đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
287
lượt xem
187
download

đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vì đặc trưng của tòa nhà Citilight Tower là cao ốc văn phòng nên tác giả chọn tầng 2 là khu văn phòng để áp dụng tính toán chiếu sáng với bài toán cụ thể sau: TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG TẦNG 2 Văn phòng 1 – Kích thước: chiều dài a = 42.8 (m); chiều rộng b= 7.5 (m); diện tích ρtr= 0.7 ρtg= 0.5 ρlv= 0.2 (m) chiều cao H = 2.8 2 – trần: vàng creme tường: vàng nhạt sàn: gạch 3 – Độ rọi yêu cầu:S= 321 (m2) Hệ số phản xạ trần Hệ số phản xạ tường Hệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 2

  1. Chương 2: TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG: Vì ñaëc tröng cuûa toøa nhaø Citilight Tower laø cao oác vaên phoøng neân taùc giaû choïn taàng 2 laø khu vaên phoøng ñeå aùp duïng tính toaùn chieáu saùng vôùi baøi toaùn cuï theå sau: TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG TAÀNG 2 Vaên phoøng 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 42.8 (m); chieàu roäng b= 7.5 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 321 (m2) 2 – traàn: vaøng creme Heä soá phaûn xaï traàn ρtr= 0.7 töôøng: vaøng nhaït Heä soá phaûn xaï töôøng ρtg= 0.5 saøn: gaïch Heä soá phaûn xaï saøn ρlv= 0.2 3 – Ñoä roïi yeâu caàu: Etc= 300 (lx) 4 – Choïn heä chieáu saùng: chung ñeàu 5– Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu:Tm= 4000 (0K) theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof. 6 – Choïn boùng ñeøn: loaïi: Multiclaude optique haut rendement Ra= 85 Pñm=36 (w) Фñ= 3450 (lm) Tm= 4000 (0K) 7 – Choïn boä ñeøn: loaïi: CFR 340 hieäu suaát:100% Soá ñeøn /1 boä:3 quang thoâng caùc boùng/1boä:3x3450 (lm) 8 – Phaân boá caùc boä ñeøn: caùch traàn h’= 0 (m); beà maët laøm vieäc: 0.8 (m) Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= 2 (m) ab 9 – Chæ soá ñòa ñieåm: K  = 3.19 htt (a  b) 10 – Heä soá buø: d =1.25 h' 11 – Tyû soá treo: j  =0 h '  h tt
  2. 12 – Heä soá söû duïng: U=0.77 E tc Sd 13 – Quang thoâng toång :  tong  = 156331 (lm) U  tong 14 – Xaùc ñònh soá boä ñeøn: N boden  = 15.1  cacbong / 1bo Choïn soá boä ñeøn: Nboden= 15 15 – Kieåm tra sai soá quang thoâng: N boden . cacbong / 1bo   tong  %  .100% = -0.007  tong Keát luaän: thoûa yeâu caàu 16 – Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: Nboden. cacbong/1bo .U Etb  = 298 (lx) Sd Do caùch boá trí cuûa maët baèng xaây döïng neân khu vöïc vaên phoøng chia ra laøm nhieàu khu nhoû. Nhöng yeâu caàu veà chieáu saùng vaø caùch boá trí cuûa caùc phaàn hoaøn toaøn töông töï nhau neân tính gaàn ñuùng ta coù keát quaû ôû caùc khu vöïc nhoû cuûa vaên phoøng nhö sau: 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 18.1 (m); chieàu roäng b= 4.3 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 77.83 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 5 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 14.4 (m); chieàu roäng b= 11.5 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 165.6 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 9 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 7.8 (m); chieàu roäng b= 3.3 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 25.74 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 2
  3. 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 14.1 (m); chieàu roäng b= 4.3 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 60.63 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 3 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 14.4 (m); chieàu roäng b= 7.5 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 108 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 6 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 7.8 (m); chieàu roäng b= 3.3 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 25.74 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 2 Toång soá boä ñeøn cung caáp cho khu vöïc vaên phoøng taàng 2 laø Ntoångboäñeøn = 42 boä (3x36W) TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG TAÀNG 2 Khu veä sinh 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a=6 (m); chieàu roäng b= 6 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 36 (m2) 2 – traàn: vaøng creme Heä soá phaûn xaï traàn ρtr= 0.7 töôøng: vaøng nhaït Heä soá phaûn xaï töôøng ρtg= 0.5 saøn: gaïch Heä soá phaûn xaï saøn ρlv= 0.2 3 – Ñoä roïi yeâu caàu: Etc= 150 (lx) 4 – Choïn heä chieáu saùng: chung ñeàu 5– Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu:Tm= 2700 (0K) theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof. 6 – Choïn boùng ñeøn: loaïi: compact Ra= 85 Pñm=18 (w) Фñ=1300 (lm) Tm= 4000 (0K) 7 – Choïn boä ñeøn: Soá ñeøn /1 boä:1 quang thoâng caùc boùng/1boä:1300 (lm) 8 – Phaân boá caùc boä ñeøn: caùch traàn h’= 0 (m); beà maët laøm vieäc: 0.8 (m)
  4. Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= 2 (m) ab 9 – Chæ soá ñòa ñieåm: K  =1.5 htt (a  b) 10 – Heä soá buø: d =1.25 h' 11 – Tyû soá treo: j  =0 h '  h tt 12 – Heä soá söû duïng: U=0.65 E tc Sd 13 – Quang thoâng toång :  tong  =10385 (lm) U  tong 14 – Xaùc ñònh soá boä ñeøn: N boden  = 7.9  cacbong / 1bo Choïn soá boä ñeøn: Nboden= 8 15 – Kieåm tra sai soá quang thoâng: N boden . cacbong / 1bo   tong  %  .100% = 0.001  tong Keát luaän: thoûa yeâu caàu 16 – Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: Nboden. cacbong/1bo .U Etb  = 150.2 (lx) Sd TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG TAÀNG 2 Khu vöïc haønh lang 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 21 (m); chieàu roäng b= 4.5 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 94.5 (m2) 2 – traàn: vaøng creme Heä soá phaûn xaï traàn ρtr= 0.7 töôøng: vaøng nhaït Heä soá phaûn xaï töôøng ρtg= 0.5 saøn: gaïch Heä soá phaûn xaï saøn ρlv= 0.2
  5. 3 – Ñoä roïi yeâu caàu: Etc= 150 (lx) 4 – Choïn heä chieáu saùng: chung ñeàu 5– Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu:Tm= 2700 (0K) theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof. 6 – Choïn boùng ñeøn: loaïi: compact Ra= 85 Pñm=18 (w) Фñ=1300 (lm) Tm= 4000 (0K) 7 – Choïn boä ñeøn: Soá ñeøn /1 boä:1 quang thoâng caùc boùng/1boä:1300 (lm) 8 – Phaân boá caùc boä ñeøn: caùch traàn h’= 0 (m); beà maët laøm vieäc: 0.8 (m) Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= 2 (m) ab 9 – Chæ soá ñòa ñieåm: K  =1.85 htt (a  b) 10 – Heä soá buø: d =1.25 h' 11 – Tyû soá treo: j  =0 h '  h tt 12 – Heä soá söû duïng: U=0.71 E tc Sd 13 – Quang thoâng toång :  tong  =24956 (lm) U  tong 14 – Xaùc ñònh soá boä ñeøn: N boden  = 19.19  cacbong / 1bo Choïn soá boä ñeøn: Nboden= 20 15 – Kieåm tra sai soá quang thoâng: N boden . cacbong / 1bo   tong  %  .100% = 0.04  tong Keát luaän: thoûa yeâu caàu 16 – Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: Nboden. cacbong/1bo .U Etb  = 156 (lx) Sd
  6. Do caùch boá trí cuûa maët baèng xaây döïng neân khu vöïc haønh lang chia ra laøm nhieàu khu nhoû. Nhöng yeâu caàu veà chieáu saùng vaø caùch boá trí cuûa caùc phaàn hoaøn toaøn töông töï nhau neân tính gaàn ñuùng ta coù keát quaû ôû caùc khu vöïc nhoû cuûa haønh lang nhö sau: 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a=9 (m); chieàu roäng b= 1.6 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 14.4 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 5 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a=8 (m); chieàu roäng b= 1.6 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 12.8 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 5
Đồng bộ tài khoản