intTypePromotion=3

Điều trị nội khoa - NGỘ ĐỘC THỨC ĂN

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
81
lượt xem
15
download

Điều trị nội khoa - NGỘ ĐỘC THỨC ĂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngộ độc cấp : Là một cấp cứu nội khoa thường gặp Nguyên nhân do nhiễm các độc chất : độc tố, hóa chất, thức ăn bị nhiễm độc Do nhầm lẫn (uống nhầm), do thiếu hiểu biết trong khi sử dụng tiếp xúc với hóa chất… Do cố ý tự tử Độc chất : Là những chất với liều lượngû có thể gây tác hại cho cơ thể và có thể dẫn đến tử vong Đường xâm nhập của độc chất: Đường tiêu hóa: ngộ độc thức ăn, uống thuốc tự tử Đường hô hấp (CO,CO 2 , thuốc rầy …)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị nội khoa - NGỘ ĐỘC THỨC ĂN

  1. NGOÄ ÑOÄC THÖÙC AÊN ÑAÏI CÖÔNG : Ngoä ñoäc caáp : Laø moät caáp cöùu noäi khoa thöôøng gaëp Nguyeân nhaân do nhieãm caùc ñoäc chaát : ñoäc toá, hoùa chaát, thöùc aên bò nhieãm ñoäc Do nhaàm laãn (uoáng nhaàm), do thieáu hieåu bieát trong khi söû duïng tieáp xuùc vôùi hoùa chaát… Do coá yù töï töû Ñoäc chaát : Laø nhöõng chaát vôùi lieàu löôïngû coù theå gaây taùc haïi cho cô theå vaø coù theå daãn ñeán töû vong Ñöôøng xaâm nhaäp cuûa ñoäc chaát: Ñöôøng tieâu hoùa: ngoä ñoäc thöùc aên, uoáng thuoác töï töû Ñöôøng hoâ haáp (CO,CO 2 , thuoác raày …) Ñöôøng da (thuoác raày) Ngoä ñoäc thöùc aên: Laø tai naïn xaûy ra sau khi aên phaûi thöùc aên gaây ngoä ñoäc Thöùc aên gaây ngoä ñoäc laø thöùc aên bò nhieãm khuaån hoaëc nhieãm ñoäc toá cuûa vi khuaån, hoaëc do chính thöùc aên coù caùc hoùa chaát coù ñoäc tính. XÖÛ TRÍ CHUNG CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP NGOÄ ÑOÄC CAÁP 387
  2. Xaùc ñònh taùc nhaân gaây ñoäc: Laâm saøng: Caùc trieäu chöùng chung: Ñau buïng caáp Noân oùi Tieâu chaûy Trieäu chöùng ñaëc hieäu: Cöôøng phoù giao caûm trong ngoä ñoäc naám Amanita Hoäi chöùng Muscarinic, Nicotine trong ngoä ñoäc Phospho höõu cô Trieäu chöùng thaàn kinh trong ngoä ñoäc coùc Trieäu chöùng toaøn thaân: Daáu maát nöôùc Trieäu chöùng nhieãm ñoäc : soát, da noåi boâng, xanh taùi … Boái caûnh : Nhieàu ngöôøi cuõng coù beänh caûnh töông töï : cuøng aên moät loaïi thöùc aên, cuøng coù trieäu chöùng laâm saøng gioáng nhau … Caù nhaân coù chuyeän khoâng vui, thö tuyeät maïng … Caän laâm saøng: Xeùt nghieäm tìm ñoäc toá vi khuaån, ñoäc chaát trong caùc maãu vaät: thöùc aên, chaát oùi, dòch daï daøy, maùu , phaân, nöôùc tieåu cuûa beänh nhaân. Loaïi chaát ñoäc ra khoûi cô theå Qua ñöôøng tieâu hoùa: 388
  3. Caùc bieän phaùp gaây noân: Uoáng siroâ Ipeca 30 ml hoaëc boät Ipeca 1 – 2g/ 100ml nöôùc hoaëc nöôùc 50 ml Ngoaùy thaønh hoïng gaây phaûn xaï oùi Chích : Apomorphin 0.06mg/kg TB Löu yù choáng chæ ñònh cuûa bieän phaùp gaây noân: Ngoä ñoäc chaát aên moøn (acid, kieàm) tình traïng lô mô, hoân meâ,co giaät Röûa daï daøy : Chæ ñònh : neáu ñöôïc phaùt hieän trong voøng 12h sau khi ngoä ñoäc Choáng chæ ñònh: ngoä ñoäc chaát aên moøn (acid, kieàm) Kyõ thuaät : + BN tænh : röûa baèng oáng Faucher + BN roái loaïn tri giaùc : ñaët noäi khí quaûn roài ñaët tube Levine Röûa ñeán khi dòch daï daøy trong khoâng coøn muøi cuûa chaát gaây ngoä ñoäc Than hoaït: 20-30g 2 laàn trong ngaøy, giuùp haáp thu ñoäc chaát, giöõ chuùng laïi trong ñöôøng tieâu hoùa vaø seõ thaûi ra ngoaøi theo phaân Taåy xoå: baèng : Daàu Parafin 150 – 200 ml 20 – 30 g MgSO 4 Qua da : Thay quaàn aùo, taém röûa, goäi ñaàu cho beänh nhaân Traùnh chaø xaùt maïnh Qua ñöôøng hoâ haáp : Duøng caùc bieän haùp laøm taêng thoâng khí nhö ñaët noäi khí quaûn, thôû maùy … 389
  4. Ñöôøng nieäu: Neáu ñoäc chaát ñöôïc thaûi qua ñöôøng tieåu  gaây lôïi tieåu baèng truyeàn dòch, thuoác lôïi tieåu. Caùc bieän phaùp khaùc : Loïc ngoaøi thaän Thay maùu Duy trì chöùc naêng sinh toàn Tim maïch – tuaàn hoøan : Ngöng tim : Xoa boùp tim ngoaøi loàng ngöïc Rung thaát : soác ñieän truïy maïch : duøng thuoác vaän maïch : Noradrenaline, Dopamine, Dobutamine … Boài hoaøn nöôùc ñieän giaûi Loaïn nhòp tim: Nhòp chaäm : duøng Lidocain Nhòp nhanh : Duøng Propranolol Hoâ haáp: Suy hoâ haáp , ngöng thôû  duøng caùc bieän phaùp hoã trôï veà hoâ haáp hoaëc thuoác daãn pheá quaûn neáu coù chæ ñònh Thaàn kinh: Co giaät : thuoác choáng co giaät ( Diazapam) Hoân meâ : ñieàu trò theo nguyeân nhaân 390
  5. 4. Thaän – tieát nieäu : Buø nöôùc ñieän giaûi thích hôïp ngaên ngöøa suy thaän tröôùc thaän Neáu suy thaän thöïc theå : thaåm phaân phuùc maïc, thaän nhaân taïo Thuoác khaùng ñoäc toá : Naloxone trong ngoä ñoäc Morphin N. acetylcysteine “ Acetaminophene Physostigmine sulfate “ Anticholinergic Oxygen “ CO Amylnitrite “ cyanide Ethamol “ Ethylene glycol EDTA ( ethylene diamine tetre acetic acid) trong ngoä ñoäc chì, arsenic… BAL ( Dimercaprol) “ kim loaïi naëng Desferoxamine “ saét Pyridoxin “ INH Methylene blue “ Met Hb “ Warfarine Vit K 1 CAÙC LOAÏI NGOÄ ÑOÄC THÖÙC AÊN THÖÔØNG GAËP: NGOÄ ÑOÄC VI KHUAÅN: Taùc nhaân: Vi khuaån: Salmonella, Shigella, Giardia, Campylobacter Do ñoäc toá vi khuaån : Clostridium, Difficile ,Staphylococcus, clostridium, Botulinum, E. coli 2. Trieäu tröùng : Ñau buïng, noân oùi 391
  6. Tieâu chaûy: phaân loûng nöôùc Phaân ñaøm maùu Soát Trieäu chöùng thaàn kinh : Roái loaïn thò giaùc Lieät thaàn kinh vaän nhaõn, suïp mi Yeáu lieät cô Noùi khoù, nuoát khoù Gaëp trong ngoä ñoäc clostridium botulinum 3. Caän laâm saøng: Soi caáy phaân Huyeát thanh tìm ñoäc toá vi khaåun 4. Phoøng ngöøa: Veä sinh thöïc phaåm vaø veä sinh aên uoáng NGOÄ ÑOÄC NAÁM : Naám Amanita Muscaria: Ñoäc toá Muscarine taùc ñoäng chuû yeáu treân heä thaàn kinh phoù giao caûm gaây: Vaõ moà hoâi: Tieát nöôùc maét, nöôùc muõi, nöôùc mieáng Tieâu chaûy Nhòp tim chaäm Ñoàng töû co nhoû Ñieàu trò: Atropine 2. Naám Amanita Phalloides: Trieäu chöùng : ñau buïng, noân oùi, tieâu chaûy traàm troïng, coù theå gaây suy thaän caáp, 392
  7. vieâm gan caáp, ñoâng maùu noäi maïch raûi raùc Ñieàu trò : Loïc ngoaøi thaän Ñieàu chænh caùc bieán tröùng cuûa vieâm gan caáp Truyeàn maùu + duøng heparine NGOÄ ÑOÄC KHOAI MÌ Taùc nhaân: Do chaát Glucoside cyanogenetique coù trong voû khoai mì khi bò thuûy phaân taïo thaønh acide cyanhydric phaù huûy caùc men hoâ haáp, laøm caùc moâ khoâng söû duïng ñöôïc O 2 Trieäu tröùng: Ñau buïng, noân oùi Khoù thôû, xanh tím ñaàu chi Co giaät, hoân meâ Truïy maïch Caän laâm saøng: Maùu ñoû töôi do O 2 khoâng ñöôïc söû duïng Tìm Acide cyanhydric trong chaát noân, dòch daï daøy, nöôùc tieåu Ñieàu trò: Methyleøne blue TMC NGOÄ ÑOÄC DO AÊN COÙC Taùc nhaân : ñoäc chaát Buffotalin trong da, gan vaø tröùng coùc gaây roái loaïn tim maïch vaø thaàn kinh 393
  8. Trieäu chöùng : Ñau buïng, buoàn noân, noân oùi Roái loaïn tim maïch : luùc ñaàu nhòp tim nhanh, huyeát aùp cao, dieãn tieán ñöa ñeán roái loaïn daãn truyeàn , loaïn nhòp tim vaø truïy maïch Roái loaïn thaàn kinh : aûo giaùc, hoang töôûng, öùc cheá hoâ haáp Coù theå suy thaän caáp Ñieàu trò : Trieäu chöùng 394

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản