intTypePromotion=1
ADSENSE

Điện Toán ám Mây trên VinaREN

Chia sẻ: Ai Dieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

322
lượt xem
146
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện toán ám mây (Cloud Computing) là một khuynh hướng của công nghệ thông tin gần đây đang được nói đến nhiều trên thế giới. Đặc trưng của điện toán đám mây toán ám mây là khả năng cung cấp dịch vụ thông tin, và các tài nguyên tính toán từ trên mạng (từ đám mây điện toán). Nhờ đó điện toán mang lại những khả năng như tối ưu việc sử dụng tài nguyên tính toán, rút ngắn thời gian triển khai các dự án kinh nghiên cứu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện Toán ám Mây trên VinaREN

  1. i n Toán ám Mây trên VinaREN Tóm t t i n toán ám mây (Cloud Computing) là m t khuynh hư ng công ngh thông tin g n ây ang ư c nói n nhi u trên th gi i. c trưng c a i n toán ám mây là kh năng cung c p d ch v thông tin, và các tài nguyên tính toán t trên m ng (t ám mây i n toán). Nh ó i n toán ám mây em l i nh ng kh năng như t i ưu vi c s d ng tài nguyên tính toán, rút ng n th i gian tri n khai các d án nghiên c u, c bi t trong lĩnh v c công ngh thông tin. Bài vi t này xin gi i thi u t ng quan chung v khuynh hư ng i n toán ám mây trên th gi i. Chúng tôi cũng gi i thi u gi i pháp Cloud Computing c a IBM, và th o lu n v nh ng l i ích khi áp d ng i n toán ám mây trên m t h t ng truy n thông có t c cao như m ng VinaREN. Gi i thi u i n toán ám mây i n toán ám mây là m t mô hình tính toán trong ó ngư i dùng có th truy c p và s d ng các ng d ng t b t c âu, thông qua b t kỳ thi t b nào có k t n i vào ám mây i n toán. Giao di n thân thi n c a các chương trình trên ám mây i n toán làm cho h t ng i n toán ám mây tr nên trong su t v i ngư i dùng. Ngư i dùng không bi t, hay không c n bi t ng d ng c a mình ư c ch y t âu. Các ng d ng ư c ch y trong các trung tâm d li u l n, nơi mà các tài nguyên tính toán ư c dùng chung, ư c c p phát m b o ư c s t i ưu trong s d ng tài ng theo yêu c u m t cách linh ho t nguyên. Nh ng y u t chính góp ph n ưa n mô hình i n toán ám mây là s ph bi n c a các thi t b di ng, s phát tri n c a các m ng t c cao, và tính ti n d ng c a các ng d ng Web 2.0.
  2. M c dù i n toán ám mây m i ch ư c nói n trong hơn m t năm tr l i ây, nhưng ây không ph i là m t s phát tri n hoàn toàn m i, mang tính cách m ng. i n toán ám mây là bư c phát tri n ti p theo c a m t quá trình b t u t vài th p niên trư c v i i n toán lư i (Grid Computing). i n toán lư i và i n toán ám mây tuy có liên h v i nhau, nhưng ây là hai mô hình có nh ng khác bi t cơ b n. i m m u ch t trong mô hình i n toán lư i là vi c chuy n m t kh i lư ng tính toán n nơi ang có s n tài nguyên. Thông thư ng m t lư i là m t nhóm các máy tính ư c k t n i v i nhau “phân công” x lý song song m t bài toán c th . khía c nh này có th coi m t lư i là m t máy tính o duy nh t. i n toán ám mây c p n vi c s d ng tài nguyên s n có cung c p d ch v n cho ngư i dùng cu i. Trong m t ám mây, tài nguyên tính toán như máy ch , thi t b m ng, kho lưu tr , hay các ng d ng có th ư c “l y ra” t m t kho tài nguyên trung th c hi n m t d ch v . Gi i pháp i n toán ám mây c a IBM Cloud Labs V i kinh nghi m lâu năm trong lĩnh v c trung tâm i n toán (data center) và i u v công ngh o hóa, công ty IBM có m t v th c bi t mang n nh ng gi i pháp t t nh t cho khách hàng áp d ng mô hình i n toán ám mây. Dư i ây là mô hình t ng quát m t trung tâm d li u i n toán ám mây theo cách ti p c n c a IBM. Trung tâm nghiên c u IBM Cloud Labs c a IBM toàn c u ã hi n th c hóa mô hình này và tri n khai cho nh ng khách hàng i n toán ám mây u tiên c a IBM.
  3. Theo mô hình trên ây, m t trung tâm i n toán ám mây ư c chia thành 3 l p. dư i cùng là l p ph n c ng v t lý bao g m các máy ch , thi t b m ng, thi t b lưu tr ... Thành ph n m u ch t trong mô hình này n m hai l p trên: l p o hóa, và l p qu n tr . Trong l p o hóa, các tài nguyên v t lý ư c tr u tư ng hóa thành các máy ch , kho lưu tr , và m ng o. Tài nguyên tính toán có th ư c t o ra, m r ng, ho c thu h p l i theo nhu c u th c t . V i m t môi trư ng ng như i n toán ám mây, o hóa mang l i nhi u l i ích như kh năng chia x , s d ng t i ưu tài nguyên, kh năng cô l p tài nguyên (giup cho ng d ng c a m t ngư i dùng không nh hư ng n ngư i khác trong m t môi trư ng chia x ). vi c s d ng tài nguyên o có th mang l i hi u qu cao nh t, trung tâm i n toán ám mây c n n m t l p qu n tr óng vai trò như m t trung tâm i u khi n qu n l ý vi c s dung tài nguyên trong toàn b h th ng. Môt l p qu n tr c n có các thành ph n cơ b n sau: -T ng hóa: Cho phép t ng hóa vi c c p phát, cài t, thu h i tài nguyên theo yêu c u. H th ng cũng cho phép t trư c tài nguyên s s d ng trong tương lai. - C ng thông tin ngư i dùng: C ng thông tin này cho phép ngư i dùng có th t yêu c u tài nguyên. Ngư i dùng cũng có th qu n lý các tài nguyên c a mình như: thêm, b t máy ch ; gia h n s d ng tài nguyên,... s d ng tài nguyên: Các thông tin theo dõi này s giúp ngư i - Theo dõi m c qu n tr có th nhanh chóng ưa ra các i u ch nh c n thi t h th ng áp ng
  4. ư c các yêu c u tính toán. Thông tin theo dõi này cũng giúp cho vi c lên k ho ch tăng thêm tài nguyên m t cách h p lý. xu t s d ng i n toán ám mây trên m ng VinaREN i tư ng s d ng c a VinaREN là các trung tâm nghiên c u và ào t o l n trong c nư c. Các d án nghiên c u thư ng òi h i không ch các k t n i t c cao, mà còn c n u t ư và có m t h t ng tính toán nhanh chóng tri n khai các ng d ng. Chi phí v n hành các h th ng tính toán riêng l s t n kém và không hi u qu , nh t là khi d án nghiên c u ch t n t i trong m t th i gian ng n, hay ch mang tính ch t th nghi m. Hơn n a, vi c cài t m t h th ng m i thư ng òi h i nhi u th i gian. Trong m t môi trư ng như v y, mô hình i n toán ám mây v i kh năng cũng c p tài nguyên o theo yêu c u s mang l i hi u qu cao. M i d án nghiên c u khi c n tài nguyên máy ch ch c n truy c p vào ám mây và yêu c u các máy ch . Khi d án k t thúc, tài nguyên ư c tr l i cho ám mây dùng cho các d án khác. V i c thù c a i n toán ám mây là vi c các tài nguyên tính toán thư ng t xa, k t n it c cao là m t trong nh ng y u t quy t nh n hi u qu c a i n toán ám mây. Chính vì v y, m ng VinaREN v i ưu i m n i b t c a m t m ng k t n i t c c cao là m t h t ng truy n thông lý tư ng cho phép tri n khai i n toán ám mây. Công ty IBM ã có kinh nghi m tri n khai gi i pháp i n toán ám mây cho m t s khách hàng là các t ch c nghiên c u, phát tri n. M t ví d là d án ph i h p gi a IBM và Google t o nên m t trung tâm i n toán ám mây ph c v cho vi c nghiên c u mô hình toán song song MapReduce t i m t s trư ng i h c l n c a M . IBM cũng xây d ng m t trung tâm i n toán ám mây t i công viên ph n m m t nh Wuxi, Trung Qu c, nh m cung c p h t ng tính toán cho các công ty phát tri n ph n m m ó. T i Vi t Nam, IBM ã h p tác v i B Khoa h c và Công ngh tri n khai th nghi m c ng thông tin i m i sáng t o Vietnam Innovation Portal (VIP). C ng thông tin này ã ư c ch y th nghi m trong m t năm t i Trung tâm i n toán ám mây c a IBM t i Ireland. Ngoài ra, IBM Vi t Nam cũng ang b t u tri n khai Trung tâm i n toán theo mô hình ám mây t i Công ty c ph n truy n thông VNTT t i Bình Dương. Trung tâm này s cũng c p các d ch v công ngh thông tin trên ám mây cho các công ty trong các khu công nghi p Bình Dương. Các d ch v d a trên i n toán ám mây có th tri n khai trên VinaREN, theo chúng tôi, có th là: - D ch v h t ng tính toán: Cung c p tài nguyên máy ch theo yêu c u t ám mây ph c v cho các d án nghiên c u. - Tri n khai các d ch v n i dung s cài t trên ám mây. ây s là cơ s m r ng các d ch v c a VinaREN bên c nh d ch v chính là cung c p k t n i t c cao.
  5. K t lu n Bài vi t này ã trình bày m t cách t ng quát mô hình i n toán ám mây, m t khuynh hư ng công ngh ang phát tri n, dư i góc nhìn c a công ty IBM. Công ty IBM v i kinh nghi m c a mình trong lĩnh v c xây d ng trung tâm d li u có kh năng cung nh ng c p gi i hi u qu theo mô hình i n toán ám mây. Chúng tôi cũng ã phân tích nh ng y u t cho th y vi c tri n khai i n toán ám mây trên m ng VinaREN có th mang l i nhi u l i ích cho các thành viên c a VinaREN, là các trung tâm nghiên c u ào t o trên c nư c. *** Tác gi : Ph m Kim Long Ki n trúc sư ph n m m IBM Cloud Labs, Vietnam Email: longpk@vn.ibm.com Phone: 0973 025 237 Bài vi t s d ng tư li u t White Paper c a công ty IBM: Seeding the Clouds: Key Infrastructure Elements for Cloud Computing, February 2009.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2