Đồ án tốt nghiệp: Viết chương trình ứng dụng của PLC OMRON

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
1.077
lượt xem
555
download

Đồ án tốt nghiệp: Viết chương trình ứng dụng của PLC OMRON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quát một hệ thống điều khiển là tập hợp những dụng cụ, thiết bị điện tử, được dùng ở những hệ thống cần đảm bảo tính ổn định, sự chính xác, sự chuyển đổi nhịp nhàng của một quy trình hoặc một hoạt động sản xuất. Nó thực hiện bất cứ yêu cầu nào của dụng cụ, từ cung cấp năng lượng đến một thiết bị bán dẫn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Viết chương trình ứng dụng của PLC OMRON

 1. Đồ án tốt nghiệp Viết chương trình ứng dụng của PLC OMRON
 2. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com De tai: VIEÁT CHÖÔNG TRÌNH ÖÙNG DUÏNG CUÛA PLC OMRON CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ PLC 1.1 HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN LAØ GÌ: Toång quaùt, moät heä thoáng ñieàu khieån laø taäp hôïp nhöõng duïng cuï, thieát bò ñieän töû, ñöôïc duøng ôû nhöõng heä thoáng caàn ñaûm baûo tính oån ñònh, söï chính xaùc, söï chuyeån ñoåi nhòp nhaøng cuûa moät quy trình hoaëc moät hoaït ñoäng saûn xuaát. Noù thöïc hieän baát cöù yeâu caàu naøo cuûa duïng cuï, töø cung caáp naêng löïông ñeán moät thieát bò baùn daãn. Vôùi thaønh quaû cuûa söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa coâng ngheä thì vieäc ñieàu khieån nhöõng heä thoáng phöùc taïp seõ ñöôïc thöïc hieän bôûi moät heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng hoùa hoaøn toaøn, ñoù laø PLC, noù ñöôïc söû duïng keát hôïp vôùi maùy tính chuû. Ngoaøi ra, noù coøn giao dieän ñeå keát noái vôùi caùc thieát bò khaùc (nhö laø: baûng ñieàu khieån, ñoäng cô, contact, cuoän daây, ….). Khaû naêng chuyeån giao maïng cuûa PLC coù theå cho pheùp chuùng phoái hôïp xöû lyù, ñieàu khieån nhöõng heä thoáng lôùn. Ngoaøi ra, noù coøn theå hieän söï linh hoaït cao trong vieäc phaân loaïi caùc heä thoáng ñieàu khieån. Moãi moät boä phaän trong heä thoáng ñieàu khieån ñoùng moät vai troø raát quan troïng. Töø hình 1.1 ta thaáy: PLC seõ khoâng nhaän bieát ñöôïc ñieàu gì neáu noù khoâng ñöôïc keát noái vôùi caùc thieát bò caûm öùng. Noù cuõng khoâng cho pheùp baát kyø caùc maùy moùc naøo hoaït ñoäng neáu ngoõ ra cuûa PLC khoâng ñöôïc keát noái vôùi ñoäng cô. Vaø taát nhieân, vuøng maùy chuû phaûi laø nôi lieân keát caùc hoaït ñoäng cuûa moät vuøng saûn xuaát rieâng bieät. SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 1
 3. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com Hình 1.1: Moät heä thoáng ñieàu khieån ñieån hình duøng PLC 1.2 VAI TROØ CUÛA PLC Trong moät heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng, PLC ñöôïc xem nhö laø traùi tim cuûa heä thoáng ñieàu khieån. Vôùi moät chöông trình öùng duïng (ñaõ ñöôïc löu tröõ beân trong boä nhôù cuûa PLC) thì PLC lieân tuïc kieåm tra traïng thaùi cuûa heä thoáng, bao goàm: kieåm tra tín hieäu phaûn hoài töø caùc thieát bò nhaäp, döïa vaøo chuông trình logic ñeå xöû lyù tín hieäu vaø mang caùc tín hieäu ñieàu khieån ra thieát bò xuaát. PLC ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån nhöõng heä thoáng töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. Hoaëc ta coù theå keát hôïp chuùng vôùi nhau thaønh moät maïng truyeàn thoâng coù theå ñieàu khieån moät quaù trình phöùc hôïp. 1.3 CAÙC THIEÁT BÒ NHAÄP VAØ XUAÁT DUØNG TRONG PLC: 1.3.1 Caùc thieát bò nhaäp Söï thoâng minh cuûa moät heä thoáng töï ñoäng hoùa phuï thuoäc vaøo khaû naêng ñoïc caùc tín hieäu töø caùc caûm bieán töï ñoäng cuûa PLC. Hình thöùc giao dieän cô baûn giöõa PLC vaø caùc thieát bò nhaäp laø: nuùt aán, caàu dao, phím,…. Ngoaøi ra, PLC coøn nhaän ñöôïc tín hieäu töø caùc thieát bò nhaän daïng töï ñoäng nhö: coâng taéc traïng thaùi, coâng taéc giôùi haïn, caûm bieán quang ñieän, caûm bieán caáp ñoä , …. Caùc loaïi tín hieäu nhaäp ñeán PLC phaûi laø traïng logic ON/OFF hoaëc tín hieäu Analog. Nhöõng tín hieäu ngoõ vaøo naøy ñöôïc giao tieáp vôùi PLC qua caùc modul nhaäp. Hình1.2: Input Devices 1.3.2 Thieát bò xuaát SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 2
 4. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com Trong moät heä thoáng töï ñoäng hoùa, thieát bò xuaát cuõng laø moät yeáu toá raát quan troïng. Neáu ngoõ ra cuûa PLC khoâng ñöôïc keát noái vôùi thieát bò xuaát thì haàu nhö heä thoáng seõ bò teâ lieät hoøan toaøn. Caùc thieát bò xuaát thoâng thöôøng laø: ñoäng cô, cuoän daây nam chaâm, relay, chuoâng baùo ,…. Thoâng qua hoaït ñoäng cuûa motor, caùc cuoän daây, PLC coù theå ñieàu khieån moät heä thoáng töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. Caùc loaïi thieát bò xuaát laø moät phaàn keát caáu cuûa heä thoáng töï ñoäng hoùa vaø vì theá noù aûnh höôûng tröïc tieáp vaøo hieäu suaát cuûa heä thoáng . Tuy nhieân, caùc thieát bò xuaát khaùc nhö laø : ñeøn pilot, coøi vaø caùc baùo ñoäng chæ cho bieát caùc muïc ñích nhö: baùo cho chuùng ta bieát giao dieän tín hieäu ngoõ vaøo , caùc thieát bò ngoõ ra ñöôïc giao tieáp vôùi PLC qua mieàn roäng cuûa modul ngoõ ra PLC. Hình 1.3: Output devices 1.4 BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC (PLC) LAØ GÌ PLC laø boä ñieàu khieån logic theo chöông trình bao goàm: boä xöû lyù trung taâm goïi laø CPU (Central Processing Unit) chöùa chöông trình öùng duïng vaø caùc modul giao dieän nhaäp xuaát. Noù ñöôïc noái tröïc tieáp ñeán caùc thieát bò I/O. Vì theá, khi tín hieäu nhaäp, CPU seõ xöû lyù tín hieäu vaø gôûi tín hieäu ñeán thieát bò xuaát. Hình 1.4: Sô ñoà khoái cuûa PLC SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 3
 5. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com 1.5 SO SAÙNH PLC VÔÙI CAÙC THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN THOÂNG THÖÔØNG KHAÙC Hieän nay, caùc heä thoáng ñieàu khieån baèng PLC ñang daàn daàn thay theá cho caùc heä thoáng ñieàu khieån baèng relay, contactor thoâng thöôøng. Ta haõy thöû so saùnh öu, khuyeát ñieåm cuûa hai heä thoáng treân: ♦ Heä thoáng ñieàu khieån thoâng thöôøng: • Thoâ keäch do coù quaù nhieàu daây daãn vaø relay treân baûn ñieàu khieån. • Toán khaù nhieàu thôøi gian cho vieäc thieát keá, laép ñaët. • Toác ñoä hoaït ñoäng chaäm. • Coâng suaát tieâu thuï lôùn. • Moãi laàn muoán thay ñoåi chöông trình thì phaûi laép ñaët laïi toøan boä, toán nhieàu thôøi gian. • Khoù baûo quaûn vaø söõa chöõa. ♦ Heä thoáng ñieàu khieån baèng PLC: • Nhöõng daây keát noái trong heä thoáng giaûm ñöôïc 80% neân nhoû goïn hôn. • Coâng suaát tieâu thuï ít hôn. • Söï thay ñoåi caùc ngoõ vaøo, ra vaø ñieàu khieån heä thoáng trôû neân deã daøng hôn nhôø phaàn meàm ñieàu khieån baèng maùy tính hay treân Console. • Toác ñoä hoaït ñoäng cuûa heä thoáng nhanh hôn. • Baûo trì vaø söõa chöõa deã daøng. • Ñoä beàn vaø tin caäy vaän haønh cao. • Giaù thaønh cuûa heä thoáng giaûm khi soá tieáp ñieåm taêng. • Coù thieát bò choáng nhieãu. • Ngoân ngöõ laäp trình deã hieåu. • Deã laäp trình vaø coù theå laäp trình treân maùy tính, thích hôïp cho vieäc thöïc hieän caùc leänh tuaàn töï cuûa noù. • Caùc modul rôøi cho pheùp thay theá hoaëc theâm vaøo khi caàn thieát . Do nhöõng lyù do treân PLC theå hieän roõ öu ñieåm cuûa noù so vôùi caùc thieát bò ñieàu khieån thoâng thöôøng khaùc. PLC coøn coù khaû naêng theâm vaøo hay thay ñoåi caùc leänh tuyø theo yeâu caøu cuûa coâng ngheä. Khi ñoù ta chæ caàn thay ñoåi chöông trình cuûa noù, ñieàu naøy noùi leân tính naêng ñieàu khieån khaù linh ñoäng cuûa PLC. 1.6 CAÙC BÖÔÙC THIEÁT KEÁ 1 HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN DUØNG PLC SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 4
 6. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com Ñeå thieát keá 1 chuông trình ñieàu khieån cho moät hoaït ñoäng bao goàm nhöõng böôùc sau: 1. Xaùc ñònh qui trình coâng ngheä Tröôùc tieân , ta phaûi xaùc ñònh thieát bò hay heä thoáng naøo muoán ñieàu khieån. Muïc ñích cuoái cuøng cuûa boä ñieàu khieån laø ñieàu khieån moät heä thoáng hoaït ñoäng Söï vaän haønh cuûa heä thoáng ñöôïc kieåm tra bôûi caùc thieát bò ñaàu vaøo. Noù nhaän tín hieäu vaø gôûi tín hieäu ñeán CPU , CPU xöû lyù tín hieäu vaø gôûi noù ñeán thieát bò xuaát ñeå ñieàu khieån söï hoaït ñoäng cuûa heä thoáng nhö laäp trình saün trong chöông trình 2. Xaùc ñònh ngoõ vaøo, ngoõ ra : Taát caû caùc thieát bò xuaát , nhaäp beân ngoaøi ñeàu ñöôïc keát noái vôùi boä ñieàu khieån laäp trình. Thieát bò nhaäp laø nhöõng contact, caûm bieán ... Thieát bò xuaát laø nhöõng cuoän daây , valve ñieän töø , motor, boä hieån thò. Sau khi xaùc ñònh taát caû caùc thieát bò xuaát nhaäp caàn thieát, ta ñònh vò caùc thieát bò vaøo ra töông öùng cho töøng ngoõ vaøo, ra treân PLC tröôùc khi vieát chöông trình. 3. Vieát chöông trình: Khi vieát chöông trình theo sô ñoà hình baäc thang (ladder ) phaûi theo söï hoaït ñoäng tuaàn töï töøng böôùc cuûa heä thoáng 4. Naïp chöông trình vaøo boä nhôù : Baây giôø chuùng ta coù theå cung caáp nguoàn cho boä ñieàu khieån coù laäp trình thoâng qua coång I/O. Sau ñoù naïp chöông trình vaøo boä nhôù thoâng qua boä console laäp trình hay maùy tính coù chöùa phaàn meàm laäp trình hình thang. Sau khi naïp xong, kieåm tra laïi baèng haøm chuaån ñoaùn. Neáu ñöôïc moâ phoûng toaøn boä hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñeå chaéc chaén raèng chuông trình ñaõ hoaït ñoäng toát. 5. Chaïy chöông trình : Tröôùc khi nhaán nuùt Start, phaûi chaéc chaén raèng caùc daây daãn noái caùc ngoõ vaøo, ra ñeán caùc thieát bò nhaäp, xuaát ñaõ ñöôïc noái ñuùng theo chæ ñònh. Luùc ñoù PLC môùi baét ñaàu hoaït ñoäng thöïc söï. Trong khi chaïy chöông trình, neáu bò loãi thì maùy tính hoaëc boä Console seõ baùo loãi , ta phaûi söõa laïi cho ñeán khi noù hoaït ñoäng an toaøn Sau ñaây laø löu doà phöông phaùp thieát keá boä ñieàu khieån SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 5
 7. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com Xaùc ñònh yeâu caàu cuûa heä thoáng ñieàu khieån Veõ löu ñoà chung cuûa heä thoáng ñieàu khieån Lieät keâ taát caû caùc ngoõ ra, ngoõ vaøo noái töông ñoái ñeán caùc coång I/O cuûa PLC Chuyeån löu ñoà sang sô ñoà hình thang Naïp laäp trình sô ñoà hình thang thieát keá cho PLC Moâ phoûng chöông trình vaø söûa loãi phaàn meàm Hieäu chænh chöông trình cho phuø hôïp Chöông trình Keát noái toaøn boä thieát bò vaøo, ra vôùi PLC Kieåm tra taát caû caùc tieáp ñieåm vaøo, ra SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 6
 8. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com Chaïy thöû chöông trình Hieäu ñính laïi phaàn meàm Chöông trình Naïp chöông trình vaøo EPROM Laäp hoà sô heä thoáng cho taát caû caùc baûn veõ END 1.7 CAÁU TRUÙC PHAÀN CÖÙNG CUÛA PLC: Caáu truùc phaàn cöùng cuûa taát caû caùc PLC ñeàu coù caùc boä phaän sau: boä xöû lyù, boä nhôù, boä nhaäp, xuaát. 1.7.1 Ñôn vò xöû lyù trung taâm (CPU): Laø boä vi xöû lyù, lieân keát vôùi caùc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng PLC, thöïc hieän chöông trình, xöû lyù tín hieäu nhaäp xuaát vaø thoâng tin lieân laïc vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi 1.7.2 Boä nhôù (Memory): Coù nhieàu loaïi boä nhôù khaùc nhau. Ñaây laø nôi löu giöõ traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa heä thoáng vaø boä nhôù cuûa ngöôøi söû duïng. Ñeå ñaûm baûo cho PLC hoaït ñoäng , phaûi caàn coù boä nhôù ñeå löu tröõ chöông trình, ñoâi khi caàn môû roäng boä nhôù ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng khaùc nhö : + Vuøng ñeäm taïm thôøi löu tröõ traïng thaùi cuûa caùc keânh xuaát / nhaäp ñöôïc goïi laø RAM xuaát / nhaäp SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 7
 9. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com + Löu tröõ taïm thôøi caùc traïng thaùi cuûa caùc chöùc naêng beân trong : Timer , Counter, Relay Boä nhôù goàm coù nhöõng loaïi sau : + Boä nhôù chæ ñoïc (ROM: Read Only Memory): ROM khoâng phaûi laø moät boä nhôù khaû bieán, noù coù theå laäp trình chæ moät laàn. Do ñoù khoâng thích hôïp cho vieäc ñieàu khieån “meàm” cuûa PLC. ROM ít phoå bieán so vôùi caùc loaïi boä nhôù khaùc. + Boä nhôù ghi ñoïc (RAM: Random Access Memory): RAM laø moät boä nhôù thöôøng ñöôïc duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu vaø chöông trình cuûa ngöôøi söû duïng. Döõ lieäu trong RAM seõ bò maát ñi neáu nguoàn ñieän bò maát. Tuy nhieân vaán ñeà naøy ñöôïc giaûi quyeát baèng caùch gaén theâm vaøo RAM moät nguoàn ñieän döï phoøng. Ngaøy nay, trong kyõ thuaät phaùt trieån PLC , ngöôøi ta duøng CMOSRAM nhôø söï tieâu toán naêng löôïng khaù thaáp cuûa noù vaø cung caáp pin döï phoøng cho caùc RAM naøy khi maát nguoàn. Pin döï phoøng coù tuoåi thoï ít nhaát moät naêm tröôùc khi caàn thay theá, hoaëc ta choïn pin saïc gaén vôùi heä thoáng , pin seõ ñöôïc saïc khi caáp nguoàn cho PLC. + Boä nhôù chæ ñoïc chöông trình xoùa ñöôïc (EPROM: Erasable Programmable Read Only Memory): EPROM löu tröõ döõ lieäu gioáng nhö ROM, tuy nhieân noäi dung cuûa noù coù theå bò xoaù ñi neáu ta phoùng tia töû ngoaïi vaøo, ngöôøi vieát phaûi vieát laïi chöông trình trong boä nhôù. + Boä nhôù chæ ñoïc chöông trình xoaù ñöôïc baèng ñieän (EEPROM: Electric Erasable Programmable Read Only Memory): EPROM keát hôïp khaû naêng truy linh ñoäng cuûa RAM vaø tính khaû bieán cuûa EPROM, noäi dung treân EEPROM coù theå bò xoaù vaø laäp trình baèng ñieän , tuy nhieân chæ giôùi haïn trong moät soá laàn nhaát ñònh. SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 8
 10. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com CHÖÔNG II: KHAÛO SAÙT PLC CUÛA HAÕNG OMRON 2.1 KHAÛO SAÙT LOAÏI CPM2A 2.1.1 Giôùi thieäu chung: Caùc boä ñieàu khieån laäp trình cuûa haõng OMRON raát ña daïng, goàm caùc loaïi CPM1A, CPM2A, CPM2C, CQM1,…. nhöõng loaïi PLC neân taïo thaønh töø nhöõng modul rôøi keát noái laïi vôùi nhau, coù theå cho pheùp môû roäng dung löôïng boä nhôù vaø môû roäng vaùc ngoõ vaøo, ra. Vì vaäy chuùng ñöôïc söû duïng raát linh hoaït vaø ña daïng trong thöïc tieãn. Ngoaøi ra, haõng OMRON coøn saûn xuaát caùc boä PLC coù caáu truùc coá ñònh, caùc PLC naøy chæ ñöôïc cho caùc coâng vieäc ñaëc bieät neân khoâng ñoøi hoûi tính linh hoaït cao. Caùc PLC ñeàu coù caáu truùc goàm: boä nguoàn, CPU, caùc Port I/O, caùc modul I/O ñaëc bieät …. Ñeå coù ñöôïc moät boä PLC hoaøn chænh thì ta phaûi laép raùp caùc modul naøy laïi vôùi nhau. Vieäc keát noái naøy thöïc hieän khaù ñôn giaûn vaø cho pheùp thay theá deã daøng. Hoï CPM2A coù raát nhieàu loaïi. Ta coù theå toùm taét trong baûng sau: Teân Modul Soá ngoõ I/O Nguoàn cung caáp CPM2A-20CDR-A 20 AC CPM2A-20CDR-D 20 DC CPU coù CPM2A-30CDR-A 30 AC ngoõ ra CPM2A-30CDR-D 30 DC duøng Relay CPM2A-40CDR-A 40 AC CPM2A-40CDR-D 40 DC CPM2A-60CDR-A 60 AC CPM2A-60CDR-D 60 DC SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 9
 11. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com CPU coù CPM2A-20CDT-D 20 (ngoõ ra DC ngoõ ra ôû möùc thaáp) duøng 20 (ngoõ ra DC Transistor CPM2A-20CDT1-D ôû möùc cao) 30 (ngoõ ra CPM2A-30CDT-D ôû möùc thaáp) DC CPM2A-30CDT1-D 30 (ngoõ ra DC ôû möùc cao) CPM2A-40CDT-D 40 (ngoõ ra DC ôû möùc cao) 40 (ngoõ ra CPM2A-40CDT1-D DC ôû möùc cao) 60 (ngoõ ra CPM2A-60CDT-D DC ôû möùc cao) CPM2A-60CDT1-D 60 (ngoõ ra DC ôû möùc cao) 2.1.2 Caùc thaønh phaàn cuûa CPU: Caáu taïo chung cuûa 1 boä CPU goàm nhöõng phaàn nhö sau: Hình 2.1: Caùc thaønh phaàn cuûa CPU SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 10
 12. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com Trong ñoù: 1 - Nguoàn cung caáp: tuyø theo loaïi CPU maø ta duøng nguoàn AC töø 100V-240V hoaëc nguoàn DC 24V 2,3 - Chaân noái ñaát baûo veä (ñoái vôùi loaïi CPU duøng nguoàn AC): ñeå baûo veä an toaøn cho ngöôøi söû duïng. 4 - Nguoàn cung caáp cho ngoõ vaøo : ñaây laø nguoàn 24V DC ñöôïc duøng ñeå cung caáp ñieän aùp cho caùc thieát bò ñaàu vaøo (ñoái vôùi loaïi CPU duøng nguoàn AC ). 5 - Caùc ngoõ vaøo : ñeå lieân keát CPU vôùi caùc thieát bò ngoõ vaøo. 6 - Caùc ngoõ ra : ñeå lieân keát CPU vôùi caùc thieát bò ngoõ ra. 7 - Caùc ñeøn baùo cheá ñoä laøm vieäc cuûa CPU : caùc ñeøn baùo naøy cho chuùng ta bieát cheá ñoä laøm vieäc hieän haønh cuûa PLC. Ñeøn baùo Traïng thaùi Yù nghóa PWR On PLC ñaõ ñöôïc caáp nguoàn (xanh) Off PLC chöa ñöôïc caáp nguoàn RUN On PLC ñang hoaït ñoäng ôû cheá ñoä (xanh) RUN hoaëc ôû cheá ñoä MONITOR Off PLC ñang ôû cheá ñoä PROGRAM hoaëc bò loãi COMM Flashing Döõ lieäu ñang ñöôïc chuyeån vaøo (vaøng) CPU thoâng qua coång Peipheral hoaëc coång RS-232C Off Döõ lieäu khoâng ñöôïc chuyeån vaøo CPU thoâng qua coång Peripheral hoaëc coång RS-232C ERR/ALARM On Xuaát hieän loãi (PLC ngöøng hoaït (red) ñoäng ) Off Ñeøn baùo hoaït ñoäng bình thöôøng 8 - Ñeøn baùo traïng thaùi ngoõ vaøo : khi 1 trong caùc ngoõ vaøo ôû traïng thaùi ON thì ñeøn baùo töông öùng seõ saùng.  Löu yù: Khi ta söû duïng boä ñeám toác ñoä cao thì caùc ñeøn baùo ngoõ vaøo seõ khoâng saùng neáu taàn soá xung saùng quaù nhanh. 9 - Ñeøn baùo traïng thaùi ngoõ ra: caùc ñeøn baùo traïng thaùi ngoõ vaøo seõ saùng khi caùc ngoõ ra ôû traïng thaùi ON. 10 - Coång ñieàu khieån tín hieäu Analog: ñöôïc söû duïng khi tín hieäu vaøo hoaëc ra laø tín hieäu Analog, ñöôïc löu giöõ vaøo vuøng nhôù IR250 vaø IR251. SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 11
 13. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com 11 - Coång giao tieáp vôùi thieát bò ngoaïi vi : lieân keát PLC vôùi thieát bò laäp trình: maùy tính chuû, thieát bò laäp trình caàm tay ... 12 - Coång giao tieáp RS-232C : lieân keát PLC vôùi thieát bò laäp trình (ngoaïi tröø thieát bò laäp trình caàm tay vaø maùy tính chuû). 13- Communication Switch : laø coâng taéc , choïn ñeå söû duïng moät trong hai coång Peripheral hoaüc coång RS-232C ñeå lieân keát vôùi thieát bò laäp trình 14 - Boä Acquy 15 - Phaàn môû roäng : keát noái CPU vaø PLC vôùi khoái môû roäng I/O hoaëc khoái môû roäng noùi chung ( Analog I/O Unit, Temporature Senson Unit ...) , coù theå keát noái 3 modul môû roäng 2.1.3 Caùc thaønh phaàn khaùc cuûa khoái môû roäng Hình 2.2: Caùc thaønh phaàn cuûa khoái môû roäng SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 12
 14. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com Trong ñoù : 1. Ñaàu noái ngoõ vaøo : lieân keát CPU vôùi caùc thieát bò ngoõ vaøo. 2. Ñaàu noái ngoõ ra : lieân keát CPU vôùi caùc thieá bò ngoõ ra. 3. Caùc ñeøn baùo hieån thò ngoõ ra. 4. Caùc ñeøn baùo hieån thò ngoõ vaøo. 5. Caùp keát noái ñôn vò môû roäng I/O vôùi CPU. 2.1.4 Caùc thaønh phaàn cuûa Modul nhaäp xuaát Analog. Modul I/O Analog thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi tín hieäu töông töï sang tín hieäu soá hoaëc töø tín hieäu soá sang tín hieäu töông töï ñeå giao tieáp giöõa CPU vôùi caùc thieát bò töông töï nhö maùy phaùt soùng caûm bieán , caùc duïng cuï ño vaø caùc thieát bò ñieàu khieån khaùc. Modul I/O Analog coù khoaûng thay ñoåi tín hieäu ñieän aùp töø 0-10V hoaëc töø 0-5V (ñoái vôùi Analog Input) vaø töø -10-10V (Analog Out Put). Moät CPU coù theå keát noái vôùi 3 modul Analog I/O ( 2 Analog Input vaø 1 Analog Output ) Döõ lieäu ñaõ ñöôïc bieán ñoåi thì ñöôïc löu tröõ trong vuøng phaân boå words cuûa Analog I/O Unit vaø noù ñöôïc söû duïng bôûi leänh ñoïc noäi dung cuûa Words ngaõ vaøo . Moät chöùc naêng khaùc cuûa noù laø xöû lyù giaù trò trung bình ñeå cho taát caû caùc döõ lieäu ôû ngoõ ra oån ñònh . Noù coøn coù chöùc naêng phaùt hieän daây daãn bò ñöùt khi taàm ngoõ vaøo ñöôïc ñaët khoaûng 4-20mA , hoaëc töø 1-5 V. Caáu taïo cuûa khoái môû roäng Analog ñöôïc moâ taû trong hình Hình 2.3: Caùc thaønh phaàn cuûa modul Analog I/O 1. Caùc ñaàu noái cuûa khoái Analog I/O : keát noái vôùi caùc thieát bò töông töï nhaäp hoaëc xuaát . 2. Caùp keát noái cuûa phaàn môû roäng : keát noái Analog I/O Unit vôùi coång môû roäng cuûa CPU hoaëc cuûa khoái môû roäng khaùc . SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 13
 15. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com 3. Coång môû roäng : Keát noái coång môû roäng I/O Unit vôùi khoái môû roäng khaùc (Analog I/O Unit, Temperature Senson Unit hoaëc Compo Bus/S I/O Link Unit). Moät CPU chæ coù theå keát noái toái ña 3 khoái môû roäng. 2..2 CAÙC KIEÅU LIEÂN KEÁT TRUYEÀN THOÂNG CUÛA PLC: 2..2.1 Truyeàn thoâng lieân keát chuû : Laø moái lieân keát “ chuû - tôù “ giöõa maùy tính chuû hoaëc thieát bò laäp trình caàm tay vôùi PLC . Söû duïng ñeå ñoïc / ghi döõ lieäu töø thieát bò laäp trình vaøo PLC • Truyeàn thoâng lieân keát chuû 1-1: Thöïc hieän vieäc lieân keát 1 - 1giöõa CPM2A CPU vôùi maùy tính töông thích, maùy tính IBM PC/AT hoaëc maøn ñieàu khieån PT thoâng qua coång Peripheral hoaüc coång RS-232C . Caùch keát noái ñöôc bieåu dieãn trong hình veõ sau Hình 2.4: Keát noái thoâng qua Peripheral Port Hình 2.5: Keát noái thoâng qua RS-232C Port • Truyeàn thoâng lieân keát chuû 1-N: Kieåu lieân keát naøy cho pheùp keát noái 1 maùy tính chuû hoaëc PT vôùi 32 boä ñieàu khieån laäp trình PC, ñöôïc thöïc hieän baèng caùch duøng boä noái töông thích (Adaptor) RS-232C hoaëc RS422 thoâng qua coång giao tieáp RS-232C Port hoaëc Peripheral Port. SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 14
 16. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com Hình 2.6: Keát noái thoâng qua RS232C Port Hình 2.7: Keát noái thoâng qua Peripheral Port 2..2.2 No- Protocal Communications ( kieåu lieân laïc khoâng caàn thuû tuïc ) Ñaây laø kieåu lieân laïc ñôn giaûn giöõa PC vaø thieát bò kieåm soaùt khaùc: maùy in, boä maõ hoaù... Duøng ñeå trao ñoåi, chuyeån ñoåi döõ lieäu töø PC ñeán caùc thieát bò ngoaïi vi thoâng qua caùc coång giao tieáp RS 232C port hoaëc Peripheral Port. Kieåu lieân laïc naøy ñöôïc bieåu dieãn nhu sau : SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 15
 17. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com Hình 2.8: No-Protocol Communication 2.2.3 OMRON PT Connection Laø kieåu lieân laïc toác ñoä cao giöõa PC vaø PI, CPM2A ñöôïc noái tröïc tieáp ñeán maøn hình ñieàu khieån thoâng qua coång RS 232C Port maø khoâng ñöôïc noái vaøo coång Peripheral Port. Hình 2.9: PT Conection 2.2.4 Kieåu lieân laïc One – to – One Link (1 -1 ) Ñaây laø maïng trao ñoåi döõ lieäu giöõa 2 boä PC vôùi nhau baèng caùp RS-232C thoâng qua coång RS-232C Port. Trong ñoù moät PC ñoùng vai troø chính vaø moät phuï trong vieäc thieát laäp caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. Hình 2.10:One to One Link Ta coù theå duøng maøn hình ñieàu khieån (PT) thay theá cho caû moät baûng ñieàu khieån cuûa moät maùy hay moät daây chuyeàn töï ñoäng phöùc taïp. Hôn nöõa, PT coøn coù nhieàu chöùc naêng ñaët bieät, phong phuù maø caùc thieát bò thöôøng gheùp noái vôùi nhau khoâng theå coù ñöôïc. SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 16
 18. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com Vieäc duøng PT seõ tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu daây daãn, thôøi gian laép ñaët, baûo döôõng hoaëc thay ñoåi heä thoáng. Ta coù theå duøng PT ñeå thieát keá maøn hình moâ phoûng caùc quaù trình coâng ngheä raát tieän lôïi. Cuõng gioáng nhö PLC, tröôùc khi söû duïng caàn phaûi laäp trình cho PT: thieát keá trang maøn hình theo yeâu caàu. Caùc phaàn meàm duøng laäp trình cho PT cuõng coù nhieàu loaïi : chaïy trong DOS hoaëc trong Windows. 2.2.5 Kieåu lieân laïc CompoBus I/O Link: Laø kieåu lieân laïc giöõa PC vaø caùc modul CompoBus I/O. Moät CPM2A coù theå lieân keát vôùi toái ña 32 modul CompoBus I/O Hình 2.1: CompoBus I/O 2.3 CAÙC BOÄ PHOÁI HÔÏP TRUYEÀN DAÃN : • Adapter RS232C: Hình 2.12: Caáu taïo boä chuyeån ñoåi RS232C 1. Phöông thöùc caøi ñaët khoùa: Chuyeån khoùa naøy ñeán vò trí “HOST” khi ñang duøng heä thoáng lieân keát chuû (Host Link) ñeå noái ñeán maùy tính caù nhaân (Persional Computer). Hoaëc khi PC ñang ñöôïc keát noái vôùi moät maøn hình ñieàu khieån (PT) thì ta chuyeån khoùa naøy ñeán vò trí “NT”. 2. Boä noái keát: Boä noái keát ñeán Peripheral Port cuûa CPU. SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 17
 19. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com 3. Port RS232C: Keát noái ñeán maùy tính chu ûhoaëc maøn hình ñieàu khieån hoaëc caùc thieát bò ngoaïi vi khaùc. • Adapter RS-422: Hình 2.13: Caáu taïo boä chuyeån ñoåi RS-422 1- Termination Resistance Switch: Ñaët cheá ñoä keát noái. 2- Ñaàu noái: Keát noái ñeán Peripheral Port cuûa CPU 3- RS-422 Port: noái ñeán maïng lieân keát chuû. SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 18
 20. Ñoà aùn toát nghieäp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com CHÖÔNG III: CAÙC ÑAËC ÑIEÅM KYÕ THUAÄT VAØ CAÁU TRUÙC VUØNG NHÔÙ CUÛA PLC 3.1 CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CUÛA PLC HOÏ CPM2A: Moãi hoï PLC coù caùc thoâng soá kyõ thuaät cuï theå. Caùc thoâng soá kyõ thuaät naøy ñöôïc nhaø cheá taïo cung caáp. Sau ñaây laø caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa hoï CPM2A: Muïc 20 ngoõ vaøo 30 ngoõ vaøo 40 ngoõ vaøo 60 ngoõ vaøo ra ra ra ra Ñieän Loaïi 100 ñeán 240 VAC, 50/60 Hz aùp AC cung Loaïi 24VDC caáp DC Mieàn Loaïi 85 ñeán 264 VAC ñieän AC aùp Loaïi 20.4 ñeán 26.4 VDC hoaït DC ñoäng Coâng Loaïi 60 VA suaát AC tieâu Loaïi 20 W thuï DC Doøng Loaïi 60 A taêng AC ñoät Loaïi 20 A ngoät DC Cung Ñieän 24 VDC caáp aùp cung naêng caáp löôïng nguoàn beân Tuï ngoõ 300 mAL: chæ duøng ñeå caáp nguoàn cho ngoõ vaøo ngoaøi ra caáp (chæ nguoàn loaïi AC SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản