đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
196
lượt xem
147
download

đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ số phản xạ trần Hệ số phản xạ tường Hệ số phản xạ sàn Etc= 150 (lx) Chọn hệ chiếu sáng: chung đều Chọn khoảng nhiệt độ màu:Tm= 2700 (0K) theo đồ thị đường cong Kruithof. Chọn bóng đèn: loại: compact Ra= 85 7 – Chọn bộ đèn: Pđm=18 (w) Фđ=1300 (lm) Tm= 4000 (0K) quang thông các bóng/1bộ:1300 (lm) Phân bố các bộ đèn: cách trần h’= 0 (m); bề mặt làm việc: 0.8 (m) Chiều cao treo đèn so với bề mặt làm việc: htt= 2 (m) 9 – Chỉ số địa điểm: K= 10 – Hệ số bù: d...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 3

  1. Chương 3: TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG TAÀNG 2 Khu Lobby, caàu thang 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a =11 (m); chieàu roäng b= 4.5 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 49.5 (m2) 2 – traàn: vaøng creme Heä soá phaûn xaï traàn ρtr= 0.7 töôøng: vaøng nhaït Heä soá phaûn xaï töôøng ρtg= 0.5 saøn: gaïch Heä soá phaûn xaï saøn ρlv= 0.2 3 – Ñoä roïi yeâu caàu: Etc= 150 (lx) 4 – Choïn heä chieáu saùng: chung ñeàu 5– Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu:Tm= 2700 (0K) theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof. 6 – Choïn boùng ñeøn: loaïi: compact Ra= 85 Pñm=18 (w) Фñ=1300 (lm) Tm= 4000 (0K) 7 – Choïn boä ñeøn: Soá ñeøn /1 boä:1 quang thoâng caùc boùng/1boä:1300 (lm) 8 – Phaân boá caùc boä ñeøn: caùch traàn h’= 0 (m); beà maët laøm vieäc: 0.8 (m) Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= 2 (m) ab 9 – Chæ soá ñòa ñieåm: K  =1.6 htt (a  b) 10 – Heä soá buø: d =1.25 h' 11 – Tyû soá treo: j  =0 h '  h tt 12 – Heä soá söû duïng: U=0.65 Etc Sd 13 – Quang thoâng toång :  tong  =14279 (lm) U  tong 14 – Xaùc ñònh soá boä ñeøn: N boden  = 10.9  cacbong / 1bo Choïn soá boä ñeøn: Nboden= 11 15 – Kieåm tra sai soá quang thoâng:
  2. N boden . cacbong / 1bo   tong %  .100% = 0.001  tong Keát luaän: thoûa yeâu caàu 16 – Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: N boden. cacbong/1bo .U Etb  = 150.2 (lx). Sd Tính toaùn töông töï cho caùc taàng haàm, taàng 1 vaø taàng maùi. Ta coù baûng keát quaû sau:
  3. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG CHO CAÙC KHOÂNG GIAN 1/ CHIEÁU SAÙNG TRONG NHAØ Ñoä roïi Boùng ñeøn Vò trí Soá Toång Dieän tích Yeâu Taàng chieáu Loaïi Loaïi Maõ hieäu boä coâng suaát (m2) caàu Tm(0K) Ra Фñ(lm) saùng boùng ñeøn maùng ñeøn saûn phaåm ñeøn (KW) Erc(lux) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Phoøng Huyønh quang 18(3x6) 300 4000 85 3450 2 boùng CFR240 2 0.172 quaûn lyù1 36w Phoøng Huyønh quang 18(3x6) 300 4000 85 3450 2 boùng CFR240 2 0.172 quaûn lyù 2 36w Phoøng ñaët Huyønh quang 16(4x4) 150 2700 85 3250 2 boùng CFR 240 1 0.086 maùy bôm 36w Phoøng tuû Huyønh quang 16(4x4) 150 2700 85 3250 2 boùng CFR 240 1 0.086 ñieän chính 36w Huyønh quang HAÀM Khu ñeå xe 1216(42.8x28.4) 150 2700 85 3250 2 boùng CFR 240 43 3.715 36w Exit 2 maët 3w 5 0.015 Emergency 2 boùng 2x5w 11 0.11 Toång coâng suaát chieáu saùng taàng Haàm P∑ 4.356 Khu Huyønh quang (42.8x25.6) 300 4000 85 3450 3 boùng CFR340 48 6.221 thöông maïi 36w Khu Compact (10.9x4) 150 2700 85 1300 1 boùng 19 0.18 veä sinh 18w O1 Huyønh quang kho (6.8x4) 150 2700 85 3450 3 boùng CFR340 2 0.126 36w Toång coâng suaát chieáu saùng taàng 01 P∑ 6.527
  4. Huyønh quang Vaên phoøng 784.54 300 4000 85 3450 3 boùng CFR340 42 5.443 36w Compact Haønh lang 121.7 150 2700 85 1300 1 boùng 30 0.54 18w Khu Compact 36 150 2700 85 1300 1 boùng 8 0.144 veä sinh 18w Lobby, Compact 49.5 150 2700 85 3450 1 boùng CFR340 11 0.475 caàu thang 18w 02 Huyønh quang Thang maùy 150 2700 85 3450 1 boùng CFR140 4 0.144 36w Exit 2 maët 3w 3 0.09 Emergency 2 boùng 2x5w 17 0.17 Toång coâng suaát chieáu saùng taàng 02 P∑ 7.006 Ghi chuù: töø taàng 03 ñeán taàng 14 thì chieáu saùng töông töï nhö taàng 02. Phoøng gen Huyønh quang 7.5x7.5 300 4000 85 3450 2 boùng CFR240 4 0.129 kyõ thuaät 36w TAÀNG Phoøng kyõ Huyønh quang MAÙI thuaät thang 7.5x7.5 300 4000 85 3450 2 boùng CFR240 4x3 0.389 36w maùy Toång coâng suaát chieáu saùng taàng Maùi P∑ 0.518 Toång coâng suaát chieáu saùng trong nhaø cuûa toøa nhaø P∑ 102.5
  5. Chuù thích: Coät (3) – dieän tích khoâng gian chieáu saùng: ñöôïc ño treân maët baèng. Coät (4) – ñoä roïi yeâu caàu Etc: tra baûng tieâu chuaån trong taøi lieäu [2]. Coät (5) – choïn nhieät ñoä maøu: döïa vaøo ñoä roïi yeâu caàu, tra taøi lieäu [2]. Coät (6), (7), (8) – tra taøi lieäu [2]. Coät (9), (10) – döïa vaøo catalogue Lighting cuûa Comet [10]. Coät (12) = coät (6) x coät (9) x coät (11) : CHIEÁU SAÙNG NGOAØI NHAØ Chöùc naêng Coâng suaát Soá löôïng Toång coâng suaát Ñeøn pha chieáu saùng 250w 35 8.75 maët ñöùng tröôùc 150w 12 1.8 Ñeøn pha chieáu saùng 250w 25 6.25 maët ñöùng sau 150w 13 1.95 Ñeøn pha chieáu saùng 250w 21 5.25 maët hoâng traùi 150w 6 0.9 Ñeøn pha chieáu saùng 250w 21 5.25 maët hoâng phaûi 150w 5 0.75 Ñeøn chieáu saùng 70w 10 0.7 aâm neàn Ñeøn trang trí 70w 12 0.84 aùp töôøng loái vaøo Ñeøn pha chieáu saùng 150w 10 1.5 baûng hieäu Ñeøn chieáu saùng 70w 12 0.84 maët tieàn Ñeøn ñöôøng 250w 9 2.25
Đồng bộ tài khoản