ĐỀTHI VIOLYMPIC - LỚP 5

Chia sẻ: Lê Minh Châu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
275
lượt xem
79
download

ĐỀTHI VIOLYMPIC - LỚP 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Biết tích 18 x 19 x 20 x 21 x a có kết quả đúng là số có dạng 3*91000. Hãy tìm giá trị của chữ số * . Trả lời: Giá trị của * là Câu 2: Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 650 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ cho 400 người ăn trong bao nhiêu ngày? Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 400 người ăn trong ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀTHI VIOLYMPIC - LỚP 5

  1. h0d643e5d442 Câu 1: Biết tích 18 x 19 x 20 x 21 x a  có kết quả đúng là số có dạng 3*91000.  Hãy tìm giá trị của chữ số * . Trả lời:        Giá trị của * là  Câu 2: Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 650 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ cho 400  người ăn trong bao nhiêu ngày? Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 400 người ăn trong  ngày. Câu 3: Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày,mỗi ngày đóng được 20 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế  hoạch. Do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 25 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc đó làm trong bao nhiêu  ngày thì hoàn thành kế hoạch? Trả lời: Xưởng mộc đó làm trong  ngày thì hoàn thành kế hoạch. Câu 4: Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 600 người ăn trong 45 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày thì đơn vị có  thêm 200 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho dơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay đổi. Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong  ngày nữa.  Câu 5: Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn được 10 ngày thì đơn vị có  thêm 100 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho dơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay đổi. Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong  ngày nữa.  Câu 6: Người ta xếp 729 khối hộp nhỏ cạnh 1cm thành một khối hình lập phương lớn, sau đó người ta sơn 4 mặt xung quanh  và đáy trên của hình lập phương lớn. Hỏi có tất bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn 1 mặt? Trả lời: Có  khối lập phương nhỏ được sơn 1 mặt. Câu 7: Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 5 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì sau 7  giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai cùng  chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong  bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 8: 3,4608 x 128 – 3,4608 x 28 = Câu 9: 965,3 x 0,06 + 965,3 x 0,04 =  Câu 10: 1,79 x 28,3 – 1,79 x 28,2 = Câu 1: Hiện nay tuổi của bố bạn Mai là một số có hai chữ số mà số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 thì dư 4. Em hãy  cho biết số tuổi của bố bạn Mai. Trả lời:        Số tuổi hiện nay tuổi của bố bạn Mai là  tuổi. Câu 2: Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày,mỗi ngày đóng được 20 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế  1
  2. hoạch. Do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 25 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc đó làm trong bao nhiêu  ngày thì hoàn thành kế hoạch? Trả lời: Xưởng mộc đó làm trong  ngày thì hoàn thành kế hoạch. Câu 3: Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở một  vòi thứ hai thì sau 6 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy thì bể đầy sau  giờ.  Câu 4: Người ta xếp 729 khối hộp nhỏ cạnh 1cm thành một khối hình lập phương lớn, sau đó người ta sơn 4 mặt xung quanh  và đáy trên của hình lập phương lớn. Hỏi có tất bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn 1 mặt? Trả lời: Có  khối lập phương nhỏ được sơn 1 mặt. Câu 5: Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì sau 9  giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai cùng  chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Câu 6: Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì sau 9  giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 5 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai cùng  chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Câu 7: Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì sau 9  giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 4 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai cùng  chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong  bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 8: 11 x 91,46 – 91,46 = Câu 9: 12,86 x 1,8 – 12,86 x 1,7 = Câu 10: 93,57 x 29,45 – 93,57 x 19,45 = BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và  dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1:Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 650 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ  cho 400 người ăn trong bao nhiêu ngày? Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 400 người ăn trong  ngày. Câu 2:Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ  cho 800 người ăn trong bao nhiêu ngày? Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong  ngày. Câu 3:Một người bán một chiếc quạt điện với giá 198000 đồng thì được lãi 10% tiền vốn một chiếc.Hỏi để lãi 10% giá  bán thì người đó phải bán chiếc quạt đó với giá bao nhiêu ? Trả lời:      Người đó phải bán ra với giá  đồng một chiếc.  2
  3. Câu 4:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì  sau 9 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 4 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai  cùng chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Câu 5:Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên trái một hàng thì được số mới kém số  phải tìm 77,58 đơn vị . Trả lời:       Số đó là .  Câu 6:Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 120 là số . Câu 7: Cho hình vẽ: Biết diện tích hình tròn là 471 . Vậy diện tích hình tròn lớn hơn diện tích hình vuông ABCD là  . Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong  bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 8: 1,79 x 28,3 – 1,79 x 28,2 = Câu 9: 11 x 91,46 – 91,46 = Câu 10: 101 x 1,996 – 1,996 = Thời Gian : BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và  dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1:Một người bán một chiếc quạt điện với giá 198000 đồng thì được lãi 10% tiền vốn một chiếc.Hỏi để lãi 10% giá  bán thì người đó phải bán chiếc quạt đó với giá bao nhiêu ? Trả lời:      Người đó phải bán ra với giá  đồng một chiếc.  Câu 2:Biết:         a : 9 = 2012 : 90 Vậy               a  =  Câu 3:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta  mở cả hai vòi thì sau 3 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy? Trả lời: Vòi hai chảy một mình thì bể đầy sau  giờ Câu 4:Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 120 là số . Câu 5:Hai số có tổng bằng 143,65. Biết   số thứ nhất bằng 75% số thứ 2. Trả lời:Vậy số thứ hai là . Câu 6:Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 24 là số . Câu 7: Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì sau 9  giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai cùng  3
  4. chảy .Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong  bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 8:11 x 91,46 – 91,46 = Câu 9: 125,86 x 27 – 125,86 x 17 = Câu 10: 12,86 x 1,8 – 12,86 x 1,7 = Thời Gian : BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và  dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1:Hiện nay tuổi của bố bạn Mai là một số có hai chữ số mà số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 thì dư 4. Em  hãy cho biết số tuổi của bố bạn Mai. Trả lời:        Số tuổi hiện nay tuổi của bố bạn Mai là  tuổi. Câu 2:Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 24 ngày sẽ hoàn thành một công việc. Nếu người thứ hai làm một  mình thì sau 12 ngày sẽ hoàn thành một công việc đó. Hỏi hai người đó cùng làm thi sau bao nhiêu lâu sẽ hoàn thành  công việc đó? Trả lời: Hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó sau  ngày. Câu 3:Một người bỏ ra 84000 đồng làm vốn mua rau để bán. Khi bán hết rau người đó thu được tất cả 105000 đồng.  Hỏi người ấy được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn ? Trả lời:        Người ấy được lãi  % so với tiền vốn. Câu 4:Cho hình vẽ: Biết hình vuông ABCD có cạnh 20cm và AM = MB; BN = 3NC. Diện tích tam giác DMN là  . Câu 5:Hai số có tổng bằng 157,5. Biết 50% số thứ nhất bằng   số thứ 2. Trả lời:Vậy số thứ nhất là . Câu 6:Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn được 10 ngày thì đơn  vị có thêm 100 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho dơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay  đổi. Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong  ngày nữa.  Câu 7:Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên trái một hàng thì được số mới kém số  phải tìm 77,58 đơn vị . Trả lời:       Số đó là .  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong  bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) 4
  5. Câu 8:965,3 x 0,06 + 965,3 x 0,04 =  Câu 9:815,5 x 0,07 + 815,5 x 0,03 = Câu 10:3,4608 x 128 – 3,4608 x 28 = Câu 1:Hiện nay tuổi của bố bạn Mai là một số có hai chữ số mà số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 thì dư 4. Em  hãy cho biết số tuổi của bố bạn Mai. Trả lời:        Số tuổi hiện nay tuổi của bố bạn Mai là  tuổi. Câu 2:Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ cạnh 1cm để xếp thành một khối hình hộp chữ nhật dài  1,8dm; rộng 1,5dm cao 1,2dm ? Trả lời:       Số khối lập phương nhỏ dùng để xếp là  khối.  Câu 3:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta  mở một vòi thứ hai thì sau 6 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu  bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy thì bể đầy sau  giờ.  Câu 4:Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn được 10 ngày thì đơn  vị có thêm 100 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho dơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay  đổi. Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong  ngày nữa.  Câu 5:Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 30 là số . Câu 6:Người ta xếp 729 khối hộp nhỏ cạnh 1cm thành một khối hình lập phương lớn, sau đó người ta sơn 4 mặt xung  quanh và đáy trên của hình lập phương lớn. Hỏi có tất bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn 1 mặt? Trả lời: Có  khối lập phương nhỏ được sơn 1 mặt. Câu 7:Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên phải một hàng thì được số mới hơn số  phải tìm 34,65 đơn vị . Trả lời:           Số đó là .  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong  bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 8:26,95 x 58,41 – 26,95 x 58,4 =  Câu 9:134,8 x 3,57 – 134,8 x 3,56 =  Câu 10:101 x 0,128 – 0,128 =  BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và  dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 9 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta  mở một vòi thứ hai thì sau 6 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu  bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy thì bể đầy sau  giờ. Câu 2:Một người bỏ ra 84000 đồng làm vốn mua rau để bán. Khi bán hết rau người đó thu được tất cả 105000 đồng.  Hỏi người ấy được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn ? Trả lời:        Người ấy được lãi  % so với tiền vốn. Câu 3:Biết tích 18 x 19 x 20 x 21 x a  có kết quả đúng là số có dạng 3*91000.  Hãy tìm giá trị của chữ số * . Trả lời:        Giá trị của * là  Câu 4:Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 60 là số . 5
  6. Câu 5:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì  sau 9 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai  cùng chảy .Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Câu 6: Hai số có hiệu bằng 246,9. Biết   số thứ nhất bằng   số thứ 2. Trả lời:Vậy số thứ hai là . Câu 7: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 180 là số . Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong  bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 8:125,86 x 27 – 125,86 x 17 = Câu 9: 20,08 x 4 + 20,08 x 6 = Câu 10: 28,524 x 3,8 + 28,524 x 6,2 = Câu 1:Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày,mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành  kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc đó làm trong bao  nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch? Trả lời: Xưởng mộc đó làm trong  ngày thì hoàn thành kế hoạch. Câu 2:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta  mở một vòi thứ hai thì sau 6 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu  bể đầy?Trả lời: Hai vòi cùng chảy thì bể đầy sau  giờ.  Câu 3:Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ cạnh 1cm để xếp thành một khối hình hộp chữ nhật dài  1,8dm; rộng 1,5dm cao 1,2dm ?Trả lời:       Số khối lập phương nhỏ dùng để xếp là  khối.  Câu 4:Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên trái một hàng thì được số mới kém số  phải tìm 77,58 đơn vị . Trả lời:       Số đó là .  Câu 5:Hai kho thóc A và B chứa tất cả 465 tấn thóc, biết sau khi xuất đi   số thóc ở kho A và   số thóc ở kho B thì số  thóc còn lại ở hai kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu kho B chứa bao nhiêu tấn thóc? Trả lời:        Lúc đầu kho B chứa  tấn thóc.  Câu 6:Cho hình vẽ: Biết hình vuông ABCD có cạnh 20cm và AM = MB; BN = 3NC. Diện tích tam giác DMN là  . 6
  7. Câu 7:Cho hình vẽ: Biết diện tích hình vuông ABCD là 625 . Vậy diện tích hình tròn là  . Câu 8:58,07 x 16,78 – 58,07 x 16,68 = Câu 9:9,125 x 86,4 + 9,125 x 13,6 = Câu 10:125,86 x 27 – 125,86 x 17 = Cau1Biết tích 21 x 22 x 23 x 24 x a có kết quả đúng là số có dạng 12*5120.  Hãy tìm giá trị của chữ số * .Trả lời:      Giá trị của * là  Câu 2:Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ  cho 800 người ăn trong bao nhiêu ngày? Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong  ngày. Câu 3:Tìm một số tự nhiên, biết rằng số đó cộng với một nửa của nó thì được số mới và số mới cộng với một nửa số  mới thì được 1800. Trả lời:       Số đó là  Câu 4:Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 120 là số . Câu 5:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 5 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì  sau 7 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai  cùng chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Câu 6:Cho hình vẽ: Biết diện tích hình vuông ABCD là 625 . Vậy diện tích hình tròn là  . Câu 7:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì  sau 9 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 5 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai  cùng chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong  bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 8:56,08 x 93,23 – 56,08 x 83,23 = Câu 9:16,99 x 0,14 – 16,99 x 0,04 = Câu 10: 12,86 x 1,8 – 12,86 x 1,7 = Câu 1:Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày,mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành  kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc đó làm trong bao  7
  8. nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch? Trả lời: Xưởng mộc đó làm trong  ngày thì hoàn thành kế hoạch. Câu 2:Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ  cho 800 người ăn trong bao nhiêu ngày? Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong  ngày. Câu 3:Biết:       (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) + (a + 4) + (a + 5) = 65 Vậy         a =  Câu 4:Hai số có tổng bằng 143,65. Biết   số thứ nhất bằng 75% số thứ 2. Trả lời:Vậy số thứ hai là . Câu 5:Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên trái một hàng thì được số mới kém số  phải tìm 77,58 đơn vị . Trả lời:       Số đó là .  Câu 6:Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân bằng 2095,8. Bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng  2877. Vậy số thập thập phân đó là . Câu 7:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì  sau 9 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 5 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai  cùng chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Câu 8:8,9 x 95,47 – 8,9 x 95,46 = Câu 9:3,4608 x 128 – 3,4608 x 28 = Câu 10:101 x 0,128 – 0,128 =  Caau1:Một người bán một chiếc quạt điện với giá 200000 đồng thì được lãi 5% giá bán một chiếc. Hỏi người đó  muốn lãi 10% giá vốn thì người đó phải bán chiếc quạt đó với giá bao nhiêu ? Trả lời:        Người đó phải bán với giá  đồng một chiếc.  Câu 2:Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ cạnh 1cm để xếp thành một khối hình hộp chữ nhật dài  1,8dm; rộng 1,5dm cao 1,2dm ? Trả lời:       Số khối lập phương nhỏ dùng để xếp là  khối.  Câu 3:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta  mở một vòi thứ hai thì sau 6 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu  bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy thì bể đầy sau  giờ.  Câu 4:Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 600 người ăn trong 28 ngày. Sau khi ăn được 13 ngày thì đơn  vị có thêm 150 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho dơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay  đổi. Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong  ngày nữa.  Câu 5:Hai số có tổng bằng 143,65. Biết   số thứ nhất bằng 75% số thứ 2. Trả lời:Vậy số thứ hai là . Câu 6:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì  sau 9 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai  cùng chảy .Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy.  Câu 7:Hai số có tổng bằng 157,5. Biết 50% số thứ nhất bằng   số thứ 2. Trả lời:Vậy số thứ nhất là . 8
  9. Câu 8:125,86 x 27 – 125,86 x 17 = Câu 9:189,28 x 78 – 189,28 x 68 = Câu 10:12,86 x 1,8 – 12,86 x 1,7 = 9
Đồng bộ tài khoản