intTypePromotion=1

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
229
lượt xem
83
download

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn mặt trụ ngoài làm chuẩn thô để gia công mặt 1&6 Chọn mặt 1 làm chuẩn tinh để gia công các bề mặt còn lại 4.5 Chọn máy 1. Máy phay ngang 6H82 1.1 Kích cỡ _ Đường kính lỗ trục chính: 29 mm _ Độ côn trục chính: No3 _ Đường kính trục gá dao: 32-50 mm _ Kích thước bàn máy: LxB1 = 1250x320 _ Khối lượng máy: 2700kg 1.2 Thông số kỹ thuật _ Số cấp tốc độ trục chính:18 _ Phạm vi tốc độ trục chính: 30-1500 (vg/ph) _ Công suất động cơ chính: 7 kW _...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 4

  1. Chương 4: Choïn chuaån coâng ngheä Choïn maët truï ngoaøi laøm chuaån thoâ ñeå gia coâng maët 1&6 Choïn maët 1 laøm chuaån tinh ñeå gia coâng caùc beà maët coøn laïi 4.5 Choïn maùy 1. Maùy phay ngang 6H82 1.1 Kích côõ _ Ñöôøng kính loã truïc chính: 29 mm _ Ñoä coân truïc chính: No3 _ Ñöôøng kính truïc gaù dao: 3250 mm _ Kích thöôùc baøn maùy: LxB1 = 1250x320 _ Khoái löôïng maùy: 2700kg 1.2 Thoâng soá kyõ thuaät _ Soá caáp toác ñoä truïc chính:18
  2. _ Phaïm vi toác ñoä truïc chính: 301500 (vg/ph) _ Coâng suaát ñoäng cô chính: 7 kW _ Coâng suaát ñoäng cô chaïy dao: 1,7 kW _ Dòch chuyeån lôùn nhaát baøn maùy: + Doïc: 700 mm + Ngang: 260 mm + Thaúng ñöùng: 320 mm _ Soá caáp böôùc tieán baøn maùy:18 _ Böôùc tieán baøn maùy, (mm/ph): + Doïc : 23,51180 + Ngang: 23,51180 2. Maùy khoan caàn 2H55 2.1 Kích côõ _ Ñoä coân truïc chính: No5 _ Kích thöôùc baøn maùy: LxB1 = 1650x968 2.2 Thoâng soá kyõ thuaät _ Soá caáp toác ñoä truïc chính: 21 _ Phaïm vi toác ñoä truïc chính: 202000 (vg/ph) _ Coâng suaát ñoäng cô chín: 4 kW _ Coâng suaát ñoäng cô naâng caàn: 2,2 kW
  3. _ Dòch chuyeån lôùn nhaát baøn maùy : + Doïc : 700 mm + Ngang : 260 mm + Thaúng ñöùng : 320 mm _ Soá caáp böôùc tieán truïc chính: 12 _ Phaïm vi böôùc tieán, (mm/vg): 0,0562,5 PHAÀN 5: THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG Choïn chuaån coâng ngheä: _ Chuaån thoâ: choïn beà maët truï lôùn ngoaøi (64) laøm chuaån thoâ. _ Chuaån tinh: duøng beà maët 1 hoaëc 6 laøm chuaån tinh thoáng nhaát cho caû quaù trình coâng ngheä 5.1 Nguyeân coâng 1: Phay thoâ maët 1 vaø 6 5.1.1 Sô ñoà gaù ñaët:
  4. 6 z x y 5.1.2. Phöông aùn gia coâng: Phay thoâ maët phaúng 1 vaø 6 ñaït caáp chính xaùc 12, Rz = 50 m. 5.13. Ñònh vò: Ñeå taïo ñöôïc maët ñaàu 1, 6 thì caàn khoáng cheá caùc baäc töï do sau: Caàn: T(Oz), Q(Ox), Q(Oy) Phuï: T(Ox), T(Oy) Duøng khoái V daøi seõ khoáng cheá ñöôïc 4 baäc töï do: T(Ox), T(Oy), Q(Ox), Q(Oy)
  5. Duøng choát tyø khoáng cheá 1 baäc töï do: T(Oz) 5.1.4 Phöông aùn keïp chaët: Duøng khoái V taïo löïc keïp ñeå keïp beà maët truï ngoaøi cuûa chi tieát. 5.1.5 Choïn maùy: Maùy phay ngang 6H82 5.1.6 Choïn duïng cuï caét: (TL[1], baûng 4-84 trang 369) Dao phay ñóa ba maët raêng gaén maûnh theùp gioù P18 + Ñöôøng kính dao phay: D=315 mm + Ñöôøng kính loã cuûa dao phay: d=50 mm + Beà roäng dao phay: B=40 mm + Soá raêng: 26 raêng 5.1.7 Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp 5.1.8 Dung dòch trôn nguoäi: Emunxi ` 5.2 Nguyeân coâng 2: Phay tinh maët 1 vaø 6 Töông töï nhö nguyeân coâng 1 5.3 Nguyeân coâng 3: Khoeùt, doa maët 2 5.3.1 Sô ñoà gaù ñaët :
  6. 1 2 6 z x y
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2