đồ án kỹ thuật thu phát, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
97
lượt xem
26
download

đồ án kỹ thuật thu phát, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vi mạch 8255A là vi mạch giao tiếp ngoại vi lập trình được PPI (Progammbler Peiphral? Inteacer). Nó thường được dùng trong các cad? cắm thêm vào máy tính để kết nối giao tiếp song song giữa Vi xử lý và thiết bị điều khiển bên ngoài. 1. Sơ đồ chân của 8255A: PA3 PA2 PA1 PA0 RD\ CS\ GND A1 A0 PC7 PC6 PC5 PC4 PC0 PC1 PC2 PC3 PB0 PB1 PB2 PA4 PA5 PA6 PA7 WR\ RẾT D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Vcc PB7 PB6 PB5 PB4 PB3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án kỹ thuật thu phát, chương 3

  1. Chương 3: Giôùi thieäu vi maïch 8255A Vi maïch 8255A laø vi maïch giao tieáp ngoaïi vi laäp trình ñöôïc PPI (Programmable Peripheral Interfacer). Noù thöôøng ñöôïc duøng trong caùc card caém theâm vaøo maùy tính ñeå keát noái giao tieáp song song giöõa Vi xöû lyù vaø thieát bò ñieàu khieån beân ngoaøi. 1. Sô ñoà chaân cuûa 8255A: PA3 PA4 PA2 PA5 PA1 PA0 PA6 PA7 D0-D7 PA0-PA7 RD\ WR\ CS\ RESET GND D0 A1 D1 A0 D2 PB0-PB7 RD\ 8255A D3 8255A PC7 PC6 PC5 D4 D5 WR\ PC4 D6 RESET PC0 PC1 D7 Vcc PC0-PC3 PC2 PB7 PC3 PB6 A0 PB0 PB1 PB5 PB4 A1 PB2 PB3 CS\ PC4-PC7 Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa vi maïch 8255A A1 A0 RD\ WR\ CS\ Hoaït ñoäng L L L H L Port A  Bus döõ lieäu L H L H L Port B Bus döõ lieäu H L L H L Port C Bus döõ lieäu L L H L L Bus döõ lieäu  Port A L H H L L Bus döõ lieäu  Port B H L H L L Bus döõ lieäu  Port C H H H L L Bus döõ lieäu  Töø ñieàu khieån x x x x H Bus döõ lieäu ôû cheá ñoä Hi-Z H H L H L Caám x x H H L Bus döõ lieäu ôû cheá ñoä Hi-Z
  2. Baûng traïng thaùi cuûa 8255A 2. Cô cheá hoaït ñoäng cuûa 8255A: Khi chaân RESET ôû möùc [1], 8255A seõ ñöôïc khôûi ñoäng, noù seõ thaû noåi taát caû 24 chaân lieân quan tôùi caùc cöûa vaøo/ra. Cheá ñoä naøy keùo daøi tôùi khi chöông trình öùng duïng vieát töø ñieàu khieån vaøo thanh ghi ñieàu khieån ñeå xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc cuûa 8255A. Ba cheá ñoä hoaït ñoäng cô baûn cuûa 8255A laø: - Cheá ñoä 0: vaøo/ra thoâng thöôøng. - Cheá ñoä 1: choát vaøo/ra. - Cheá ñoä 2: bus hai chieàu. Töø ñieàu khieån duøng ñeå ñònh nghóa cheá ñoä laøm vieäc cho 8255A. Caáu truùc töø ñieàu khieån cuûa 8255A: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Nhoùm B Port C (thaáp) 1 = nhaäp 0 = xuaát Port B 1 = nhaäp 0 = xuaát Choïn cheá ñoä 0 = cheá ñoä 0 1 = cheá ñoä 1 Nhoùm A Port C (cao) 1 = nhaäp 0 = xuaát Port A 1 = nhaäp 0 = xuaát Choïn cheá ñoä
  3. Cheá ñoä 0: Töø ñieàu khieån 1 0 0 D4 D3 0 D1 D0 Cheá ñoä 0 xaùc laäp hai port 8 bit (A vaø B) vaø hai port 4 bit (nöûa cao vaø nöûa thaáp cuûa port C). Baát kyø port naøo cuõng coù theå nhaäp hoaëc xuaát döõ lieäu tuøy theo caùc bit D4, D3, D1 vaø D0. Döõ lieäu ñöôïc choát khi nhaäp (coøn khi xuaát thì khoâng). Cheá ñoä 1: Töø ñieàu khieån 1 0 1 D4 D3 1 D1 D0 Cheá ñoä naøy caû hai port A vaø B laøm vieäc ôû cheá ñoä xuaát/nhaäp coù choát. Port A vaø B hoaït ñoäng ñoäc laäp nhau, moãi port coù 4 bit ñieàu khieån/döõ lieäu ñöôïc hình thaønh töø 4 bit cao vaø 4 bit thaáp cuûa port C. Nhoùm A ñöôïc caáu hình ôû cheá ñoä 1:
  4. * Port A laø port nhaäp döõ lieäu: Töø ñieàu khieån 1 0 1 1 D3 x x x PA0-PA7 INTE PC4 STBA\ A PC5 IBFA PC6,7 1 = nhaäp 0 = xuaát PC3 INTRA RD\ PC6,7 I/O - STBA\ (PC4): möùc 0 taïi ngoõ vaøo naøy seõ laøm cho döõ lieäu ñöôïc choát vaøo port A. Thieát bò ngoaïi vi duøng tín hieäu naøy ñeå baùo cho 8255A bieát döõ lieäu vaøo ñaõ saün saøng. - IBFA (PC5): ngoõ ra naøy leân möùc 1 ñeå baùo raèng boä ñeäm ñaõ ñaày. Khi chaân naøy ôû möùc 0 thì thieát bò ngoaïi vi coù theå gôûi döõ lieäu môùi tôùi 8255A. - INTRA (PC3): tín hieäu ôû ngoõ ra naøy ñöôïc duøng nhö moät yeâu caàu ngaét. Ngoõ ra naøy leân möùc 1 khi STBA ôû möùc 0, IBFA vaø côø hieäu INTRA ôû möùc 1. Tín hieäu INTEA töï ñoäng ñöôïc xoùa khi CPU nhaäp töø 8255A. Côø hieäu cho pheùp ngaét (INTE) ñöôïc ñieàu khieån baèng caùch ñaët hoaëc xoùa bit PC4. - Caùc bit PC6 vaø PC7 laø caùc bit xuaát nhaäp bình thöôøng phuï thuoäc vaøo bit D3 trong töø ñieàu khieån. * Port A laø port xuaát döõ lieäu:
  5. Töø ñieàu khieån 1 0 1 0 D3 x x x PA0-PA7 INTE PC6 ACKA\ A PC7 OBFA\ PC4, 5 1 = nhaäp 0 = xuaát PC3 INTRA WR\ PC4, 5 I/O - OBFA\ (PC7): ngoõ ra naøy seõ xuoáng möùc 0 khi boä ñeäm xuaát ñaày ñeå baùo cho thieát bò ngoaïi vi bieát port A ñang xuaát ra döõ lieäu môùi. - ACKA\ (PC6): ngoõ vaøo naøy ñöôïc thieát bò ngoaïi vi ñaët möùc 0 ñeå baùo cho 8255A bieát döõ lieäu port A ñöôïc chaáp nhaän. - INTRA (PC3): ngoõ ra naøy coù cuøng muïc ñích nhö trong tröôøng hôïp nhaäp. Côø cho pheùp ngaét ñöôïc ñieàu khieån baèng caùch ñaët hoaëc xoùa bit PC6. - Caùc bit PC4 vaø PC5 laø caùc bit xuaát nhaäp bình thöôøng phuï thuoäc vaøo bit D3 trong töø ñieàu khieån. Nhoùm B ñöôïc caáu hình ôû cheá ñoä 1: * Port B laø port nhaäp döõ lieäu: Töø ñieàu khieån 1 x x x x 1 1 x PB0-PB7 INTE PC2 STBB\ B PC1 IBFB PC0 INTRB RD\ PC4,5 I/O
  6. - STBB\ (PC2), IBFB (PC1) vaø INTRB (PC0) coù chöùc naêng töông töï nhö trong tröôøng hôïp port A nhaäp. Côø hieäu cho pheùp ngaét (INTE) ñöôïc ñieàu khieån baèng caùch ñaët hoaëc xoùa bit PC2. * Port B laø port xuaát döõ lieäu: Töø ñieàu khieån 1 x x x x 1 0 x PB0-PB7 INTE PC2 ACKB\ B PC1 OBFB\ PC0 INTRB WR\ PC4, 5 I/O Cheá ñoä 2: Cheá ñoä naøy laø cheá ñoä xuaát/nhaäp hai chieàu ñöôïc choát. Trong cheá ñoä naøy, port A ñöôïc duøng cho xuaát vaø nhaäp, 5 bit cuûa port C ñöôïc duøng ñeå chæ traïng thaùi vaø ñieàu khieån port A. Töø ñieàu khieån 1 1 x x x D2 D1 D0 PC3 INTRA\ Cheá ñoä nhoùm B 0 = cheá ñoä 0 1 = cheá ñoä 1 PC7 ACKA\ Port B PC6 OBFA\ INTE 1 = nhaäp 1 0 = xuaát PA0-PA7 PC
  7. - OBFA\ (PC6): boä ñeäm ngoõ ra ñaõ ñaày. - ACKA\ (PC7): tín hieäu baùo chaáp nhaän döõ lieäu. - IBFA (PC5): boä ñeäm ngoõ vaøo ñaày. - STBA\ (PC4): döõ lieäu ñang saün saøng ôû ngoõ vaøo. - INTRA (PC3): tín hieäu yeâu caàu ngaét, ñöôïc söû duïng cho xuaát/nhaäp. Khi nhoùm A ôû cheá ñoä 2 thì nhoùm B chæ coù theå ôû cheá ñoä 0 hoaëc 1. Tuy nhieân, neáu nhoùm B ôû cheá ñoä 0 thì chæ coù 3 bit PC0- PC2 ñöôïc söû duïng cho xuaát/nhaäp vì nhoùm A ñaõ möôïn bit PC3 ñeå söû duïng nhö moät yeâu caàu ngaét. Thoâng thöôøng, neáu nhoùm A ôû cheá ñoä 2 thì caùc bit PC0-PC2 seõ ñöôïc noái vôùi caùc chaân traïng thaùi vaø ñieàu khieån cuûa thieát bò noái vôùi port A. Port B cuõng coù theå ñöôïc duøng cho muïc ñích naøy. Vieäc ñaët/xoùa bit ñoái vôùi port C Ta coù khaû naêng laäp vaø xoùa töøng bit. Neáu bit 7 cuûa töø ñieàu khieån laø 0, 8255A seõ hieåu laø leänh ñaët/xoùa bit port C coù nghóa, cho pheùp laäp/xoùa baát kyø bit naøo cuûa port C. Khaû naêng ñaët/xoùa
  8. töøng bit rieâng leû laø raát thuaän tieän cho öùng duïng khi caùc bit rieâng reõ ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån taùch bieät caùc chöùc naêng beân ngoaøi. Töø ñieàu khieån ñaët/xoùa bit D7 x x x D3 D2 D1 D0 Ñaët/xoùa bit 1 = ñaët (set) 0 = xoùa (reset) Choïn bit 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 Côø ñaët/xoùa bit 0 = tích cöïc
Đồng bộ tài khoản