đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
195
lượt xem
118
download

đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều hòa không khí trung tâm Diện tích Chiều cao Tiêu chuẩn Công suất (m2) (m) điều hòa (Hp) 1010.56 784.54 121.7 36 49.5 6 4.2 4.2 4.2 4.2 40m3/Hp 40m3/Hp 60m /Hp 60m3/Hp 60m3/Hp 14.504 3.Tầng 01 Vị trí điều hòa Tầng 1 Văn phòng Tổng công suất (Hp) ∑=151.584 Hp 82.376 ∑=96.88 Hp Hành lang Khu vệ sinh Khu Lobby Văn phòng 784.54 2.8 40m3/Hp 54.918 3 Hành lang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 5

  1. Chương 5: TÍNH TOAÙN PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ TRUNG TAÂM (caùc soá lieäu dieän tích ño ñöôïc treân maët baèng) MAÙY LAÏNH: cosKsd = 0.7 Ñieàu hoøa khoâng khí trung taâm Vò trí Dieän tích Chieàu cao Tieâu chuaån Coâng suaát Toång coâng suaát Taàng ñieàu hoøa (m2) (m) ñieàu hoøa (Hp) (Hp) 01 Taàng 1 1010.56 6 40m3/Hp ∑=151.584 Hp Vaên phoøng 784.54 4.2 40m3/Hp 82.376 3 Haønh lang 121.7 4.2 60m /Hp 02 ∑=96.88 Hp Khu veä sinh 36 4.2 60m3/Hp 14.504 Khu Lobby 49.5 4.2 60m3/Hp Vaên phoøng 784.54 2.8 40m3/Hp 54.918 3 Haønh lang 121.7 2.8 60m /Hp 03 ∑=64.59 Hp Khu veä sinh 36 2.8 60m3/Hp 9.67 Khu Lobby 49.5 2.8 60m3/Hp Ghi chuù: ñieàu hoøa khoâng khí caùc taàng khaùc, töø taàng 4 ñeán taàng 14 ñeàu töông töï nhö taàng 3. Toång coâng suaát ñieàu hoøa khoâng khí trung taâm cuûa toøa nhaø: 151.584 + 96.88 + 64.59 x 12 = 1023.544 Hp = 767.658 KW
  2. Tuyeán Thoâng soá ñieän Heä soá Taàng Nhoùm Chöùc naêng daây V pha cosφ P(kw) Ksd Ksdnhoùm Chieáu saùng L1 220 1 0.6 1.037 0.9 taàng haàm Chieáu saùng L2 220 1 0.6 1.037 0.9 taàng haàm Chieáu saùng 1 L3 220 1 0.6 1.037 0.9 0.95 taàng haàm Chieáu saùng L4 220 1 0.6 1.123 0.9 taàng haàm Chieáu saùng L5 220 1 0.6 0.125 0.9 khaån caáp Caáp nguoàn cho P1 heä thoáng 380 3 0.8 6 0.8 aâm thanh HAÀM Caáp nguoàn cho P2 heä thoáng 380 3 0.8 3 0.8 ñieän thoaïi Caáp nguoàn cho P3 380 3 0.8 6 0.8 2 heä thoáng maïng 0.72 Caáp nguoàn cho P4 heä thoáng 380 3 0.7 6 0.8 baùo chaùy Bôm nöôùc P5 380 3 0.7 7.4 0.65 taàng haàm Bôm nöôùc P6 380 3 0.7 14.8 0.65 taàng haàm OÅ caém ñoâi 3 S1 220 1 0.8 4 0.8 0.8 P.ñieàu khieån Tuyeán Thoâng soá ñieän Heä soá Taàng Nhoùm Chöùc naêng daây V pha cosφ P(kw) Ksd Ksdnhoùm oå caém ñoâi HAÀM 3 S2 phoøng toång ñaøi 220 1 0.8 4 0.8 0.8 ÑT oå caém ñoâi S3 phoøng quaûn lyù 220 1 0.8 4 0.8 1&2
  3. oå caém ñôn S4 220 1 0.8 4 0.8 haønh lang S5 oå caém ñoâi 220 1 0.8 4 0.8 Ñeøn chieáu L1 saùng khu vöïc 220 1 0.6 1.296 0.9 Lobby Ñeøn chieáu L2 saùng khu vöïc 220 1 0.6 1.166 0.9 traùitröôùc Ñeøn chieáu L3 saùng khu vöïc 220 1 0.6 1.166 0.9 traùi sau 01 Ñeøn chieáu 1 0.95 L4 saùng khu vöïc 220 1 0.6 1.296 0.9 phaûi tröôùc Ñeøn chieáu L5 saùng khu vöïc 220 1 0.6 1.296 0.9 phaûi sau Ñeøn chieáu L6 saùng khu vöïc 220 1 0.6 0.306 0.9 phuï trôï Ñeøn chieáu L7 220 1 0.6 0.17 0.9 saùng khaån caáp
  4. Tuyeán Thoâng soá ñieän Heä soá Taàng Nhoùm Chöùc naêng daây V pha cosφ P(kw) Ksd Ksdnhoùm oå caém ñieän 2 S1 220 1 0.8 4 0.8 khu vöïc Lobby oå caém ñieän S2 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 traùi tröôùc oå caém ñieän S3 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 traùi sau 01 oå caém ñieän 0.8 S4 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 phaûi tröôùc oå caém ñieän S5 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 phaûi sau oå caém ñieän S6 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 phuï trôï Ñeøn chieáu saùng L1 220 1 0.6 0.324 0.9 khu vöïc Lobby 02 Ñeøn chieáu 1 0.95 saùng L2 220 1 0.6 0.54 0.9 khu vöïc haønh lang Ñeøn chieáu L3 220 1 0.6 0.17 0.9 saùng khaån caáp
  5. Tuyeán Thoâng soá ñieän Heä soá Taàng Nhoùm Chöùc naêng daây V pha cosφ P(kw) Ksd Ksdnhoùm Ñeøn chieáu saùng L4 220 1 0.6 0.126 0.9 khu vöïc veä sinh nöõ 1 0.95 Ñeøn chieáu saùng L5 220 1 0.6 0.126 0.9 khu vöïc veä sinh nam Ñeøn chieáu P1 saùng 220 1 0.6 1.036 0.9 vaên phoøng Ñeøn chieáu P2 saùng 220 1 0.6 1.036 0.9 vaên phoøng 02 Ñeøn chieáu P3 saùng 220 1 0.6 1.036 0.9 0.95 2 vaên phoøng Ñeøn chieáu P4 saùng 220 1 0.6 1.166 0.9 vaên phoøng Ñeøn chieáu P5 saùng 220 1 0.6 1.166 0.9 vaên phoøng oå caém ñieän S1 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 trung taâm 3 0.8 oå caém ñieän S2 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 traùi tröôùc Tuyeán Thoâng soá ñieän Heä soá Taàng Nhoùm Chöùc naêng daây V pha cosφ P(kw) Ksd Ksdnhoùm oå caém ñieän 02 3 S3 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 0.8 traùi sau oå caém ñieän S4 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 phaûi tröôùc
  6. oå caém ñieän S5 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 phaûi sau oå caém ñieän S6 khu vöïc 220 1 0.8 4 0.8 phuï trôï Chieáu saùng L1 phoøng kyõ thuaät 220 1 0.6 0.129 0.9 taàng maùi Chieáu saùng 1 L2 phoøng kyõ thuaät 220 1 0.6 0.129 0.9 0.95 taàng maùi Chieáu saùng L3 phoøng kyõ thuaät 220 1 0.6 0.129 0.9 TAÀNG MAÙI taàng maùi Caáp nguoàn cho P1 thieát bò 220 1 0.8 2.816 0.8 taàng maùi 2 Caáp nguoàn cho 0.8 maùy laïnh P2 220 1 0.8 2.288 0.8 phoøng kyõ thuaät taàng maùi
  7. Tuyeán Thoâng soá ñieän Heä soá Taàng Nhoùm Chöùc naêng daây V pha cosφ P(kw) Ksd Ksdnhoùm oå caém ñieän S1 phoøng kyõ thuaät 220 1 0.8 4 0.8 taàng maùi oå caém ñieän TAÀNG MAÙI 3 S2 phoøng kyõ thuaät 220 1 0.8 4 0.8 0.8 taàng maùi oå caém ñieän S3 phoøng kyõ thuaät 220 1 0.8 4 0.8 taàng maùi
Đồng bộ tài khoản