intTypePromotion=3

Điện Tử - Điện Dân Dụng - Điện Công Nghiệp part 19

Chia sẻ: Fwefwengkwengukw23432645 Fmwerigvmerilb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
141
lượt xem
57
download

Điện Tử - Điện Dân Dụng - Điện Công Nghiệp part 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phích cắm ở Nhật Bản rất giống NEMA 1-15. Tuy vậy, hệ thống tiêu chuẩn ở Nhật có yêu cầu khắt khe hơn về kích thước, các ký hiệu và mọi phích cắm phải được kiểm tra bởi Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (MITI). Nối điện của Nhật đối xứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện Tử - Điện Dân Dụng - Điện Công Nghiệp part 19

  1. * Tilll! ligan m{lch t{li d itm N 1, t {li than" coi lit:;' tip, d l clu;m dong khOi d~ng clIO b ao v¢ quti dong cdt n "anh 4 Rl» ( hlnh 8-9) - Di~n k Mng dubng day t ra X uD bang dAy AC-70 co x.,= O,46OJkm. = x.,l = 0,46.5 = 2,3 ! l X DD '" + Di~n khAng cua may ~ b itn ap XRA : 1RI~ 2 U N %·U 1 Rk S = X BA ,'m 2RI~> = 1 0,5.35'.1000 = 5 1450 ~ 100.2500 ' 2RI~> ~ - DOng di¢n ngan ~ch t€li 5 eG diem N, bang (hinh 8-11) : 3RI> 3RI~ ~ 3 RI" ~ = v '3(O,2+2,3+51,45) 4 RI"" ~ = 3 5000 = 375A 4 RI"" ~ v'3.53,95 4 RI» ~ DOng di¢n ngan m€lch ~ 2MC O 'G diem N , bAng (hinh 8-11) : ~ IN2 = I Nl m~ch ~ DOng di¢n ng!n diem N~ : Ml1Ch d iiu khitn bao v¢ qua dOng may bien lip. Hlnl! S·lO. RG : rO' Ie trung gian M e : cuQn cAt CUll mi!.y elil RI : Tale qui!. dbng di¢n t u c 6 d~ tinh thffi gian dQc l~p RH : fO' Ie khi. ! (HT Hi",. 8·11. SO' dlSlhay Ihe t~ bien ap de linh ngin m~h. 181
  2. = 8 0nA U" I 3 5000 = = '. .J3(x", + xuo ) .J3(O, 2 + 2 ,3) T inh 0 00 v f q ua taf dt;'it d p illa h{1 tip 3 Rl> >I< T hee c()ng thtrc 8 -2 Ikdo3Rb == K.([~)pI + (lmm - Idm)J K&I ::: 1,3 2 500 ~). = I 'm" =.J3 = 3 6I3A 3 .0,4 Imm : dong di~n rna mc1y dt')ng co 16n nha't 900kW. I.!m : dbng di¢n dinh mUe ella dt')ng cO 900kW 900 = = I 714A r.: I, m , ,3.0,38.0,85.0,93 Imm::: K.nm.I dm = 5.1 714 = 8 570A - Do do d bng d i¢n khrn dt')ng 3RI> bang: , I"" = 1,3 [3 613 + 8 570 - I 714J = 13 610A - V6i dong d iM mUe e lla m ay bien a p 3 613A, ChQD m ay bien d ong h .... a l 2BI = 4 000/5 A - Dong di¢n khCri d¢ng cu.a baD v¢ qua tai 3RI> : I ::: Iw..lRl> ::: 1 3610 ::: 17A , 8 00 n 1:dT3RI> Trong d o ", I t.. ti,56 bic!n dOi eua may bic!n d ong: Is 4 000 = -=--=800 OJ I, 5 - Thm gian lam vi~c coa 00.0 v¢ qua tell 3RI> : = 2s t tr.3Rb - Kiem tra dQ nhl.lY ella baD v¢ qua tai 3RI> : T hee c 6ng th(rc 8 -4, dt') nh",y b ang: IN 375.35 K n = - ' - = 1 3610.0,4 = 2,41 I kdlRb D ¢ nh....y Kn ~ 1,5 + 2. dl.lt yeu d.u. 182
  3. * Till" 000 v¢ qua dong cdt nlian" 4Rl» T hea c 6ng thUt 8-1 ta c6: odAy tfnh IN k h6 kMn, thutmg l~y Ibl04 R1» b~g dbng khlri d~ng Clla b8.o v¢ ngOOi max a cAt n hanh d1)t b lip t6 mat c 6 dbng di¢n ~nh mUt iCm nha.'t. vi dl1 dB. c ha, d~ng r o c 6 c6ng sua.'t 100 nhat 9 00kW n6i v6'i thanh g6p hl,l ap, dbng di~n c4nh mUt cua dl?ng c o la 1714A; chQn a p t 6 m at c 6 dbng d!nh muc 2000A, nha c h€ ~a dA d ti d~t truUc dong di¢n khlri d¢ng Clla b aa vI; cAt nhanh IkdAT = 1O.~mAT = 10.2000 =2 0000 A V~y d ong di¢n khlri d¢ng c ua 4 RI» : =IkdAT =2 0 0 00 A I kd04KI» Dt'! d am b aa d nh chQn lQc c ua b aa v¢ kh6ng t ic dl?ng n Mm, khi x ay r a ngao ml,lch tl,li di~m Nt> n~n b aa v¢ 4 Rl» lam vi¢c c 6 t hm g ian: =0,3 s t ""4RI» cat nhanh 4Rl» vv. dl! t nl c ha cac b aa v¢ cat nhanh d~t {j cac s ao v¢ lAm nhi¢m ap t6 m
  4. - Ki~m tra dQ nh~y c ua M o v~ K" : T heo cOng thm: 8 -10 : =~= 375 = 2 4 2 Kn ItdJRJ 155 ' ~t y~u c~u. D ¢ nhl).Y Tin" 0 00 v~ qua dong edt nhanh 2Rl> > >I< - Theo r ong thll'c 8-5. d ong di~n khOi dQng c ua 2RI» : Itd2RT »=K...· INngooimax= 1 .3.375=487,5 A IN ngo~i max Ill. d ong di~n n gan m~ch n goai cl!C ~i la'y a d iem ngAIl m
  5. v~ tr~m vi~ bi€n lip co hai may bien lip lam 8.3.2. T lnh b80 cho song song 48> 7MC 8MC 'Me II -':'---
  6. c ua mQt m ay b itn a p Lhi t ruac khi d 6ng m Jy ca.t l ien I~c 6 MC Jithl thiti lX:rt: phl,llili ca h ai t hanh g6p, s ao c ho t 6ng phl,l ta.i bAng cOng sua't Clla mQt k h6ng q uan t rqng b m ay b itn ap. N tu blnh [huCmg m ay b itn a p v~ h anh n on tai, c 6 t M c ho p bep m ay h itn a p v/.ln b anh q ua mi 1 40% cOng sua't
  7. cti~m ; khi mQl chai n6i len, chai c on l~i du tr9ng luqng giU ti€p dh~m b vi lri d6ng ; khi be d
  8. a N€u nguOn di¢n chfnh co di¢n tro l~i, l RU d6ng ti€p di~m l RU ; thai di~m n ay 2 K d6ng, ~n 2K, d6ng, I RT co di¢n. sau I thai. gian I RT dong ti€p diem I RT. I RG c6 di~n, rna I RG ra. 2 eD ma:t di¢n cat cOng cic to 2K ra, ti€p di~m 2~ dong ld6ng IK, xi nghi¢p [fa l~i lam vi¢c a nguon di¢n chinh. Neu muOn ngudn dl,l phOng lam vi¢c n hu nguon di¢n chfnh, chi cAn d~t them a 1 r o Ie thOi gian 2RU. Kh6a m
  9. 1R 1S 1T ' RU R 9' f- It C- o 9(, L-;- C- ~ N 9 w 'in - d ufln c hrnh - C- - o ' "0 '"I I I 0 I,:: II , - P hu ti.il ' co I I I 0 I :: II 2K ,2 2 RLJ 98 R ~ - C- 98 L- o C- .on N9< 90 - d ie d« " C- - p ho" 9 C- L- o ?!': :?R ?T H inh 8 .16. S a d6 n6i dAy ml/oCh dien chlnh c huytn d6i ngu6n di~n I K : cOng tac ta ngu6n di~n chinh ; 2K : cl'lng tac ta ngu6n di¢n dl! phong 8.4.4. T t! d\ing dong ngucln di~n dt! phOng diezen M ¢t 56 x i nghi¢p d o yeu cAli sim xua't kh~ng c ho pbep ma:t di¢n q ua lau. V i dl,l n hll x i nghi¢p blinh k~, n tu m at di¢n qua 3 p Mt, dAy chuy~n DUOng M nh s e bt c My lOan b¢ m e b anh trong 10, g ay thi¢t h~i ve k inh te'. CO m ¢t 56 trllemg h qp d o kh~ng c 6 q u .... t g i6, k hi CO p Mt s inh n hieu c6 t he dAn d en n 610 n uang b anh, g ay hll h~i n ghi¢m t r9ng. X i nghi¢p g .... c h d ung 10 IUY n en, nt'!u ma:t di~n c ac c on Ian k h6ng c huyen d ¢ng s e bt hOng. X i nghi¢p ruqu. n€u ma:t di¢n q ua l au, c ae m ay r ung ngUng Hun vi¢c, q ua [rlnh len m en kern, iinh huang M n cheft llf9Ilg va s an Iw;mg r uqu. 189
  10. D o nhiing dbi hoi tren, vi¢c tl! dQng h 6a ngu6n di¢n dl! phong di~zen la yeu d u d .n thiet. a) Nhflng yeu cdu k hi th'/C hi~n If! d "ng hoa nguon di~n diezen: di~zen - Khi di¢n hIOi bt mat vm bat k ili do gi, phai khbi dQng ; - Khi c6 di¢n lu6'i t ra l~i phai II! dQng dUng n gay diezen ; - Khi m at dl¢n lum vm thOi. gian dhl, xet tMy v~n h anh n gu6n di¢n di~zen khtlng k inh te, sau k hi n gu6n di¢n di~zen giai quyet xong mQt nhi¢m VJ..l n ao d6, tl! d(mg nglIng diezen. va may phd! di~n cdn phdi tudn thea cac v i ddm bao an todn cho d ieun b) yeu cd'u sau : - Diezen chi khbi dQng 1 Ian den 2 hin c ho m 6i 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản