intTypePromotion=3

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Chia sẻ: Nguyen Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
112
lượt xem
36
download

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả kiến trúc tổng thể Hệ thống được xây dựng theo mô hình client - server dựa trên môi trường Internet. Cơ sở dữ liệu sẽ được lưu trữ tại một máy chủ phục vụ, việc liên kết đến cơ sở dữ liệu (CSDL) và xử lý các yêu cầu từ phía máy khách (client) được thực hiện bởi một máy chủ phục vụ khác (H1).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 1. BÁO CÁO THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 2. Hệ thống giao dịch chứng khoán I. TRÚC HỆ THỐNG 1. Mô tả kiến trúc tổng thể Hệ thống được xây dựng theo mô hình client - server dựa trên môi trường Internet. Cơ sở dữ liệu sẽ được lưu trữ tại một máy chủ phục vụ, việc liên kết đến cơ sở dữ liệu (CSDL) và xử lý các yêu cầu từ phía máy khách (client) được thực hiện bởi một máy chủ phục vụ khác (H1). Application Server Database Server Internet LAN Ethernet Client Client Client Hình 1: Kiến trúc tổng thể 2. Giao diện người dùng Người dùng giao tiếp với hệ thống (cụ thể là các nhân viên giao dịch) thông qua trình duyệt web có sẵn. Các giao dịch của hệ thống chỉ được chấp nhận khi có sự xác nhận đăng nhập của nhân viên giao dịch (thông qua tên truy nhập, mật khẩu hoặc thẻ xác nhận). Tất cả các giao dịch thực hiện phải trong thời gian giao dịch theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 3. Giao tiếp với các hệ thống khác Hệ thống giao tiếp với các hệ thống khác (quản lý nhân sự, hệ thống khớp lệnh của trung tâm giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh - HOSTC ...) thông qua cơ sở dữ liệu và các tập tin định dạng XML. 4. Giao tiếp máy khách và máy phục vụ Các yêu cầu từ máy khách (client) sẽ được gửi đến máy chủ (server) thông qua môi trường Internet. Mọi yêu cầu về CSDL sẽ được máy chủ ứng dụng kết nối với máy chủ CSDL thông qua đối tượng ADO có sẵn trong ASP. Kết quả trả về sẽ được máy chủ ứng dụng xử lý và gửi lại cho máy khách (H2). 2
 3. Hệ thống giao dịch chứng khoán Hình 2 - Giao tiếp Client - Server Máy chủ ứng dụng sẽ kết nối với máy chủ CSDL thông qua IP. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tại máy chủ CSDL sẽ cấp cho người dùng một login name và password để máy chủ ứng dụng có thể truy nhập được vào CSDL của mình đặt tại máy chủ CSDL. (H3) Hình 3 - Giao tiếp Database Server - Application Server * Cơ chế kết nối trong ADO của ASP: Máy chủ ứng dụng sẽ thông qua ADO để kết nối đến máy chủ CSDL bằng cách tạo ra đối tượng kết nối Connection với các tùy chọn kết nối như sau: Tạo đối tượng kết nối: Set objConnect = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Tham số kết nối (tham số trong hình minh họa): strConnect = "Provider=sqloledb;Data Source=203.167.4.180;Database=MStock;Uid=tungld;Pwd=123456;" Thực hiện kết nối: objConnect.Open strConnect 5. Phân định nhiệm vụ client - server Hầu hết các tiến trình được thực hiện tại server, kết quả sẽ được trả lại cho client để thông báo, hiển thị. Client có nhiệm vụ kiểm tra các lỗi thông thường của form nhập liệu (VD: để trống, dữ liệu sai ...) Để tránh các lỗi dị thường dữ liệu xảy ra, hệ thống sẽ tối thiểu hóa việc nhập liệu của người dùng bằng các form kích chọn. 3
 4. Hệ thống giao dịch chứng khoán II. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU VẬT LÝ Hệ thống được cài đặt trên ASP. 1. Chức năng Đặt và xử lý lệnh Nhà đầu tư Thủ công Máy tính Phiếu đặt lệnh 1.1 Nhận lệnh (ASP) SQL - Bảng bChungkhoan SQL - Bảng bKhachHang Thông tin Mã số giao dịch, Mã chứng khoán form nhập lệnh Tên khách hàng Giá tham chiếu 1. 3 1.2 1. 4 Lỗi/ Gửi lệnh Kiểm tra Thông báo Bản ghi lệnh Thành công (ASP) (ASP) (ASP) XML file Bản ghi lệnh Công ty chứng khoán SQL - Bảng bLenh thực hiện khớp lệnh Thông báo Máy tính Thủ công Nhà đầu tư Hình 4: Đặt xử lý lệnh 4
 5. Hệ thống giao dịch chứng khoán 2. Chức năng Quản lý khách hàng Chức năng quản lý khách hàng được phân rã nhỏ tiến trình cập nhật thông tin thành hai tiến trình con là:  Cập nhật thông tin  Cập nhật thông tin lưu ký Nhà đầu tư Thủ công Máy tính Hợp đồng 2.1 Ngân hàng Đăng ký khách hàng (ASP) Số tài khoản Thông tin form mở tài khoản Thông tin từ form hợp đồng 2.2 Ngân hàng Xác nhận 2.3 Kiểm tra tài Mở tài khoản Chưa có tài khoản khoản ngân ngân hàng ngân hàng hàng (ASP) (ASP) Bản ghi hợp đồng Số tài khoản SQL - Bảng bKhachHang Số tài khoản SQL - Bảng bKhachHang 2.4 Cấp phát thẻ Bản ghi hợp đồng tài khoản Bản ghi Mã số giao dịch (ASP) khách hàng Tên khách hàng SQL - Bảng bLuuKy 2.5 Cập nhật Bản ghi lưu ký thông tin (ASP) 2.6 Cập nhật Thẻ tài khoản thông tin lưu ký (ASP) Bản ghi khách hàng Thông tin từ Thông form lưu ký báo Máy tính Nhân viên Nhân viên Nhà đầu tư Thủ công Hình 5: Quản lý khách hàng 5
 6. Hệ thống giao dịch chứng khoán 3. Chức năng Tra cứu Chức năng này được thực hiện bằng máy tính. Hình 6: Tra cứu 6
 7. Hệ thống giao dịch chứng khoán 4. Chức năng Báo cáo Lãnh đạo Yêu cầu/ Báo cáo 4.2 Báo cáo tổng hợp (ASP) Giá tham chiếu SQL - Bảng bChungKhoanGD Phòng thanh toán Các bản ghi lệnh khớp Mã chứng khoán Yêu cầu/Báo cáo 4.1 Báo cáo Các bản ghi Các bản ghi SQL - Bảng SQL - Bảng bLenhKhop lệnh khớp chứng khoán b ChungKhoan thanh toán (ASP) Số tài khoản Mã số giao dịch Tên khách hàng Mã chứng khoán SQL - Bảng bKhachHang Mã chứng khoán Số lượng Tên chứng khoán Giá Mã số giao dịch Tên khách hàng 4.3 Báo cáo chi tiết cho nhà đầu tư (ASP) Yêu cầu/Thông báo Máy tính Thủ công Nhà đầu tư Hình 7: Báo cáo 7
 8. Hệ thống giao dịch chứng khoán 5. Chức năng Đồng bộ dữ liệu Chức năng này được phân rã nhỏ để thấy rõ hơn quá trình đồng bộ dữ liệu từ CSDL của Công ty giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSTC). Hình 8: Đồng bộ dữ liệu 8
 9. Hệ thống giao dịch chứng khoán III. BIỂU ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ CSDL của hệ thống được cài đặt trên hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2000. Sau đây là chi tiết cài đặt. 1. Sơ đồ quan hệ Hình 9 - Sơ đồ quan hệ 9
 10. Hệ thống giao dịch chứng khoán 2. Chi tiết các bảng Bảng CHI TIẾT KHỚP LỆNH(bChiTietKL) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả  MaCT int 4 Mã công ty MaLenh int 4 Mã lệnh MaKL int 4 Mã khớp lệnh Bảng CHỨNG KHOÁN(bChungKhoan) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả  MaCK varchar 3 Mã chứng khoán TenCongTy nvarchar 50 Tên công ty Bảng CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH(bChungKhoanGD) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả Mã chứng khoán  MaCKGD int 4 giao dịch MaCK varchar 3 Mã chứng khoán NgayGD datetime 8 Ngày giao dịch GiaTC int 4 Giá tham chiếu Giatran int 4 Giá trần Giasan int 4 Giá sàn Bảng KHÁCH HÀNG(bKhachHang) Tên cột Kiểu dữ liệu kích cỡ Khoá chính Null Mô tả  MasoGD varchar 10 Mã số giao dịch SoHD varchar 10 Số hợp đồng NgayHD datetime 8 Ngày hợp đồng TenKH nvarchar 50 Tên khách hàng Ngaysinh datetime 8 Ngày sinh Noisinh nvarchar 30 Nơi sinh Gioitinh bit 1 Giới tính Quoctich nvarchar 30 Quốc tịch Số chứng minh nhân CMND varchar 30 dân hoặc hộ chiếu Noicap nvarchar 30 Nơi cấp NgayCap datetime 8 Ngày cấp DiaChi nvarchar 50 Địa chỉ SDT varchar 10 Số điện thoại  Email varchar 30 Địa chỉ email  NoiCT nvarchar 50 Nơi công tác  ChucDanh nvarchar 30 Chức danh  DCCQ nvarchar 50 Địa chỉ cơ quan 10
 11. Hệ thống giao dịch chứng khoán Tên cột Kiểu dữ liệu kích cỡ Khoá chính Null Mô tả  DTCQ varchar 10 Điện thoại cơ quan SoTKNH varchar 20 Số tài khoản ngân hàng NganHang nvarchar 50 Ngân hàng PStock bit 1 Đặt lệnh qua điện thoại MatKhau varchar 20 Mật khẩu xác nhận MStock bit 1 Đặt lệnh qua SMS Bảng KHỚP LỆNH(KhopLenh) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả  MaKL int 4 Mã chứng khoán NgayGD datetime 8 Ngày giao dịch MasoGD varchar 10 Mã số giao dịch MaCK datetime 8 Mã chứng khoán Soluong int 4 Số lượng Gia int 4 Giá Bảng LỆNH(Lenh) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả  MaLenh int 4 Mã lệnh NgayGD datetime 8 Ngày giao dịch DotGD int 4 Đợt giao dịch MaLoaiLenh int 4 Mã loại lệnh MaSoGD varchar 10 Mã số giao dịch MaCK varchar 3 Mã chứng khoán SoLuong int 4 Số lượng  Gia int 4 Giá GioNhan datetime 8 Giờ nhận MaNV int 4 Mã nhân viên MaKSV int 4 Mã kiểm soát viên Bảng LOẠI LỆNH(LoaiLenh) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả  MaLoaiLenh int 4 Mã loại lệnh TenLoaiLenh nvarchar 20 Tên loại lệnh Bảng LƯU KÝ(LuuKy) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả  MaLK int 4 Mã lưu ký MaSoGD varchar 10 Mã số giao dịch MaCK varchar 3 Mã chứng khoán SoLuong int 4 Số lượng MenhGia int 4 Mệnh giá CK 11
 12. Hệ thống giao dịch chứng khoán Bảng NHÂN VIÊN(NhanVien) Tên cột Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá chính Null Mô tả  MaNV int 4 Mã nhân viên TenNV nvarchar 50 Tên nhân viên TenTK varchar 20 Tên tài khoản MatKhau varchar 20 Mật khẩu 12
 13. Hệ thống giao dịch chứng khoán IV. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG 1. Giao diện chính Người dùng muốn sử dụng hệ thống cần phải có Tên tài khoản và Mật khẩu để đăng nhập. Hình 10 - Màn hình đăng nhập Sau khi đăng nhập mọi thông tin về Phiên giao dịch, đợt giao dịch và thông tin nhân viên sẽ được hiển thị tại thanh trạng thái của hệ thống. Hình 11 - Thanh trạng thái hệ thống Menu các chức năng của hệ thống: Hình 12 - Menu hệ thống Khi người dùng muốn thoát khỏi hệ thống, nhần vào menu Thoát. 13
 14. Hệ thống giao dịch chứng khoán Hình 13 - Xác nhận thoát khỏi hê thống 2. Giao diện chức năng Đặt lệnh Người sử dụng nhấn vào menu Đặt lệnh để thực hiện việc đặt lệnh Hình 14 - Giao diện đặt lệnh 14
 15. Hệ thống giao dịch chứng khoán 3. Giao diện chức năng Quản lý khách hàng a) Lập hợp đồng Hình 15 - Giao diện Lập hợp đồng 15
 16. Hệ thống giao dịch chứng khoán b) Mở tài khoản Khi chưa có tài khoản ngân hàng, nhân viên sẽ mở tài khoản cho khách hàng thông qua chức năng mở tài khoản. Hình 16 - Mở tài khoản 16
 17. Hệ thống giao dịch chứng khoán c) Cập nhật thông tin Muốn cập nhật thông tin cho khách hàng, nhân viên giao dịch cần xác định mã số giao dịch của khách hàng. Hình 17 - Xác định Mã số giao dịch Hình 18 - Thông tin chi tiết của khách hàng 17
 18. Hệ thống giao dịch chứng khoán d) Cập nhật lưu ký (Những phần sau này em chưa cài đặt xong trên ASP nên em để giao diện vẽ bằng Visio) Gửi/Rút chứng khoán Mã số giao dịch 0 2 2 C 1 4 3 2 4 7 Tên khách hàng Nguyễn Huy Hoàng Mã chứng khoán FPT Số lượng Giá Thành tiền OK Cancel Hình 19 - Gửi / rút chứng khoán 4. Giao diện chức năng Tra cứu Muốn thực hiện các chức năng tra cứu, nhân viên giao dịch cần xác định mã số giao dịch của khách hàng (thông qua thẻ tài khoản) Hình 20 - Xác định Mã số giao dịch 18
 19. Hệ thống giao dịch chứng khoán a) Tra cứu số dư tài khoản Hình 21 b) Tra cứu lịch sử giao dịch Hình 22 19
 20. Hệ thống giao dịch chứng khoán c) Tra cứu tình trạng lệnh Kết quả tra cứu tình trạng lệnh Mã số giao dịch 0 2 2 C 1 4 3 2 4 7 Tên khách hàng Nguyễn Huy Hoàng Lệnh đặt 1298567 FPT 100 35 B - Buy 1758302 HBC 50 100 S - Sell 1485894 MCP 70 57 B - Buy Lệnh khớp 1298567 FPT 50 35 B - Buy OK Hình 23 5. Giao diện chức năng Báo cáo Hình 24 - Báo cáo tổng hợp 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản