intTypePromotion=4

Điểm nhấn kinh tế năm 2019 và triển vọng năm 2020

Chia sẻ: ViShani2711 ViShani2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
9
lượt xem
0
download

Điểm nhấn kinh tế năm 2019 và triển vọng năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp cả nước đạt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, với ước GDP cả năm tăng 6,8-6,9%. Việt Nam thuộc tốp có mức GDP năm 2019 tăng trưởng cao dẫn đầu khu vực và thế giới, được coi là quốc gia có nền kinh tế ổn định và tăng trưởng nhanh, thế và lực không ngừng được củng cố; uy tín quốc tế được nâng lên, bất chấp những khó khăn chung về kinh tế thế giới trong năm 2019.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điểm nhấn kinh tế năm 2019 và triển vọng năm 2020

ÑIEÅM NHAÁN KINH TEÁ NAÊM 2019<br /> VAØ TRIEÅN VOÏNG NAÊM 2020<br /> TS. Nguyễn Minh Phong*<br /> ThS. Nguyễn Trần Minh Trí*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> N<br /> ăm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp cả nước đạt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, trong đó<br /> 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, với ước GDP cả năm tăng 6,8-6,9%. Việt Nam thuộc tốp có mức<br /> GDP năm 2019 tăng trưởng cao dẫn đầu khu vực và thế giới, được coi là quốc gia có nền<br /> kinh tế ổn định và tăng trưởng nhanh, thế và lực không ngừng được củng cố; uy tín quốc tế<br /> được nâng lên, bất chấp những khó khăn chung về kinh tế thế giới trong năm 2019. Thành quả này là cộng<br /> hưởng tích cực sự kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với<br /> sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cả nước trong thực hiện kế<br /> hoạch phát triển kinh tế - xã hội.<br /> Từ khóa: Điểm nhấn kinh tế, triển vọng.<br /> Economic highlights in 2019 and outlook for 2020<br /> 2019 is the second consecutive year that the whole country achieved all 12 major plan targets, of which 5<br /> exceeded the plan, with an estimated annual GDP growth of 6.8-6.9%. Vietnam is one of the countries with<br /> the highest GDP growth rate in 2019, leading the region and the world, considered a country with a stable<br /> economy and fast growth, its strength is constantly being consolidated; its international prestige is raised,<br /> despite the general difficulties in the world economy in 2019. This achievement is a positive resonance of the<br /> timely and effective direction and administration of the Central Government and Prime Minister, with the<br /> efforts of all levels, sectors, localities and business community throughout the country in implementing the<br /> socio-economic development plan.<br /> Keywords: Economic highlight, outlook.<br /> <br /> Những điểm nhấn kinh tế Việt Nam năm 2019 Báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu - Doing<br /> <br /> Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, business 2020 (DB 2020) vừa được Ngân hàng Thế<br /> Việt Nam được xếp thứ 8 trong số các nền kinh giới công bố, chỉ số nộp thuế (Paying Taxes, với<br /> tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 các tiêu chí như: số giờ nộp thuế; số lần nộp thuế<br /> bậc so với năm 2018; năng lực cạnh tranh của trong năm; tổng mức thuế suất trên lợi nhuận; chỉ<br /> Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp thứ số sau kê khai (hoàn thuế giá trị gia tăng, thanh/<br /> 67/141 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 10 bậc so với kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp) đã tăng 22<br /> năm 2018. Chỉ số năng lực cạnh tranh ngành du bậc, đưa Việt Nam từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109<br /> lịch cũng tăng 2 bậc so với năm trước. Chỉ số đổi trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá. Nhờ kết<br /> mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam tăng 3 quả này, ngành thuế đã vượt chỉ tiêu Chính phủ<br /> bậc, xếp thứ 42/129 quốc gia, vùng lãnh thổ; đứng đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực<br /> thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện<br /> bình thấp và thứ 3 trong ASEAN. Chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh<br /> về an toàn thông tin mạng của Việt Nam tăng 50 tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm<br /> bậc, xếp thứ 50/175 quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo 2021. Theo đó, mục tiêu chỉ số nộp thuế năm 2019<br /> <br /> *Phó Ban Tuyên truyền lý luận, Báo Nhân dân<br /> <br /> 6 Số 146 - tháng 12/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> tăng 7-10 bậc, tiệm cận mục tiêu đến năm 2021 lên đã ghi nhận mức kỷ lục mới, với ước cả năm có<br /> 30-40 bậc. khoảng 134 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và<br /> Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 của hàng chục nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. 9<br /> Ngân hàng Thế giới, phần lớn các chỉ số này đều tháng đầu năm có gần 102,3 nghìn doanh nghiệp<br /> có sự cải thiện so với năm trước đó và được ghi đăng ký thành lập mới, tăng 34% về số vốn đăng ký<br /> nhận nhờ những nỗ lực của Việt Nam. Cụ thể, thời và tăng 26,6% về vốn đăng ký bình quân một doanh<br /> gian nộp thuế giảm 114 giờ (từ 498 xuống 384 giờ); nghiệp thành lập mới, đạt 12,6 tỷ đồng, mức cao<br /> trong đó, 94 giờ giảm là do cải cách, đơn giản hóa nhất trong những năm trở lại đây. Điều này cũng<br /> tại các thủ tục về khai thuế giá trị gia tăng và 20 giờ cho thấy “sức khỏe” tốt hơn của các doanh nghiệp<br /> giảm là do những cải cách, đơn giản hóa các thủ tục mới gia nhập thị trường. Đồng thời, cả nước còn<br /> về nộp và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. có 27,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động,<br /> Số lần nộp thuế giảm từ 10 lần năm 2019 xuống tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay có<br /> còn 6 lần năm 2020. Tổng mức thuế suất (tỷ lệ tổng gần 24 nghìn hợp tác xã kiểu mới với đa số hoạt<br /> thuế và đóng góp) giảm 0,2%, từ mức 37,8% năm động hiệu quả.<br /> 2019 xuống còn 37,6% năm 2020. Thời gian doanh Sự lạc quan kinh doanh và tích cực đầu tư được<br /> nghiệp Việt Nam chuẩn bị nộp thuế giá trị gia tăng, khẳng định, với kết quả 81,7% doanh nghiệp ngành<br /> bao gồm lập bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ công nghiệp chế biến, chế tạo được Tổng cục Thống<br /> mua vào, bán ra theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng kê khảo sát khẳng định kinh doanh của mình trong<br /> đã giảm khoảng 90 giờ (từ 212 còn 122 giờ). Thời quý III/2019 là ổn định và tích cực, tốt hơn quý<br /> gian kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 5 II/2019; 87,9% cho rằng dự kiến quý IV/2019 xu<br /> lần xuống 1 lần... hướng sẽ tốt lên hoặc ổn định so với quý III/2019.<br /> Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay Vốn đầu tư nước ngoài được tiếp tục cải thiện với<br /> lại hoạt động tiếp tục được cải thiện. Đây là 2 chỉ quy mô vốn FDI thực hiện ước đạt 14,2 tỷ USD,<br /> số đo lường sức khỏe môi trường kinh doanh và tăng 7,3%; tổng giá trị góp tăng 82,3% so với cùng<br /> tạo động lực tăng trưởng chính đến nền kinh tế kỳ năm 2018 và cao nhất từ trước đến nay.<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 146 - tháng 12/2019 7<br /> Động lực và chất lượng tăng trưởng có bước đoạn trước và tăng thấp hơn tốc độ tăng GDP danh<br /> phát triển, với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã nghĩa (năm 2019, nợ công giảm còn 56,1% GDP so<br /> hội cả năm ước khoảng 33,8% GDP; tỷ trọng đầu tư với mức 64,6% GDP năm 2016).<br /> của khu vực ngoài nhà nước tăng lên 45,3%; đầu tư Năm nay là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam<br /> tư nhân với nhiều dự án lớn được triển khai mạnh xuất siêu với ước tính cả năm 2019 xuất siêu trên<br /> mẽ, theo đúng định hướng tăng cường thu hút các 9 tỷ USD. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu<br /> nguồn lực xã hội. Năng suất lao động tăng 5,9%; suy giảm, xuất khẩu vẫn tăng khoảng 7,9%; xuất<br /> đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp đạt khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng mạnh.<br /> 42,7%. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch tích cực, Công tác quản lý thị trường được tăng cường, với<br /> giảm dần phụ thuộc vào khai khoáng và tăng tín việc xử lý nghiêm nhiều vụ việc buôn lậu, gian lận<br /> dụng. Đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi thương mại.<br /> mới sáng tạo ngày càng tăng. Khoa học công nghệ<br /> Nền kinh tế tiếp tục cơ cấu lại nên đúng hướng<br /> được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực; hệ<br /> và thực chất hơn. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu vẫn<br /> sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia<br /> phát triển ổn định, tích cực trong bối cảnh khó<br /> phát triển mạnh. Nhiều thành tựu được ứng dụng<br /> khăn. Sản xuất công nghiệp tăng mạnh; trong đó<br /> nhanh chóng và rộng rãi, trong đó có những lĩnh<br /> công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò<br /> vực tiệm cận và đạt trình độ khu vực, quốc tế. Hệ<br /> động lực tăng trưởng kinh tế. Bảo đảm an ninh<br /> thống bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục<br /> năng lượng; phát triển mạnh các dự án năng lượng<br /> được hoàn thiện. Các quỹ phát triển khoa học công<br /> tái tạo. Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định;<br /> nghệ phát huy hiệu quả; có hơn 3.000 doanh nghiệp<br /> xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều nhà máy chế<br /> khởi nghiệp và một số quỹ đầu tư mạo hiểm.<br /> biến lớn; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 41<br /> Nhiều địa phương nỗ lực phấn đấu vươn lên, tỷ USD. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt<br /> thu hút mạnh các nguồn lực, đạt tốc độ tăng trưởng bậc, đến cuối năm 2019 ước có khoảng 53 - 54% số<br /> cao, đóng góp quan trọng cho kết quả chung của xã và 110 huyện đạt chuẩn, hoàn thành trước thời<br /> cả nước. hạn gần 2 năm. Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng<br /> Thị trường tài chính và nền tảng kinh tế vĩ mô khá cao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu<br /> được duy trì ổn định, vững chắc trong điều kiện thị dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 11,5 - 12%; thương<br /> trường tài chính, tiền tệ quốc tế biến động mạnh. mại điện tử tăng mạnh. Khách quốc tế ước cả năm<br /> Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dưới 3%, thấp hơn mục đạt 18 triệu lượt, tăng 16,1%. Cơ cấu lại các tổ chức<br /> tiêu đề ra. Thị trường tài chính, tiền tệ và tỷ giá tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực;<br /> được điều hành chủ động, linh hoạt và duy trì ổn tỷ lệ nợ xấu nội bảng còn 1,91%; bảo đảm an toàn<br /> định phù hợp; dự trữ ngoại hối đạt khoảng 73 tỷ hệ thống. Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu<br /> USD. Hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng hạng quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; tập<br /> từ BB- lên BB với triển vọng “tích cực”. Năm 2019 trung xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, thất<br /> tổng thu ngân sách nhà nước vượt 3,3% dự toán thoát lớn, trong đó có dự án bước đầu có lãi và một<br /> và là năm thứ hai liên tiếp thu ngân sách trung số dự án từng bước khắc phục khó khăn, vận hành<br /> ương vượt dự toán. Các chỉ tiêu tổng thu, huy trở lại.<br /> động vào ngân sách, thu nội địa... đạt mục tiêu kế Chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được cải<br /> hoạch 5 năm. Bội chi được kiểm soát cả số tuyệt thiện cùng với sự phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị<br /> đối và tương đối, với mức bội chi năm 2019 ngân và thúc đẩy liên kết vùng. Xếp hạng đại học tăng 12<br /> sách nhà nước khoảng 3,4% GDP và năm 2020 bậc, từ hạng 80 lên 68. Quy mô nguồn nhân lực ước<br /> ước 3,44% GDP, vượt mục tiêu dưới 3,5% GDP. Tỷ đạt 55,8 triệu lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo<br /> trọng chi đầu tư phát triển tăng, đạt 26,6%. Nhờ cả năm khoảng 61 - 62%, trong đó tỷ lệ lao động có<br /> kiểm soát tốt, nợ công đã giảm một nửa so với giai bằng cấp, chứng chỉ đạt 24%; tạo thêm 1,62 triệu<br /> <br /> 8 Số 146 - tháng 12/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> việc làm; mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. tính toán dựa trên 4 chỉ số, bao gồm suy dinh<br /> Hệ thống đô thị phát triển nhanh, tỷ lệ đô thị hóa dưỡng, gầy so với chiều cao, thấp còi ở trẻ em và<br /> ước đạt 39,2%. trẻ em tử vong).<br /> Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam<br /> cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, chất giai đoạn 2016 - 2020 đã đi được gần hết chặng<br /> lượng cuộc sống của nhân dân tiếp tục được cải đường, dù còn khó khăn nhưng kinh tế Việt Nam<br /> thiện rõ rệt. đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng: Tăng trưởng<br /> Chất lượng dịch vụ y tế tiếp tục được nâng lên, GDP phục hồi rõ nét sau giai đoạn 2011 - 2015, duy<br /> đạt 8,6 bác sỹ, 27,5 giường bệnh trên 1 vạn dân và tỷ trì được tốc độ cao, đặc biệt là trong các năm 2017 -<br /> lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,3%, vượt mục tiêu 2019 (với tốc độ tăng GDP đạt 6,81 năm 2017; 7,08%<br /> đề ra. Làm tốt công tác y tế dự phòng; chú trọng vệ năm 2018 và dự kiến khoảng 7,1% năm 2019). Tính<br /> sinh an toàn thực phẩm. chung giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng GDP dự<br /> kiến khoảng 6,84%/năm (đạt mục tiêu 6,5 - 7% của<br /> Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1 -<br /> 1,5% (còn khoảng 3,73 - 4,23%); trong đó các Kế hoạch 2016 - 2020 đã đề ra). Đóng góp của khu<br /> huyện nghèo giảm trên 4%. Thành tích giảm nghèo vực công nghiệp xây dựng vào tăng trưởng kinh<br /> của Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng, được cộng tế giai đoạn 2016 - 2020 đã tăng lên hơn 44% (so<br /> đồng quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, theo Báo cáo với mức tương ứng 39,9% giai đoạn 2011 - 2015).<br /> Chỉ số đói nghèo toàn cầu (GHI) 2019 của Cơ quan Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mặc<br /> viện trợ Concern Worldwide từ Ailen và tổ chức dù có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại do sức cầu bên<br /> Welt Hunger Hilfe của Đức, Việt Nam đứng thứ ngoài giảm sút, nhưng vẫn có mức tăng khá, trung<br /> 62, tăng 2 bậc so với vị trí thứ 64 trên tổng số 119 bình 12,8%/năm trong giai đoạn 2016 - 2019, đóng<br /> nền kinh tế trong bảng xếp hạng toàn cầu. Với vị góp 32% vào tăng trưởng GDP toàn nền kinh tế.<br /> trí năm nay, Việt Nam tốt hơn một số nước láng Năng suất lao động giai đoạn này tăng trung bình<br /> giềng Đông Nam Á như Myanmar, Indonesia, 5,8%/năm (so với mức tăng tương ứng 4,3%/năm<br /> Philippines, Campuchia và Lào. (Điểm GHI được của giai đoạn 2011 - 2015).<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 146 - tháng 12/2019 9<br /> Bối cảnh và triển vọng kinh tế Việt Nam năm dục, y tế); các hỗ trợ mạng sản xuất, gia tăng chuỗi<br /> 2020 giá trị (dịch vụ hỗ trợ, logistics, công nghiệp hỗ<br /> trợ). Tiềm năng cũng nằm ở những lĩnh vực mới<br /> Năm 2020, Việt Nam có nhiều thuận lợi và cả<br /> nổi (kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo, kinh tế số, phát<br /> những thách thức không nhỏ.<br /> triển đô thị thông minh). Lĩnh vực kết cấu hạ tầng<br /> Về thuận lợi, Việt Nam tiếp tục có sức hút và bất động sản (nhà ở, văn phòng, bất động sản du<br /> đầu tư mạnh ở khu vực do hiện đứng ở vị trí thứ lịch, bán lẻ, logistics, khu công nghiệp)... cũng có<br /> 8 (tăng 15 bậc, từ vị trí 23 năm 2018) trong bảng nhiều cơ hội cho giới đầu tư trong và ngoài nước<br /> xếp hạng các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu khai phá.<br /> tư năm 2019 theo báo cáo của U.S. News & World<br /> Về thách thức, là một nền kinh tế có độ mở cao,<br /> Report. Đồng thời, Việt Nam đang có những tiến<br /> Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xu thế<br /> bộ về chỉ tiêu lạm phát, thâm hụt ngân sách, dự<br /> tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế thế giới và<br /> trữ ngoại hối và gia tăng tổng cầu nội địa của nền<br /> nhiều nước lớn nới lỏng tiền tệ trong thập niên tới,<br /> kinh tế gần 100 triệu dân. Hệ số tín nhiệm quốc gia<br /> gắn với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, mâu<br /> của Việt Nam được nâng từ B1 (tích cực) lên Ba3<br /> thuẫn địa chính trị, chính sách tiền tệ khó dự đoán<br /> (ổn định). Cách mạng Công nghiệp 4.0 lan rộng<br /> của các nước, nợ công các nước tăng cao... Đồng<br /> và sự “góp mặt” của các Hiệp định thương mại tự<br /> thời, tiếp tục chịu tác động của các xu thế đa cực<br /> do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ<br /> địa chính trị, xu thế già hóa của dân số, cách mạng<br /> xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định<br /> công nghệ 4.0, xu thế hình thành các mega-FTA và<br /> Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu<br /> gia tăng tính kết nối khu vực, xu thế dịch chuyển<br /> (EVFTA) được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội<br /> dữ liệu xuyên biên giới, tác động của biến đổi khí<br /> phát triển cho nền kinh tế Việt Nam thông qua việc<br /> hậu, sự nổi lên của Châu Á với 2 quốc gia Trung<br /> mở rộng xuất khẩu, đầu tư và ứng dụng khoa học<br /> Quốc, Ấn Độ trong khi đồng USD sẽ giảm dần sức<br /> công nghệ, giúp cải thiện chuỗi cung ứng của Việt<br /> mạnh vốn có.<br /> Nam. Bên cạnh đó, các FTA này tác động tích cực<br /> tới lao động, trong đó những ngành thâm dụng lao Ngoài ra, trong phát triển kinh tế, Việt Nam đã,<br /> động như dệt may, da giày... dự báo sẽ được hưởng đang và sẽ còn tiếp tục đối diện với nhiều áp lực về<br /> lợi nhiều nhất. chủ nghĩa tư bản thân hữu; kiểm soát độc quyền<br /> kinh tế (nhà nước và tư nhân); bảo vệ quyền lợi<br /> Ngoài ra, tác động từ CPTPP và EVFTA còn<br /> người lao động; tăng cường bảo vệ môi trường và<br /> có thể đến từ việc tạo sức ép cải thiện thể chế và<br /> an sinh xã hôi; tình trạng chuyển giá, né và trốn<br /> môi trường kinh doanh, từ đó, kỳ vọng tạo ra tác<br /> thuế; sản xuất hàng giả, nhái, kém chất lượng; tội<br /> động tích cực trong trung và dài hạn. Riêng EVFTA<br /> phạm buôn lậu núp bóng công ty trong cho vay<br /> và CPTPP có thể giúp GDP Việt Nam tăng thêm<br /> nặng lãi và buôn ma túy, động vật quý hiếm…<br /> lần lượt 4,3% và 1,3% vào năm 2030. Kim ngạch<br /> xuất khẩu của Việt Nam sang EU đến năm 2030 Đồng thời, việc tăng trưởng vẫn chủ yếu phụ<br /> dự kiến sẽ tăng thêm 44,4%; xuất khẩu sang các thuộc vào vốn (tỷ lệ vốn đầu tư/GDP vẫn ở mức<br /> nước CPTPP đến năm 2035 tăng 14,3%. Giai đoạn cao, trung bình 33,5%), đóng góp của nhân tố vốn<br /> 2020-2030, thông qua các hiệp định thương mại trong tăng trưởng vẫn chiếm tỷ lệ lớn (trên 55%).<br /> RCEP, CPTPP và EVFTA, Việt Nam có thêm cơ Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch quá<br /> hội đa dạng hóa quan hệ hợp tác, bổ sung động lực nhanh sang khu vực dịch vụ, trong khi nền tảng<br /> tăng trưởng và giảm phụ thuộc quá nhiều vào các công nghiệp còn yếu. Các ngành dịch vụ có giá trị<br /> nền kinh tế lớn. Cơ hội sẽ nằm ở những ngành có gia tăng cao đóng góp còn thấp, chi phí dịch vụ<br /> lợi thế so sánh truyền thống (như dệt may, da giày, logistic còn cao. Đặc biệt, xuất khẩu vẫn phụ thuộc<br /> đồ gỗ, điện tử, nông sản và thủy sản); lĩnh vực phục vào nhóm hàng do doanh nghiệp FDI dẫn dắt. Kim<br /> vụ tiêu dùng (phân phối bán lẻ, du lịch, giải trí, giáo ngạch xuất khẩu tăng, nhưng hàm lượng nội địa<br /> <br /> 10 Số 146 - tháng 12/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> trong xuất khẩu không tăng tương ứng. Các doanh Theo dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự<br /> nghiệp trong nước đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu<br /> và vừa chưa tham gia nhiều vào chuỗi giá trị toàn tư, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 có thể<br /> cầu. Năng lực đổi mới sáng tạo chưa được cải thiện diễn ra với 2 kịch bản:<br /> nhiều và vẫn là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế Kịch bản 1, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam<br /> của Việt Nam khi cách mạng công nghiệp 4.0 đang sẽ đạt khoảng 7%/năm; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn<br /> diễn ra mạnh mẽ trên thế giới... định, lạm phát ở mức 3,5-4,5%/năm. Năng suất lao<br /> Theo tính toán của Bộ Tài chính, nợ công năm động được cải thiện hơn với tốc độ tăng trưởng<br /> khoảng 6,3%/năm. Với kết quả này, đến năm<br /> 2020 khoảng 54,3% GDP, thấp hơn nhiều mức<br /> 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt<br /> 63,7% GDP cách đó 4 năm. Dù vậy, điều hành<br /> khoảng 4.688 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm<br /> ngân sách còn tiếp tục gặp khó khăn, khi tỷ lệ huy<br /> nước có thu nhập trung bình cao.<br /> động thuế, phí giảm dần và chưa đạt mục tiêu 21%<br /> GDP giai đoạn 2019-2020. Nguyên nhân là nguồn Kịch bản 2, nếu Việt Nam có thể tận dụng được<br /> đóng góp từ dầu thô, xuất nhập khẩu giảm nhanh công nghệ trong Cách mạnh công nghiệp 4.0 và<br /> trong vài năm qua, từ mức 7,3% GDP năm 2015, thu hút đầu tư có sự cải thiện chất lượng, phát triển<br /> xuống 4,5% năm 2016, dự kiến còn 4,2% 2019 và tốt nền tảng kinh tế hiện tại thì kỳ vọng GDP tăng<br /> trưởng có thể lên tới 7,5%/năm.<br /> giảm tốc về 3,6% năm 2020. Thu từ một số lĩnh vực<br /> tăng trưởng cao trước đây đều giảm, trong đó thu Các tổ chức và chuyên gia quốc tế thì thận trọng<br /> từ Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất giảm tới 19%, hơn khi dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt<br /> còn thu từ ngành than chỉ 8,2%... Mặt khác, thu nội Nam năm 2020 sẽ thấp hơn so với năm 2019, tương<br /> địa một số thành phố lớn có điều tiết về ngân sách ứng 6,5% (theo WB) hoặc 6,7% (theo ADB).<br /> trung ương đều giảm, như Hà Nội năm 2020 giảm Theo Chuyên gia Kinh tế trưởng về các thị<br /> gần 10% so với 2017; Thành phố Hồ Chí Minh trường ASEAN của HSBC, Việt Nam sẽ có tốc độ<br /> giảm hơn 3%, Bình Dương gần 8%... tăng trưởng GDP 6,5% vào năm 2020 sau khi đạt<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 146 - tháng 12/2019 11<br /> được mục tiêu 6,7% trong năm nay. Đồng thời, những căng thẳng thương mại trên thế giới để cạnh<br /> Việt Nam còn đang đối mặt với 4 thách thức về tranh không công bằng. Những sản phẩm có giá trị<br /> cải thiện cơ cấu xuất - nhập khẩu, giảm nhập khẩu gia tăng sản xuất tại Việt Nam phải được gắn mác<br /> quá nhiều từ thị trường Trung Quốc; kiểm soát rõ ràng để đề phòng trường hợp tái xuất bất hợp<br /> lạm phát, với mức dự báo CPI lần lượt ở mức 2,7% pháp. Các cuộc thanh kiểm tra tại các cảng hàng<br /> và 3% trong năm 2019 và 2020; kiểm soát những hóa xuất - nhập khẩu, sự phối hợp giữa các bộ,<br /> rủi ro tài chính, nhất là nợ tiêu dùng tăng nhanh ban, ngành cũng là rất cần thiết để đảm bảo rằng sẽ<br /> và thúc đẩy dịch chuyển dòng vốn vay chảy từ bất không có hàng hóa của một nước thứ ba nào được<br /> động sản sang những ngành công nghiệp, trong “đội lốt” một cách trái phép và rời khỏi Việt Nam.<br /> khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng. Tỉ lệ nợ công ở Ngoài ra, các chính sách tiền tệ của Ngân hàng<br /> mức 61,3% GDP trong năm 2019 và 2020. Cán cân nhà nước Việt Nam hiện mới tập trung chủ yếu<br /> thanh toán dương cho phép Ngân hàng Nhà nước vào việc kiểm soát định lượng, như đặt ra các mục<br /> gia tăng dự trữ ngoại hối, nhờ đó tỉ giá sẽ giữ ổn tiêu tín dụng về tổng thể của nền kinh tế hoặc của<br /> định trong năm 2020. từng ngân hàng. Đây là công cụ trực tiếp tác động<br /> Theo ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia đến nền kinh tế. Thời gian tới, Việt Nam cần đẩy<br /> của ADB, 5 lĩnh vực Việt Nam cần tập trung trong mạnh việc áp dụng những công cụ gián tiếp hơn<br /> chu kỳ phát triển kinh tế mới là: Cải thiện cơ sở hạ thông qua cơ chế giá cả thị trường và các chính<br /> tầng quốc gia, không chỉ về mặt số lượng những sách lãi suất về tổng thể, lãi suất của từng ngân<br /> công trình mà còn trong cả những yếu tố “mềm” hàng và liên ngân hàng đối với hoạt động kinh tế,<br /> hơn như các dịch vụ hậu cần và tính hiệu quả để tạo điều kiện cho cơ chế giá cả thị trường hoạt<br /> của những dịch vụ đó; Phát triển nguồn lực con động hiệu quả.<br /> người, tăng cường giáo dục thực chất từ các cấp Dòng vốn ngoại được dự báo sẽ tiếp tục tăng<br /> độ để đào tạo kỹ năng mà các thị trường yêu cầu, nhờ sự ổn định chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô,<br /> trong đó đặc biệt là kỹ năng về sử dụng công nghệ; lợi thế giá nhân công rẻ. Đồng thời, sự căng thẳng<br /> Tạo thêm nguồn lực tăng trưởng cho khu vực tư thương mại Mỹ - Trung, cùng cơ hội từ những FTA<br /> nhân, đặc biệt là khối doanh nghiệp trong nước; mà Việt Nam đã và sẽ ký kết như CPTPP, EVFTA...<br /> Năng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước khiến Việt Nam được xem là một đích đến của các<br /> và thể chế; Tạo ra các động lực tăng trưởng kinh tế nhà đầu tư nước ngoài.<br /> có khả năng kháng chịu với tình trạng biến đổi khí<br /> Cơ cấu kinh tế sẽ có sự chuyển dịch sâu sắc hơn<br /> hậu đang diễn biến ngày một nghiêm trọng. Đặc<br /> theo hướng phát triển công nghiệp phụ trợ và tham<br /> biệt, hệ thống ngân hàng của Việt Nam cần phải<br /> gia chuỗi cung ứng quốc tế, trước hết với các nước<br /> đạt chuẩn quốc tế của Hiệp ước Basel II vào đầu<br /> thành viên tham gia FTA với Việt Nam. Các ngành<br /> năm tới, bởi đây là chuẩn mực quốc tế về quản trị<br /> du lịch, nông nghiệp, thủy, hải sản sẽ tiếp tục tăng<br /> rủi ro mà hệ thống các ngân hàng thương mại Việt<br /> trưởng thuận lợi.<br /> Nam đang hướng đến từng bước áp dụng, nhằm<br /> tăng cường năng lực quản trị rủi ro và nâng cao Các nhóm hàng chủ lực xuất khẩu của Việt<br /> hiệu quả hoạt động. Hiện nay, mới chỉ có khoảng Nam sẽ đa dạng hơn, nhóm ngành dệt may, giày<br /> 1/3 số ngân hàng của Việt Nam đáp ứng được các dép và gạo có khả năng cạnh tranh nhờ giảm hàng<br /> tiêu chuẩn của Hiệp ước Basel II và một số trong rào thuế quan và mua được nguyên liệu giá rẻ, giúp<br /> đó còn gặp vướng mắc về vấn đề vốn sở hữu nước giảm chi phí sản xuất. Các doanh nghiệp cũng có<br /> ngoài hay thanh khoản. thêm cơ hội tham gia đấu thầu mua sắm công.<br /> <br /> Việt Nam cần nhận thức và quan tâm đến thực Quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước<br /> hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa, tránh để đất nước và các ngân hàng thương mại sẽ đẩy mạnh hơn. Các<br /> rơi vào trường hợp bị đánh giá là đang lợi dụng hoạt động M&A cũng được thúc đẩy cả bề rộng và<br /> <br /> 12 Số 146 - tháng 12/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> bề sâu, nhất là trong lĩnh vực bất động sản; sản xuất Đặc biệt, có dấu hiệu cho thấy thị trường bất<br /> và kinh doanh hàng tiêu dùng; ngân hàng và cả dệt động sản nghỉ dưỡng - du lịch năm 2020 sẽ trầm<br /> may, chế tạo cơ khí… lắng và tạo áp lực tăng nợ xấu ngân hàng.<br /> <br /> Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng Thị trường chứng khoán năm 2020 không<br /> vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh nhiều dư địa để tăng điểm, sau khi mức vốn hóa<br /> tế, nhất là xuất khẩu. trên thị trường đã đạt 76,4% GDP vào cuối năm<br /> 2018 (về đích trước hạn 2 năm so với mục tiêu ban<br /> Thị trường các hàng tiêu dùng sẽ có cải thiện<br /> đầu ước chiếm 70% GDP vào năm 2020) và cuối<br /> với cơ cấu hàng hóa phong phú hơn, giá rẻ hơn và<br /> quý III/2019, vốn hóa thị trường cho riêng nhóm<br /> chất lượng từng bước được cải thiện. Hàng công<br /> cổ phiếu niêm yết đã đạt khoảng 195 tỉ USD,<br /> nghệ thông tin tiếp tục đa dạng hóa và giảm giá<br /> chiếm hơn 80% GDP. Động lực chủ yếu và kỳ<br /> nhanh do cạnh tranh và sự phát triển khoa học<br /> vọng vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam<br /> công nghệ.<br /> có thể đạt mốc 100% GDP năm 2020 là nỗ lực<br /> Thị trường xuất khẩu lao động sẽ tiếp tục tăng<br /> đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ở khối doanh<br /> mạnh và là một trọng tâm cải thiện việc làm và an<br /> nghiệp nhà nước và phát hành cổ phiếu lần đầu<br /> sinh xã hội cho các vùng, đối tượng liên quan.<br /> ra công chúng của các doanh nghiệp tư nhân lớn<br /> Thị trường bất động sản sẽ hình thành một chu (dự kiến các doanh nghiệp lớn Mobifone, VNPT,<br /> kỳ đầu tư mới, với những điều chỉnh sâu về định Agribank, VICEM... sẽ IPO và niêm yết trên sàn<br /> hướng, quy mô, tốc độ, cân bằng và hiệu quả hơn, chứng khoán với giá trị lên tới 8 tỉ USD). Ngoài ra,<br /> với tiêu điểm nóng vẫn là phân khúc nhà ở xã hội nhà đầu tư cũng kỳ vọng thị trường chứng khoán<br /> và các căn hộ chung cư, mặt bằng kinh doanh giá Việt Nam sẽ được MSCI nâng hạng, từ thị trường<br /> hợp lý, ở vị trí thuận lợi, đủ cơ sở hạ tầng và dịch vụ cận biên lên thị trường mới nổi. Khi đó, các quỹ<br /> xã hội, được tiêu thụ theo phương thức cho thuê, ETF sẽ dễ dàng tham gia vào thị trường chứng<br /> “thuê-mua” và “mua-cho thuê” và được quản lý bởi khoán Việt Nam. Theo dự đoán của VDSC, các<br /> các công ty ủy thác, khai thác chuyên nghiệp có ETF dựa trên các chỉ số mới như VN Diamond,<br /> trách nhiệm cao. VNFin Select và VNFin Lead hứa hẹn sẽ thu hút<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 146 - tháng 12/2019 13<br /> dòng tiền của khối ngoại. Dù vậy, nút thắt về sở chế tạo theo chiều sâu và tận dụng tối đa các lợi ích,<br /> hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố cơ hội từ hội nhập quốc tế và xu hướng Cách mạng<br /> trở ngại cho việc nâng hạng. Ngoài ra, thị trường công nghiệp 4.0...<br /> chứng khoán năm 2020 có thể đối diện với những<br /> Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số là chủ đề<br /> rủi ro từ xu hướng tăng nhẹ lãi suất trung và dài<br /> trọng tâm, mục tiêu ưu tiên và động lực phát triển<br /> hạn; đồng thời, triển vọng chung còn phụ thuộc<br /> mạnh mẽ hàng đầu của Việt Nam trong nhiều thập<br /> vào kết quả triển khai Luật Chứng khoán sửa<br /> kỷ tới. Theo báo cáo “Nền kinh tế số Đông Nam Á<br /> đổi; trong đó có việc nới room, bổ sung công cụ<br /> 2019” (e-Conomy Southeast Asia 2019) do Google,<br /> chứng khoán phái sinh, tăng cường minh bạch,<br /> Temasek và Bain công bố ngày 3/10/2019 tại Thành<br /> tăng cung cho thị trường trái phiếu, đặc biệt là<br /> phố Hồ Chí Minh, nền kinh tế số Việt Nam năm<br /> khả năng chuyển đổi tiền tệ...<br /> 2019 trị giá 12 tỉ USD (đóng góp 5% GDP quốc<br /> Năm 2020, tái cấu trúc ngân hàng sẽ có bước gia trong năm 2019), cao gấp 4 lần so với giá trị<br /> tiến tích cực (nợ xấu toàn ngành đến tháng 8.2019 của năm 2015 và dự đoán chạm mốc 43 tỉ USD<br /> ở dưới 2%, tính cả tại VAMC là dưới 5%), nhiều vào năm 2025, với các lĩnh vực: Thương mại điện<br /> ngân hàng bước vào chuyển đổi số. Tuy nhiên, tử, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và<br /> dòng vốn cho doanh nghiệp đang bị siết lại từ phía gọi xe công nghệ. Nền kinh tế số Việt Nam, cùng<br /> các tổ chức tín dụng do thách thức đặt ra trong Indonesia, đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng<br /> quản trị theo yêu cầu Basel II ở nhiều ngân hàng và trong khu vực Đông Nam Á, với trung bình 38%/<br /> xử lý một số ngân hàng yếu kém với nợ xấu nhóm năm so với 33% của cả khu vực tính từ năm 2015.<br /> 4-5 còn cao. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường thương mại<br /> điện tử Việt Nam ước đạt 5 tỉ USD trong năm 2019,<br /> Bối cảnh đó tạo áp lực buộc một số doanh<br /> cao gấp 12,5 lần mức 0,4 tỉ USD của năm 2015 và<br /> nghiệp Việt tìm kiếm nguồn huy động vốn khác<br /> sẽ tăng tới 23 tỉ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng<br /> qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, kể cả phát<br /> trưởng xấp xỉ 49%. Bên cạnh đó, các ngành dịch vụ<br /> hành trái phiếu quốc tế (theo Asia Bond Monitor,<br /> du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và gọi<br /> thị trường trái phiếu doanh nghiệp bằng VND của<br /> xe trực tuyến cũng có sự vươn lên mạnh mẽ, đóng<br /> Việt Nam đã đạt 4,3 tỉ USD vào năm 2018, tăng<br /> góp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.<br /> trưởng kép 66%/năm, giai đoạn 2014-2018. Trong<br /> Ở Việt Nam, các công ty hàng đầu nền kinh tế số<br /> đó, 30 doanh nghiệp như Vingroup, Masan, ACB,<br /> đang đi theo hướng ngược lại: Mang đến thật nhiều<br /> CII, BIDV, VPBank, Techcombank, REE, PAN... đã<br /> dịch vụ trên cùng một ứng dụng, dù vẫn có dịch<br /> chiếm 85% giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu<br /> vụ kinh doanh cốt lõi để giữ chân người dùng. Bên<br /> hành. Để phát hành trái phiếu quốc tế, các doanh<br /> cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng lựa chọn hình<br /> nghiệp phải được xếp hạng tín dụng, hiểu biết pháp<br /> thức cộng sinh, bắt tay hợp tác để mở rộng kho sản<br /> lý và trình tự thủ tục để chuẩn bị hồ sơ, đợi phê<br /> phẩm dịch vụ.<br /> duyệt thủ tục, tổ chức quảng bá, xúc tiến đầu tư,<br /> công bố, dựng sổ, định ra thị trường thứ cấp. Trong Năm 2020, có nhiều kỳ vọng mới vào động lực<br /> đó, quảng bá marketing rất quan trọng. tăng trưởng kinh tế tích cực hơn cho nền kinh tế cả<br /> từ việc thông qua các hiệp định thương mại tự do<br /> Về trung và dài hạn, Việt Nam cần nhiều hơn<br /> Việt Nam-EU và hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA);<br /> các đột phá thực chất về nâng cao năng lực nội tại<br /> từ việc EU rút thẻ vàng ngành thủ sản Việt Nam và<br /> của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, gia<br /> từ việc Việt Nam tiếp tục ký tham gia 2/8 công ước<br /> tăng các động lực tăng trưởng mới, đẩy nhanh quá<br /> còn lại của Tổ chức lao động quốc tế.<br /> trình cải cách thể chế và cải thiện môi trường; phát<br /> triển của khu vực tư nhân; phát triển khoa học Xuất khẩu dịch vụ (trước hết trong các dịch vụ<br /> công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất Chính phủ, dịch vụ du lịch, tài chính, vận tải và<br /> lao động; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến kinh doanh doanh công nghệ cao khác, như dịch<br /> <br /> 14 Số 146 - tháng 12/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> vụ viễn thông, máy tính và thông tin, dịch vụ tư vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Phát triển,<br /> vấn, bảo hiểm và hưu trí, dịch vụ sở hữu trí tuệ...) đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao<br /> phải được coi là mục tiêu và động lực mới của năm gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới<br /> 2020, đặc biệt trong bối cảnh thực thi các FTA thế sáng tạo; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát<br /> hệ mới, như CPTPP và cả EVFTA. Điều đó không triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng<br /> chỉ giúp cân bằng cán cân thanh toán thương mại cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời<br /> hàng hóa - dịch vụ chung, mà còn trực tiếp góp sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường<br /> phần phát triển sản xuất công, nông nghiệp, cải quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường,<br /> thiện cơ cấu kinh tế và khai phá các thị trường phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi<br /> tiềm năng trị giá hàng trăm tỷ USD trong và ngoài khí hậu. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp,<br /> nước; giúp người dân bớt tâm lý sính ngoại, cải tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành<br /> thiện chất lượng sống, cải thiện việc làm, thu nhập, chính, cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng xây<br /> tạo sức hút vốn đầu tư và du khách nước ngoài tìm dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả<br /> đến Việt Nam khám phá, trải nghiệm và gửi gắm chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường<br /> niềm tin. kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng<br /> Trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều khó phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin truyền<br /> khăn và bất trắc khó lường, để bảo đảm thành thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng,<br /> công, theo chỉ đạo của Chính phủ, các cấp, các an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và<br /> ngành cần nghiêm túc thực hiện 11 nhiệm vụ, giải hội nhập quốc tế, triển khai và tổ chức thực hiện<br /> pháp trọng tâm mà Quốc hội đề ra cho năm 2020, có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà<br /> với mục tiêu tổng quát là tập trung ổn định kinh tế Việt Nam là thành viên; thực hiện tốt vai trò Chủ<br /> vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 2020,<br /> lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của Chủ tịch Đại hội đồng lần thứ 41 Liên nghị viện<br /> nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn các quốc gia Đông Nam Á, Ủy viên không thường<br /> lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ<br /> thông thoáng, thuận lợi. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền 2020-2021; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn<br /> kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy lãnh thổ, biển, đảo quốc gia và môi trường hòa<br /> nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc bình, ổn định cho phát triển; nâng cao uy tín và vị<br /> gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các thế của quốc gia trên trường quốc tế.<br /> <br /> <br /> <br /> Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020 của Việt Nam được thông qua tại kỳ<br /> họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Việt Nam sẽ phấn đấu đạt 12 chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tổng sản phẩm<br /> trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%; Tổng<br /> kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; Tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%;<br /> Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo<br /> tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỉ lệ thất nghiệp của lao động<br /> trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó<br /> tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%; Số giường bệnh trên một vạn dân<br /> (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt<br /> 90,7%; Tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung<br /> đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; Tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.<br /> <br /> <br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 146 - tháng 12/2019 15<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2