intTypePromotion=1

Điều khiển cấu trúc vật liệu mao quản trung bình SBA-15 tổng hợp từ thủy tinh lỏng Việt Nam và Axit sunfuric

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
6
download

Điều khiển cấu trúc vật liệu mao quản trung bình SBA-15 tổng hợp từ thủy tinh lỏng Việt Nam và Axit sunfuric

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp (nhiệt độ, tỷ lệ Si/HĐBM) và các loại chất tạo cấu trúc có độ dài mạch polime khác nhau (Brij56, P123) lên cấu trúc SBA-15 và qua đó có thể nhận dạng được qui luật điều khiển cấu trúc vật liệu mao quản trung bình SBA-15.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển cấu trúc vật liệu mao quản trung bình SBA-15 tổng hợp từ thủy tinh lỏng Việt Nam và Axit sunfuric

T¹p chÝ Hãa häc, T. 45 (6A), Tr. 65 - 70, 2007<br /> <br /> <br /> <br /> ®iÒu khiÓn cÊu tróc vËt liÖu mao qu¶n trung b×nh<br /> SBA-15 tæng hîp tõ thuû tinh láng viÖt nam vµ<br /> axit sunfuric<br /> §Õn Tßa so¹n 15-11-2007<br /> NguyÔn §×nh TuyÕn<br /> ViÖn Hãa häc, ViÖn Khoa häc v% C«ng nghÖ ViÖt Nam<br /> <br /> <br /> Summary<br /> Mesoporous SBA-15 materials overcome the limitations of both zeolites and molecular sieves<br /> as MS41. Althogh extensive research efforts have been undertaken to explore the application of<br /> mesopourous SBA-15 [1 - 3] the synthetic produres are not as commercially viable as they might<br /> be due to the use of high cost silicon (TEOS) as silica sources and of hydrochloric acid (HCl)<br /> which is not compatible to the stainlesss steel used in industrial reactors. These high ordered<br /> mesopourous materials prepared by using solium silicate and sulfuric acid (H2SO4) and also their<br /> structures systematically controlled by varying the synthesis Si/surfactant ratio and temparature<br /> could be a great potential background for application of mesopourous SBA-15 materials.<br /> <br /> <br /> I - Më ®Çu gi¶m gi¸ thGnh vËt liÖu, h¹n chÕ « nhiÔm m«i<br /> tr êng trong chÕ t¹o vËt liÖu lG rÊt cÇn thiÕt<br /> VËt liÖu mao qu¶n trung b×nh SBA-15 còng nh»m t¨ng c êng kh¶ n¨ng øng dông thùc tiÔn<br /> nh MS41 víi kÝch th íc mao qu¶n ®ång nhÊt {1, 2].<br /> d¹ng hexagonal thay ®æi trong kho¶ng 3,5 – 10 Mçi mét qu¸ tr×nh xóc t¸c vG hÊp phô tïy<br /> nm, bÒ mÆt riªng thay ®æi tõ 500-1000m2/g ®8 theo b¶n chÊt hãa häc, kÝch th íc cña c¸c ph©n<br /> kh¾c phôc ® îc h¹n chÕ vÒ kÝch th íc mao qu¶n tö tham gia qu¸ tr×nh, ®iÒu kiÖn ph¶n øng cÇn sö<br /> cña c¸c zeolit trong c¸c ph¶n øng víi c¸c ph©n dông c¸c lo¹i vËt liÖu SBA-15 phï hîp vÒ ® êng<br /> tö lín. Tuy nhiªn vËt liÖu mao qu¶n trung b×nh kÝnh mao qu¶n, hÖ thèng lç xèp, bÒ mÆt riªng,<br /> MS41 cã thGnh t ßng v« ®Þnh h×nh cã ®é dGy ®é bÒn thñy nhiÖt, ®é dGy thGnh t êng mao qu¶n<br /> nhá (~ 2 nm) {1, 2], ®é bÒn thñy nhiÖt thÊp nªn vG tÝnh chÊt bÒ mÆt cña vËt liÖu mesopor. V× vËy<br /> viÖc sö dông còng rÊt h¹n chÕ ®èi víi c¸c ph¶n viÖc nghiªn cøu hÖ thèng c¸c yÕu tè ¶nh h ëng<br /> øng yªu cÇu cã ®é axit cao trong ®iÒu kiÖn kh¾c vG quy luËt ®iÒu khiÓn thay ®æi cÊu tróc SBA-15<br /> nghiÖt. MÆt kh¸c hä vËt liÖu MS41 th êng ® îc rÊt quan träng nh»m chÕ t¹o ra c¸c lo¹i vËt liÖu<br /> tæng hîp víi sö dông chÊt ®Þnh h íng cÊu tróc mao qu¶n trung b×nh cã thGnh t êng dGy, ®é bÒn<br /> ionic (nh CTABr) ®¾t tiÒn vG ®éc h¹i. V× vËy thuû nhiÖt cao ®¸p øng c¸c yªu cÇu kh¸c nhau<br /> viÖc nghiªn cøu tæng hîp SBA-15 tõ nguån silic cña c¸c qu¸ tr×nh hÊp phô vG c¸c ph¶n øng xóc<br /> rÎ tiÒn lG thuû tinh láng thay thÕ nguån silic t¸c cô thÓ [2,3]<br /> ankoxit TEOS (tetraethyl orthosilicate), chÊt<br /> Trong c«ng tr×nh nGy chóng t«i tr×nh bGy c¸c<br /> ®Þnh h íng cÊu tróc kh«ng ionic lG c¸c<br /> kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ sù ¶nh h ëng cña c¸c<br /> triblockcopolyme Ýt ®éc h¹i (Brij56, P123, P104,<br /> ®iÒu kiÖn tæng hîp (nhiÖt ®é, tû lÖ Si/H§BM) vG<br /> P127), còng nh sö dông axit sunfuric Ýt ¨n<br /> c¸c lo¹i chÊt t¹o cÊu tróc cã ®é dGi m¹ch polime<br /> mßn thiÕt bÞ thay cho axit clohydric, nh»m lGm<br /> 65<br /> kh¸c nhau (Brij56, P123) lªn cÊu tróc SBA-15 tæng hîp, thßi gian kÕt tinh, chÊt ho¹t ®éng bÒ<br /> vG qua ®ã cã thÓ nhËn d¹ng ® îc qui luËt ®iÒu mÆt víi ®é dGi m¹ch kh¸c nhau ...[2 - 4, 8]. C¸c<br /> khiÓn cÊu tróc vËt liÖu mao qu¶n trung b×nh yÕu tè ®ã ¶nh h ëng lªn cÊu tróc vËt liÖu nh<br /> SBA-15. h×nh d¹ng, møc ®é trËt tù cña hÖ thèng mao<br /> qu¶n, bÒ mÆt riªng, kÝch th íc mao qu¶n, ®é<br /> II - Thùc nghiÖm dGy thGnh t êng mao qu¶n v« ®Þnh h×nh còng<br /> nh gi¸ thGnh cuèi cïng cña SBA-15. Trong<br /> 1. Tæng hîp vËt liÖu SBA-15 c«ng tr×nh nGy chóng t«i ®8 kh¶o s¸t hai yÕu tè<br /> Hãa chÊt sö dông: Thuû tinh láng ViÖt Nam ¶nh h ëng chÝnh ®ã lG: tØ lÖ Si/H§BM, nhiÖt ®é<br /> ( Na2O 10%, SiO229%), dung dÞch H2SO4 98% kÕt tinh. ThGnh phÇn hçn hîp ®Çu, ®iÒu kiÖn<br /> (Trung Quèc). C¸c chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt (chÊt tæng hîp vG c¸c ®Æc tr ng cÊu tróc cña c¸c mÉu<br /> ®Þnh h íng cÊu tróc) sö dông lG triblock SBA-15 tæng hîp tõ thuû tinh láng vG axit<br /> copolyme BRij56 (C10H33(OCH2CH2)10OH) sunfuaric ® îc ® a ra ë b¶ng 1. H×nh 1 lG ¶nh<br /> (BASF), Pluronic P123 (OH(CH2CH2O)20- TEM cña mÉu SBA-15 vG h×nh 2 lG ® êng cong<br /> (Ch2CH(CH3)O)70(CH2CH2O)20H) (BASF). Qui hÊp phô–nh¶ hÊp phô nit¬, ® êng cong ph©n bè<br /> tr×nh tæng hîp nh sau: ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt ® êng kÝnh mao qu¶n cña vËt liÖu. § êng cong<br /> (HDBM) ® îc hßa trén víi n íc cÊt vG dung ®¼ng nhiÖt hÊp phô/nh¶ hÊp phô nit¬ BET biÓu<br /> dÞch axit H2SO4 98% t¹i nhiÖt ®é phßng. L îng thÞ trªn h×nh 2 cã d¹ng ® êng trÔ thuéc lo¹i IV<br /> thuû tinh láng theo tû lÖ mol kh¸c nhau Si : (theo ph©n lo¹i IUPAC) ®Æc tr ng cña vËt liÖu<br /> HDBM t ¬ng øng 1:10, 1: 60 vG 1: 120 ® îc mao quan trung b×nh cã d¹ng h×nh trô hë hai<br /> ® a vGo hçn hîp trªn sau khi khuÊy trén m¹nh ®Çu. § êng cong ph©n bè kÝch th íc mao qu¶n<br /> ®Õn khi ®¹t ®ång thÓ vG tiÕp tôc khuÊy hçn hîp tån t¹i mét pic rÊt hÑp chøng tá sù ®ång nhÊt<br /> d¹ng huyÒn phï ®8 h×nh thGnh trong 5 giê. Hçn cao cña kÝch th íc lç cña vËt liÖu mesopore.<br /> hîp tiÕp tôc ® îc ® a vGo autoclav vG ®un nãng C¸c ¶nh TEM cña c¸c mÉu vËt liÖu SBA-15<br /> ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau ( 80, 100, 120oC) trong (h×nh 1) víi hai mÆt c¾t vu«ng gãc (ngang) vG<br /> thêi gian 24 giê. Sau ®ã hçn hîp ® îc läc lÊy song song (däc) bÒ mÆt vËt liÖu tæng hîp tõ<br /> pha r¾n bét tr¾ng mÞn, röa s¹ch b»ng n íc cÊt thuû tinh láng ViÖt Nam vG mÉu tæng hîp tõ<br /> nhiÒu lÇn, sÊy kh« ë 100oC trong 4 giê, nung ë TEOS cho thÊy c¸c mÉu vËt liÖu nGy cã ®é trËt<br /> 550oC trong 5 giê trong kh«ng khÝ, khö hoGn tù rÊt cao vG cÊu tróc hexagonal râ rÖt. C¸c gi¸<br /> toGn c¸c chÊt HDBM trong m¹ng vËt liÖu SBA- trÞ bÒ mÆt riªng vËt liÖu, ® êng kÝnh trung b×nh<br /> 15. mao qu¶n, ®é dGy thGnh t êng mao qu¶n ® îc<br /> 2. §Æc tr ng vËt liÖu tÝnh to¸n tõ ® êng cong BET vG ¶nh TEM theo<br /> ph ¬ng ph¸p tr×nh bGy ë [1, 5 - 7]. C¸c kÕt qu¶<br /> C¸c mÉu vËt liÖu ® îc ®em ®Æc tr ng b»ng tÝnh to¸n cuèi cïng ® îc ® a ra ë b¶ng 1.<br /> c¸c ph ¬ng ph¸p phæ nhiÔu x¹ R¬nghen (HUT-<br /> PC Brucker D8), ph ¬ng ph¸p ®¼ng nhiÖt hÊp 2. ¶nh h ëng cña nhiÖt ®é ®Õn ® êng kÝnh<br /> phô-khö hÊp phô nit¬ BET (ASAP 2010- mao qu¶n, bÒ d y t êng mao qu¶n v bÒ<br /> Micrometics USA, Omnisorp-100), hiÓn vi ®iÖn mÆt riªng vËt liÖu SBA-15<br /> tö truyÒn qua TEM (Jeol 200 CX). t¹i Tr êng<br /> Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ë b¶ng 1, ®èi víi c¸c mÉu<br /> §HBK HG néi ViÖt Nam vG Tr êng §H Laval<br /> Quebec Canada. vËt liÖu SBA-15 (H1), SBA-15 (H2), SBA-15 H3)<br /> (sö dông chÊt t¹o cÊu tróc Brij56, tØ lÖ Si/HDBM<br /> = 10 ) kÕt tinh t¹i c¸c nhiÖt ®é 80oC, 90oC vG<br /> III - KÕt qu¶ v th¶o luËn<br /> 100oC, cã thÓ nhËn thÊy ® îc râ qui luËt thay<br /> ®æi cÊu tróc vËt liÖu phô thuéc nhiÖt ®é tæng hîp<br /> 1. Tæng hîp v ®Æc tr ng vËt liÖu SBA-15<br /> (thÓ hiÖn ë ®å thÞ h×nh 3). Theo ®å thÞ h×nh 3 ta<br /> Qu¸ tr×nh h×nh thGnh vËt liÖu SBA-15 phô thÊy khi nhiÖt ®é kÕt tinh t¨ng th× ® êng kÝnh<br /> thuéc vGo rÊt nhiÒu yÕu tè nh : nguån Silic mao qu¶n, ®é ®Gy thGnh mao qu¶n, diÖn tÝch bÒ<br /> (alkoxit TEOS, thñy tinh láng), ®é pH, nhiÖt ®é mÆt riªng cña vËt liÖu còng t¨ng theo. §iÒu ®ã<br /> <br /> 66<br /> cã liªn quan tíi viÖc t¨ng nhiÖt ®é lGm t¨ng tèc copolime cã ®é dGi m¹ch ph©n tö kh¸c nhau<br /> ®é ph¶n øng ng ng tô silica trong hçn hîp gen trong dung dÞch [2, 7, 8].<br /> d íi t¸c dông cña c¸c chÊt ®Þnh h íng cÊu tróc<br /> <br /> B¶ng 1: ThGnh phÇn hçn hîp ban ®Çu, ®iÒu kiÖn tæng hîp, vG c¸c ®Æc tr ng cÊu tróc c¸c mÉu vËt<br /> liÖu SBA-15 tæng hîp tõ thuû tinh láng vG axit sunfuaric<br /> NhiÖt DiÖn tÝch bÒ § êng §é dGy<br /> ChÊt TØ lÖ mol ®é kÕt mÆt riªng, kÝnh mao t êng,<br /> ST Ký hiÖu mÉu H§BM Si/chÊtH§BM tinh, Sp qu¶n,dp ap<br /> o<br /> T C (m2/g) (nm) (nm)<br /> 1 SBA-15 (H1) Brij56 10 80 695 3,4 6,3<br /> <br /> 2 SBA-15 (H2 ) Brij56 10 90 735 4,0 6,6<br /> <br /> 3 SBA-15 (H3) Brij56 10 100 790 4,5 7,0<br /> <br /> 4 SBA-15 (H4) Brij56 60 80 594 2,8 5,4<br /> <br /> 5 SBA-15 (H5) Brij56 120 80 520 2,5 3,6<br /> <br /> 6 SBA-15 (H6) P123 10 80 584 5,3 5,4<br /> <br /> 7 SBA-15 (H7) P123 60 80 558 4,3 5,1<br /> <br /> 8 SBA-15 (H8) P123 120 80 510 3,6 6,4<br /> <br /> 9 SBA-15 (H9) P123 60 100 650 5,8 6,5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 1: ¶nh TEM cña mÉu vËt liÖu SBA-15 tæng hîp tõ thuû tinh láng ViÖt Nam<br /> Qui luËt ®ã còng ®óng víi c¸c mÉu SBA-15 sö dông chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt cã ®é dGi m¹ch<br /> ph©n tö lín P123 (c¸c mÉu SBA-15 (H7) vG SBA-15 (H9) (b¶ng 1).<br /> 3. ¶nh h ëng cña tû lÖ Si/H§BM ®Õn ® êng kÝnh mao qu¶n, ®é d y th nh mao qu¶n v diÖn<br /> tÝch bÒ mÆt vËt liÖu SBA-15<br /> Tõ sè liÖu ®èi víi c¸c mÉu ë b¶ng 1, qui luËt thay ®æi diÖn tÝch bÒ mÆt riªng, ® êng kÝnh<br /> 67<br /> mao qu¶n, ®é dGy thGnh mao qu¶n khi thay ®æi tØ lÖ Si/hdbm tõ 10 ®Õn 120 ® îc biÓu diÔn trªn<br /> h×nh 4, 5. Cã thÓ thÊy râ rGng khi t¨ng tØ lÖ Si/H§BM, cã nghÜa lG gi¶m nång ®é c¸c ph©n tö chÊt<br /> ®Þnh h íng cÊu tróc trong hçn hîp ban ®Çu th× diÖn tÝch bÒ mÆt riªng vG ® êng kÝnh mao qu¶n<br /> gi¶m, ®é dGy thGnh mao qu¶n t¨ng (h×nh 4, 5). Qui luËt ®ã ®óng ®èi víi truêng hîp sö dông c¶ hai<br /> lo¹i chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt BrÞ56 vG P123. Tuy nhiªn khi sö dông chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt kh«ng ion<br /> cã ®é dGi m¹ch ph©n tö cGng lín (P123) sÏ t¹o nªn c¸c h¹t mixen cã ® êng kÝnh réng h¬n trong hçn<br /> hîp dung dÞch gen [2, 5, 6, 8] vG v× vËy ® êng kÝnh mao qu¶n dp cña vËt liÖu sau ph¶n øng ng ng tô<br /> sÏ lín h¬n dp (P123) > dp (Brij56) ®iÒu ®ã dÉn tíi ®é dGy cña thGnh mao qu¶n ap sÏ nhá ®i<br /> ap(P123)< ap(Brij56) ®ång thêi diÖn tÝch bÒ mÆt riªng nhá ®i t ¬ng øng Sp(P123)< Sp(Brij56).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 2: § êng ®¼ng nhiÖt BET vG ph©n bè ® êng kÝnh mao qu¶n cña mÉu SBA-15 tæng hîp tõ<br /> thuû tinh láng vG axit sunfuric<br /> <br /> <br /> <br /> §é dGy thGnh mao qu¶n<br /> DiÖn tÝch bÒ mÆt riªng, m /g<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7.0<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6.8 800<br /> 6.6<br /> 6.4<br /> Kich th íc, nm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 780<br /> 6.2<br /> 6.0<br /> 5.8<br /> 760<br /> 5.6<br /> 5.4<br /> 5.2<br /> 740<br /> 5.0<br /> 4.8<br /> 4.6<br /> § êng kÝnh mao qu¶n 720<br /> 4.4<br /> 4.2<br /> 4.0 700<br /> 3.8<br /> 3.6<br /> 3.4 680<br /> 80 85 90 95 100<br /> 80 85 90 95 100 o<br /> o<br /> NhiÖt ®é, C N hiÖt ®é, C<br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 3: ¶nh h ëng cña nhiÖt ®é kÕt tinh lªn ® êng kÝnh mao qu¶n, ®é dGy thGnh t êng mao qu¶n<br /> vG bÒ mÆt riªng SBA-15 (Si/(Brij 56) = 10)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 68<br /> §é dGy thGnh mao qu¶n, nm<br /> § êng kÝnh mao qu¶n,nm<br /> <br /> 8,0<br /> 5,6<br /> 7,8<br /> 5,4<br /> 5,2<br /> 5,0<br /> 7,6<br /> 7,4<br /> Bij56<br /> 4,8 7,2<br /> 4,6 7,0<br /> 4,4<br /> P123 6,8<br /> 4,2<br /> 4,0<br /> 6,6<br /> 6,4 P123<br /> 3,8<br /> 6,2<br /> 3,6<br /> 6,0<br /> 3,4<br /> 5,8<br /> 3,2<br /> 3,0 Bij56 5,6<br /> <br /> 2,8 5,4<br /> <br /> 2,6 5,2<br /> 0 20 40 60 80 100 120<br /> 2,4<br /> 0 20 40 60 80 100 120<br /> <br /> TØ lÖ Si/HDBM TØ lÖ Si/HDBM<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 4: ¶nh h ëng tØ lÖ Si/HDBM lªn ® êng kÝnh mao qu¶n, ®é dGy thGnh t êng mao qu¶n<br /> (Si/HDBM = 0 - 120, nhiÖt ®é 80oC)<br /> Tõ nh÷ng kÕt qu¶ trªn chóng ta cã thÓ nhËn d¹ng ® îc qui luËt thay ®æi cÊu tróc cña vËt liÖu<br /> SBA-15 khi thay ®æi ®iÒu kiÖn tæng hîp nh nhiÖt ®é kÕt tinh vG tØ lÖ Si/H§BM còng nh ®é lín<br /> cña m¹ch ph©n tö chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt ®Þnh h íng cÊu tróc.ViÖc gi¶m ® îc tØ lÖ Si/HDBM mG vÉn<br /> ®¶m b¶o cÊu tróc còng liªn quan tíi gi¸ thGnh vËt liÖu SBA-15, bëi v× gi¸ thGnh cña chÊt ®Þnh h íng<br /> cÊu tróc (HDBM) còng cao h¬n nhiÒu nguån silic thuû tinh láng. Trªn c¬ së qui luËt ®iÒu khiÓn cÊu<br /> tróc SAB-15 sö dông nguån thuû tinh láng rÎ tiÒn, axit sunfuric Ýt ¨n mßn vG ®éc h¹i, ta cã thÓ tæng<br /> hîp ® îc vËt liÖu SBA-15 ®¸p øng ® îc c¸c yªu cÇu kh¸c nhau trong tõng ®iÒu kiÖn øng dông.<br /> DiÖn tÝch bÒ mÆt riªng, m /g<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 700<br /> <br /> 680<br /> <br /> 660<br /> <br /> 640<br /> <br /> 620<br /> Bij56<br /> 600<br /> <br /> 580<br /> <br /> 560 P123<br /> 540<br /> <br /> 520<br /> <br /> 500<br /> 0 20 40 60 80 100 120<br /> <br /> TØ lÖ Si/HDBM<br /> <br /> <br /> H×nh 5: ¶nh h ëng tØ lÖ Si/HDBM lªn bÒ mÆt riªng SBA-15 (Si/HDBM=10-120, nhiÖt ®é 80oC)<br /> <br /> <br /> IV - KÕt luËn vG nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng c¸c yÕu tè ¶nh<br /> h ëng lªn qu¸ tr×nh tæng hép. §8 kh¶o s¸t c¸c<br /> §8 tæng hîp thGnh c«ng vËt liÖu SBA-15 tõ yÕu tè nhiÖt ®é ph¶n øng, tû lÖ Si/H§BM, chÊt<br /> nguån thuû tinh láng ViÖt Nam vG axit sunfuric t¹o cÊu tróc ¶nh h ëng lªn ® êng kÝnh mao<br /> 69<br /> qu¶n, ®é dGy thGnh mao qu¶n vG bÒ mÆt riªng vG 2. D. Trong On, D. Desplantier-Giscard….<br /> t×m ra quy luËt ®iÒu khiÓn cÊu tróc cña vËt liÖu Apliied catalysis,A: 222, 299 – 357 (2001).<br /> SBA-15. 3. Shuo Wu, Yu Han…. Method, Chem.<br /> ViÖc sö dông thuû tinh láng ViÖt Nam rÎ tiÒn Master, 16, 486 - 492 (2004).<br /> lGm nguån silic thay thÕ nguån ankoxit TEOS,<br /> còng nh sö dông axit sunphuric thay thÕ axit 4. Alberto Anedda, Carlo M.Carbonaro… . J.<br /> clo hydric ®8 gãp phÇn x©y dùng c¬ së khoa häc Phys. Chem., 107, 13661 - 13664 (2003).<br /> cho mét ph ¬ng ph¸p tæng hîp vËt liÖu SBA-15 5. Sharon Ruthstein,Veronica Frydman…. J.<br /> theo ®Þnh h íng ¸p dông c«ng nghÖ vG th ¬ng Phys. Chem. B, 107, 1739 - 1748 (2003).<br /> m¹i ho¸. 6. Hoang Vinh Thang, Quinglin Hoang….<br /> Langmuir, 21, 5094 - 5101 (2005).<br /> T i liÖu tham kh¶o<br /> 7. Akira Taguchi,Ferdi Schuth. Microporous<br /> and Mesoporous Materials, 77, 1 - 45<br /> 1. NguyÔn §×nh TuyÕn, Lª ThÞ HoGi Nam,<br /> (2005).<br /> NguyÔn M¹nh C êng, Bïi TiÕn Dòng, §inh<br /> ThÞ Thu Thuû, “Tæng hîp vG ®iÒu khiÓn cÊu 8. Francois Fajula, Anne Galarneau,P rancesco<br /> tróc vËt liÖu mao qu¶n trung b×nh (M-SBA- Direnzo. Microporous and Mesoporous<br /> 15) tõ thuû tinh láng ViÖt Nam”, TuyÓn tËp Materials 82, 227 - 239 (2005).<br /> b¸o c¸o khoa häc Héi nghÞ ViÖn Hãa häc 9. Xiao Ying Bao, X. S. Zhao…. J. Phys.<br /> 2005. Chem. B, 108, 4684 – 4689 (2004).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 70<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2