7 16 Hexadecan CH3(CH2)14CH3 2557,6 a) Haõy xaùc ñònh khoaûng sai bieät nhieät ñoát chaùy giöõa 2 ankan hôn keùm nhau moäât nhoùm metylen (-CH2-). b) Haõy tính nhieät ñoát chaùy cuûa isocan, laø moät ankan maïch thaúng chöùa 20 nguyeân töû cacbon HEÁT Löu yù: Thí sinh khoâng duøng baûng phaân loaïi tuaàn hoaøn. Caùn boä coi thi khoâng giaûi thích gì theâm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản