đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
178
lượt xem
99
download

đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ số công suất cosφ (hoặc PF) là tỉ số giữa công suất tác dụng P(KW) và công suất biểu kiến S(KVA). Hệ số công suất lớn nhất bằng 1 và hệ số công suất càng lớn càng có lợi cho ngành điện lẫn khách hàng; vì khi đó P = S, toàn bộ công suất điện phát ra sẽ được tiêu thụ bởi phụ tải điện mà không có bất kỳ tổn thất nào. Cosφ= (3.1) Hệ thống điện xoay chiều cung cấp hai dạng năng lượng: Năng lượng tác dụng đo theo đơn vị kilowatt.giờ(kw.h). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 7

  1. CHÖÔNG 7 BUØ COÂNG SUAÁT PHAÛN KHAÙNG 3.1 TOÅNG QUAN VEÀ GIAÙ TRÒ HEÄ SOÁ COÂNG SUAÁT VAØ BUØ COÂNG SUAÁT: Heä soá coâng suaát cosφ (hoaëc PF) laø tæ soá giöõa coâng suaát taùc duïng P(KW) vaø coâng suaát bieåu kieán S(KVA). Heä soá coâng suaát lôùn nhaát baèng 1 vaø heä soá coâng suaát caøng lôùn caøng coù lôïi cho ngaønh ñieän laãn khaùch haøng; vì khi ñoù P = S, toaøn boä coâng suaát ñieän phaùt ra seõ ñöôïc tieâu thuï bôûi phuï taûi ñieän maø khoâng coù baát kyø toån thaát naøo. P ( KW ) Cosφ= = PF S ( KVA) (3.1) Heä thoáng ñieän xoay chieàu cung caáp hai daïng naêng löôïng: - Naêng löôïng taùc duïng ño theo ñôn vò kilowatt.giôø(kw.h). Naêng löôïng naøy ñöôïc chuyeån sang coâng cô hoïc, nhieät, aùnh saùng,… - Naêng löôïng phaûn khaùng. Daïng naêng löôïng naøy ñöôïc chia laøm hai loaïi: + Naêng löôïng yeâu caàu bôûi maïch coù tính caûm (maùy bieán aùp, ñoäng cô ñieän,…) + Naêng löôïng yeâu caàu bôûi maïch coù tính dung (ñieän dung daây caùp, tuï coâng suaát,…). Theo thoáng keâ ta coù caùc soá lieäu sau[3]: - Ñoäng cô khoâng ñoàng boä, chuùng tieâu thuï khoaûng 60 – 65% toång coâng suaát phaûn khaùng cuûa maïng. - Maùy bieán aùp tieâu thuï khoaûng 20 – 25%.
  2. - Ñöôøng daây treân khoâng, ñieän khaùng vaø caùc thieát bò ñieän khaùc tieâu thuï khoaûng 10%. Nhö vaäy ñoäng cô khoâng ñoàng boä vaø maùy bieán aùp laø hai loaïi maùy ñieän tieâu thuï nhieàu coâng suaát phaûn khaùng nhaát. Coâng suaát taùc duïng P laø coâng suaát ñöôïc bieán thaønh cô naêng hoaëc nhieät naêng trong caùc maùy duøng ñieän; coøn coâng suaát phaûn khaùng Q laø coâng suaát töø hoùa trong caùc maùy ñieän xoay chieàu, noù khoâng sinh ra coâng. Vì vaäy ñeå traùnh truyeàn taûi moät löôïng Q khaù lôùn treân ñöôøng daây, ngöôøi ta ñaët gaàn caùc hoä duøng ñieän caùc maùy sinh ra Q (tuï ñieän, maùy buø ñoàng boä) ñeå cung caáp tröïc tieáp cho phuï taûi, laøm nhö vaäy ñöôïc goïi laø buø coâng suaát phaûn khaùng. Khi buø coâng suaát phaûn khaùng thì goùc leäch pha giöõa doøng ñieän vaø ñieän aùp trong maïch seõ nhoû ñi, do ñoù heä soá coâng suaát cosφ cuûa maïng ñöôïc naâng cao, giöõa P vaø Q vaø goùc φ coù quan heä sau: P φ= arctg Q (3.2) Khi löôïng P khoâng ñoåi, nhôø coù buø coâng suaát phaûn khaùng, löôïng Q truyeàn taûi treân ñöôøng daây giaûm xuoáng, do ñoù goùc φ giaûm, keát quaû laø cosφ taêng leân. Heä soá coâng suaát cosφ ñöôïc naâng leân seõ ñöa ñeán nhöõng hieäu quaû sau ñaây: 1/ Giaûm ñöôïc toån thaát coâng suaát trong maïng ñieän. 2/ Giaûm ñöôïc toån thaát ñieän aùp trong maïng ñieän. 3/ Taêng khaû naêng truyeàn taûi cuûa ñöôøng daây vaø maùy bieán aùp. 3.2 CAÙC BIEÄN PHAÙP NAÂNG CAO HEÄ SOÁ COÂNG SUAÁT COSφ: 3.3 VÒ TRÍ ÑAËT THIEÁT BÒ BUØ:
  3. Vieäc tính toaùn ñònh möùc buø toái öu cho moät maïng ñaõ toàn taïi coù theå thöïc hieän theo nhöõng löu yù sau: - Tieàn ñieän tröôùc khi ñaët tuï buø. - Tieàn ñieän sau khi ñaët tuï buø. - Caùc chi phí bao goàm: + Mua tuï buø vaø maïch ñieàu khieån ( contactor, relay, tuû hôïp boä). + Laép ñaët vaø baûo trì. + Toån thaát trong tuï vaø toån thaát treân daây caùp, maùy bieán aùp sau khi laép ñaët tuï buø. Töø nhöõng phaân tích treân taùc giaû choïn phöông aùn buø coâng suaát phaûn khaùng cho coâng trình.
  4. 3.4 TÍNH TOAÙN BUØ COÂNG SUAÁT PHAÛN KHAÙNG: Heä soá coâng suaát cuûa coâng trình tröôùc khi buø: cosφ1=0.74. Toång coâng suaát taùc duïng tính toaùn cuûa coâng trình : Ptt=1218.446 KW. Coâng suaát bieåu kieán cuûa coâng trình tröôùc khi buø: S1=1646.54 KVA. Heä soá coâng suaát cuûa coâng trình sau khi buø: cosφ2=0.87. Coâng suaát phaûn khaùng caàn phaûi buø ñeå ñaït ñöôïc cosφ2=0.87 laø: Qbuø= Ptt.(tgφ1-tgφ2) = 1218.446 x [tg(arcos0.74) – tg(arcos0.87)]= 420 KVAr. Vaäy Qbuø= 420 KVAr. Coâng suaát bieåu kieán cuûa coâng trình sau khi buø: Ta coù coâng suaát phaûn khaùng tröôùc khi buø: Q1= Ptt.tgφ1=1218.446 x tg(arcos0.74) = 1107.48 KVAr. Coâng suaát phaûn khaùng sau khi buø: Q2 = Q1 – Qbuø = 1107.48 – 420 = 687.48 KVAr. Coâng suaát bieåu kieán cuûa coâng trình sau khi buø: S2 = P 2 tt  Q 2 2  1218.446 2  687.48 2  1400 KVA. Choïn thieát bò buø laø tuï ñieän buø do Lieân Xoâ (cuõ) cheá taïo: 8 boä x 50 KVAr + 1 boä 20 KVAr Loaïi 3: Coâng suaát Ñieän aùp Loaïi ñònh möùc Ñieän dung Kieåu Chieàu cao Khoái löôïng ñònh möùc tuï ñieän Pñm C (μF) cheá taïo H (mm) (kg) Ucñm (KV) (KVAr) KC2-0.38- 0.38 50 1102 Ba pha 725 60 50-3Y3 KC1-0.38- 0.38 20 442 Ba pha 472 30 20-Y1
  5. Nhö vaäy sau khi tính toaùn ñöôïc löôïng coâng suaát phaûn khaùng caàn buø cho toøa nhaø, ta coù baûng toång keát sau: Heä soá coâng suaát cuûa toaøn boä toøa nhaø: Cosφ=0.74. Toång coâng suaát taùc duïng tính toaùn Ptt = 1038.446 KW. Toång coâng suaát cuûa toøa nhaø: S∑= 1403.3 KVA. Toång coâng suaát döï phoøng: Sdp=240 KVA (P=180 KW, cosφ=0.74). Toång coâng suaát tính toaùn cuûa toaøn boä coâng trình: P∑tt = 1218.446 KW. Toång coâng suaát toaøn boä coâng trình: S∑=1646.54 KVA. Buø heä soá coâng suaát leân Cosφ= 0.87 . Qbuø=420 KVAR. Coâng suaát toaøn boä coâng trình sau khi buø: Ssaubuø= 1400 KVA.
Đồng bộ tài khoản