đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
144
lượt xem
98
download

đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ số công suất của toàn bộ tòa nhà: Cosφ=0.74. Tổng công suất tác dụng tính toán Ptt = 1038.446 KW. Tổng công suất biểu kiến của tòa nhà: S∑= 1403.3 KVA. Tổng công suất dự phòng: Sdp=240 KVA (P=180 KW, cosφ=0.74). Tổng công suất tính toán của toàn bộ công trình: P∑tt = 1218.446 KW. Tổng công suất biểu kiến của toàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 6

  1. Chương 6: TÍNH TOAÙN PHUÏ TAÛI TAÀNG HAÀM Nhoùm 1: n  Cos .P i dmi costb = i 1 = 0.6; P∑ = 4.359 KW; Ksdnhoùm = 1; Kñt = 1. Pdmi  Ptt = P∑, Ksdnhoùm. Ksd = 4.359 KW  Qtt = Ptt.tgφtb = 5.812 KVAr. Ptt  Stt = P 2 tt  Q 2 tt   7.265KVA cos  tb - Nhoùm 2: töông töï nhö tính toaùn nhoùm 1, ta coù keát quaû sau: n K sd i .Pdmi costb = 0.73 P∑ = 43.2 KW Ksdnhoùm = i 1  0.72 Kñt = 0.9 Pdmi  Ptt = P∑, Ksdnhoùm. Ksd = 27.993 KW.  Stt = 38.34 KVA. - Nhoùm 3: töông töï nhö tính toaùn nhoùm 1, ta coù keát quaû sau: n K sd i .Pdmi costb = 0.8 P∑ = 16 KW Ksdnhoùm = i 1  0.8 Kñt = 0.2 Pdmi  Ptt = P∑, Ksdnhoùm. Ksd = 2.56 KW.  Stt = 3.2 KVA. Ta coù keát quaû tính toaùn phuï taûi taàng haàm sau:
  2. n n  Cos i .Pdmi Ptt K sd i .Pdmi costb = i 1 = 0.74 Ptt = 34.912 KW Stt =  47.178 Ksd = i 1  0.76 Pdmi cos  tb Pdmi Tính toaùn phuï taûi cuûa caùc taàng khaùc töông töï nhö tính toaùn phuï taûi taàng haàm vaø ta coù baûng keát quaû nhö treân.
  3. Thoâng soá ñieän Heä soá Coâng suaát Nhoùm Tuyeán daây Chöùc naêng V pha cosφ P(kw) Ksd Ksdnhoùm Kñt P(kw) S(kva) Tuû ñieän taàng 1 P1 380 3 0.76 10.536 0.84 TÑ-T1 Tuû ñieän taàng 2 P2 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T2 Tuû ñieän taàng 3 P3 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T3 Tuû ñieän taàng 4 P4 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T4 Tuû ñieän taàng 5 P5 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T5 Tuû ñieän taàng 6 P6 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T6 Tuû ñieän taàng 7 P7 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T7 Tuû ñieän taàng 8 1 P8 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T8 0.81 0.95 163.403 217.87 Cosφ=0.75 Tuû ñieän taàng 9 P9 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T9 Tuû ñieän taàng 10 P10 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T10 Tuû ñieän taàng 11 P11 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T11 Tuû ñieän taàng 12 P12 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T12 Tuû ñieän taàng 13 P13 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T13 Tuû ñieän taàng 14 P14 380 3 0.76 10.566 0.84 TÑ-T14 Caàu dao caùch ly thang P15 maùy soá 1 380 3 0.7 35 0.7 ISO-TM-1
  4. P16 Chiller soá 1 380 3 0.74 256 0.7 2 P17 Chiller soá 2 380 3 0.74 256 0.7 0.7 1 566.3 765.27 Cosφ=0.74 Tuû ñieàu khieån P18 380 3 0.74 297 0.7 heä thoáng ÑHKK Tuû ñieän taàng haàm P19 380 3 0.74 63.559 0.76 TÑ-H Tuû ñieän taàng maùi P20 380 3 0.79 17.491 0.8 TÑ-M Tuû ñieän P21 bôm daàu Diezel 380 3 0.7 3.5 0.65 TÑ-BD Tuû ñieän P22 bôm chöõa chaùy 380 3 0.7 42 0.65 TÑ-BCC Tuû ñieän quaït taêng aùp P23 380 3 0.8 24 0.65 3 TÑ-QTA 0.69 0.8 128.367 175.84 Cosφ=0.74 Tuû ñieän P24 quaït huùt khoùi 380 3 0.8 4 0.65 TÑ-QHK Tuû ñieän P25 quaït huùt taàng haàm 380 3 0.8 8 0.65 TÑ-QHTH Tuû ñieän P26 bôm nöôùc sinh hoaït 380 3 0.7 35 0.65 TÑ-BNSH Tuû ñieän P27 bôm nöôùc thaûi 380 3 0.7 35 0.65 TÑ-BNT P28 Chiller soá 3 380 3 0.74 256 0.7 Caàu dao caùch ly thang P29 maùy soá 2 380 3 0.7 35 0.7 4 ISO-TM-2 0.69 0.7 180.376 240.50 Cosφ=0.74 Tuû ñieän chieáu saùng P30 beân ngoaøi 380 3 0.8 37.03 1 TÑ-CSBN
  5. Heä soá coâng suaát cuûa toaøn boä toøa nhaø: Cosφ=0.74. Toång coâng suaát taùc duïng tính toaùn Ptt = 1038.446 KW. Toång coâng suaát bieåu kieán cuûa toøa nhaø: S∑= 1403.3 KVA. Toång coâng suaát döï phoøng: Sdp=240 KVA (P=180 KW, cosφ=0.74). Toång coâng suaát tính toaùn cuûa toaøn boä coâng trình: P∑tt = 1218.446 KW. Toång coâng suaát bieåu kieán cuûa toaøn
Đồng bộ tài khoản