intTypePromotion=3

Đề và đáp án kiến thức thi đại học môn Lý

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
233
lượt xem
99
download

Đề và đáp án kiến thức thi đại học môn Lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề và đáp án kiến thức thi đại học môn lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề và đáp án kiến thức thi đại học môn Lý

  1. Đề và đáp án kiến thức thi Đại học môn Lý (Thời gian :90’) Số câu hỏi : 50. Họ và tên:………………………………………….Lớp…………… Câu1: Biết gia tốc cực đại của một DĐĐH là α và vận tốc cực đại của nó là β . Biên độ dao động của dao động này là: β2 α2 1 A. B. α .β C. D. α β α .β Câu 2 : Trong một D Đ Đ H , khi li độ bằng nửa biên độ thì tỉ số giữa động năng của vật và thế năng đàn hồ của lò xo là : 1 3 A. 1 B. C. D. Đáp số khác. 2 4 Câu 3 : một vật có khối lượng 10g gắn vào một lò xo nằm ngang và D Đ Đ H với biên độ 0,5 m với tần số góc 10 rad/s. Lực tác dụng lên vật là: A. 25 N B. 2,5 N C. 5 N D. 0,5 N Câu 4 : chiều dài của con lắc đơn tăng 1% . Chu kỳ dao động : A. Tăng 1% B. tăng 0,5% C. giảm 0,5% D. Tăng 0,1% Câu 5 : Một con lắc đơn có chiều dài l và khối lượng quả nặng là m . Biết rằng quả nặng được tích điện q và con lắc được treo giữa hai tấm của một tụ phẳng. Nếu cường độ điện trường là E thì chu kỳ của con lắc là : l l l l 2π 2π 2π A. 2π B.  qE  2 C. qE D. qE g g2 +   g+ g−  m  m m Câu 6 : Tính chất nào sau đây của sóng âm chịu ảnh hưởng khi nhiệt độ thay đổi ? A. Bước sóng. B. Tần số C. Biên độ D. Cường độ Câu 7 : Một sóng cơ học truyền trong một môi trường, đại lượng nào dưới đây độc lập với các đại lượng khác? A. Vận tốc truyền B. Bước sóng C. Tần số D. Tất cả đêu phụ thuộc nhau Câu 8: Một sóng hình sin có biên đọ A và bước sóng λ . Giả sử v là vận tốc truyền sóng và vm là vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường. Khi đó : 3A A. v = vm nếu λ= B. v = vm nếu A = 2πλ 2π λ C. v = vm nếu A = D. v không thể bằng vm . 2π Câu 9 : phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về D Đ Đ H của môt chất điểm ? A. khi di qua VTCB chất điểm có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại. B. khi di qua VTCB chất điểm có vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu. C. khi di qua VT biên chất điểm có vận tốc cực tiểu, gia tốc cực đại. D. B và C. Câu 10 : một con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới một lò xo dài chu kỳ dao động là T . chu kỳ dao động của con lắc khi lò xo bị cắt bớt một nửa là T’ : T T A. T'= B. T ' = 2T C. T '=T 2 D. T'= 2 2 Câu 11 : khi treo một con lắc lò xo vào một chiếc xe đang chuyển độngnhanh dần đều theo phương nằm ngang ta thấy góc giữa trục của lò xo và phương thẳng đứng là 300 . Ký hiệu gia tốc rơi tự do là g , gia tốc của xe là : g g g A. a= B. a = 3.g C. a= D. a= 3 3 3 Câu 12 : Một vật D Đ Đ H với tần số 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí -0,5a (a là biên độ dao động ) đến vị trí có li độ +0,5a là : 1 1 1 1 A. ( s) B. ( s) C. ( s) D. ( s) 10 20 30 15
  2. Câu 13 : Một vật có khối lượng m = 1kg D Đ Đ H theo phương nằm ngang với chu kỳ 2 (s) . Nó đi qua VTCB với vận tốc v0 = 10 π cm/s . Chọn t = 0 là lúc vật qua VTCB theo chiều dương . Xác định phương trình dao động của vật.  π A. x = 10 Sin  π t +  cm B. x = 10 2 Sin ( π t ) cm  2 C. x = 10 Sin ( π t ) cm D. x = 10Sin ( π t + π ) cm C©u 14 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,Lmắc nối tiếp ,hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng uAB=100 2 sin(100 π t ) (v)và cường độ dòng điện qua mạch có dạng i=2sin(100 π t - π /4) (A).R,L có những giá trị nào : 1 A. R=100Ω, L = H B. R=50Ω, L =1H 2π 1 1 C. R=50Ω, L = H D. R=50 2 Ω, L = H 2π 2π C©u 15. Đặt hai đầu mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều :u =100 6 sin(100 π t ) (v).Biết R=100 2 Ω, L=2/ π H (cuộn dây thuần cảm ).Ccó giá trị bao nhiêu thì Ucma x giá trị Uc ma xlà bao nhiêu ? 10 −4 10 −4 A. C= F ,Uc ma x=300V B. C= F ,Uc ma x=30V 3π 3π 10 −4 . C. C= F , Uc ma x=240V D. C=10-4/ π ,Uc ma x=100V 3π C©u 16. Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau 10cm, chu kỳ sóng là 0,2s .vận tốc truyền sóng trong môi trường là 25cm/s. số cực đại giao thoa trong khoảng S1S2 là : A. N=5B. N=3 C. N=4 D. N=7 C©u 17. Người ta thường dùng dụng cụ nào sau đây để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều A. Điôt bán dẫn B. Trandito bán dẫn C. Thiristo bán dẫn D. Triăc bán dẫn C©u 18.Cho một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m = 3,6 kg, dây treo dài 1,5 m . Ban đầu dây treo được kéo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 600 và buông nhẹ cho con lắc chuyển động. Bỏ qua ma sát . Điều nào sau đây là sai ? A.Vật dao động quanh vi trí cân bằng. B.Vật dao động điều hòa quanh vi trí cân bằng. C. Khi qua VTCB vật có vận tốc cực đại. D.Khi qua VTCB lực căng dây treo cực đại. C©u 19. Máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng ,cuộn thứ cấp 500 vòng ,được mắc vào mạng điện xoaychiều tần số 50Hz ,khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12A.cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là : A. 2,00A B. 1,41A C. 2,8A D. 21A C©u 20. Một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất 2208 W được mắc hình sao vao mạng điện xoay chiều ba pha có hiệu điện thế dây 190V hệ số công suất của động cơ bằng 0,7. Hiệu điện thê pha và công suất của mỗi cuộn dây là : A. Up=110V, P1=7360W B. Up=110V, P1=760W C. Up= 110 V , P1 =736W D. Up=110V, P1=3760W C©u 21. Khi truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều ba pha đi xa phải dùng ít nhất là bao nhiêu dây : A. Hai dây dẫn B. Ba dây dẫn C. Sáu dây dẫn D. Bốn dây dẫn t x C©u 22. Một ngọn sóng ngang có phương trình u =8sin2 π ( − ) mm trong đó x tính băng cm ,t tính 0,1 50 bằng s ,bước sóng là . A.  λ =1m B.  λ =20cm C.  λ =50cm D. 1giá trị khác với 3giá trị trên C©u 23. Chọn câu sai .Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện wL =1/wC thì : A. Tổng trở của mạch đạt giá trị nhó nhất B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại C. Hiệu điện thê hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và tụ điện bằng nhau D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại
  3. C©u 24. Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz ,muốndòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc π /2 A. Người ta phải thay điện trở trên bằng một cuộn cảm B. Người ta phải thay điện trở nói trên bằng một tụ điện C. Người ta phải mắc thêmvào mạch một cuộn cảm nối tiếp với điện trở D. Người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở C©u 25. Cuộn sơ cấp một máy biến thế được nối vào mạng điện xoay chiều 220v .cuộn thứ cấp có 30 vòng dây ,được mắc với tải là một điện trở thuần R. Biết cường độ dòng điện qua R là 1,1A; Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 12v .Cường độ dòng điện và số vòng dây cuộn sơ cấp là A. 2A ; 4vòng B. 0,06A ; 5vòng C. 6A ;25vòng D. 0,6A ; 5vòng E. Đáp số khác. C©u 26. Một sóng cơ học có tần số f =1000Hz lan truyền trong không khí .sóng đó được gọi là : A. Sóng hạ âm B. Sóng siêu âm C. Sóng âm D. Chưa đủ điều kiện kết luận C©u 27. Một cuộn dây có độ từ cảm L =95,6mH .nếu đật vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều 20v thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2A .hỏi nếu đặt vào hai đầu cuộn một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz và có giá trị hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là : A. I =3,6A B. I =6,3 A C. I = 0,63 A D. I=0,42A C©u 28  Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây ,đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng ? A. Suất điện động B. Hiệu điện thế C. Cường độ dòng điện D. Công suất C©u 29. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R=20Ωmắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm L=0,2/ π (H).mắc vào hiệu điện thế u =40 2 sin100 π t (V) .Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là : A. i= 2 sin(100 π t - π /2) (A) B. i=2sin(100 π t - π /4) (A) C. i=2sin(100 π t + π /4) (A) D. i= 2 sin(100 π t + π /2) (A) C©u 30. Vận tốc truyền âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất A. Không khí loãng B. Không khí C. nứơc nguyên chất D. Chất rắn 10 −3 C©u 31. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm L=1/ π H,C= F , uAB=120 2 sin(100 π t ) (v) (cuộn 4π dâythuần cảm). Tìm điện trở để công suất của mạch đạt giá trị cực đại ?và tìm Pma x A. R =60Ω, Pma x=120w B. R =120Ω, Pma x=120w C. R =60Ω, Pma x=1200w D. R =60Ω, Pma x=60w C©u 32. Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất A. Điện trở thuần Rnối tiếp với tụ điện B. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2 C. Cuộn cảm Lnối tiếp với tụ C D. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm C©u 33. Tại Avà Bcách nhau 20cm người ta gây ra hai nguồn dao động cùng biên độ ,cùng pha và cùng tần số f =50Hz. vận tốc truyền sóng bằng 3m/s.số điểm có biên độ cực đại và đứng yên trên sơi dây AB là     A. 9điểm có biên độ cực đại 10 điểm đứng yên B. 7điểm có biên độ cực đại .6 điểm đứng yên C. Một giá trị khác với 3giá trị trên D. 9điểm có biên độ cực đại 8điểm đứng yên C©u 34. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1 pha dựa vào : A. Hiện tượng từ cảm B. Khung quay trong điện trường C. Hiện tượng cảm ứng điện từ D. Khung dây chuyển động trong từ trường C©u 35. Đặt hai đầu mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều :u =120 2 sin(100 π t ) (v).Biết R=20 3Ω ,Zc=60Ω và độ từ cảm thay đổi (cuộn dây thuần cảm ).Tìm Lđể ULma xvà giá trị cưc đại của UL bằng bao nhiêu ? 0,8 A. L = H ,ULma x=240V B. L =0,6H ,ULma x=240V π 0,8 0,8 C. L = H ,ULma x=120V D. L = H ,ULma x=120V π π C©u 36. Dây ABcăng nằm ngang dài 2m,hai đầu Avà B cố định ,tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz,trên sợi dây AB thấy có 5 nút .Vận tốc truyền sóng trên dây là A. V=50m/s. B. V=25cm/s C. V=100m/s D.  v=30m/s C©u 37. Người ta thực hiện sóng dừng trên sợi dây dài 1,2m rung với tần số 10Hz. vận tốc truyền sóng trên là 4m/s .hai đầu dây là 2nút sóng .sô bụng trên dây là : A. 1giá trị khác B. 6bụng C. 8bụng D. 7bụng
  4. C©u 38. Một máy phát điện xoay chiều một pha sản suất ra suất điện động có e =1000 2 sin100 π t(v) nếu Rô to quay 600 vòng/phút thì số cặp cực là : A. P=5 B. P =10 C. P =8 D. P =4 C©u 39. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R=60Ω tụ điện C=10-4/ π (F) và cuộn cảm L=0,2/ π (H)mắc nối tiếp .đặt vào đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u=50 2 cos100 π t(v)cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là : A. I =0,25A B. I=0.5A C. I= 0,7A D. I=0,3A C©u 40. Cho mạch điện xoay chiều RLC hiệu điện thế 2đầu điện trở UR =60 v ,hai đầu cuộn cảm UL=100v 2đầu tụ điện Uc=180v Tính U0 và độ lệch pha giữa hiệu điện đối với dòng điện qua mạch A. Uo=50 2 v ; tg ϕ = -3/4 B. Uo=200 2 v ; tg ϕ = -4/3 C. Uo=100 2 v ; tg ϕ = 3/4 D. Uo=100 2 v ; tg ϕ = -4/3 C©u 41. Gọi Bolà cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở động cơ không đồng bộ ba pha khi có dòng điện vào động cơ .Cảm ứng từ do cả 3 cuộn dây gây ra tại tâm stato có giá trị A. B =0 B. B=3B0 C. B =1,5B0 D. B =B0 C©u 42. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước 2nguồn kêt hợp A,B dao động với tần số 20Hz.Tại một điểm Mcách Avà Blần lượt là 16cm và 20cm ,sóng có biên độ cực đại ,giữa Mvà đường trung trực của AB có 3 cực đại khác.Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là A. V=26,7m/s B. V=25cm/s C. V=20cm/s D. V=40cm/s C©u 43. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R=100Ωmắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm L=2/ π (H).mắc vào hiệu điện thế u =200 2 sin100 π t (V) .Biểu thức hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm: A. Uc=200 2 sin(100 π t + π /4) (v) B. Uc=200 2 sin(100 π t -3 π /4) (v) C. Uc=200sin(100 π t -3 π /4) (v) D. Uc=200sin(100 π t - π /2) (v) C©u 44. Chọn câu đúng trong các câu sau :    A. Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha là sta to B. Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha có thể là rô to hoặc stato C. Nguyên tắc của máy phat điện ba pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và từ trường quay D. Dòng điện xoay chiều ba pha là sự hợp lại của ba dòng điện xoay chiều một pha C©u 45. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 2 lần thì cường độ dòng điện trongđoạn mạch đó . A. Tăng lên 4 lần B. Giảm đi 4 lần C. Giảm đi 2 lần D. Tăng lên 2lần C©u 46. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt hồ thấy nó nhô lên cao 10lần trong 36s khoảng cách giữa 3đỉnh sóng lân cận là 24m.vận tốc truyền sóng trên mặt hồ là : A. V =2,2m/s B. V=6m/s C. V =3m/s D. V=2m/s Câu 47 : Một con lắc đồng hồ chạy đúng trên mặt đất , có chu kỳ T = 2 s . Đưa đồng hồ lên đỉnh một ngọn núi cao 800m thì trong mỗi ngày đêm nó chạy nhanh hay chậm đi bao nhiêu? Coi nhiệt độ ở hai nơi không đổi và RTĐ = 6400 km. A.nhanh 10,8 s B. Chậm 10,8 s C. Nhanh 5,4 s D. Chậm 5,4 s E. Đáp án khác.  π  3π  Câu 48 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động x1 = 4 Sin  ωt +  và x2 = 4 3Sin  ωt + .  4  4  Tìm phương trình dao động tổng hợp ?  7π   5π  A. x = 8Sin  ωt +  B. x = 8Sin  ωt +   12   12   5π   π C. x = 6 3Sin  ωt +  D. x = 6 3Sin  ωt +   4   2 Câu 49 : Một dây đàn hồi được giữ chặt ở hai đầu,có chiều dài L .Hỏi âm do dây phát ra có bước sóng dài nhất là bao nhiêu ? A. L/4 B. L/2 C. L D. 2L E. Đáp số khác. Câu 50: Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm A. chỉ phụ thuộc vào tần số. B. phụ thuộc vào tần số và biên độ. C. chỉ phụ thuộc vào biên độ. D. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm. ----------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------------
  5. §¸p ¸n 1A. 2D.3D.4B.5B.6A.7C.8C.9D.10D.11C.12C.13C.14C.15A.16A.17A. 18B.19A.20C.21B.22C.23D.24B. 25E.26C.27C.28D.29B.30D.31A.32B.33B.34C.35A.36A.37B.38A. 39B.40D.41C.42C.43E.44A.45D. 46C.47B.48A.49D.50B.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản