intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp - tìm hiểu về virut máy tính và cách phòng chống

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Dat Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:248

762
lượt xem
220
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp - tìm hiểu về virut máy tính và cách phòng chống', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp - tìm hiểu về virut máy tính và cách phòng chống

 1. ÁN T T NGHI P B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C BÁCH KHOA HÁ N I KHOA TIN H C TÀI: “tìm hi u v virut máy tính và cách phòng ch ng” GVHD : NGUY N THANH TÙNG SVTH : .................................... 0
 2. ÁN T T NGHI P M CL C Trang L i nói u 2 Chương I. tv n 3 Chương II. T ng quan 5 I. Gi i thi u t ng quát v virus tin h c 5 II. ĩa - T ch c thông tin trên ĩa 7 1. C u trúc v t lý 7 2. C u trúc logic 8 3. Các tác v truy xu t ĩa 14 4. Phân tích o n mã trong Master Boot và Boot Record 21 III. Qu n lý vùng nh và t ch c, thi hành file dư i DOS 29 1. Sơ vùng nh dư i DOS 29 2. M t s ch c năng liên quan n vùng nh c a DOS 31 3. C u trúc c a MCB 31 4. Qu n lý và t ch c thi hành file dư i DOS 33 IV. Các c i m c a B-virus 37 1. Phân lo i B-virus 37 2. M t s k thu t cơ b n c a B-virus 38 V. Các c i m c a F-virus 41 1. K thu t lây lan 41 2. K thu t m b o tính t n t i duy nh t 42 3. K thu t thư ng trú 43 4. K thu t nguy trang và gây nhi u 44 5. K thu t phá ho i 45 Chương III. Kh o sát virus One Half 46 1. Chu n b cho quá trình kh o sát 46 2. Phân tích Master Boot b nhi m virus One Half 46 3. Mã Assembly c a ph n u virus One Half trong 1
 3. ÁN T T NGHI P Master Boot b nhi m 48 4. Kh o sát ph n thân c a virus One Half 49 5. Các modul Assembler c a ph n thân One Half 50 6. Mô t công vi c khôi ph c Master Boot và ph n d li u ã b mã hoá 58 7. Kh o sát ng t 13h, ng t 21h và ng t 1Ch do virus One Half chi m 59 8. Kh o sát file .COM b nhi m virus One Half 64 9. Kh o sát file .EXE b nhi m virus One Half 68 Chương IV. Thi t k chương trình ch ng virus 76 1. Ki m tra b nh trong 76 2. Ki m tra Master Boot và Boot Sector 79 3. Ki m tra file 84 4. Hư ng d n s d ng chương trình 98 5. Nh n xét, k t lu n 99 Ph l c. Li t kê chương trình ngu n 100 File 1. TESTVIR.C 100 File 2. TESTMEM.ASM 106 File 3. TESTMAST.ASM 111 File 4. TESTFILE.ASM 126 File 5. LIB.ASM 153 File 6. SCR.ASM 159 Tài li u tham kh o 161 2
 4. ÁN T T NGHI P L I NÓI U Virus tin h c hi n nay ang là n i băn khoăn lo l ng c a nh ng ngư i làm công tác tin h c, là n i lo s c a nh ng ngư i s d ng khi máy tính c a mình b nhi m virus. Khi máy tính c a mình b nhi m virus, h ch bi t trông ch vào các ph n m m di t virus hi n có trên th trư ng, trong trư ng h p các ph n m m này không phát hi n ho c không tiêu di t ư c, h b lâm ph i tình hu ng r t khó khăn, không bi t ph i làm như th nào. Vì lý do ó, có m t cách nhìn nh n cơ b n v h th ng, cơ ch và các nguyên t c ho t ng c a virus tin h c là c n thi t. Trên cơ s ó, có m t cách nhìn úng n v virus tin h c trong vi c phòng ch ng, ki m tra, ch a tr cũng như cách phân tích, nghiên c u m t virus m i xu t hi n. án này gi i quy t các v n v a nêu ra trên. Nó ư c chia làm 4 chương: Chương I. tv n . Chương II. T ng quan v virus và h th ng. Chương III. Kh o sát virus One Half. Chương IV. Thi t k chương trình ch ng virus. Ph n ph l c cu i án li t kê toàn b chương trình ngu n c a chương trình ki m tra và khôi ph c i v i virus One Half. Trong quá trình xây d ng án này, tôi ã nh n ư c nhi u s giúp c a các th y cô giáo, b n bè ng nghi p và gia ình. Tôi xin c m ơn s giúp nhi t tình c a th y Nguy n Thanh Tùng, là th y giáo tr c ti p hư ng d n tài t t nghi p c a tôi, c m ơn các th y cô giáo trong Khoa Tin h c, các th y cô giáo và các cán b c a Trung tâm b i dư ng cán b Trư ng i h c Bách khoa Hà n i ã t o i u ki n giúp tôi hoàn thành án này. 3
 5. ÁN T T NGHI P Tôi cũng xin c m ơn các b n bè ng nghi p, ngư i thân trong gia ình ã t o i u ki n, ng viên tôi trong quá trình làm án. Vì i u ki n v th i gian không nhi u, kinh nghi m còn h n ch , không tránh kh i các thi u sót. Tôi mong nh n ư c các ý ki n óng góp c a các th y cô giáo và các ng nghi p các chương trình sau này ư c t t hơn. 4
 6. ÁN T T NGHI P Chương I. TV N M c dù virus tin h c ã xu t hi n t khá lâu trên th gi i và trong nư c ta, song i v i ngư i s d ng và c nh ng ngư i làm công tác tin h c, virus tin h c v n là v n nan gi i, nhi u khi nó gây các t n th t v m t mát d li u trên ĩa, gây các s c trong quá trình v n hành máy. S nan gi i này có nhi u lý do: Th nh t, các ki n th c v m c h th ng khó hơn các ki n th c v l p trình trên các ngôn ng b c cao và các chương trình ng d ng, c bi t nh ng thông tin c n thi t v h th ng không ư c DOS chính th c công b ho c là các thông tin dành riêng (Reseved), i u này làm cho nh ng ngư i c p m c h th ng không nhi u. Th hai, h u như r t ít các tài li u v virus tin h c ư c ph bi n, có l ngư i ta nghĩ r ng n u có các tài li u c p t i virus m t cách t m , h th ng thì s ngư i tò mò, ngh ch ng m vi t virus s còn tăng lên n a! Th ba, s lư ng các virus xu t hi n khá ông o, m i virus có m t c thù riêng, m t cách ho t ng riêng và m t cách phá ho i riêng. tìm hi u c n k v m t virus không th m t th i gian ng n ư c, i u này làm n n lòng nh ng ngư i l p trình mu n tìm hi u v virus. Tuy ã xu t hi n khá nhi u nh ng chương trình tiêu di t virus và khôi ph c l i ĩa, khôi ph c l i các file b nhi m song trong nh ng trư ng h p c th , ôi khi các ph n m m này cũng không gi i quy t ư c v n . Có nhi u lý do: Th nh t, m i chương trình ch tiêu di t m t s lo i virus mà nó bi t. Th hai, chúng ta u bi t r ng sau khi m t virus nào ó xu t hi n, nó m i ư c nghiên c u và mã nh n bi t c a nó m i ư c ưa vào danh m c, khi ó chương trình m i có kh năng tiêu di t ư c. i u ó 5
 7. ÁN T T NGHI P có nghĩa là có th có các lo i virus xu t hi n trong máy tính c a chúng ta mà các chương trình ki m tra virus v n c thông báo "OK". c bi t là các virus do nh ng ngư i l p trình trong nư c vi t, h u h t không ư c c p nh t vào trong các chương trình ki m tra và tiêu di t virus như SCAN, F-PROT, UNVIRUS,... Vì các lý do nêu trên, vi c phòng ch ng virus v n là bi n pháp t t nh t tránh vi c virus xâm nh p vào trong h th ng máy c a mình. Trong trư ng h p phát hi n có virus xâm nh p, ngoài vi c s d ng các chương trình di t virus hi n ang có m t trên th trư ng, vi c hi u bi t cơ ch , các c i m ph bi n c a virus là nh ng ki n th c mà nh ng ngư i làm công tác tin h c nên bi t có các x lý phù h p. N i dung c a án này ưa ra m t s phân tích cơ b n i v i m ng ki n th c h th ng, các nguyên t c thi t k , ho t ng c a các lo i virus nói chung, áp d ng trong phân tích virus One Half. Trên cơ s ó, c p t i phương pháp phòng tránh, phát hi n và phân tích v i m t virus nào ó. Các ki n th c này c ng v i các ph n m m di t virus hi n có trên th trư ng có tác d ng trong vi c h n ch s lây lan, phá ho i c a virus nói chung. Chương II. T NG QUAN I. GI I THI U T NG QUÁT V VIRUS TIN H C. 1. Virus tin h c. Thu t ng virus tin h c dùng ch m t chương trình máy tính có th t sao chép chính nó lên nơi khác ( ĩa ho c file) mà ngư i s d ng không hay bi t. Ngoài ra, m t c i m chung thư ng th y trên các virus tin h c là tính phá ho i, nó gây ra l i thi hành, thay i v trí, mã hoá ho c hu thông tin trên ĩa. 6
 8. ÁN T T NGHI P 2. Ý tư ng và l ch s . Lý thuy t v m t chương trình máy tính có th t nhân lên nhi u l n ư c c p t i t r t s m, trư c khi chi c máy tính i nt u tiên ra i. Lý thuy t này ư c ưa ra năm 1949 b i Von Neumann, trong m t bài báo nhan 'Lý thuy t và cơ c u c a các ph n t t hành ph c t p' (Theory and Organization of Complicated Automata). Sau khi máy tính i n t ra i, xu t hi n m t trò chơi tên là 'Core War', do m t s th o chương viên c a hãng AT&T's Bell phát tri n. Trò chơi này là m t cu c u trí gi a hai o n mã c a hai th o chương viên, m i o n mã u c g ng t nhân lên và tiêu di t o n mã c a i phương. n 5/1984, Core War ư c mô t trên báo chí và bán như m t trò chơi máy tính. Nh ng virus tin h c u tiên ư c tìm th y trên máy PC vào kho ng 1986-1987. Các virus thư ng có m t xu t phát i m là các trư ng i h c, nơi có các sinh viên gi i, thích t kh ng nh mình! 3. Phân lo i: Thông thư ng, d a vào i tư ng lây lan là file hay ĩa mà virus ư c chia thành hai nhóm chính: - B-virus: Virus ch t n công lên Master Boot hay Boot Sector. - F-virus: Virus ch t n công lên các file kh thi. M c dù v y, cách phân chia này cũng không h n là chính xác. Ngo i l v n có các virus v a t n công lên Master Boot (Boot Sector) v a t n công lên file kh thi. có m t cách nhìn t ng quan v virus, chúng ta xem chúng dành quy n i u khi n như th nào. 7
 9. ÁN T T NGHI P a. B-virus. Khi máy tính b t u kh i ng (Power on), các thanh ghi phân o n u ư c t v 0FFFFh, còn m i thanh ghi khác u ư c t v 0. Như v y, quy n i u khi n ban u ư c trao cho o n mã t i 0FFFFh: 0h, o n mã này th c ra ch là l nh nh y JMP FAR n m t o n chương trình trong ROM, o n chương trình này th c hi n quá trình POST (Power On Self Test - T ki m tra khi kh i ng). Quá trình POST s l n lư t ki m tra các thanh ghi, ki m tra b nh , kh i t o các Chip i u khi n DMA, b i u khi n ng t, b i u khi n ĩa... Sau ó nó s dò tìm các Card thi t b g n thêm trao quy n i u khi n cho chúng t kh i t o r i l y l i quy n i u khi n. Chú ý r ng ây là o n chương trình trong ROM (Read Only Memory) nên không th s a i, cũng như không th chèn thêm m t o n mã nào khác. Sau quá trình POST, o n chương trình trong ROM ti n hành c Boot Sector trên ĩa A ho c Master Boot trên ĩa c ng vào RAM (Random Acess Memory) t i a ch 0:7C00h và trao quy n i u khi n cho o n mã ó b ng l nh JMP FAR 0:7C00h. ây là ch mà B-virus l i d ng t n công vào Boot Sector (Master Boot), nghĩa là nó s thay Boot Sector (Master Boot) chu n b ng o n mã virus, vì th quy n i u khi n ư c trao cho virus, nó s ti n hành các ho t ng c a mình trư c, r i sau ó m i ti n hành các thao tác như thông thư ng: c Boot Sector (Master Boot) chu n mà nó c t gi u âu ó vào 0:7C00h r i trao quy n i u khi n cho o n mã chu n này, và ngư i s d ng có c m giác r ng máy tính c a mình v n ho t ng bình thư ng. b. F-virus. 8
 10. ÁN T T NGHI P Khi DOS t ch c thi hành File kh thi (b ng ch c năng 4Bh c a ng t 21h), nó s t ch c l i vùng nh , t i File c n thi hành và trao quy n i u khi n cho File ó. F-virus l i d ng i m này b ng cách g n o n mã c a mình vào file úng t i v trí mà DOS trao quy n i u khi n cho File sau khi ã t i vào vùng nh . Sau khi F- virus ti n hành xong các ho t ng c a mình, nó m i s p x p, b trí tr l i quy n i u khi n cho File cho File l i ti n hành ho t ng bình thư ng, và ngư i s d ng thì không th bi t ư c. Trong các lo i B-virus và F-virus, có m t s lo i sau khi dành ư c quy n i u khi n, s ti n hành cài t m t o n mã c a mình trong vùng nh RAM như m t chương trình thư ng trú (TSR), ho c trong vùng nh n m ngoài t m ki m soát c a DOS, nh m m c ích ki m soát các ng t quan tr ng như ng t 21h, ng t 13h,... M i khi các ng t này ư c g i, virus s dành quy n i u khi n ti n hành các ho t ng c a mình trư c khi tr l i các ng t chu n c a DOS. có các cơ s trong vi c kh o sát virus, chúng ta c n có các phân tích hi u rõ v c u trúc ĩa, các o n mã trong Boot Sector (Master Boot) cũng như cách th c DOS t ch c, qu n lý cùng nh và t ch c thi hành m t File kh thi như th nào. II. ĨA - T CH C THÔNG TIN TRÊN ĨA. 1. C u trúc v t lý. Các lo i ĩa ( ĩa c ng và ĩa m m) u lưu tr thông tin d a trên nguyên t c t hoá: u t c-ghi s t hoá các ph n t c c nh trên b m t ĩa. D li u trên ĩa ư c ghi theo nguyên t c r i r c (digital), nghĩa là s mang giá tr 1 ho c 0. có th t ch c thông tin trên ĩa, ĩa ph i ư c a ch hoá. Nguyên t c a ch hoá d a trên các khái ni m sau ây: a. Side: 9
 11. ÁN T T NGHI P ó là m t ĩa, i v i ĩa m m có hai m t ĩa, i v i ĩa c ng có th có nhi u m t ĩa. làm vi c v i m i m t ĩa có m t u t tương ng, vì th ôi khi ngư i ta còn g i là Header. Side ư c ánh s l n lư t b t u t 0, ch ng h n i v i ĩa m m, m t trên là m t 0, m t dư i là m t 1, i v i ĩa c ng cũng tương t như v y s ư c ánh s là 0,1,2,3... b. Track: Là các vòng tròn ng tâm trên m t ĩa, nơi t p trung các ph n t t hoá trên b m t ĩa lưu tr thông tin. Các track ánh s t bên ngoài vào trong, b t u t 0. c. Cylinder: M t b các track cùng th t trên m i m t ĩa ư c tham chi u n như m t ph n t duy nh t, ó là Cylinder. S hi u c a Cylinder chính là s hi u c a các track trong Cylinder ó. d. Sector: B i u khi n ĩa thư ng ư c thi t k có th c và ghi m i l n ch t ng phân o n c a track, m i phân o n này g i là m t sector, dư i h i u hành DOS, dung lư ng m t sector là 512 byte. Các sector trên track ư c ánh a ch , thông thư ng hi n nay ngư i ta s d ng phương pháp ánh s sector m m, nghĩa là mã hoá a ch c a sector và g n vào ph n u c a sector ó. Ngoài khái ni m Sector, DOS còn ưa ra khái ni m Cluster, nh m m c ích qu n lý ĩa ư c t t hơn. Cluster bao g m t p h p các Sector, là ơn v mà DOS dùng phân b khi lưu tr các file trên ĩa. Tuỳ dung lư ng ĩa mà s lư ng Sector trên m t Cluster có th là 1, 2 ( i v i ĩa m m) ho c 4, 8, 16 ( i v i ĩa c ng). 2. C u trúc logic: i v i m i lo i ĩa, DOS u t ch c ĩa thành hai ph n: Ph n h th ng và ph n d li u. Ph n h th ng bao g m ba ph n 10
 12. ÁN T T NGHI P con: Boot Sector, b ng FAT (File Alocation Table) và Root Directory. i v i ĩa c ng, DOS cho phép chia thành nhi u ph n khác nhau, cho nên còn có m t c u trúc c bi t khác là Partition Table. Sau ây chúng ta c p t i t ng ph n m t: a. Boot Sector. i v i ĩa m m, Boot Sector chi m trên Sector 1, Side 0, Cylinder 0. i v i ĩa c ng, v trí trên dành cho b ng Partition, còn Boot Sector chi m sector u tiên trên các ĩa logíc. Khi kh i ng máy, Boot Sector ư c c vào a ch 0: 7C00h và ư c trao quy n i u khi n. o n mã trong Boot Sector có các nhi m v như sau: - Thay l i b ng tham s ĩa m m (ng t 1Eh). - nh v và c Sector u tiên c a Root vào a ch 0:0500h - Dò tìm, c các file h th ng n u có và trao quy n i u khi n cho chúng. Ngoài ra, Boot Sector còn ch a m t b ng tham s quan tr ng n c u trúc ĩa, b ng tham s này b t u t i offset 0Bh c a Boot Sector, c th c u trúc này như sau: 11
 13. ÁN T T NGHI P Offset Siz N i Gi i thích e dung +0h 3 JMP L nh nh y n u o n mã Boot. xxxx +3h 8 Tên c a h th ng ã format ĩa. Start of BPB----------------(Bios Parameter Block) +0Bh 2 SectSiz S byte trong m t Sector. +0Dh 1 ClustSiz S Sector trong m t Cluter. +0Eh 2 ResSecs S lư ng Sector dành riêng (trư c FAT). +10h 1 FatCnt S b ng FAT. +11h 2 RootSiz S u vào t i a cho Root (32 byte cho m i u vào). +13h 2 TotSecs T ng s sector trên ĩa (ho c Partition) trong trư ng h p dung lư ng < 32MB. +15h 1 Media Media descriptor ĩa (gi ng như byte u b ng FAT). +16h 2 FatSize S lư ng Sector cho m i b ng FAT. End of BPB----------------- +18h 2 TrkSecs S lư ng Sector trên m t track. +1Ah 2 HeadCnt S lư ng u c ghi. +1Ch 2 HidnSec S sector d u m t ( ư c dùng trong c u trúc Partition). +1Eh u o n mã trong Boot Sector. 12
 14. ÁN T T NGHI P Trên ây là b ng tham s ĩa khi format ĩa b ng DOS các Version trư c ây. T DOS Version 4.0 tr i, có m t s m r ng có th qu n lý ư c các ĩa có dung lư ng l n hơn 32MB, s m r ng này b t u t offset +1Ch gi nguyên các c u trúc trư c ó. Ph n m r ng thêm có c u trúc như sau: 13
 15. ÁN T T NGHI P Offse Size N i dung Gi i thích t +1Ch 4 HidnSec S Sector d u m t ( ã ư c i u ch nh lên 32 bit). +20h 4 TotSec T ng s Sector trên ĩa khi giá tr offset +13h b ng 0. +24h 1 PhsDsk S ĩa v t lý (0: ĩa m m, 80: ĩa c ng 1, 81: ĩa c ng 2). +25h 1 Resever dành riêng. +26h 1 Ký hi u nh n di n c a DOS Version x.xx +27h 4 Serial Là s nh phân 32 bit cho bi t Serial Number. +2Bh B Volume Volume label +36h 8 Lo i b ng FAT 12 hay 16 bit. Thông tin này dành riêng c a DOS. +3Eh u o n mã chương trình. Ph n mã trong Boot Sector s ư c phân tích m t cách chi ti t trong ph n sau này. b. FAT (File Alocation Table). B ng FAT là vùng thông tin c bi t trong ph n h th ng, dùng lưu tr ng thái các Cluster trên ĩa, qua ó DOS có th qu n lý ư c s phân b File. Cách tham chi u n m t a ch trên ĩa thông qua s hi u Side, Cylinder, Sector là cách làm c a ng t 13h c a BIOS và cũng là cách làm c a b i u khi n ĩa. Ngoài cách tham chi u trên, 14
 16. ÁN T T NGHI P DOS ưa ra m t cách tham chi u khác ch theo m t thông s : ó là s hi u Sector. Các Sector ư c ánh s b t u t 0 m t cách tu n t t Sector 1, Track 0, Side 0 cho n h t s Sector trên Track này, r i chuy n sang Sector 1, Track 0, Side 1,... T t c các Sector c a m t Cylinder s ư c ánh s tu n t trư c khi DOS chuy n sang Track k ti p. Cách ánh s này g i là ánh s Sector logic, và ư c DOS s d ng cho các tác v c a mình. Khái ni m Cluster ch dùng phân b ĩa lưu tr File, cho nên ch b t u ánh s Cluster t nh ng Sector u tiên c a ph n d li u (ph n ngay sau Root). S hi u u tiên ánh s Cluster là 2, nh m m c ích th ng nh t trong cách qu n lý thông tin trong b ng FAT. N i dung c a FAT: M i Cluster trên ĩa ư c DOS qu n lý b ng m t entry, hai entry u tiên dùng ch a thông tin nh n d ng ĩa, ó là lý do Cluster ư c ánh s b t u t 2. Entry 2 ch a thông tin c a Cluster 1, Entry 3 ch a thông tin c a Cluster 2,... Giá tr c a entry trong b ng FAT có ý nghĩa như sau: Giá tr Ý nghĩa 0 Cluster còn tr ng, có th phân b ư c (0)002- Cluster ang ch a d li u c m t File nào ó, (F)FEF giá tr c a nó là s Cluster k ti p trong Chain. (F)FF0- Dành riêng, không dùng (F)FF6 (F)FF7 Cluster h ng (F)FF8- Là Cluster cu i cùng c a Chain. 15
 17. ÁN T T NGHI P (F)FFF i v i ĩa m m và ĩa c ng có dung lư ng nh , DOS s d ng b ng FAT-12, nghĩa là s d ng 12 bit (1,5 byte) cho m t entry. i v i các ĩa c ng có dung lư ng l n, DOS s d ng b ng FAT-16, nghĩa là s d ng 2 byte cho m t entry. Cách nh v trên hai b ng FAT này như sau: - i v i FAT-16: Vì m i entry chi m 2 byte, nên v trí c a Cluster ti p theo b ng giá tr c a Cluster hi n th i nhân v i 2. - i v i FAT-12: Vì m i entry chi m 1,5 byte, nên v trí c a Cluster ti p theo b ng giá tr c a Cluster hi n th i nhân v i 1,5. Giá tr c th là 12 bit th p n u s th t s Cluster là ch n, ngư c l i là 12 bit cao trong word t i v trí c a Cluster ti p theo ó. o n chương trình sau ây minh h a cách nh v b ng FAT. Vào: SI : S Cluster ưa vào. Bi n FAT_type lưu lo i b ng FAT, n u bit 2 = 1 thì FAT là 16 bit. Ra: DX : S Cluster ti p theo. 16
 18. ÁN T T NGHI P Locate_Cluster proc mov ax,3 test FAT_type,4 je FAT_12 inc ax FAT_12: mul si shr ax,1 mov bx,ax mov dx,FAT_buff[bx] test FAT_type,4 jne FAT_16 mov cl,4 test si,1 je Chan shr dx,cl ; L thì l y 12 bit cao Chan: and dh,0F ; Ch n thì l y 12 bit th p FAT_16: ret Locate_Cluster endp M t ví d v ph n u c a b ng FAT: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e 0 F F F F 0 0 0 0 0 0 0 0 F F 0 0 0 8 F F F 3 0 4 0 5 0 6 0 F F 8 0 1 0 0 0 0 0 0 F F F F B 0 F F F F 0 9 0 A 0 B 0 F F F F 9 2 F F F F 17
 19. ÁN T T NGHI P M i entry trong b ng FAT này chi m 2 byte (FAT 16bit), 2 entry u tiên c a b ng FAT này là giá tr nh n d ng ĩa (FFF8- FFFF), giá tr c a Cluster 2 tr t i Cluster 3, giá tr c a Cluster 3 l i tr t i Cluster 4, ... cho n khi Cluster 6 có giá tr FFFF, nghĩa là k t thúc File. c. Root Directory. Root Directory còn ư c g i là thư m c g c, n m ngay sau FAT. Nó có nhi m v lưu gi các thông tin thư m c c a các File trên ĩa. M i File ư c c trưng b i entry ( u vào) trong Root Director, m i entry chi m 32 byte lưu gi các thông tin sau ây: Offset Kích thư c N i dung +0h 8 Tên file ư c canh trái +8h 3 Ph n m r ng ư c canh trái +0Bh 1 Thu c tính file +0Ch 0Ah Dành riêng +16h 2 Th i gian t o l p hay c p nh t l n cu i. +18h 2 Ngày tháng t o l p hay c p nh t l n cu i. +1Ah 2 S Cluster b t u c a file (trong FAT). +1Ch 4 Kích thư c file Byte thu c tính có ý nghĩa như sau: 7 6 5 4 3 2 1 0 =1: File ch c (Read Only) =1: File n (Hidden) 18
 20. ÁN T T NGHI P =1: File h th ng (System) =1: Volume Label =1: Sub Directory =1: File chưa ư c backup (thu c tính archive) Ký t u tiên ph n tên file có ý nghĩa như sau: 0 Entry còn tr ng, chưa dùng . (d u D u hi u dành riêng cho DOS, dùng trong ch m) c u trúc thư m c con 0E5h Ký t sigma này thông báo cho DOS bi t entry c a file này ã b xoá. M t ký t Entry này ang lưu gi thông tin v m t file khác nào ó. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2