đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
232
lượt xem
93
download

đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự các bước: -Tiện thô mặt 5. -Tiện thô mặt 9. -Tiện bán tinh mặt 5. -Tiện bán tinh mặt 9. -Tiện tinh mặt 5. -Vát mép. +Chọn dung dịch trơn nguội: Để khan +Chọn đồ gá: Măm cặp ba chấu kết hợp đồ gá tự chế. +Chọn dụng cụ cắt: BK6,BK8. +Chọn dụng cụ kiểm tra :Thước cặp. +Trình tự các bước: + Tiện thô mặt 4. + Tiện bán tinh mặt 4. + Vát mép. +Chọn máy : T616. +Chọn dung dịch trơn nguội: để khan. +Chọn đồ gá: Trục gá bung +Chọn dụng cụ cắt: BK8. +Chọn dụng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 5

 1. CHÖÔNG 5:THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG COÂNG NGHEÄ 5.1 Nguyeân coâng 1: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: -Tieän thoâ maët 5. -Tieän thoâ maët 9. -Tieän baùn tinh maët 5. -Tieän baùn tinh maët 9. -Tieän tinh maët 5. -Vaùt meùp. +Choïn maùy : T616 +Choïn dung dòch trôn nguoäi: Ñeå khan +Choïn ñoà gaù: Maêm caëp ba chaáu keát hôïp ñoà gaù töï cheá.
 2. +Choïn duïng cuï caét: BK6,BK8. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp.
 3. 5.2 Nguyeân coâng 2: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: + Tieän thoâ maët 4. + Tieän baùn tinh maët 4. + Vaùt meùp. +Choïn maùy : T616. +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: Truïc gaù bung +Choïn duïng cuï caét: BK8. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp,duïng cuï kieåm tra chuyeân duøng.
 4. 5.3.Nguyeân coâng 3: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: -Phay thoâ maët 1,12 +Choïn maùy : 6H81 +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: +Choát truï ngaén,phieán tyø +1 choát tyø phuï +Choïn duïng cuï caét: BK8. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp.
 5. 5.4.Nguyeân coâng 4: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: -Phay tinh 1,12 +Choïn maùy : 6H81 +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: +Choát truï ngaén,phieán tyø +1 choát tyø phuï +Choïn duïng cuï caét: BK8. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp.
 6. 5.5.Nguyeân coâng 5: Phay thoâ +Sô ñoà gaù ñaët: + Trình töï caùc böôùc: -Phay thoâ maët 6,8 +Choïn maùy : 6H81 +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: +Choát truï ngaén,phieán tyø
 7. +1 choát tyø phuï +Choïn duïng cuï caét: BK8. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp.
 8. 5.6. Nguyeân coâng 6: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: -Phay tinh 6,8 +Choïn maùy : 6H81 +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: +Choát truï ngaén,phieán tyø +1 choát tyø phuï +Choïn duïng cuï caét: BK8 +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp.
 9. 5.7.Nguyeân coâng 7: +Sô ñoà gaù ñaët: 2 +Trình töï caùc böôùc: - Ñònh vò maët 5 baèng choát truï ngaén ( ñònh vò 2 baäc töï do) keát hôïp vôùi ñònh vò maët 9 ( ñònh vò 3 baäc töï do ) -Choáng xoay baèng khoái V ñònh vò 1 baäc töï do. -Keát hôïp söû duïng moät choát tyø phuï ñeå taêng ñoä cöùng vöõng ,khoâng haïn cheá theâm baäc töï do naøo. -Khoan khoeùt doa loã 2. -Cheá ñoä caét ñöôïc xaùc ñònh ôû muïc xaùc ñònh thoâng soá coâng ngheä. +Choïn maùy : maùy khoan caàn 2M53. +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan.
 10. +Choïn ñoà gaù: choát truï ngaén,phieán tyø,khoái V +Choïn duïng cuï caét: theùp gioù P12 +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp.
 11. 5.8.Nguyeân coâng 8: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: - Ñònh vò maët 5 baèng choát truï ngaén ( ñònh vò 2 baäc töï do) keát hôïp vôùi ñònh vò maët 9 ( ñònh vò 3 baäc töï do ). -Choáng xoay baèng choát traùm ñònh vò 1 baäc töï do. -Keát hôïp söû duïng moät choát tyø phuï ñeå taêng ñoä cöùng vöõng ,khoâng haïn cheá theâm baäc töï do naøo. -khoan phay raõnh 7. -Cheá ñoä caét ñöôïc xaùc ñònh ôû muïc xaùc ñònh thoâng soá coâng ngheä. +Choïn maùy : maùy phay 6H12. +Choïn dung dòch trôn nguoäi: Emunxi. +Choïn ñoà gaù: choát truï ngaén,phieán tyø,choát traùm. +Choïn duïng cuï caét: khoan theùp gioù P12, phay theùp gioù P18. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp.
 12. 5.9.Nguyeân coâng 9: +sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: - Ñònh vò maët 5 baèng voøng chöõ C ( ñònh vò 2 baäc töï do) keát hôïp vôùi ñònh vò maët 4 ( ñònh vò 3 baäc töï do ) -Choáng xoay baèng choát traùm(maët 2) ñònh vò 1 baäc töï do. -Xoïc then 8. -Cheá ñoä caét ñöôïc xaùc ñònh ôû muïc xaùc ñònh thoâng soá coâng ngheä. +Choïn maùy : maùy xoïc 7 430 . +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù:voøng chöõ C,phieán tyø,choát traùm. +Choïn duïng cuï caét: theùp gioù P12. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản