intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - THỐNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THỦY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Chia sẻ: Nguyen Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
113
lượt xem
33
download

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - THỐNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THỦY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta ai cũng đều biết tính ưu việt hiệu quả giải quyết công việc nhanh chóng chính xác với số lượng công việc khổng lồ của máy tính (công nghệ thông tin) . Do đó mà công nghê thông tin ngày càng chiếm lĩnh hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống và ngày càng chứng minh điều đó .Các phần mềm các ứng dụng ngày càng phát triển nhiều . Nhưng để xây dựng một phần mềm một ứng dụng thì khâu thiết yếu quan trọng nhất đó là phân tích thiết kế . ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - THỐNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THỦY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC Môn : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Đồ án : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THỦY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN (Địa ch ỉ :Km7 xa lộ Hà Nội, Thủ Đức) 1
 2. Lôøi môû ñaàu Chúng ta ai cũng đều biết tính ưu việt hiệu quả giải quyết công việc nhanh chóng chính xác với số lượng công việc khổng lồ của máy tính (công ngh ệ thông tin) . Do đó mà công nghê thông tin ngày càng chiếm lĩnh h ầu hết mọi lĩnh vực củ a cuộ c sống và ngày càng chứng minh điều đó .Các ph ần mềm các ứng dụng ngày càng phát triển nhiều . Nhưng để xây dựng một phần mềm một ứng dụng thì khâu thiết yếu quan trọng nh ất đó là phân tích thiết kế . Mộ t đề án khi phân tích thiết kế tốt thì xem như đề án đó thành công. Khi họ c môn : Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin , đ ể nghiên cứu tốt môn học và có điều kiện thực tiễn vận dụng những kiến thức vừa học , nhóm chúng em chọn phân tích thiết kế hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy của công ty cổ phần vận tải Hà Tiên (km7 xa lộ Hà Nộ i, Thủ Đức).Công ty chuyên vận chuyển hành hóa cả đường thủ y lẫn đường bộ kh ắp các tỉnh thành. Do quy mô của công ty quá lớn nên chúng em chỉ xét riêng module quản lý về phương tiện thủ y. Với sự hướn g dẫn tận tình và những bài giảng quý báu của th ầy đã giúp cho chúng em hoàn thành tốt đề tài.Nhóm chúng em xin gửi tới thầy lòng biết ơn, lời cảm ơn chân thành nhất ! Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Tuấn Anh_giám đốc công ty cổ phần vận tải Hà Tiên đã tạo điều kiện cho chúng em gặp gỡ các nhân viên để chúng em kh ảo sát đ ề tài. Đồng th ời xin gửi lời cảm ơn tới các nhân viên đã cung cấp thông tin để chúng em xây dựng đề tài . 2
 3. MỤC LỤC Lời mở đầu: I. KHẢO SÁT ....................................................................................................... 1. Thực trạng :………………………………………………….. . 3 2. Mục tiêu :……………………………………………………... 3 3. Yêu cầu của công ty :…………………………………………. 3 4. Mô hình công ty :………………………………………………. 3 5. Mô tả yêu cầu :…………………………………………………. 4 6. Phần nhóm thực hiện phát triển :………………………………….. 5 II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ERD 1. Phát hiện thực thề : ……………………………………………….. 6 2. Mô hình ERD :……………………………………………………… 8 3. Chuyền mô hình ERD thành mô hình quan hệ :……………………. 9 4. Mô tả chi tiết các quan hệ :…………………………………………. 10 5. Tổng kết các quan hệ :…………………………………………… 10 III. THIẾT KẾ GIAO DIÊN 1. Thiết kế menu :…………………………………………………….. 24 2. Thiết kế form :……………………………………………………… 30 IV. PHÂN TÍCH , THIẾT KẾ , XỬ LÝ 1. Các chức năng : ……………………………………………………. 69 2. Giải thuật : ………………………………………………………… 73 PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA NHÓM : …………………. 83 3
 4. I KHẢO SÁT : 1) Thực trạng công ty Công ty cổ p hần vận tải Hà Tiên là công ty chuyên về hoạt động vận chuyển clinker và tất cả các loại hàng hóa theo đ ường thủy đi khắp các tỉnh thành trong đất nước Việt Nam ứng với đơn đặt hàng của chủ hàng .Với số lượng phương tiện thủy hùng hậu gồm:30 sà lan kéo với tải trọng từ 300 đến 350 tấn, 5 sà lan tự hành 600 tấn ,3 sà lan tự hành 1000 tấn, 10 tàu kéo 50 mã lực .Bài toán quản lý luôn là bài toán nan giải của công ty. Trong khi đó hiện nay công ty đang quản lý toàn b ộ phương tiện thủy về mặt vật tư, hoạt động vận chuyển … trên giấy tờ sổ sách .Trong tình hình công ty ngày càng phát triển, vấn đề q uản lý phương tiện thủy ngày càng trở nên cấp thiết. Do vậy nhu cầu thiết yếu của công ty là cần một phần mềm quản lý phương tiện 2) Mục tiêu Đưa tin học vào quản lý thay cho sổ sách, nhằm đạt hịêu quả cao trong công việc quản lý, tính toán nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian, sức lao đ ộng của cả công ty và khách hàng. Góp phần giúp cho doanh thu của công ty tăng và phát triển thành một công ty lớn mạnh. 3) Yêu cầu của công ty v ề vấ n đề quản lý phương tiện thủy - Quản lý vật tư công cụ phục vụ vận chuyển ,lý lịch từng phưong tiện, kết quả họat đ ộng - Lưu trữ phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu sửa chữa của công ty. - Lưu trữ các thông tin có liên quan đến hoạt động điều phối phương tiện - Lưu trữ các thông tin có liên quan đến tình hình sửa chữa - Các thao tác nghiệp vụ: + Tìm kiếm hồ sơ nhân viên,phương tiện thủy,kho,vật tư, nhà cung cấp. + Cập nhật thông tin nhân viên ,phương tiện thủy,kho,vật tư, nhà cung cấp. ( thêm, xoá, sửa :do người có quyền ). + Lập phiếu nhập, phiếu xuất,phiếu sửa chữa ,phiếu mua vật tư 4) Mô tả - Mỗi kho đều có thủ kho. - Mỗi phương tiện đang họat đ ộng đ ều có thuyền viên.Và mỗi thuyền viên có thể làm việc ở nhiều phương tiện 4
 5. - Khi cần sừa chữa thì phải có người mô tả hư hỏng, người xác nhận và nhân viên sửa chữa trực tiếp - Mỗi lọai vật tư có thể thuộc nhiều kho - Mỗi họat đ ộng vận cuyển chỉ vận chuyển duy nhất một lọai hàng - Hạng mục sửa chữa có 2 lọai : Thay vật tư, sửa chữa ngòai vật tư (tức là không thay vật tư) MOÂ HÌNH ERD 1) Phaùt hieän thöc theå : 1.1) Thöïc theå : NHA_CUNG_CAP - Thuoäc tính : MSNCC, TenNCC, DChiNCC, SDTNCC 1.2) Thöïc theå : PHIEU_NHAP - Thuoäc tính : MSPN, Ngay 1.3) Thöïc theå : PHIEU_XUAT - Thuoäc tính : MSPX, Ngay, LyDoXK 1.4) Thöïc theå : VAT_TU - Thuoäc tính : MSVT, TenVT, DonVi, DinhMucVT 1.5) Thöïc theå : KHO - Thuoäc tính : MSK, TenK, DChiK 1.6) Thöïc theå : PHIEU_SUA_CHUA - Thuoäc tính : MSPSC, Ngay, MoTaHH 1.7) Thöïc theå : HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU - Thuoäc tính : MSHMSCNVT, TenHMSCNVT 1.8) Thöïc theå : NHAN_VIEN - Thuoäc tính : MSNV, TenNV, GioiTinh, SoCMND, NgaySInh, NoiSInh, DChiNV, SDTNV, BoPhan, ChucVu 1.9) Thöïc theå : PHUONG_TIEN_THUY 5
 6. - Thuoäc tính : MSPTT, TenPTT, NguyenGia, TaiTrong, NgayBDSD, TGianSD, THanDK 1.10) Thöïc theå : HANG - Thuoäc tính : MSH, TenH 1.11) Thöïc theå : HOAT_DONG_VAN_CHUYEN - Thuoäc tính : MSHDVC, TGianDKBDVC, TGianBDVCTT, TGianDKVCHT, TGianHT, TGianCNH, DDiemNH, DDIemGH, CuLyKT, CuLyCT, LuongNLTH 2) Moâ hình ERD 6
 7. 7
 8. 3) Chuyeån moâ hình ERD thaønh moâ hình quan heä NHA_CUNG_CAP (MSNCC, TenNCC, DChiNCC, SDTNCC)  PHIEU_NHAP (MSPN, Ngay, MSNCC, MSK, MSNV_NVT, MSNV_L)  PHIEU_XUAT (MSPX, Ngay, LyDoXK, MSK, MSNV_NVT, MSNV_L)  VAT_TU (MSVT, TenVT, DonVi, DinhMucVT)  KHO (MSK, TenK, DChiK, MSNV_TK)  PN_VT (MSPN, MSVT, SL, ÑG)  PX_VT (MSPX, MSVT, SL)  VT_K (MSVT, MSK, SL)  NHAN_VIEN (MSNV, TenNV, GioiTinh, SoCMND, NgaySinh, NoiSinh,  DChiNV, SDTNV, BoPhan, ChucVu) PHIEU_SUA_CHUA (MSPSC, Ngay, MoTaHH, MSPTT, MSNV_MTHH,  MSNV_XNHH, MSNV_L) PHUONG_TIEN_THUY (MSPTT, TenPTT, NguyenGia, TaiTrong,  NgayBDSD, TGianSD, THanDK) PSC_NVSC (MSPSC, MSNV_SC)  PTT_NV (MSPTT, MSNV)  PSC_VT (MSPSC, MSVT, SL)  HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU (MSHMSCNVT,  TenHMSCNVT) PSC_HMSCNVT (MSPSC, MSHMSCNVT, ÑG)  HANG (MSH, TenH)  HOAT_DONG_VAN_CHUYEN (MSHDVC, TGianDKBDVC, TGianBDVCTT,  TGianDKVCHT, TGianHT, TGianCNH, DDiemNH, DDiemGH, CuLyKT, CuLyCT, LuongNLTH, MSPTT, MSH, MSNV_GN) 4) Moâ taû chi tieát cho caùc quan heä : 8
 9. Teân quan heä:NHA_CUNG_CAP Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Tính DL Byte giaù trò Buoäc 1 MSNCC Maõ soá nhaø cung caáp C 10 B PK 2 TenNCC Teân nhaø cung caáp C 30 B 3 DChiNCC Ñòa chæ nhaø cung caáp C 40 B 4 SDTNCC Soá ñieän thoaïi nhaø cung C 20 K caáp Toång soá 100 Teân quan heä:PHIEU_NHAP Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Tính DL Byte giaù trò Buoäc 1 MSPN Maõ soá phieáu nhaäp C 10 B PK 2 Ngay Ngaøy N 20 B 3 MSNCC Maõ soá nhaø cung caáp C 10 B FK 4 MSK Maõ soá kho C 10 B FK 5 MSNV_NVT Maõ soá nhaân vieân nhaän C 10 B FK vaät tö 6 MSNV_L Maõ soá nhaân vieân laäp C 10 B FK Toång soá 70 Teân quan heä:PHIEU_XUAT Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Tính DL Byte giaù trò Buoäc 1 MSPX Maõ soá phieáu xuaát C 10 B PK 2 Ngay Ngaøy N 20 B 3 LyDoXK Lyù do xuaát kho C 50 B 4 MSK Maõ soá kho C 10 B FK 5 MSNV_NVT Maõ soá nhaân vieân nhaän C 10 B FK vaät tö 9
 10. 6 MSNV_L Maõ soá nhaân vieân laäp C 10 B FK Toång soá 110 Teân quan heä: VAT_TU Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Tính DL Byte giaù trò Buoäc 1 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 2 TenVT Teân vaät tö C 30 B 3 DonVi Ñôn vò tính C 10 B 4 DinhMucVT Ñònh möùc vaät tö S 20 B Toång soá 70 Teân quan heä: KHO Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn giaù Loaïi DL Raøng Tính DL Byte trò Buoäc 1 MSK Maõ soá kho C 10 B PK 2 TenK Teân kho C 30 B 3 DChiK Ñòa chæ kho C 40 B 4 MSNV_TK Maõ soá nhaân vieân C 10 B FK thuû kho Toång soá 90 Teân quan heä: PN_VT (Phieáu nhaäp-Vaät tö) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Buoäc Tính DL Byte giaù trò 1 MSPN Maõ soá phieáu nhaäp C 10 B PK 2 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 3 SL Soá löôïng S 10 B 4 DG Ñôn giaù S 20 B 10
 11. Toång soá 50 Teân quan heä: PX_VT (Phieáu xuaát-Vaät tö) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Buoäc Tính DL Byte giaù trò 1 MSPX Maõ soá phieáu xuaát C 10 B PK 2 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 3 SL Soá löôïng S 10 B Toång soá 30 Teân quan heä: VT_K (Vaät tö-Kho) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Buoäc Tính DL Byte giaù trò 1 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 2 MSK Maõ soá kho C 10 B PK 3 SL Soá löôïng S 10 B Toång soá 30 Teân quan heä: NHAN_VIEN Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Buoäc Tính DL Byte giaù trò 1 MSNV Maõ soá nhaân vieân C 10 B PK 2 TenNV Teân nhaân vieân C 30 B 3 GioiTinh Giôùi tính L 1 Yes/No B 4 SoCMND Soá chöùng minh C 10 B nhaân daân 5 NgaySinh Ngaøy sinh N 20 B 11
 12. 6 NoiSinh Nôi sinh C 30 K 7 DChiNV Ñòa chæ nhaân vieân C 40 B 8 SDTNV Soá ñieän thoaïi nhaân C 20 K vieân 9 BoPhan Boä phaän C 20 [thuyen, B kho, kó thuaät,...] 10 ChucVu Chöùc vuï C 20 [thuyen B tröôûng, thuû kho, ...] Toång soá 201 Teân quan heä:PHIEU_SUA_CHUA Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Tính DL Byte giaù trò Buoäc 1 MSPSC Maõ soá phieáu söûa chöõa C 10 B PK 2 Ngay Ngaøy N 20 B 3 MoTaHH Moâ taû hö hoûng C 80 B 4 MSPTT Maõ soá phöông tieän C 10 B FK thuûy 5 MSNV_MTHH Maõ soá nhaân vieân moâ C 10 B FK taû hö hoûng 6 MSNV_XNHH Maõ soá nhaân vieân xaùc C 10 B FK nhaän hö hoûng 7 MSNV_L Maõ soá nhaân vieân laäp C 10 B FK Toång soá 150 Teân quan heä: PHUONG_TIEN_THUY Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Tính DL Byte giaù trò Buoäc 12
 13. 1 MSPTT Maõ soá phöông tieän C 10 B PK thuûy 2 TenPTT Teân phöông tieän thuûy C 30 B 3 NguyenGia Nguyeân giaù taøu S 20 B 4 TaiTrong Taûi troïng S 10 B 5 NgayBDSD Ngaøy baét ñaàu söû N 20 B duïng 6 TGianSD Thôøi gian söû duïng S 10 B 7 THanDK Thôøi haïn ñaêng kieåm S 10 [1,12] B Toång soá 110 Teân quan heä: PSC_NVSC (Phieáu söûa chöõa-Nhaân vieân söûa chöõa) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Buoäc Tính DL Byte giaù trò 1 MSPSC Maõ soá phieáu söûa C 10 B PK chöõa 2 MSNV_SC Maõ soá nhaân vieân C 10 B PK söûa chöõa Toång soá 20 Teân quan heä: PTT_NV (Phöông tieän thuûy-Nhaân vieân) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Buoäc Tính DL Byte giaù trò 1 MSPTT Maõ soá phöông tieän C 10 B PK thuûy 2 MSNV Maõ soá nhaân vieân C 10 B PK Toång soá 20 Teân quan heä: PSC_VT (Phieáu söûa chöõa-Vaät tö) Ngaøy: 13
 14. STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Buoäc Tính DL Byte giaù trò 1 MSPSC Maõ soá phieáu söûa C 10 B PK chöõa 2 MSVT Maõ soá vaät tö C 10 B PK 3 SL Soá löôïng S 10 B Toång soá 30 Teân quan heä: HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi Raøng DL Byte giaù trò DL Buoäc 1 MSHMSCNVT Maõ soá haïng muïc C 10 B PK söûa chöõa ngoaøi vaät tö 2 TenHMSCNVT Teân haïng muïc söûa C 50 B chöõa ngoaøi vaät tö Toång soá 60 Teân quan heä: PSC_HMSCNVT (Phieáu söûa chöõa-Haïng muïc söûa chöõa ngoaøi vaät tö) Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Buoäc Tính DL Byte giaù trò 1 MSPSC Maõ soá phieáu söûa C 10 B PK chöõa 2 MSHMSCNVT Maõ soá haïng muïc C 10 B PK söûa chöõa ngoaøi vaät tö 3 DG Ñôn giaù S 10 B Toång soá 30 14
 15. Teân quan heä: HANG Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi DL Raøng Tính DL Byte giaù trò Buoäc 1 MSH Maõ soá haøng C 10 B PK 2 TenH Teân haøng C 20 B Toång soá 30 Teân quan heä: HOAT_DONG_VAN_CHUYEN Ngaøy: 10-6-08 STT Teân Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu Soá Mieàn Loaïi Raøng DL Byte giaù trò DL Buoäc 1 MSHDVC Maõ soá hoaït ñoäng C 10 B PK vaän chuyeån 2 TGianDKBDVC Thôøi gian döï kieán N-G 30 B baét ñaàu vaän chuyeån 3 TGianBDVCTT Thôøi gian baét ñaàu N-G 30 B vaän chuyeån thöïc teá 4 TGianDKVCHT Thôøi gian döï kieán N-G 30 B vaän chuyeån hoaøn taát 5 TGianHT Thôøi gian hoaøn taát N-G 30 B 6 TGianCNH Thôøi gian chôø nhaän N-G 30 B haøng 7 DDiemNH Ñòa ñieåm nhaän C 30 B haøng 8 DDiemGH Ñòa ñieåm giao haøng C 30 B 9 CuLyKT Cöï ly khoâng taûi S 10 B 10 CuLyCT Cöï ly coù taûi S 10 B 11 LuongNLTH Löôïng nhieân lieäu S 10 B tieâu hao 12 MSPTT Maõ soá phöông tieän C 10 B FK thuûy 15
 16. 13 MSH Maõ soá haøng C 10 B FK 14 MSNV_GN Maõ soá nhaân vieân C 10 B FK ghi nhaän Toång soá 280 Kí hieäu : - S : soá - C : chuoãi - N : ngaøy thaùng naêm - N-G : ngaøy thaùng naêm-giôø phuùt - L : logic - B : buoäc - K : khoâng buoäc 16
 17. Toång keát caùc quan heä : STT Teân quan heä Soá byte Khoái löôïng toái ña 1 HANG 30 100*30 2 HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU 60 30*60 3 HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 280 1000*280 4 KHO 90 20*90 5 NHA_CUNG_CAP 100 100*100 6 NHAN_VIEN 201 500*201 7 PHIEU_NHAP 70 1000*70 8 PHIEU_SUA_CHUA 150 400*150 9 PHIEU_XUAT 110 1000*110 10 PHUONG_TIEN_THUY 110 100*110 11 PN_VT 50 8000*50 12 PSC_HMSCNVT 30 1000*30 13 PSC_NVSC 20 8000*20 14 PSC_VT 30 5000*30 15 PTT_NV 20 1000*20 16 PX_VT 30 8000*30 17 VAT_TU 70 500*70 18 VT_K 30 500*30 Toång 1698100 byte Toång keát caùc thuoäc tính : STT Teân thuoäc tính Dieãn giaûi Teân quan heä 17
 18. 1 BoPhan Boä phaän NHAN_VIEN 2 ChucVu Chöùc vuï NHAN_VIEN 3 CuLyCT Cöï ly coù taûi HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 4 CuLyKT Cöï ly khoâng taûi HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 5 DChiK Ñòa chæ kho KHO 6 DChiNCC Ñòa chæ nhaø cung caáp NHA_CUNG_CAP 7 DChiNV Ñòa chæ nhaân vieân NHAN_VIEN 8 DDiemGH Ñòa ñieåm giao haøng HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 9 DDiemNH Ñòa ñieåm nhaän haøng HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 10 DG Ñôn giaù PV_VT, PSC_HMSCNVT 11 DinhMucVT Ñònh möùc vaät tö VAT_TU 12 DonVi Ñôn vò VAT_TU 13 GioiTinh Giôùi tính NHAN_VIEN 14 LuongNLTH Löôïng nhieân lieäu tieâu hao HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 15 LyDoXK Lyù do xuaát kho PHIEU_XUAT 16 MoTaHH Moâ taû hö hoûng PHIEU_SUA_CHUA 17 MSH Maõ soá haøng HANG, HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 18 MSHDVC Maõ soá hoaït ñoäng vaän chuyeån HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 19 MSHMSCNVT Maõ soá haïng muïc söûa chöõa HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU, ngoaøi vaät tö PSC_HMSCNVT 20 MSK Maõ soá kho KHO, PHIEU_NHAP, PHIEU_XUAT, VT_K 21 MSNCC Maõ soá nhaø cung caáp NHA_CUNG_CAP, PHIEU_NHAP 22 MSNV Maõ soá nhaân vieân NHAN_VIEN, PTT_NV 23 MSNV_GN Maõ soá nhaân vieân ghi nhaän HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 24 MSNV_L Maõ soá nhaân vieân laäp PHIEU_NHAP, PHIEU_XUAT, PHIEU_SUA_CHUA 25 MSNV_MTHH Maõ soá nhaân vieân moâ taû hö hoûng PHIEU_SUA_CHUA 26 MSNV_NVT Maõ soá nhaân vieân nhaän vaät tö PHIEU_NHAP, PHIEU_XUAT 27 MSNV_SC Maõ soá nhaân vieân söûa chöõa PSC_NVSC 28 MSNV_TK Maõ soá nhaân vieân thuû kho KHO 29 MSNV_XNHH Maõ soá nhaân vieân xaùc nhaän hö PHIEU_SUA_CHUA hoûng 30 MSPN Maõ soá phieáu nhaäp PHIEU_NHAP, PN_VT 31 MSPSC Maõ soá phieáu söûa chöõa PHIEU_SUA_CHUA, PSC_VT, PSC_NVSC, PSC_HMSCNVT 32 MSPTT Maõ soá phöông tieän thuûy PHUONG_TIEN_THUY, PTT_NV, HOAT_DONG_VAN_CHUYEN, PHIEU_SUA_CHUA 33 MSPX Maõ soá phieáu xuaát PHIEU_XUAT, PX_VT 34 MSVT Maõ soá vaät tö VAT_TU, PN_VT, PX_VT, PSC_VT, VT_K 35 Ngay Ngaøy PHIEU_SUA_CHUA, PHIEU_NHAP, PHIEU_XUAT 36 NgayBDSD Ngaøy baét ñaàu söû duïng PHUONG_TIEN_THUY 18
 19. 37 NgaySinh Ngaøy sinh NHAN_VIEN 38 NguyenGia Nguyeân giaù taøu PHUONG_TIEN_THUY 39 NoiSinh Nôi sinh NHAN_VIEN 40 SDTNCC Soá ñieän thoaïi nhaø cung caáp NHA_CUNG_CAP 41 SDTNV Soá ñieän thoaïi nhaân vieân NHAN_VIEN 42 SL Soá löôïng PN_VT, PX_VT, PSC_VT, VT_K 43 SoCMND Soá chöùng minh nhaân daân NHAN_VIEN 44 TaiTrong Taûi troïng PHUONG_TIEN_THUY 45 TenH Teân haøng HANG 46 TenHMSCNVT Teân haïng muïc söûa chöõa ngoaøi HANG_MUC_SUA_CHUA_NGOAI_VAT_TU vaät tö 47 TenK Teân kho KHO 48 TenNCC Teân nhaø cung caáp NHA_CUNG_CAP 49 TenNV Teân nhaân vieân NHAN_VIEN 50 TenPTT Teân phöông tieän thuûy PHUONG_TIEN_THUY 51 TenVT Teân vaät tö VAT_TU 52 TGianBDVCTT Thôøi gian baét ñaàu vaän chuyeån HOAT_DONG_VAN_CHUYEN thöïc teá 53 TGianCNH Thôøi gian chôø nhaän haøng HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 54 TGianDKBDVC Thôøi gian döï kieán baét ñaàu vaän HOAT_DONG_VAN_CHUYEN chuyeån 55 TGianDKVCHT Thôøi gian döï kieán vaän chuyeån HOAT_DONG_VAN_CHUYEN hoaøn taát 56 TGianHT Thôøi gian hoaøn taát HOAT_DONG_VAN_CHUYEN 57 TGianSD Thôøi gian söû duïng PHUONG_TIEN_THUY 58 THanDK Thôøi haïn ñaêng kieåm PHUONG_TIEN_THUY Phaùt hieän caùc raøng buoäc : HOAT_DONG_VAN_CHUYEN(.........,TGianDKBDVC,TGianBDVCTT, TGianDKVCHT, TGianHT, TGianCNH,.........) TGianDKBDVC,TGianBDVCTT < TGianDKVCHT,TGianHT 19
 20. THIEÁT KEÁ GIAO DIEÄN Thieát keá Menu 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản