intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án - Điều khiển lập trình bằng PLC cho hệ thống đóng thùng bia tự động

Chia sẻ: Phan Huy Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

2.014
lượt xem
1.048
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành điện tử, tự động hóa - Đồ án tốt nghiệp với đề tài Điều khiển lập trình bằng PLC cho hệ thống đóng thùng bia tự động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án - Điều khiển lập trình bằng PLC cho hệ thống đóng thùng bia tự động

 1. NhiÖm vô ®å ¸n m«n häc §iÒu khiÓn lËp tr×nh b»ng plc cho hÖ thèng §Ò tµi: ®ãng thïng bia tù ®éng Gi¸o viªn h−íng dÉn : Sinh viªn thùc hiÖn : Néi dung cña phÇn thuyÕt minh: 1. Giíi thiÖu chung vÒ “®iÒu khiÓn lËp tr×nh b»ng plc” 2. Giíi thiÖu vÒ PLC - S7-200 cña SIEMEN 3. T×m hiÓu tËp lÖnh PLC cña S7-200 4. ViÕt ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ®ãng thïng bia tù ®éng 5. Ch¹y thö ch−¬ng tr×nh trªn phÇn mÒm m« pháng Simulator cña Siemen. C¸c b¶n vÏ: (trong thuyÕt minh) 1. B¶n vÏ l−u ®å gi¶i thuËt m· ho¸ (b»ng lêi) 2. B¶n vÏ m¹ch kÕt nèi cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 3. B¶n vÏ m¹ch ®éng lùc. 4. B¶n vÏ m¹ch ®iÒu khiÓn http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 1
 2. Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch−¬ng I. Giíi thiÖu chung vÒ “®iÒu khiÓn lËp tr×nh b»ng plc” Ch−¬ng II. Giíi thiÖu vÒ PLC - S7-200 cña SIEMEN 2.1 Giíi thiÖu thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn lËp tr×nh 2.2 TÖp lÖnh c¬ b¶n dïng cô thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC S7-200 2.3 S¬ ®å kÕt nèi vµo ra cña thiÕt bÞ PLC S7-200 2.4 Ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn Ch−¬ng III. T×m hiÓu tËp lÖnh PLC cña S7-200 3.1 S¬ ®å m¹ch ®éng lùc 3.2 S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn Ch−¬ng IV. ViÕt ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cho ®ãng thïng bia tù ®éng. 4.1 ThiÕt bÞ dïng trong hÖ thèng 4.2 Nh÷ng chó ý khi vËn hµnh vµ thay thÕ, s÷a ch÷a kÕt luËn. Ch−¬ng V. Ch¹y thö ch−¬ng tr×nh trªn phÇn mÒm m« pháng Simulator cña Siemen. http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 2
 3. Lêi nãi ®Çu HiÖn nay trong c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, yªu cÇu øng dông tù ®éng ho¸ ngµy cµng cao vµo trong ®êi sèng sinh ho¹t, s¶n xuÊt (yªu cÇu ®iÒu khiÓn tù ®éng, linh ho¹t, tiÖn lîi, gän nhÑ ). MÆt kh¸c nhê c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ ®iÖn tö ®· ph¸t triÓn nhanh chãng lµm xuÊt hiÖn mét lo¹i thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch khoa häc nh»m ®¹t ®−îc sè l−îng s¶n phÈm lín, nhanh mµ l¹i tiÖn lîi vÒ kinh tÕ. C¸c C«ng ty, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt th−êng sö dông c«ng nghÖ lËp tr×nh PLC sö dông c¸c lo¹i phÇn mÒm tù ®éng. D©y chuyÒn s¶n xuÊt tù ®éng PLC gi¶m søc lao ®éng cña c«ng nh©n mµ s¶n xuÊt l¹i ®¹t hiÖu qu¶ cao ®¸p øng kÞp thêi cho ®êi sèng x· héi. Qua bµi tËp cña ®å ¸n m«n häc t«i sÏ giíi thiÖu vÒ lËp tr×nh PLC vµ øng dông nã vµo s¶n xuÊt ®ãng gãi s¶n phÈm b»ng hai b¨ng t¶i cña c«ng ty,xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. Trong thùc tÕ lËp tr×nh PLC cã thÓ ®−îc sö dông nhiÒu h·ng phÇn mÒm s¶n xuÊt nh− lµ h·ng Siemens-§øc, omron-NhËt b¶n, Goldstar-Hµn Quèc, tuú thuéc vµo ®èi t¸c, tiÒm lùc cña C«ng ty, xÝ nghiÖp ®Ó sö dông c«ng nghÖ cña h·ng. Trªn ®©y lµ mét phÇn nhá vÒ ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn viÕt cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®ãng thïng bia tù ®éng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n ®ã lµ tµi liÖu tham kh¶o cho vÊn ®Ò nµy ®ang rÊt Ýt,vµ h¹n hÑp, nã liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò nh− phÇn c¬ trong d©y chuyÒn. MÆc dï rÊt cè g¾ng nh−ng kh¶ n¨ng, thêi gian cã h¹n vµ kinh nghiÖm ch−a nhiÒu nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn bæ sung cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c quý b¹n ®äc còng nh− c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®å ¸n nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n. http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 3
 4. Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ ®iÒu khiÓn lËp tr×nh b»ng plc 1. Giíi thiÖu phÇn cøng cña bé ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC. PLC viÕt t¾t cña Program Mable Logic Controller lµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh, cho phÐp thùc hiÖn linh ho¹t c¸c thuËt to¸n ®iÒu khiÓn logic th«ng qua mét ng«n ng÷ lËp tr×nh, bé ®iÒu khiÓn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: - LËp tr×nh dÔ dµng v× ng«n ng÷ lËp tr×nh dÔ häc. - Gän nhÑ, dÔ dµng tu söa, b¶o qu¶n. - Dung l−îng bé nhí lín, cã thÓ chøa ®−îc nh÷ng ch−¬ng tr×nh phøc t¹p. - Hoµn toµn tin cËy trong m«i tr−êng c«ng nghiÖp. - Giao tiÕp víi c¸c thiÕt bÞ th«ng tin, m¸y tÝnh, nèi m¹ng c¸c modul më réng. - Gi¸ c¶ phï hîp. Bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh PLC ®−îc thiÕt kÕ nh»m thay thÕ ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn truyÒn thèng dïng r¬le vµ thiÕt bÞ cång kÒnh, nã t¹o ra mét kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ dÔ dµng vµ linh ho¹t dùa trÓn viÖc lËp tr×nh trªn c¸c lÖnh logic c¬ b¶n. PLC cßn thùc hiÖn c¸c t¸c vô ®Þnh th× vµ ®Õm lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn, thùc hiÖn logic ®−îc lËp trong ch−¬ng tr×nh vµ ®−a ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cho thiÕt bÞ bªn ngoµi t−¬ng øng. C¬ së cña viÖc sö dông PLC: Trong c«ng nghiÖp tr−íc ®©y, c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè th−êng ®−îc cÊu t¹o trªn c¬ së c¸c r¬le vµ c¸c m¹ch logic ®iÖn tö kÕt nèi víi nhau theo nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ: Quan hÖ gi÷a c¸c biÕn vµo vµ c¸c biÕn ra tu©n theo mét hµm sè, mµ hµm sè nµy chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh bëi luËt kÕt nèi gi÷a c¸c phÇn tö logic. (y1, y2,... yn ) = f (x1, x2,... xn ) Nh− vËy ®èi víi môc ®Ých ®iÒu khiÓn x¸c ®Þnh th× hµm f cè ®Þnh. §èi víi c¸c hÖ thèng lµm viÖc ®¬n gi¶n vµ lµm viÖc ®éc lËp th× viÖc sö dông c¸c phÇn tö cã s½n liªn kÕt cøng víi nhau cã nhiÒu −u ®iÓm vÒ gi¸ thµnh. Tuy nhiªn trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn phøc t¹p nhiÒu chøc n¨ng th× nh÷ng cÊu tróc theo kiÓu cøng cã nhiÒu nh−îc ®iÓm nh−: - HÖ thèng cång kÒnh, ®Çu nèi phøc t¹p dÉn ®Õn ®é tin cËy kÐm. - Tr−êng hîp cÇn thay ®æi chøc n¨ng cña hÖ thèng hoÆc söa ch÷a c¸c h− háng th× ph¶i dõng c¶ hÖ thèng ®Ó ®Êu nèi... HiÖn nay víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ®· cho phÐp chÕ t¹o c¸c hÖ vi xö lý liªn tiÕp, dùa trªn c¬ së cña bé vi xö lý, c¸c bé ®iªu khiÓn logic cã kh¶ n¼ng http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 4
 5. lËp tr×nh ®−îc (PLC) ®· ra ®êi, cho phÐp kh¾c phôc ®−îc rÊt nhiÒu nh−îc ®iÓm cña c¸c hÖ ®iÒu khiÓn liªn kÕt cøng tr−íc ®©y, viÖc dïng PLC ®· trë nªn rÊt phæ biÕn trong c«ng nghiÖp tù ®éng ho¸. Cã thÓ liÖt kÕ c¸c −u ®iÓm chÝnh cña viÖc sö dông PLC gåm: - Gi¶m bít viÖc ®Êu nèi d©y khi thiÕt kÕ hÖ thèng, gi¸ trÞ logic cña nhiÖm vô ®iÒu khiÓn ®−îc thùc hiÖn trong ch−¬ng tr×nh thay cho viÖc ®Êu nèi d©y. - TÝnh mÒm dÎo cao trong hÖ thèng. - Bé nhí: - Bé nhí vµo ra: Bé ®Þnh thêi Bé ®Õm vµo- Khèi vi xö lý Bé ®Õm ra trung t©m + HÖ ®iÒu Bit c¬ hµnh Cæng vµo ra Bus cña PLC Onboard Qu¶n lý ghÐp nèi Cæng ng¾t vµ ®Õm tèc ®é cao H×nh 2.1: Nguyªn lý chung vÒ cÊu tróc cña bé PLC Tr¹ng th¸i tÝn hiÖu vµo ®−îc nhËn biÕt vµ chøa trong bé nhí, n¬i PLC thùc hiÖn c¸c lÖnh logic ®−îc lËp tr×nh ®Ó xö lý c¸c tÝn hiÖu vµo m¸y vµ t¹o ra c¸c tÝn hiÖu ra ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ liªn quan. * CÊu tróc PLC bao gåm: §èi víi PLC cì nhá c¸c bé phËn th−êng ®−îc kÕt hîp thµnh mét khèi. Còng cã mét sè h¹ng thiÕt kÕ PLC thµnh tõng m« ®un ®Ó ng−êi sö dông cã thÓ lùa chän cÊu h×nh PLC cho phï hîp mµ Ýt tèn kÐm nhÊt, ®ång thêi ®¸p øng ®−îc yªu cÇu øng dông. Mét bé PLC cã thÓ cã nhiÒu m« ®un nh−ng thµnh phÇn c¬ b¶n nhÊt cña phÇn cøng trong bé PLC bao giê còng cã c¸c khèi sau: http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 5
 6. Nguån cung cÊp Nhí ch−¬ng tr×nh M« ®un M« ®un xuÊt nhËp d÷ liÖu d÷ liÖu - + TÝn hiÖu vµo C¬ cÊu chÊp hµnh H×nh 2.2: S¬ ®å cÊu tróc phÇn cøng cña bé lËp tr×nh PLC Dùa vµo s¬ ®å khèi ta thÊy PLC gåm cã 4 khèi chÝnh ®ã lµ: Khèi nguån, khèi vi xö lý – bé nhí, khèi ®Çu vµo, khèi ®Çu ra. Th«ng th−êng c¸c tÝn hiÖu xuÊt nhËp ®Çu ë d¹ng sè (1- 0), cßn nÕu tÝn hiÖu lµ d¹ng liªn tôc th× ta cÇn g¾n c¸c khèi xuÊt nhËp ë d¹ng liªn tôc (Analog). a. M« ®un nguån: (Moudule) Lµ khèi chøc n¨ng dïng ®Ó cung cÊp nguån vµ æn ®Þnh ®iÖn ¸p cho PLC ho¹t ®éng. Trong c«ng nghiÖp ng−êi ta th−êng dïng ®iÖn ¸p 24V mét chiÒu. Tuy nhiªn còng cã bé PLC sö dông ®iÖn ¸p 220V xoay chiÒu. b. M« ®un CPU (Centrol rocessor Unit module): Bao gåm bé vi xö lý vµ bé nhí: * Bé vi xö lý (CPU): CPU lµ mét bé n·o cña PLC. Nã ®iÒu khiÓn vµ kiÓm so¸t tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng bªn trong cña PLC. Nã thùc hiÖn nh÷ng lÖnh ®· ®−îc ch−¬ng tr×nh ho¸ l−u tr÷ bªn trong bé nhí. Mét hÖ thèng BUS mang th«ng tin ®Õn vµ kÕt nèi CPU, bé nhí vµ bé xuÊt nhËp còng chÞu sù ®iÒu khiÓn cña CPU. CPU ®−îc cung cÊp bëi mét tÇn sè http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 6
 7. ®ång bé do tinh thÓ th¹ch anh bªn ngoµi hay mét bé giao ®éng RC. M¹ch dao ®éng nµy cã nhiÖm vô t¹o ra tÇn sè dao ®éng tõ 118 MHZ. Tuú thuéc vµo bé vi xö lý ®· ®−îc sö dông vµ ph¹m vi sö dông. Mét CPU bao gåm 3 thµnh phÇn riªng biÖt sau: + Bé ®iÒu khiÓn (CU – Control Unit) gåm khèi so¹n lÖnh vµ ng¨n xÕp cã nhiÖm vô lÊy lÖnh ra tõ bé nhí vµ x¸c ®Þnh kiÓu lÖnh. + Bé lý luËn vµ sè häc (AIU) ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n sè häc vµ logic nh−: céng trõ, AND, OR, NOT, + Bé nhí cã tèc ®é cao, kÝch th−íc nhá ®Ó l−u c¸c kÕt qu¶ t¹m thêi vµ c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn. * Bé nhí: Bao gåm bé nhí chøa ch−¬ng tr×nh vµ bé nhí d÷ liÖu, .§¬n vÞ nhá nhÊt cña bé nhí lµ bÝt cã gi¸ trÞ “1” (hoÆc “0”). NhiÒu bÝt hîp theo hµng vµ cét t¹o thµnh mét khèi bé nhí. Néi dung bé nhí cã thÓ ®äc ra hoÆc ghi vµo. Mçi bÝt ®−îc ®Þnh nghÜa mét ®Þa chØ riªng ®Ó bé nhí dÔ qu¶n lý. Cã hai lo¹i bé nhí nh− sau: - Bé nhí RAM (Random Access Memory): Ram lµ bé nhí chÝnh trong mäi m¸y tÝnh. KÓ c¶ PLC. Bé nhí RAM cã lîi lµ dung l−îng lín nh−ng gi¸ rÎ. Ram lµ lo¹i bé nhí cã thÓ ®äc ghi ch−¬ng tr×nh mét c¸ch dÔ dµng. Tuy nhiªn d÷ liÖu trong Ram sÏ bÞ xo¸ s¹ch khi cã sù cè vÒ ®iÖn. V× vËy muèn l−u tr÷ ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn tron bé nhí Ram th× ng−êi ta dïng ph−¬ng ph¸p nu«i bé nhí Ram b»ng 1 nguån pin. NÕu cÇn l−u tr÷d dµi th× ta dïng lo¹i pin cã chÊt l−îng cao... - Bé nhí ROM (Read Only Memory): Rom lµ bé nhí chØ ®äc. Bé nhí nµy cã ®Æc tÝnh tr¸i ng−îc víi bé nhí Ram lµ rÊt khã xo¸, nªn khi cã sù cè vÒ ®iÖn th× néi dung ch−¬ng tr×nh vÉn cßn trong bé nhí. Nh−ng hiÖn nµy ng−êi ta cã thÓ thay ®æi néi dung cña nã. Tuú thuéc vµo c¸ch t¹o néi dung, c¸ch xo¸ néi dung, c¸ch nËp néi dung míi vµo nã mµ ta cã c¸c lo¹i bé nhí Rom kh¸c nhau nh−: PROM, EPROM, RPROM, EEPROM, EAROM. §iÓn h×nh ë ®©y ta xÐt 2 lo¹i bé nhí ROM ®−îc dïng réng r·i trong c¸c PLC lµ EPROM vµ EEPROM. + EPROM (Erasable Programmable Read – Only Memory): Bé nhí Rom cã thÓ xo¸ néi dung ch−¬ng tr×nh. Nã ®−îc xo¸ b»ng tia cùc tÝm, sau khi néi dung cò ®· xo¸ th× http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 7
 8. ng−êi ta dïng mét thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Ó ghi néi dung ch−¬ng tr×nh míi vµo trong Rom. Lo¹i nµy rÊt phøc t¹p v× ph¶i dïng thiÕt bÞ ®¾t tiÒn. + EEPROM (Electrically Erasable Programmble Read – Only Memory): Bé nhí lo¹i nµy còng gièng nh− bé nhí EPROM nh−ng ph−¬ng thøc xo¸ néi dung ch−¬ng tr×nh ®¬n gi¶n h¬n. Tøc lµ nã ®−îc xo¸ b»ng ®iÖn vµ viÖc n¹p mét ch−¬ng tr×nh míi cho nã còng ®¬n gi¶n. Ngoµi hai lo¹i trªn trong c¸c PLC ng−êi ta cßn th−êng dïng FLASH EROM. §èi víi nh÷ng bé ®iÒu khiÓn logic theo ch−¬ng tr×nh thuéc lo¹i lín cã thÓ cã nhiÒu Module CPU nh»m t¨ng tèc ®é xö lý. c. M« ®un nhËp: (Input Module) TÝn hiÖu vµo: C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo nhËn c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn bªn ngoµi d¹ng tÝn hiÖu Logic hoÆc tÝn hiÖu t−¬ng tù. C¸c tÝn hiÖu L«gic cã thÓ tõ c¸c nót Ên ®iÒu khiÓn c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh, tÝn hiÖu b¸o ®éng, c¸c tÝn hiÖu cña c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, C¸c tÝn hiÖu t−¬ng tù ®−a vµo cña PLC cã thÓ lµ tÝn hiÖu ®iÖn ¸p tõ c¸c c¨n nhiÖt ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cho mät lß nµo ®ã hoÆc tÝn hiÖu tõ m¸y ph¸t tèc, c¶m biÕn. C¸c c¶m biÕn (Sensors) ®−îc nèi víi Module ngâ vµo cña PLC. Th«ng th−êng mét Module nhËp cã 8 ngâ vµo hoÆc 16 ngâ vµo hoÆc cã thÓ h¬n n÷a tuú thuéc vµo yªu cÇu cña ng−êi sö dông mµ chän cho phï hîp. §èi víi nh÷ng øng dông nhá th× cÇn kho¶ng 16 ngâ vµo, øng dông trung b×nh th× cÇn kho¶ng 80 ngâ vµo, øng dông cì dïng c¸c cuén d©y R¬le cho ngâ vµo. §iÖn ¸p ho¹t ®éng ®−a vµo c¸c cuén d©y nµy th−êng vµo kho¶ng 24 VDC víi dßng vµo vµi mA (6mA), rÊt bÐ so víi dßng tiªu thô qua cuén d©y trong r¬le thùc tÕ. Còng cã PLC ho¹t ®éng víi ®iÖn ¸p 220V AC. MÆc dï ®iÖn ¸p cao nh− vËy nh−ng vÉn ®¶m b¶o an toµn cho m¹ch ®iÖn tö cña PLC v× ng−êi ta sö dông c¸c linh kiÖn c¸ch ly (Optocoupler). Theo tiªu chuÈn c«ng nghiÖp víi ®iÖn ¸p 24 VDC, ng−êi ta quy ®Þnh: - §iÖn ¸p tõ 0 ÷ 5 VDC thÓ hiÖn logic 0 ë ngâ vµo - §iÖn ¸p tõ 11 ÷ 30 VDC thÓ hiÖn logic 1 ë ngâ vµo d. M« ®un xuÊt (Output Module): Trong PLC th× Module xuÊt còng hÕt søc quan träng kh«ng kÐm module nhËp. Nã cã thÓ cã 8 hoÆc 16 ngâ ra mµ trªn mét Module xuÊt, do vËy ng−êi sö dông cã thÓ kÕt nèi nhiÒu module l¹i víi nhau ®Ó ®−îc sè ngâ ra phï hîp. §èi víi nh÷ng øng dông nhá th× cÇn 16 ngâ ra. Nh÷ng øng dông lín h¬n cã thÓ dïng tíi 26 hoÆc 256 ngâ ra. Còng http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 8
 9. gièng nh− Module nhËp th× c¸c ngâ ra cña Module xuÊt lµ c¸c tiÕp ®iÓm cña r¬le, kh¶ n¨ng chÞu t¶i lín 220V/1A. NÕu muèn khèng chÕ phô t¶i c«ng suÊt lín th× th«ng qua c¸c thiÕt bÞ trung gian nh−: CTT. Aptomat. Triac Ngoµi ra cßn cã PLC víi ngâ ra lµ tÝn hiÖu ®iÖn: Logic 0 øng víi ®iÖn ¸p tõ 0 ÷ 0,8V vµ logic 1 øng víi ®iÖn ¸p tõ 12 ÷ 28V víi dßng ra cã khi lªn tíi 300mA. D¶i ®iÖn ¸p cÊp nguån tõ 12V ÷ 28V. PLC thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh: PLC thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh theo chu tr×nh lÆp. Mçi vßng lÆp ®−îc gäi lµ vßng quÐt (scan). B¾t ®Çu mçi vßng quÐt lµ viÖc quÐt c¸c tÝn hiÖu vµo. Trong qu¸ tr×nh quÐt nµy tr¹ng th¸i hiÖn thêi cña mçi tÝn hiÖu vµo ®−îc chøa trong b¶ng ¶nh. ViÖc quÐt c¸c ®Çu vµo nµy rÊt nhanh, viÖc quÐt phô thuéc vµo c¸c module vµo, xung nhÞp còng nh− c¸c ®Æc tÝnh riªng cña mçi lo¹i CPU thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh sö dông. C«ng viÖc nµy thùc hiÖn tõ lÖnh ®Çu tiªn ®Õn lÖnh cuèi cïng cña ch−¬ng tr×nh (lÖnh MEND). Nh− vËy thêi gian thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh sÏ phô thuéc vµo ®é dµi ch−¬ng tr×nh, ®é phøc t¹p cña c¸c lÖnh, vµ ®Æc tÝnh kü thuËt cña tõng lo¹i CPU ChuyÓn d÷ liÖu tõ ®Çu ChuyÓn d÷ liÖu tõ cæng vµo tíi ®Çu vµo I ®Çu ra Q tíi cæng ra Thùc hiÖn TruyÒn th«ng vµ ch−¬ng tr×nh kiÓm tra bé nhí H×nh 2.4: Chu kú thùc hiÖn vßng quÐt cña CPU trong bé PLC Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh CPU lu«n lµm viÖc víi b¶ng ¶nh ra. TiÕp theo cña viÖc quÐt ch−¬ng tr×nh lµ truyÒn th«ng néi bé vµ tù kiÓm tra lçi. Vßng quÐt ®−îc kÕt thóc b»ng giai ®o¹n chuyÓn d÷ liÖu tõ bé ®Öm ¶o ra ngo¹i vi. Nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i cËp nhËt module ra ngay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. C¸c PLC hiÖn ®¹i sÏ cã s½n c¸c lÖnh ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy. TËp lÖnh cña PLC chøa c¸c lÖnh ra trùc tiÕp ®Æc biÖt, lÖnh nµy sÏ t¹m thêi dõng ho¹t ®éng b×nh th−êng cña ch−¬ng tr×nh ®Ó cËp nhËt module ra, sau ®ã sÏ quay l¹i thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 9
 10. PLC thùc hiÖn ®−îc mét vßng quÐt gäi lµ thêi gian vßng quÐt (Scan time). Thêi gian vßng quÐt kh«ng cè ®Þnh, tøc lµ kh«ng ph¶i vßng quÐt nµo còng ®−îc thùc hiÖn trong mét kho¶ng thêi gian nh− nhau. Cã vßng quÐt ®−îc thùc hiÖn l©u, cã vßng quÐt ®−îc thùc hiÖn nhanh tuú thuéc vµo sè lÖnh trong ch−¬ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn, vµo khèi l−îng d÷ liÖu ®−îc truyÒn th«ng trong vßng quÐt ®ã. Mét vßng quÐt chiÕm thêi gian quÐt ng¾n th× ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ®−îc thùc hiÖn cµng nhanh. T¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn lÖnh vµo/ra, th«ng th−êng lÖnh kh«ng lµm viÖc trùc tiÕp víi cæng vµo ra mµ chØ th«ng qua bé ®Öm ¶o cña cæng trong vïng nhí tham sè. ViÖc truyÒn th«ng gi÷a bé ®Öm ¶o víi ngo¹i vi trong c¸c giai ®o¹n 1 vµ 4 do CPU qu¶n lý. Khi gÆp lÖnh vµo/ra ngay lËp tøc th× hÖ thèng sÏ cho dõng mäi c«ng viÖc kh¸c, ngay c¶ ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t, ®Ó thùc hiÖn lÖnh nµy mét c¸ch trùc tiÕp víi cæng vµo/ra. NÕu sö dông c¸c chÕ ®é ng¾t, ch−¬ng tr×nh con t−¬ng øng víi tõng tÝn hiÖu ng¾t ®−îc so¹n th¶o vµ cµi ®Æt nh− mét bé phËn cña ch−¬ng tr×nh. Ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t chØ ®−îc thùc hiÖn trong vßng quÐt khi xuÊt hiÖn tÝn hiÖu b¸o ng¾t vµ cã thÓ x¶y ra ë bÊt cø ®iÓm nµo trong vßng quÐt. ch−¬ng 2: Giíi thiÖu vÒ PLC - S7-200 cña SIEMEN * CÊu tróc bé nhí PLC: http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 10
 11. Bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh S7-200 ®−îc chia thµnh 4 vïng nhí. Víi 1 tô cã nhiÖm vô duy tr× d÷ liÖu trong thêi gian nhÊt ®Þnh khi mÊt nguån bé nhí S7-200 cã tÝnh n¨ng ®éng cao, ®äc vµ ghi trong ph¹m vi toµn vïng lo¹i trõ c¸c bÝt nhí ®Æc biÖt SM ( Special Memory) chØ cã thÓ truy nhËp ®Ó ®äc. Vïng ch−¬ng tr×nh Ch−¬ng tr×nh Ch−¬ng tr×nh Vïng tham sè Tham sè Tham sè C Vïng d÷ liÖu D÷ liÖu D÷ liÖu Vïng ®èi t−îng EEPROM Bé nhí ngoµi H×nh 2.3: Bé nhí trong vµ ngoµi cña S7-200 * Vïng ch−¬ng tr×nh: Lµ vïng bé nhí ®−îc sö dông ®Ó l−u tr÷ c¸c lÖnh ch−¬ng tr×nh vïng nµy thuéc bé nhí trong ®äc vµ ghi ®−îc * Vïng tham sè: Lµ vïng l−u gi÷ c¸c tham sè nh−: Tõ kho¸, ®Þa chØ tr¹m .còng gièng nh− vïng ch−¬ng tr×nh thuéc bé nhí trong ®äc vµ ghi ®−îc. * Vïng d÷ liÖu: Lµ vïng nhí ®éng ®−îc sö dông cÊt c¸c d÷ liÖu cña ch−¬ng tr×nh bao gåm c¸c kÕt qu¶ c¸c phÐp tÝnh nã ®−îc truy cËp theo tõng bit tõng byte vïng nµy ®−îc chia thµnh nh÷ng vïng nhí víi c¸c c«ng dông kh¸c nhau. Vïng I (Input image register): Lµ vïng nhí gåm 16 byte I (®äc/ghi): I.O ÷ I.15 Vïng Q (Output image register): Lµ vïng nhí gåm 16 byte Q (®äc/ghi): Q.O ÷ Q.15 Vïng M (Internal memory bits): lµ vïng nhí gåm cã 32 byte M (®äc/ghi): M.O ÷ M.31 Vïng V (Variable memory): Lµ vïng nhí gåm cã 10240 byte V (®äc/ghi): V.O ÷ V.10239 Vïng SM: (Special memory): Lµ vïng nhí gåm: http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 11
 12. - 194 byte cña CPU chia lµm 2 phÇn: SM0 – SM29 chØ ®äc vµ SM30 – SM194 ®äc/ghi. - SM200-SM549 ®äc/ghi cña c¸c module më réng * Vïng ®èi t−îng: Lµ timer (®Þnh th×), counter (bé ®Õm) tèc ®é cao vµ c¸c cæng vµo/ra t−¬ng tù ®−îc ®Æt trong vïng nhí cuèi cïng vïng nµy kh«ng thuéc kiÓu non – volatile nh−ng ®äc ghi ®−îc. - Timer (bé ®Þnh th×): ®äc/ghi T0 ÷ T255 - Counter (bé ®Õm): ®äc/ghi C0 ÷ C255 - Bé ®Öm vµo analog (®äc): AIW0 ÷ AIW30 - Bé ®Öm ra analog (ghi): AQW0 ÷ AQW30 - Accumulator (thanh ghi): AC0 ÷ AC3 - Bé ®Õm tèc ®é cao: HSC0 ÷ HSC5 TÊt c¶ c¸c miÒn nµy ®Òu cã thÓ truy nhËp ®−îc theo tõng bit, tõng byte, tõng tõ ®¬n (word – 2byte), tõ kÐp (Double word). a. CÊu tróc ch−¬ng tr×nh: Ch−¬ng tr×nh cho S7-200 ph¶i cã cÊu tróc bao gåm ch−¬ng tr×nh chÝnh (main program) sau ®ã ®Õn c¸c ch−¬ng tr×nh con vµ c¸c ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t. Ch−¬ng tr×nh chÝnh ®−îc kÕt thóc b»ng lÖnh kÕt thóc ch−¬ng tr×nh (MEND). Ch−¬ng tr×nh con lµ mét bé phËn cña ch−¬ng tr×nh. C¸c ch−¬ng tr×nh con ph¶I ®−îc viÕt sau lÖnh kÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh ®ã lµ mÖnh (MEND). C¸c ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t lµ mét bé phËn cña ch−¬ng tr×nh, nÕu cÇn sö dông ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ph¶i viÕt sau lÖnh kÕt thóc MEND. C¸c ch−¬ng tr×nh con ®−îc nhãm l¹i thµnh mét nhãm ngay sau ch−¬ng tr×nh chÝnh, sau ®ã ®Õn ngay c¸c ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t b»ng c¸ch viÕt nh− vËy cÊu tróc ch−¬ng tr×nh ®−îc râ rµng vµ thuËn tiÖn h¬n trong viÖc ®äc ch−¬ng tr×nh cã thÓ trén lÉn c¸c ch−¬ng tr×nh con vµ ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®»ng sau ch−¬ng tr×nh chÝnh. Main program Thùc hiÖn trong . 1 vßng quÐt . http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 12
 13. . MEND SBR (n) {n=0 ÷ 255} ch−¬ng tr×nh con Thùc hiÖn khi ®−îc . ch−¬ng tr×nh chÝnh . . RET INT (n){n0 ÷ 255} ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t Thùc hiÖn khi cã tÝn . hiÖu b¸o ng¾t . . RETI http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 13
 14. Ch−¬ng III. T×m hiÓu tËp lÖnh PLC cña S7-200 * Ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh PLC víi phÇn mÒm STEP7-Micro/WIN 32: - C¸ch lËp tr×nh cho S7-200 dùa trªn hai ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n: Ph−¬ng ph¸p h×nh thang (ladder logic – viÕt t¾t lµ LAD) vµ ph−¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh (Statement List viÕt t¾t lµ STL) vµ ph−¬ng ph¸p thø 3 mµ kh«ng ®−îc dïng th«ng dông lµ ph−¬ng ph¸p s¬ ®å khèi chøc n¨ng (Funtion Block Diagram viÕt t¾t lµ FBD). - Ch−¬ng tr×nh ®−îc viÕt theo kiÓu LAD thiÕt bÞ lËp tr×nh sÏ t¹o ra mét ch−¬ng tr×nh theo kiÓu STL t−¬ng øng. Nh−ng ng−îc l¹i kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh viÕt theo kiÓu STL ®Òu cã thÓ chuyÓn sang d¹ng LAD. * Ph−¬ng ph¸p LAD: LAD lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh ®å ho¹ nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n dïng trong LAD t−¬ng øng víi c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n dïng ®Ó biÓu diÔn lÖnh logic nh− sau: - TiÕp ®iÓm: Lµ biÓu t−îng (Symbol) m« t¶ c¸c tiÕp ®iÓm r¬le c¸c tiÕp ®iÓm cã thÓ th−êng ®ãng: th−êng më Q 0.0 - Cuén d©y (coil): lµ biÓu t−îng -( ) m« t¶ r¬le m¾c theo chiÒu dßng ®iÖn cung cÊp cho r¬le - Hép (box): lµ biÓu t−îng m« t¶ c¸c hµm kh¸c nhau nã lµm viÖc khi cã dßng ®iÖn ch¹y ®Õn hép th−êng lµ c¸c bé thêi gian (timer), bé ®Õm (counte) vµ c¸c hµm to¸n häc: ADD CU CTU IN TON EN END A IN 1 OUT PT PV IN 2 ACD AC1 +100 AC2 - M¹ng LAD: lµ ®−êng nèi c¸c phÇn tö thµnh mét m¹ch hoµn thiÖn, ®i tõ ®−êng nguån bªn tr¸i sang nguån bªn ph¶i dßng ®iÖn ch¹y tõ tr¸i qua tiÕp ®iÓm ®Õn c¸c cuén d©y hoÆc c¸c hép trë vÒ bªn ph¶i nguån. http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 14
 15. * Ph−¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh STL: Ph−¬ng ph¸p liÖt kª (STL) lµ ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh d−íi d¹ng tËp hîp c¸c c©u lÖnh. Mçi c©u lÖnh trong ch−¬ng tr×nh kÓ c¶ nh÷ng lÖnh h×nh thøc biÓu diÔn mét chøc n¨ng cña PLC. §Ó t¹o mét ch−¬ng tr×nh d¹ng STL ng−êi lËp tr×nh cÇn ph¶i hiÓu râ ph−¬ng thøc sö dông cña ng¨n xÕp logic cña S7-200 (S0 ÷ S8). Ng¨n xÕp l«gic lµ mét khèi gåm 9 bit chång lªn nhau. TÊt c¶ c¸c thuËt to¸n liªn quan ®Õn ng¨n xÕp, ®Òu chØ lµm viÖc víi bit ®Çu tiªn hoÆc víi bit ®Çu vµ bit thø hai cña ng¨n xÕp (S0 ÷ S1) gi¸ trÞ logic míi ®Òu cã thÓ ®−îc göi vµo ng¨n xÕp. * Ph−¬ng ph¸p FBD: Dïng c¸c phÇn tö logic ®Ó viÕt ch−¬ng tr×nh vÝ dô c¸c m¹ch AND, OR, NOT . c. Có ph¸p lÖnh c¬ b¶n trong PLC S7-200 HÖ lÖnh cña S7-200 ®−îc chia lµm 3 nhãm: - Nhãm lÖnh kh«ng ®iÒu kiÖn: C¸c lÖnh mµ khi thùc hiÖn th× lµm viÖc ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ logic cña ng¨n xÕp. - Nhãm lÖnh cã ®iÒu kiÖn: C¸c lÖnh chØ thùc hiÖn ®−îc khi bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. - Nhãm lÖnh ®Æt nh·n: C¸c nh·n lÖnh ®¸nh dÊu vÞ trÝ trong tËp lÖnh. Trong c¸c b¶ng lÖnh cßn m« t¶ sù thay ®æi t−¬ng øng cña néi dung ng¨n xÕp khi lÖnh ®−îc thùc hiÖn. C¶ hai ph−¬ng ph¸p LAD vµ STL ®Òu sö dông ký hiÖu I ®Ó chØ viÖc thùc hiÖn tøc thêi (Immediateli) tøc lµ gi¸ trÞ ®−îc chØ dÉn trong lÖnh võa ®−îc chuyÓn vµo thanh ghi ¶o võa ®ång thêi ®−îc chuyÓn ®Õn tiÕp ®iÓm chØ dÉn trong lÖnh ngay khi lÖnh ®−îcthùc hiÖn chø kh«ng ph¶i chê ®Õn giai ®o¹n trao ®æi víi ngo¹i vi cña vßng quÐt. §iÒu ®ã kh¸c víi lÖnh kh«ng tøc thêi lµ gi¸ trÞ ®−îc chØ ®Þnh trong lÖnh chØ ®−îc chuyÓn vµo thanh ghi ¶o khi thùc hiÖn lÖnh. B¶ng 3-1: Mét sè lÖnh cña S7-200 thuéc nhãm lÖnh thùc hiÖn v« ®iÒu kiÖn. Section 1.01Tªn Section 1.02M« t¶ lÖnh = n Gi¸ trÞ cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp ®−îc sao chÐp sang ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. =I n Gi¸ trÞ cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp ®−îc sao chÐp trùc tiÕp sang ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh ngay khi lÖnh ®−îc thùc hiÖn. http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 15
 16. Thùc hiÖn to¸n tö vµ (AND) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n A n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. Thùc hiÖn to¸n tö vµ (AND) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n ALD xÕp víi gi¸ trÞ logic cña bit thø 2 ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trÞ cßn l¹i trong ng¨n xÕp ®−îc kÐo lªn mét bit. AN n Thùc hiÖn to¸n tö vµ (AND) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. CTU Cxx, PV Khëi ®éng bé ®Õm tiÕn theo s−ên lªn cña tÝn hiÖu vµo. Bé ®Õm ®−îc ®Æt l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu (reset) nÕu ®Çu vµo R cña bé ®Õm ®−îc kÝch (cã møc logic 1). CTUD Cxx,PV Khëi ®éng bé ®Õm tiÕn theo s−ên lªn cña tÝn hiÖu ®Çu vµo thø nhÊt vµ ®Õm lïi theo s−ên lªn cña tÝn hiÖu ®Çu vµo thø hai. Bé ®Õm ®−îc reset l¹i nÕu ®Çu vµo R cña bé ®Õm ®−îc kÝch (cã møc logic 1). ED §Æt gi¸ trÞ logic 1 vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp khi xuÊt hiÖn s−ìn xuèng cña tÝn hiÖu. DU §Æt gi¸ trÞ logic 1 vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp khi xuÊt hiÖn s−ìn lªn cña tÝn hiÖu. LD n N¹p gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trong ng¨n xÕp ®−îc ®Èy xuèng mét bit. LDN n N¹p gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trong ng¨n xÕp ®−îc ®Èy xuèng mét bit. LDW =n1, n2 Bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung hai tõ n1 vµ n2 th¶o m·n n1 ≥ n2. LPP KÐo néi dung ng¨n xÕp lªn mét bit. Gi¸ trÞ míi cña bit trªn lµ gi¸ trÞ cò cña bit d−íi, ®é s©u ng¨n xÕp gi¶m ®i mét bit (Gi¸ trÞ cña bit ®Çu tiªn bÞ ®Èy ra khái ng¨n xÕp – xo¸). LRD Sao chÐp gi¸ trÞ cña bit thø hai vµo bit thø hai cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trÞ cßn l¹i tõ bit thø hai trë ®i ®−îc gi÷ nguyªn vÞ trÝ. http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 16
 17. MEND KÕt thóc phÇn ch−¬ng tr×nh chÝnh trong mét vßng quÐt. NOT §¶o gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp. On Thùc hiÖn to¸n tö hoÆc (OR) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. OI n Thùc hiÖn to¸n tö hoÆc (OR) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. OLD Thùc hiÖn to¸n tö hoÆc (OR) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña bit thø hai ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trÞ cßn l¹i trong ng¨n xÕp ®−îc kÐo lªn mét bit. ON n Thùc hiÖn to¸n tö vµ (AND) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. RET LÖnh tho¸t khái ch−¬ng tr×nh con vµ tr¶ ®iÒu khiÓn vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh ®· gäi nã. RETI LÖnh tho¸t khái ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t (interrupt) vµ tr¶ ®iÒu khiÓn vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh. B¶ng 3-2: Mét sè lÖnh trong nhãm lÖnh cã ®IÒu kiÖn (chØ thùc hiÖn khi bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ logic 1): Tªn lÖnh M«t¶ +D IN1, IN2 Thùc hiÖn hai phÐp céng hai sè nguyªn kiÓu tõ kÐp IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 +I IN1, IN2 Thùc hiÖn hai phÐp céng hai sè nguyªn kiÓu tõ IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 -D IN1, IN2 Thùc hiÖn hai phÐp trõ hai sè nguyªn kiÓu tõ kÐp IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 -I IN1, IN2 Thùc hiÖn hai phÐp trõ hai sè nguyªn kiÓu tõ IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 +R IN1,IN2 Thùc hiÖn hai phÐp céng hai sè thùc (32 bit) IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 -R IN1,IN2 Thùc hiÖn hai phÐp trõ hai sè thùc (32 bit) IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 17
 18. Tªn lÖnh M«t¶ *R IN1,IN2 Thùc hiÖn hai phÐp nh©n hai sè thùc (32 bit) IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 /R IN1,IN2 Thùc hiÖn hai phÐp chia hai sè thùc (32 bit) IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 ANDD Thùc hiÖn to¸n logic AND gi÷a c¸c gi¸ trÞ kiÓu tõ kÐp IN1 vµ IN2. IN1.IN2 KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 ANDW Thùc hiÖn to¸n logic AND gi÷a c¸c gi¸ trÞ kiÓu tõ kÐp IN1 vµ IN2. IN1.IN2 KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 CALL n Gäi ch−¬ng tr×nh con ®−îc ®¸nh nh·n n CRET KÕt thóc mét ch−¬ng tr×nh con vµ tr¶ l¹i kiÓu ®iÒu khiÓn vÒ ch−¬ng tr×nh gäi nã CRTI KÕt thóc mét ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t vµ tr¶ ®iÒu khiÓn vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh MOVB Sao gi¸ trÞ cña Byte OUT IN.OUT MOVD Sao gi¸ trÞ cña tõ kÐp IN sang tõ kÐp OUT IN.OUT MOVR Sao sè thùc IN sang OUT IN.OUT MOVW Sao gi¸ trÞ cña tõ IN sang tõ OUT IN.OUT ORD IN1, IN2 Thùc hiÖn to¸n tö OR cho hai tõ kÐp IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 ORW IN1, IN2 Thùc hiÖn to¸n tö OR cho hai tõ IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 PLS x §−a bé ph¸t xung nhanh ®· ®−îc ®Þnh nghÜa trong bé nhí ®Æc biÖt vµo tr¹ng th¸i tÝch cùc. Xung ®−a ra ®−îc ®−a ra cæng QO.x RLD IN, n Quay trßn tõ kÐp IN sang tr¸i n bit RLW IN, n Quay trßn tõ IN sang tr¸i n bit RRD IN, n Quay trßn tõ kÐp IN sang ph¶i n bit RRW IN, n Quay trßn tõ IN sang ph¶i n bit SLD IN, n DÞch tõ kÐp IN sang tr¸i n bit SLW IN, n DÞch tõ IN sang tr¸i n bit SQRT IN, OUT LÊy c¨n bËc hai cña mét sè thùc 32 bit IN vµ ghi kÕt qu¶ vµo OUT http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 18
 19. Tªn lÖnh M«t¶ (32 bit) SRD IN, n DÞch tõ kÐp IN sang ph¶i n bit SRW IN, n DÞch tõ IN sang ph¶i n bit STOP Dïng “mÒm” ch−¬ng tr×nh SWAP IN §æi bé hai bit ®Çu tiªn vµ cuèi cïng cña byte IN cho nhau B¶ng 3-3: C¸c lÖnh ®Æt nh·n (Label): Tªn lÖnh M« t¶ (i) INT Nn Khai b¸o nh·n n cho ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t LBL xx §Æt nh·n xx trong ch−¬ng tr×nh, ®Þnh h−íng cho lÖnh nh¶y JMP NEXT LÖnh kÕt thóc vßng lÆp FOR .NEXT NOP LÖnh rçng (No operation) SBR n Khai b¸o nh·n n cho ch−¬ng tr×nh con d. C¸c lÖnh Timer, Counter: * Timer: Timer lµ bé t¹o thêi gian trÔ gi÷a tÝn hiÖu vµo vµ tÝn hiÖu ra nªn trong ®iÒu khiÓn th−êng ®−îc gäi lµ kh©u trÔ. NÕu ký hiÖu tÝn hiÖu (logic) vµo lµ x (1) vµ thêi gian trÔ lµ t th× tÝn hiÖu ®Çu ra cña Timer lµ x (l-t). trong S7-200 cã hai lo¹i Timer kh¸c nhau: - Timer t¹o thêi gian trÔ kh«ng cã nhí (On-Delay Timer), ký hiÖu lµ TON. - Timer t¹o thêi gian trÔ cã nhí (Retentive On-Delay Timer), ký hiÖu lµ TONR. Hai lo¹i Timer nµy ph©n biÖt nhau bëi ph¶n øng cña chóng ®èi víi tÝn hiÖu vµo. C¶ hai lo¹i ®Òu b¾t ®Çu t¹o thêi gian trÔ tõ thêi ®iÓm cã s−ên lªn cña tÝn hiÖu vµo. Nh−ng TON sÏ tù Reset khi ®Çu vµo cã møc logic 0, cßn TONR th× kh«ng tù Reset khi mÊt tÝn hiÖu vµo. TON ®−îc dïng ®Ó t¹o thêi gian trÔ trong mét kho¶ng thêi gian, cßn TONR thêi gian trÔ ®−îc t¹o ra trong nhiÒu kho¶ng kh¸c nhau. Trong phÇn nµy chóng ta chØ nghiªn cøu lo¹i Timer TON. http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 19
 20. LÖnh §é ph©n Gi¸ trÞ cùc CPU 212 CPU 214 gi¶i ®¹i 1) 1 ms 32,767 s T32 T32, T96 ton 10 ms 327,67 s T33 - T36 T33 - T36, T97 - T100 100 ms 3276,7 s T37 - T63 T37 - T63, T101 - T127 1 ms 32,767 s T0 T0, T64 TONR 10 ms 327,67 s T1 - T4 T1-T4, T65-T68 100 ms 3276,7 s T5 - T31 T5-T31, T69-T95 Có ph¸p khaib¸o Timer trong LAD vµ STL nh− sau: LAD STL M« t¶ To¸n h¹ng Khai b¸o Timer sè hiÖu xx Txx (word): kiÓu TON ®Ó t¹o thêi gian trÔ CPU 212: 32-63 tÝnh tõ khi ®Çu vµo IN ®−îc CPU 214: 32-63 kÝch (cã møc 1). NÕu nh− gi¸ vµ 96-127 Txx trÞ ®Õm tøc thêi lín h¬n hoÆc PT (wort): TON Txx b»ng gi¸ trÞ ®¹t ®−îc PT th× T- VW, T, C, IW . IN TON +n bit co¸ gi¸ trÞ Logic b¨ng 1. N= 1 – 32762 Cã thÓ Reset Timer kiÓu TON (Sè nguyªn) PT b»ng lÖnh R hoÆc b»ng gi¸ trÞ Logic 0 ë ®Çu vµo IN. Thêi gian trÔ T= PT3 ®é ph©n gi¶i * Counter: http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2