Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
11
lượt xem
2
download

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của đồ án là tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ bài toán, thu thập các hồ sơ tài liệu liên quan, phân tích thiết kế hệ thống theo hướng cấu trúc, cài đặt chương trình thử nghiệm : Sử dụng SQL Server 2014 để tạo CSDL lưu trữ dữ liệu và ngôn ngữ ASP.NET (Visual Studio 2013) để xây dựng chương trình dạng web. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hải Phòng 2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin HẢI PHÒNG - 2017
 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Diệu Linh Giáo viên hƣớng dẫn: Th.s Vũ Anh Hùng Mã số sinh viên: 1312101013 Hải Phòng - 2017
 4. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------o0o------- NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh Mã số: 1312101013 Lớp: CT1701 Ngành: Công nghệ Thông tin Tên đề tài: Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên
 5. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a. Nội dung: - Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ bài toán, thu thập các hồ sơ tài liệu liên quan. - Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng cấu trúc. - Thiết kế CSDL quan hệ để lƣu trữ dữ liệu. - Cài đặt chƣơng trình thử nghiệm : Sử dụng SQL Server 2014 để tạo CSDL lƣu trữ dữ liệu và ngôn ngữ ASP.NET (Visual Studio 2013) để xây dựng chƣơng trình dạng web. b. Các yêu cầu cần giải quyết: - Bản phân tích thiết kế đầy đủ theo hƣớng cấu trúc của bài toán - Phần mềm chƣơng trình dạng website chạy tốt đáp ứng đƣợc các yêu cầu của bài toán đặt ra nhƣ bản phân tích thiết kế. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán 3. Địa điểm thực tập
 6. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Vũ Anh Hùng Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: - Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ bài toán quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng và thu thập các hồ sơ tài liệu liên quan. - Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng cấu trúc. - Thiết kế CSDL quan hệ để lƣu trữ dữ liệu. - Cài đặt chƣơng trình thử nghiệm : Sử dụng SQL Server 2014 để tạo CSDL lƣu trữ dữ liệu và ngôn ngữ ASP.NET (Visual Studio 2013) để xây dựng chƣơng trình dạng web. Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 07 tháng 4 năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành trƣớc ngày 30 tháng 6 năm 2017 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Cán bộ hƣớng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày ............tháng.........năm 2017 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 8
 7. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 2. Đánh giá chất lƣợng của đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn: ( Điểm ghi bằng số và chữ ) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Ngày.......tháng.........năm 2017 Cán bộ hƣớng dẫn chính ( Ký, ghi rõ họ tên ) Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 9
 8. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 1. Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về các mặt nhƣ cơ sở lý luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 2. Cho điểm của cán bộ phản biện (Điểm ghi bằng số và chữ) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Ngày.......tháng.........năm 2017 Cán bộ chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 10
 9. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................... 13 CHƢƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN QUẢN LÝ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG ......................................... 14 1.1. Giới thiệu về trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng (ĐH DLHP) ............................14 1.2. Bảng nội dung công việc ....................................................................................15 1.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ ..................................................................................16 1.3.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ khai báo lý lịch cá nhân ....................................16 1.3.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ khai báo lý lịch khoa học giảng viên ...............17 1.3.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ bổ sung lý lịch khoa học giảng viên hàng năm. ...............................................................................................................................18 1.3.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ tổng hợp báo cáo. ..............................................19 1.4. Giải pháp.............................................................................................................19 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ........................................................ 20 2.1 Mô hình nghiệp vụ .............................................................................................20 2.1.1. Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ .......................20 2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh .........................................................................................21 2.1.3. Nhóm dần các chức năng ............................................................................23 2.1.4. Sơ đồ phân rã chức năng .............................................................................24 2.1.5. Danh sách các hồ sơ dữ liệu ........................................................................25 2.1.6. Ma trận thực thể chức năng .........................................................................25 2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu.............................................................................................26 2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ..........................................................................26 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức i ...........................................................................26 2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu .........................................................................................31 2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (ER) ....................................................................31 2.3.2 Mô hình quan hệ ...........................................................................................44 2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý ................................................................................49 2.4. Thiết kế giao diện ...............................................................................................51 2.4.1. Giao diện chính............................................................................................51 2.4.2. Các giao diện cập nhật dữ liệu ....................................................................52 Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 11
 10. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................... 57 3.1. Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc ........................................................57 3.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2014 ...................................................59 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM ............................................ 63 4.1. Môi trƣờng cài đặt ..............................................................................................63 4.2. Giao diện thử nghiệm .........................................................................................63 KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................. 70 Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 12
 11. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các thầy (cô) giáo của trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt là ThS. Vũ Anh Hùng – trƣởng khoa CNTT ngƣời đã hƣớng dẫn, chỉ bảo em cũng nhƣ các bạn sinh viên trong suốt quá trình học tập. Sự chỉ bảo dẫn dắt của thầy đã giúp em có những định hƣớng tốt việc triển khai và thực hiện các yêu cầu trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Xin cảm ơn tới tất cả bạn bè, ngƣời thân đã tạo điều kiện, động viên cổ vũ tinh thần trong suốt quá trình học tập và làm đồ án. Em nhận thấy khả năng và kinh nghiệm bản thân còn hạn chế, do đó không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để em có thể hoàn thành công việc tốt hơn. Cuối cùng, em xin chúc các thầy (cô), anh (chị) và toàn thể các bạn sinh viên nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2017 Sinh viên Đặng Thị Diệu Linh Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 13
 12. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên CHƢƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN QUẢN LÝ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG 1.1. Giới thiệu về trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng (ĐH DLHP) 1.1.1. Khái quát chung Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng thành lập ngày 24 tháng 9 năm 1997, tính đến nay đã đi vào hoạt động gần 20 năm do thầy hiệu trƣởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị lãnh đạo, là một trong 25 trƣờng ĐH dẫn đầu cả nƣớc về tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao, chiếm 90%. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên, giàng viên (thỉnh giảng, cơ hữu) lành nghề có trình độ chuyên môn với học hàm học vị cao (Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó giáo sƣ, Giáo sƣ) những ngƣời thầy giáo cô giáo tận tâm yêu nghề, luôn đi đầu trong thi đua. Năm 2009, ĐH DLHP là 1 trong 20 trƣờng ĐH đạt chuẩn giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Mỗi năm, trƣờng có hàng ngàn sinh viên tham gia tuyển sinh và theo học tại trƣờng. 1.1.2. Vấn đề đặt ra Việc theo dõi, quản lý thông tin của giảng viên khi làm việc và công tác tại nhiều trƣờng nói chung cũng nhƣ ĐH DLHP nói riêng hàng năm cụ thể là lập báo cáo tổng hợp, chi tiết đối với từng giảng viên là rất cần thiết. Nếu làm theo phƣơng pháp thủ công sẽ tốn nhiều thời gian, công sức, tiến độ xử lý chậm mà độ chính xác lại không cao. Hiện tại, phòng tổ chức hành chính của trƣờng vẫn thực hiện công việc này bằng phƣơng pháp thủ công chủ yếu trên sổ sách giấy tờ (có sử dụng excel hỗ trợ). 1.1.3. Mô tả bài toán Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng (ĐHDLHP) có nhiều giảng viên: mỗi giảng viên có một lý lịch khoa học giảng viên khác nhau. Khi giảng viên đƣợc tuyển vào trƣờng sẽ phải khai báo thông tin về lý lịch theo mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân và thông tin về khoa học theo mẫu lý lịch khoa học giảng viên. Sau khi hoàn tất, giảng viên phải nộp lại cho phòng tổ chức hành chính (TCHC). Phòng TCHC tiếp nhận thông tin lý lịch cá nhân và thông tin lý lịch khoa học giảng viên, sau đó kiểm tra thông tin nếu phát hiện sai thông tin sẽ yêu cầu giảng viên sửa và xác nhận thông tin. Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 14
 13. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên Hàng năm, mỗi giảng viên phải khai báo bổ sung về kết quả hoạt động khoa học trong năm cho phòng TCHC theo mẫu lý lịch khoa học giảng viên bổ sung hàng năm . Sau khi, phòng TCHC thu nhận các mẫu hồ sơ từ giảng viên, lãnh đạo ĐHDLHP yêu cầu phòng TCHC sẽ phải lập báo cáo thống kê và gửi trình để lãnh đạo ĐHDLHP. 1.2. Bảng nội dung công việc Đối tƣợng thực Hồ sơ dữ liệu STT Tên công việc hiện (HSDL) Khai báo thông tin lý lịch 1 GIẢNG VIÊN Sơ yếu lý lịch cá nhân cá nhân Khai báo thông tin khoa Lý lịch khoa học 2 GIẢNG VIÊN học giảng viên Tiếp nhận thông tin lý 3 PHÒNG TCHC lịch cá nhân Tiếp nhận thông tin khoa 4 PHÒNG TCHC học Sửa thông tin lý lịch cá 5 GIẢNG VIÊN nhân 6 Sửa thông tin khoa học GIẢNG VIÊN Lý lịch khoa học Bổ sung lý lịch khoa học 7 GIẢNG VIÊN giảng viên bổ sung hàng năm hàng năm Tiếp nhận lý lịch khoa 8 PHÒNG TCHC học bổ sung hàng năm Sửa lý lịch khoa học bổ 9 GIẢNG VIÊN sung hàng năm Xác nhận lý lịch khoa học 10 PHÒNG TCHC bổ sung hàng năm 11 Lập báo cáo PHÒNG TCHC Báo cáo thống kê Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 15
 14. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên 1.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 1.3.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ khai báo lý lịch cá nhân PHÒNG TCHC GIẢNG VIÊN HSDL Khai báo thông tin Sơ yếu lý lịch lý lịch cá nhân cá nhân Tiếp nhận thông tin lý lịch cá nhân Sai Sửa thông tin lý Kiểm lịch cá nhân tra Đúng Xác nhận thông tin lý lịch cá nhân Hình 1.3.1: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ khai báo lý lịch cá nhân. Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 16
 15. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên 1.3.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ khai báo lý lịch khoa học giảng viên PHÒNG TCHC GIẢNG VIÊN HSDL Khai báo thông tin Lý lịch khoa lý lịch khoa học học giảng viên Tiếp nhận thông tin lý lịch khoa học Sửa thông tin lý Kiểm Sai lịch khoa học tra Đúng Xác nhận thông tin lý lịch khoa học Hình 1.3.2: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ khai báo lý lịch khoa học giảng viên. Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 17
 16. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên 1.3.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ bổ sung lý lịch khoa học giảng viên hàng năm. PHÒNG TCHC GIẢNG VIÊN HSDL Lý lịch khoa học Bổ sung lý lịch giảng viên bổ sung khoa học hàng năm hàng năm Tiếp nhận lý lịch khoa học bổ sung hàng năm Sửa lý lịch khoa học Kiểm Sai bổ sung hàng năm tra Đúng Xác nhận lý lịch khoa học bổ sung hàng năm Hình 1.3.3: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ bổ sung lý lịch khoa học giảng viên hàng năm. Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 18
 17. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên 1.3.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ tổng hợp báo cáo. LÃNH ĐẠO PHÒNG TCHC HSDL ĐHDLHP Sơ yếu lý lịch cá nhân Yêu cầu báo cáo Lý lịch khoa học giảng viên Lập báo cáo (KHGV) Lý lịch khoa học giảng viên bổ sung hàng năm Báo cáo Báo cáo Báo cáo lý lịch lý lịch lý lịch KHGV cá nhân KHGV bổ sung hàng năm Duyệt báo cáo Báo cáo Hình 1.3.4: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ tổng hợp báo cáo. 1.4. Giải pháp Tạo ra chƣơng trình hệ thống trên website để quản lý thông tin lý lịch khoa học giảng viên tập trung, tự động, dễ dàng và hợp lý hóa, nhằm rút ngắn thời gian và tiết kiệm công sức. giúp nhà trƣờng cũng nhƣ sinh viên thuận tiện trong việc tra cứu tìm hiểu về giảng viên. Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 19
 18. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Mô hình nghiệp vụ 2.1.1. Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ Động từ + bổ ngữ Danh từ Nhận xét Khai báo thông tin lý lịch cá GIẢNG VIÊN Tác nhân nhân Sơ yếu lý lịch cá nhân HSDL GIẢNG VIÊN Tác nhân Khai báo thông tin khoa học Lý lịch khoa học giảng viên HSDL Tiếp nhận thông tin lý lịch cá PHÒNG TCHC Tác nhân nhân Sơ yếu lý lịch cá nhân HSDL PHÒNG TCHC Tác nhân Tiếp nhận thông tin khoa học Lý lịch khoa học giảng viên HSDL GIẢNG VIÊN Tác nhân Sửa thông tin lý lịch cá nhân Sơ yếu lý lịch cá nhân HSDL GIẢNG VIÊN Tác nhân Sửa thông tin khoa học Lý lịch khoa học giảng viên HSDL GIẢNG VIÊN Bổ sung lý lịch khoa học Tác nhân Lý lịch khoa học giảng viên bổ hàng năm HSDL sung hàng năm PHÒNG TCHC Tiếp nhận lý lịch khoa học Tác nhân Lý lịch khoa học giảng viên bổ bổ sung hàng năm HSDL sung hàng năm Sửa lý lịch khoa học bổ sung GIẢNG VIÊN Tác nhân Lý lịch khoa học giảng viên bổ hàng năm HSDL sung hàng năm PHÒNG TCHC Xác nhận lý lịch khoa học bổ Tác nhân Lý lịch khoa học giảng viên bổ sung hàng năm HSDL sung hàng năm Lập báo cáo Báo cáo thống kê HSDL Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 20
 19. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên 2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh 2.1.2a. Biểu đồ LÃNH ĐẠO Thông ND tin y/c báo báo cáo cáo Lý lịch KHGV Thông tin sửa lý lịch KHGV 0 Thông tin lý lịch KHGV HỆ THỐNG Thông tin y/c sửa sơ yếu lý Thông tin sửa lý lịch cá nhân lịch cá nhân QUẢN LÝ LÝ Thông tin lý lịch cá nhân Thông tin xác nhận lý GIẢNG VIÊN LỊCH KHOA Sơ yếu lý lịch cá nhân lịch KHGV bổ sung HỌC GIẢNG Thông tin lý lịch KHGV bổ sung Thông tin xác nhận sơ VIÊN yếu lý lịch cá nhân Lý lịch KHGV bổ sung ĐHDLHP Thông tin Thông tin y/c sửa lý lịch KHGV bổ sung xác nhận lý bổ sung lịch KHGV Lý lịch KHGV bổ sung Lý lịch KHGV PHÒNG Sơ yếu lý lịch cá nhân TCHC Thông tin y/c sửa LLKHGV Thông tin y/c sửa lý lịch KHGV bổ sung Hình 2.1.3a: Biểu đồ ngữ cảnh Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 21
 20. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên 2.1.2b. Mô tả hoạt động GIẢNG VIÊN:  Hệ thống gửi mẫu hồ sơ: Sơ yếu lý lịch cá nhân.  Hệ thống gửi mẫu hồ sơ: Lý lịch khoa học giảng viên.  Hệ thống gửi mẫu hồ sơ: Lý lịch khoa học giảng viên bổ sung hàng năm  Giảng viên cung cấp thông tin lý lịch cá nhân.  Giảng viên cung cấp thông tin lý lịch khoa học.  Giảng viên cung cấp thông tin lý lịch khoa học bổ sung hàng năm.  Giảng viên cung cấp thông tin sửa lý lịch cá nhân.  Giảng viên cung cấp thông tin sửa lý lịch khoa học.  Giảng viên cung cấp thông tin sửa lý lịch khoa học bổ sung hàng năm. PHÒNG TCHC:  Hệ thống gửi mẫu hồ sơ: Sơ yếu lý lịch cá nhân khi giảng viên đã khai báo hoặc sửa thông tin lý lịch cá nhân đến phòng TCHC.  Hệ thống gửi mẫu hồ sơ: Lý lịch khoa học giảng viên khi giảng viên đã khai báo hoặc sửa thông tin lý lịch KHGV đến phòng TCHC.  Hệ thống gửi mẫu hồ sơ: Lý lịch khoa học giảng viên bổ sung hàng năm khi giảng viên đã khai báo hoặc sửa thông tin lý lịch KHGV đến phòng TCHC.  Phòng TCHC gửi thông tin xác nhận sơ yếu lý lịch cá nhân giảng viên vào hệ thống.  Phòng TCHC gửi thông tin xác nhận lý lịch KHGV vào hệ thống.  Phòng TCHC gửi thông tin xác nhận lý lịch KHGV bổ sung hàng năm vào hệ thống.  Phòng TCHC gửi thông tin yêu cầu sửa sơ yếu lý lịch cá nhân giảng viên vào hệ thống.  Phòng TCHC gửi thông tin yêu cầu sửa lý lịch KHGV vào hệ thống.  Phòng TCHC gửi thông tin yêu cầu sửa lý lịch KHGV bổ sung hàng năm vào hệ thống. LÃNH ĐẠO:  Lãnh đạo phản hồi báo cáo cho hệ thống.  Hệ thống gửi báo cáo lên cho lãnh đạo. Sinh viên: Đặng Thị Diệu Linh – Lớp:CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 22

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản