intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư lô C, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:182

0
149
lượt xem
45
download

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư lô C, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư lô C, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu tổng quan về công trình chung cư lô C, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, các giải pháp thiết kế, các giải pháp thi công cho công trình chung cư lô C, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Chung cư lô C, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

 1. GVHD:TH.S Lạ i Văn Thành Đồ án tố t nghiệ p MỤC LỤC Mục lục ....................................................................................................... ML-1 Chương I: Giới thiệu chung về công trình .................................................... 1 I.Mở đầu ..................................................................................................................1 II.Vị trí xây dựng và hiện trạng công trình .............................................................1 1.Vị trí xây dựng ..................................................................................................1 2. Hiện trạng công trình ......................................................................................1 III. Đặc điểm công trình ..........................................................................................1 IV. Các giải pháp kỹ thuật .......................................................................................2 1. Hệ thống điện ...................................................................................................2 2. Hệ thống nước ..................................................................................................2 3. Hệ thống phòng cháy chữa cháy ......................................................................2 Chương II: Tính toán kết cấu sàn tầng 2 ....................................................... 4 I. Tải trọng tính toán................................................................................................4 1.Tĩnh tải ..............................................................................................................4 2.Hoạt tải ..............................................................................................................4 II. Phương pháp tính nội lực ...................................................................................5 1. Bản kê 4 cạnh ...................................................................................................6 2. Bản kê 2 cạnh ...................................................................................................9 III. Tính toán cốt thép............................................................................................11 Chương III: Tính toán khung trục 5.............................................................. 12 I. Cấu tọa khung ....................................................................................................12 1. Mặt cắt khung .................................................................................................12 2.Sơ đồ tính .......................................................................................................12 II. Chọn sơ bộ kích thước ......................................................................................13 1.Kích thước dầm ...............................................................................................13 2.Xác định nội lực truyền xuống cột ..................................................................14 3.Sơ đồ kết cấu ...................................................................................................18 III. Xác định tải trọng ............................................................................................19 1. Tĩnh tải ...........................................................................................................19 2. Hoạt tải ...........................................................................................................25 3. Sơ đồ chất tải ..................................................................................................27 Sinh viên: Ngô Văn Linh – Lớp XD1301D Page 1
 2. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p CHƯƠNG VII: THI CÔNG PHẦN THÂN I. GIẢI PHÁP THI CÔNG 1. Môc ®Ých : - TiÕn ®é thi c«ng nhanh - ChÊt l-îng c«ng tr×nh ®¶m b¶o - HiÖu qu¶ kinh tÕ,h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm - TiÕn ®é thi c«ng nhanh phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè : 2. Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thi c«ng v¸n khu«n : - Do c«ng tr×nh n»m ë trong thµnh phè nªn cÇn ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ c¸c vÊn ®Ò : vÖ sinh c«ng céng , b¶o vÖ m«i tr-êng , an toµn khi thi c«ng trªn cao ,...trong thi c«ng lµ rÊt cao . - ThiÕt kÕ v¸n khu«n cÇn l-u ý : + §¶m b¶o , v÷ng ch¾c , ®¶m b¶o ®é bÒn , ®é æn ®Þnh , biÕn d¹ng khi sö dông + §¶m b¶o thuËn tiÖn cho dùng l¾p còng nh- th¸o + C¬ giíi ho¸ tèi ®a - Cã nh÷ng gi¶i ph¸p v¸n khu«n nh- sau : *V¸n khu«n gç : ¦u ®iÓm chÝnh cña lo¹i v¸n khu«n nµy lµ gi¸ thµnh rÎ ,cã thÓ ghÐp víi bÊt k× lo¹i cÊu kiÖn cã h×nh d¸ng bÊt k× b»ng c¸ch c-a c¾t. Tuy nhiªn , ®é lu©n chuyÓn cña lo¹i v¸n khu«n nµy t-¬ng ®èi thÊp , nÆng nÒ , chÕ t¹o thñ c«ng kh«ng ch¾c ch¾n vµ kh«ng c«ng nghiÖp ho¸ nªn thêi gian th¸o l¾p dµi h¬n c¸c loaÞ v¸n khu«n ®Þnh h×nh kh¸c. Tuy kh«ng cã nhiÒu -u ®iÓm trong thi c«ng c«ng nghiÖp nh-ng v¸n khu«n gç vÉn ®-îc chän khi thi c«ng ®Ó tæ hîp cïng v¸n khu«n thÐp ®Ó t¹o nªn c¸c h×nh khèi phøc t¹p theo yªu cÇu cña kiÕn tróc mµ v¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh kh«ng thÓ lµm ®-îc. Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 102
 3. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p *V¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh: §-îc chÕ t¹o s½n thµnh c¸c m« ®un nªn dÔ tæ hîp ®èi víi tõng cÊu kiÖn do ®ã thêi gian thi c«ng nhanh. Lo¹i v¸n khu«n nµy cßn rÊt ch¾c ch¾n , chÞu t¶i tèt,cã ®é lu©n chuyÓn lín phï hîp víi cung c¸ch thiÕt kÕ vµ thi c«ng c«ng nghiÖp *V¸n khu«n gç Ðp khung s-ên thÐp: Lo¹i v¸n khu«n nµy kÕt hîp ®-îc c¶ hai -u ®iÓm cña hai lo¹i v¸n khu«n trªn nh-ng vÉn cßn cã mét sè nh-îc ®iÓm nh- sau : + DÔ bÞ dÝnh bª t«ng nªn cÇn ph¶i quÐt dÇu chèng dÝnh + DÔ bÞ cong vªnh nªn cÇn cÊu t¹o chuyªn cho tõng lo¹i cÊu kiÖn trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp . V¸n khu«n gç Ðp khung s-ên thÐp ph¶i gia cè l¾p r¸p theo yªu cÇu cña kÕt cÊu mµ kh«ng cã s½n ®Þnh h×nh v× vËy viÖc tæ hîp còng r¸p phøc t¹p vµ víi nh-îc ®iÓm nh- trªn trong c«ng tr×nh nµy ta kh«ng sö dông v¸n khu«n gç Ðp khung s-ên thÐp. KÕt luËn: C¨n cø vµo thùc tr¹ng thi c«ng c«ng tr×nh, vµo ®Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng x©y dùng,chän gi¶i ph¸p thi c«ng v¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh, c©y chèng ®¬n b»ng thÐp vµ gi¸o PAL. 3. Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c v¸n khu«n, ®µ gi¸o, cét chèng. a. L¾p dùng. - §¶m b¶o ®óng h×nh d¹ng, kÝch th-íc thiÕt kÕ cña kÕt cÊu. - Cèp pha, ®µ gi¸o ph¶i ®-îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh, dÔ th¸o l¾p kh«ng g©y khã kh¨n cho viÖc l¾p ®Æt cèt thÐp, ®æ vµ ®Çm bª t«ng. - Cèp pha ph¶i ®-îc ghÐp kÝn, khÝt ®Ó kh«ng lµm mÊt n-íc xi m¨ng, b¶o vÖ cho bª t«ng míi ®æ d-íi t¸c ®éng cña thêi tiÕt. - Cèp pha khi tiÕp xóc víi bª t«ng cÇn ®-îc chèng dÝnh b»ng dÇu b«i tr¬n. - Cèp pha thµnh bªn cña c¸c kÕt cÊu t-êng, sµn, dÇm cét nªn l¾p dùng sao cho phï hîp víi viÖc th¸o dì sím mµ kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn c¸c phÇn cèp pha ®µ gi¸o cßn l-u l¹i ®Ó chèng ®ì. Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 103
 4. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p - Trô chèng cña ®µ gi¸o ph¶i ®Æt v÷ng ch¸c trªn nÒn cøng kh«ng bÞ tr-ît, kh«ng bÞ biÕn d¹ng vµ lón khi chÞu t¶i träng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. - Trong qu¸ tr×nh l¾p, dùng cèp pha cÇn cÊu t¹o 1 sè lç thÝch hîp ë phÝa d-íi ®Ó khi cä röa mÆt nÒn n-íc vµ r¸c bÈn tho¸t ra ngoµi. - Khi l¾p dùng cèp pha, ®µ gi¸o sai sè cho phÐp ph¶i tu©n theo quy ph¹m. b. Th¸o dì cèp pha - Cèp pha ®µ gi¸o chØ ®-îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c-êng ®é cÇn thiÕt ®Ó kÕt cÊu chÞu ®-îc träng l-îng b¶n th©n vµ t¶i träng thi c«ng kh¸c. Khi th¸o dì cèp pha cÇn tr¸nh kh«ng g©y øng suÊt ®ét ngét hoÆc va ch¹m m¹nh lµm h- h¹i ®Õn b¶n th©n kÕt cÊu vµ c¸c kÕt cÊu xung quanh. Cô thÓ lµ v¸n ®¸y dÇm, v¸n khu«n sµn cã thÓ th¸o dì sau khi ®æ bª t«ng 14 ngµy. - C¸c cèp pha ®µ gi¸o kh«ng cßn chÞu lùc sau khi bª t«ng ®· ®ãng r¾n vµ cã thÓ th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c-êng ®é 50daN/cm2. Cô thÓ lµ v¸n thµnh dÇm, v¸n khu«n cét (vµ c¸c v¸n kh¸c cã t¸c dông t-¬ng tù) cã thÓ th¸o dì sau khi bª t«ng ®æ ®-îc 48 giê. - Khi th¸o dì cèp pha ®µ gi¸o ë c¸c sµn ®æ bª t«ng toµn khèi cña nhµ nhiÒu tÇng nªn thùc hiÖn nh- sau: +Gi÷ l¹i toµn bé ®µ gi¸o vµ cét chèng ë tÊm sµn n»m kÒ d-íi tÊm sµn s¾p ®æ bª t«ng. +Th¸o dì tõng bé phËn (th¸o 50%) cña cét chèng, cèp pha trong tÊm sµn phÝa d-íi n÷a vµ gi÷ l¹i c¸c cét chèng an toµn c¸ch nhau 3m d-íi dÇm cã nhÞp lín h¬n 4m. +ViÖc chÊt t¶i tõng phÇn lªn kÕt cÊu sau khi th¸o dì cèp pha ®µ gi¸o cÇn ®-îc tÝnh to¸n theo c-êng ®é bª t«ng ®· ®¹t, lo¹i kÕt cÊu vµ c¸c ®Æc tr-ng vÒ t¶i träng ®Ó tr¸nh c¸c vÕt nøt vµ h- háng kh¸c ®èi víi kÕt cÊu. ViÖc chÊt toµn bé t¶i träng lªn c¸c kÕt cÊu ®· th¸o dì hÕt c¸c cèp pha ®µ gi¸o, chØ ®-îc thùc hiÖn khi bª t«ng ®¹t c-êng ®é thiÕt kÕ. c. Yªu cÇu ®èi víi cèt thÐp: Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 104
 5. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p - Cèt thÐp tr-íc khi gia c«ng vµ tr-íc khi ®æ bª t«ng cÇn ®¶m b¶o bÒ mÆt s¹ch, kh«ng dÝnh bïn ®Êt, kh«ng cã vÈy s¾t vµ c¸c líp rØ. - Cèt thÐp cÇn ®-îc kÐo, uèn vµ n¾n th¼ng. - C¾t vµ uèn cèt thÐp chØ ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p c¬ häc. Sai sè cho phÐp khi c¾t, uèn... theo quy ph¹m. - Hµn cèt thÐp: Liªn kÕt hµn thùc hiÖn b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau, c¸c mèi hµn ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu: BÒ mÆt nh½n, kh«ng ch¸y, kh«ng ®øt qu·ng kh«ng cã bät, ®¶m b¶o chiÒu dµi vµ chiÒu cao ®-êng hµn theo thiÕt kÕ. - ViÖc nèi buéc cèt thÐp: Kh«ng nèi ë c¸c vÞ trÝ cã néi lùc lín. Trªn 1 mÆt c¾t ngang kh«ng qu¸ 25% diÖn tÝch tæng céng cèt thÐp chÞu lùc ®-îc nèi víi thÐp trßn tr¬n vµ kh«ng qu¸ 50% ®èi víi thÐp gai. ChiÒu dµi nèi buéc cèt thÐp kh«ng nhá h¬n 30d víi cèt thÐp chÞu kÐo vµ kh«ng nhá h¬n 20d víi cèt thÐp chÞu nÐn vµ ®-îc lÊy theo b¶ng cña quy ph¹m. - Khi nèi buéc cèt thÐp vïng chÞu kÐo ph¶i ®-îc uèn mãc (thÐp tr¬n) vµ kh«ng cÇn uèn mãc víi thÐp gai. - VËn chuyÓn vµ l¾p dùng cèt thÐp cÇn l-u ý: +Kh«ng lµm h- háng vµ biÕn d¹ng s¶n phÈm cèt thÐp. +Cèt thÐp khung ph©n chia thµnh c¸c bé phËn nhá phï hîp ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn. - C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: +C¸c bé phËn l¾p dùng tr-íc kh«ng g©y trë ng¹i cho bé phËn l¾p dùng sau, cÇn cã biÖn ph¸p cè ®Þnh vÞ trÝ cèt thÐp ®Ó kh«ng g©y biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. +Con kª cÇn ®Æt t¹i vÞ trÝ thÝch hîp tuú theo mËt ®é cèt thÐp nh-ng kh«ng nhá h¬n 1m cho mét ®iÓm kª. Con kª cã chiÒu dµy b»ng líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp vµ lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ¨n mßn cèt thÐp, kh«ng ph¸ huû bª t«ng. +Sai lÖch vÞ trÝ khi l¾p dùng cèt thÐp ph¶i ®¶m b¶o theo quy ph¹m. d. Gi¶i ph¸p thi c«ng bª t«ng. Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 105
 6. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p - §èi víi c«ng tr×nh nµy, do chiÒu cao nhµ kh«ng lín, sö dông bª t«ng trén vµ ®æ t¹i chç. XÐt riªng gi¸ theo m3 bª t«ng th× gi¸ bª t«ng th-¬ng phÈm so víi bª t«ng tù chÕ t¹o cao h¬n 50%. Chän ph-¬ng ph¸p thi c«ng b»ng bª t«ng trén t¹i chç. e. Yªu cÇu ®èi víi v÷a bª t«ng. - V÷a bª t«ng ph¶i ®-îc trén ®Òu, ®¶m b¶o ®ång nhÊt vÒ thµnh phÇn. - Ph¶i ®¹t m¸c thiÕt kÕ. - Bª t«ng ph¶i cã tÝnh linh ®éng, ®¶m b¶o ®é sôt cÇn thiÕt. - ThiÕt kÕ thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o sao cho bª t«ng qua nh÷ng vÞ trÝ thu nhá cña ®-êng èng vµ qua ®-îc c¸c ®-êng cong khi b¬m. - Hçn hîp bª t«ng cã kÝch th-íc tèi ®a cña cèt liÖu lín lµ 1/3 ®-êng kÝnh trong nhá nhÊt cña èng dÉn. - Yªu cÇu vÒ n-íc vµ ®é sôt cña bª t«ng b¬m cã liªn quan víi nhau. L-îng n-íc trong hçn hîp cã ¶nh h-ëng ®Õn c-êng ®é vµ ®é sôt hoÆc tÝnh dÔ b¬m cña bª t«ng. §èi víi bª t«ng b¬m chän ®-îc ®é sôt hîp lý theo tÝnh n¨ng cña lo¹i m¸y b¬m sö dông vµ gi÷ ®-îc ®é sôt ®ã trong suèt qu¸ tr×nh b¬m lµ yÕu tè rÊt quan träng. Cã thÓ dïng phô gia ®Ó t¨ng tÝnh linh ®éng cña bª t«ng mµ vÉn gi¶m ®-îc l-îng n-íc trong v÷a bª t«ng. - Thêi gian trén, vËn chuyÓn, ®æ ®Çm ph¶i ®¶m b¶o, tr¸nh lµm s¬ ninh bª t«ng. f. Yªu cÇu khi ®æ bª t«ng. - ViÖc ®æ bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o: + Kh«ng lµm sai lÖch vÞ trÝ cèt thÐp, vÞ trÝ cèp pha vµ chiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp. + Kh«ng dïng ®Çm dïi ®Ó dÞch chuyÓn ngang bª t«ng trong cèp pha. + Bª t«ng ph¶i ®-îc ®æ liªn tôc cho ®Õn khi hoµn thµnh mét kÕt cÊu nµo ®ã theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. + §Ó tr¸nh sù ph©n tÇng, chiÒu cao r¬i tù do cña hçn hîp bª t«ng khi ®æ kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 2.5 m. Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 106
 7. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p + Khi ®æ bª t«ng cã chiÒu cao r¬i tù do lín h¬n 2.5 m ph¶i dïng m¸ng nghiªng hoÆc èng vßi voi. NÕu chiÒu cao lín h¬n 10m ph¶i dïng èng vßi voi cã thiÕt bÞ chÊn ®éng. - Khi ®æ bª t«ng cÇn l-u ý : + Gi¸m s¸t chÆt chÏ hiÖn tr¹ng cèp pha ®ì gi¸o vµ cèt thÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng. + Møc ®é ®æ dµy bª t«ng vµo cèp pha ph¶i phï hîp víi sè liÖu tÝnh to¸n ®é cøng chÞu ¸p lùc ngang cña cèp pha do hçn hîp bª t«ng míi ®æ g©y ra.. + ChiÒu dµy mçi líp ®æ bª t«ng ph¶i c¨n cø vµo n¨ng lùc trén cù ly vËn chuyÓn, kh¶ n¨ng ®Çm, tÝnh chÊt ninh kÕt vµ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt ®Ó quyÕt ®Þnh, nh-ng ph¶i theo quy ph¹m. + §æ bª t«ng cét, t-êng: Khi cét cã chiÒu cao nhá h¬n 5m; t-êng cã chiÒu cao nhá h¬n 3m th× nªn ®æ liªn tôc. NÕu cét cã kÝch th-íc tiÕt diÖn nhá h¬n 40cm; chiÒu dµy t-êng nhá h¬n 15cm vµ cét t-êng kh«ng cã cèt thÐp chång chÐo th× nªn ®æ liªn tôc trong chiÒu cao 1.5m. Víi cét t-êng cã chiÒu cao lín h¬n th× chia lµm nhiÒu ®ît ®æ bª t«ng nh-ng ph¶i ®¶m b¶o vÞ trÝ vµ m¹ch ngõng thi c«ng hîp lý. + §æ bª t«ng dÇm b¶n: Khi cÇn ®æ bª t«ng liªn tôc dÇm b¶n toµn khèi víi cét hay t-êng tr-íc hÕt ®æ xong cét hay t-êng sau ®ã dõng l¹i 1 2 giê ®Ó bª t«ng cã ®ñ thêi gian co ngãt ban ®Çu míi tiÕp tôc ®æ bª t«ng dÇm b¶n. Tr-êng hîp kh«ng cÇn ®æ bª t«ng liªn tôc th× m¹ch ngõng thi c«ng ë cét, t-êng ®Æt c¸ch mÆt d-íi cña dÇm - b¶n tõ 3 5cm. + §æ bª t«ng dÇm - b¶n ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi, khi dÇm, sµn hoÆc kÕt cÊu t-¬ng tù cã chiÒu cao lín h¬n 80cm cã thÓ ®æ riªng tõng phÇn nh-ng ph¶i bè trÝ m¹ch ngõng thÝch hîp. g. Yªu cÇu khi ®Çm bª t«ng. Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 107
 8. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p - §¶m b¶o sau khi ®Çm bª t«ng d-îc ®Çm chÆt kh«ng bÞ rç, kh«ng bÞ ph©n tÇng, thêi gian ®Çm bª t«ng t¹i 1 vÞ trÝ ®¶m b¶o bª t«ng ®-îc ®Çm kü (n-íc xi m¨ng næi lªn mÆt). - B-íc di chuyÓn cña ®Çm dïi kh«ng v-ît qu¸ 1.5 lÇn b¸n kÝnh ¶nh h-ëng cña ®Çm. §Çm bª t«ng líp trªn th× ph¶i c¾m s©u vµo bª t«ng líp d-íi ®· ®æ tr-íc lµ 10cm. h. B¶o d-ìng bª t«ng. - Sau khi ®æ bª t«ng ph¶i ®-îc b¶o d-ìng trong ®iÒu kiÖn cã ®é Èm vµ nhiÖt ®é cÇn thiÕt ®Ó ninh kÕt ph¸t triÓn c-êng ®é, tr¸nh c¸c t¸c ®éng trong qu¸ tr×nh ninh kÕt cña bª t«ng ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng bª t«ng. - B¶o d-ìng Èm : gi÷ cho bª t«ng cã ®ñ ®é Èm cÇn thiÕt ®Ó ninh kÕt vµ ®ãng r¾n. - Thêi gian b¶o d-ìng theo ®óng quy ph¹m. Trong thêi gian b¶o d-ìng tr¸nh c¸c t¸c ®éng c¬ häc nh- rung ®éng, lùc xung kÝch t¶i träng vµ c¸c lùc ®éng cã kh¶ n¨ng g©y h¹i kh¸c. i. M¹ch ngõng thi c«ng bª t«ng. - M¹ch ngõng thi c«ng ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ mµ lùc c¾t vµ m«men uèn t-¬ng ®èi nhá ®ång thêi ph¶i vu«ng gãc víi ph-¬ng truyÒn lùc nÐn vµo kÕt cÊu. + M¹ch ngõng thi c«ng n»m ngang: Nªn ®Æt ë vÞ trÝ b»ng chiÒu cao cèp pha. Tr-íc khi ®æ bª t«ng cÇn lµm nh¸m, lµm Èm bÒ mÆt bª t«ng cò khi ®ã ph¶i ®Çm lÌn sao cho líp bª t«ng míi b¸m ch¾c vµo bª t«ng cò ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi cña kÕt cÊu. + M¹ch ngõng thi c«ng ®øng: M¹ch ngõng thi c«ng theo chiÒu ®øng hoÆc nghiªng nªn cÊu t¹o b»ng l-íi thÐp víi mÆt l-íi 5 10mm. Tr-íc khi ®æ líp bª t«ng míi còng cÇn t-íi n-íc lµm Èm líp bª t«ng cò khi ®æ cÇn ®Çm kü ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi cho kÕt cÊu. j. ThiÕt kÕ v¸n khu«n: - Trong ®å ¸n nµy chóng ta chØ tÝnh to¸n cô thÓ cho 1 cÊu kiÖn ®iÓn h×nh,c¸c cÊu kiÖn kh¸c tÝnh to¸n t-¬ng tù. Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 108
 9. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p II. THI COÂNG COÄT: 1. Coâng taùc ñònh vò coät: - Caùc ñieåm khoán cheá maët baèng vaø cao ñoä ñöôïc boá trí xung quanh khu vöïc xaây döïng phaûi ñöôïc ñaùnh daáu roõ raøng taïi nhöõng vò trí nhaát ñònh. - Ñeå khoáng cheá truïc ñöùng cuûa coâng trình khi ñoå beâtoâng saøn moãi taàng ta chöøa 1 loã vuoâng 10x10cm, töø ñoù ta coù theå daån cao ñoä töø vò trí taàng treät leân caùc taàng khaùc baèng maùy kinh vó vaø thöôùc theùp. - Caùc ñöôøng tim truïc ñöôïc vaïch treân saøn baèng daây möïc, töø ñoù xaùc ñònh tim coät vaø vò trí ñaët coffa. Ñoä thaúng ñöùng cuûa coffa ñöôïc kieåm tra baèng maùy kinh vó vaø daây doïi. 2. Coâng taùc coát theùp coät: - Coát theùp coät ñöôïc uoán vaø caét saún theo thieát keá vaø ñöôïc ñöa leân baèng caàn truïc thaùp. - Tr-íc hÕt dùng c¸c thanh quanh chu vi nèi buéc víi thÐp chê.Sau ®ã lång cèt thÐp ®ai theo kho¶ng c¸ch ®· ®-îc ®¸nh dÊu s¼n , tiÕn hµnh l¾p nèt c¸c thanh cßn l¹i . - Dïng d©y thÐp mÒm 1mm buéc t¹i tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ gi÷a thÐp ®ai vµ thÐp däc gÆp nhau, dïng c¸c miÕng ®Öm bª t«ng ®Ó t¹o líp bª t«ng b¶o vÖ . - Coâng taùc haøn vaø buoäc coát theùp ñöôïc tieán haønh ngay vò trí coät. Chieàu daøi ñoaïn noái 30d(d: ñöôøng kính coát theùp). - Kieåm tra cöï ly kích thöôùc, cöï ly vaø chaát löôïng coát theùp. 3. Ván khuôn cột : - Söû duïng caùc taám coffa theùp tieâu chuaån. - Ñeå khoáng hieän töôïng phình coffa coät khi ñoå beâtoâng ta söû duïng caùc goâng coät baèng theùp coù theå thay ñoåi kích thöôùc ñeå phuø hôïp vôùi kích thöôùc coät. - Coffa coät ñöôïc laép gheùp saún vaø ñöa leân baèng caàn truïc thaùp. - Boá trí caùc khoaûng troáng taïi chaân coät vaø giöõa coät ñeå veä sinh chaân coät vaø giaûm chieàu cao ñoå beâ toâng. - Söû duïng caùc taám goùc ngoaøi ñeå lieân keát 4 taám coffa coät laïi. Coät ñöôïc giöõ thaúng ñöùng baèng caùc thanh choáng xieân (choáng ñeàu ôû 4 beân coät) vaø caùc thanh theùp chaèng. Lieân keát chaân coffa coät vôùi saøn baèng khung ñònh vò goã.  §Ó ®-a v¸n khu«n cét vµo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ cÇn thùc hiÖn theo c¸c b-íc sau: Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 109
 10. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p - X¸c ®Þnh tim ngang vµ däc cña t-êng cét, v¹ch mÆt c¾t cña cét lªn nÒn, ghÐp v¸n khu«n vµ ®æ bª t«ng ®Þnh vÞ ch©n t-êng cét cao 100mm. - Dùng hép gåm 3 mÆt v¸n ®· ghÐp víi nhau vµo vÞ trÝ. - GhÐp tÊm cßn l¹i, l¾p g«ng. C¸c g«ng nµy bao gåm: hai thanh thÐp ch÷ L ®-îc liªn kÕt vµ c¸ch nhau mét kho¶ng 3cm b»ng mét tÊm ®Öm ë gi÷a ®-îc hµn víi hai thanh. Sau khi dùng xong v¸n khu«n, ta b¾t ®Çu l¾p g«ng. Hai thanh thÐp ch÷ L ®-îc ®Æt ®èi diÖn víi nhau vµ «m lÊy v¸n khu«n, chóng ®-îc neo chÆt víi nhau b»ng 2 con bu l«ng cã ®ai èc xiÕt chÆt xá qua khe gi÷a hai thanh thÐp ë mÐp vµ hai thanh thÐp nhê mét vßng ®Öm. Tõ c¸c mèc göi ®Ó x¸c ®Þnh tim cét ta ®-a v¸n khu«n chÝnh x¸c vµo vÞ trÝ cÇn l¾p ®Æt. L¾p c¸c g«ng gia cè cho v¸n cét. - Chèng s¬ bé, däi kiÓm tra tim vµ c¹nh, chèng vµ neo kü. §Ó ®iÒu chØnh cét th¼ng ®øng ta dïng däi vµ t¨ng ®¬. Bªn trªn v¸n khu«n cét ta cè ®Þnh t¹m 4 thanh thÐp 10 theo hai ph-¬ng cña tiÕt diÖn cét. Tõ mÐp ngoµi v¸n khu«n ta ®o ra mét ®o¹n b»ng a t¹i ®©y ta sÏ buéc qu¶ räi. T¨ng ®¬ ®-îc cè ®Þnh 1 ®Çu vµo g«ng ®Çu cét, 1 ®Çu ®-îc cè ®Þnh vµo c¸c mãc s¾t chê s½n d-íi sµn. T¹i ch©n cét ta ®o ®-êng th¼ng c¸ch ch©n cét mét ®o¹n lµ a. Dïng t¨ng ®¬ ®iÒu chØnh sao cho qu¶ räi chØ ®óng ®-êng th¼ng nµy lµ cét th¼ng. Ta cè ®Þnh cét b»ng c¸c thanh chèng ®¬n, mét ®Çu chèng vµo g«ng cét, mét ®Çu chèng vµo thanh gç ngang tùa trªn hai mãc s¾t ®Æt s½n chê d-íi sµn. §èi víi c¸c cét biªn, ta ®Æc biÖt chó ý hÖ thèng t¨ng ®¬ neo. - KiÓm tra l¹i ®é th¼ng ®øng ®Ó chuÈn bÞ ®æ bª t«ng.  Tính toaùn caáu taïo ván khuôn coät: Tính caây choáng xieân: caây choáng xieân ñöôïc boá trí ñeå choáng laïi aùp löïc ngang cuûa gioù taùc duïng leân coät. + Chieàu cao coät : hcoät = 3-0.4 = 2.6m. + Chieàu cao coffa : 1.5+1.2 = 2.7m. + Taûi troïng gioù : 83kg/m2. + AÙp löïc ngang do gioù gaây ra: p = 83x0.4x2.7 = 89.64kg. + Noäi löïc taùc duïng coät choáng xieân: 89.64x2.7x 2.47 P = 215.43kg. 1.5x1.85 Vaäy coät choáng xieân ñuû khaõ naêng chòu löïc. Ñoái vôùi caùc coät ôû khung truïc D vaø E do chæ choáng ñöôïc 3 caïnh neân coù theå duøng theùp chaèng ôû caïnh ñoái dieän. Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 110
 11. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p 4 1 400x1200x55 2 400x90000x55 3 400x1500x55 4 50x50x1200 2 5 50x50x1500 A A 1 4 4 1 1 2600 2 3 5 5 a-a 4. TÝnh kho¶ng c¸ch g«ng cét: * Theo tiªu chuÈn thi c«ng bª t«ng cèt thÐp TCVN 4453-95 víi v¸n khu«n cét chÞu t¶i träng t¸c ®éng lµ ¸p lùc ngang cña hçn hîp bª t«ng míi ®æ vµ t¶i träng ®éng khi ®Çm ®æ bª t«ng vµo coffa. * Cã thÓ quan niÖm c¸c g«ng cña v¸n khu«n cét nh- c¸c gèi tùa di ®éng, lóc nµy cã thÓ coi v¸n khu«n cét lµm viÖc nh- mét dÇm liªn tôc ®Òu nhÞp chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu q. * Cã thÓ coi ¸p lùc cña bª t«ng míi ®æ nh- ¸p lùc thñy tÜnh t¸c dông lªn v¸n khu«n cét. T¶i träng ®Ó thiÕt kÕ hÖ v¸n khu«n ®-îc lÊy theo TCVN 4453- 1995. §Ó thiªn vÒ an toµn, ta thùc hiÖn tÝnh v¸n khu«n cét víi cét tÇng 1 cã tiÕt diÖn lín nhÊt vµ chiÒu cao lín nhÊt, viÖc thi c«ng cét nµy ®-îc b¾t ®Çu tõ ®µi mãng lªn tíi cao ®é c¸ch ®¸y dÇm 10 cm, tøc lµ cã cao ®é 3,3 – 0.4 – 0.1 =2.2m. Ta sÏ dïng kÕt qu¶ nµy ®Ó thiÕt kÕ thi c«ng cho c¸c cét cßn l¹i. Cét cã tiÕt diÖn 220 400 mm , chiÒu cao cét : 3,3 m * T¶i träng tÝnh to¸n: Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 111
 12. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p +Ap lùc cña v÷a bª t«ng t-¬i: qt/c= n. .h =2,5x0,6=1,5(T/m2) qtt=1,2x1,5=1,8 (T/m2) Víi h=min {R=0.6m; H=0.75m} Trong ®ã: R=0.6m lµ b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm dïi. H=0.75m lµ chiÒu cao líp ®æ bª t«ng. +Ap lùc do ®æ vµ ®Çm: 0,4 T/m2 vµ 0,22 T/m2 qtt n0,6 1,3x0,6 0,78T / m2 (Ph-¬ng tiÖn trót v÷a vµo khu«n cã V= 0,6m3) Tæng t¶i träng: qtt = 2,58 T/m2; qt/c=2,1T/m2. T¶i träng t¸c dông lªn tÊm v¸n khu«n: qtt=2,58x0,2=0,516T/m2; qt/c=2,1x0,2=0,42 T/m2. * X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng theo ®iÒu kiÖn bÒn: - S¬ ®å tÝnh: coi v¸n khu«n cét nh- dÇm liªn tôc tùa trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c g«ng,chÞu t¶i ph©n bè (gÇn ®óng coi lµ ®Òu) - TÝnh cho mét tÊm v¸n khu«n ®Þnh h×nh cã chiÒu réng 0,22m cã:W=4,3 cm3;J=19,06 cm4. - Kho¶ng c¸ch g«ng theo ®iÒu kiÖn bÒn: M max max [ thÐp ] W q tt .l 2 (Mmax : m« men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc: Mmax = ) 10 M max q tt .l 2 max [ thÐp ] W 10.W Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 112
 13. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p 10.W .[ thÐp ] 10 x 4,3 x10 6 x18000 l 1,22(m) qtt 0,516 - Theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: q tc .l 4 l f [f] 128.E.J 400 128.E.J 128.2,1.107.19,06.10 8 l 3 3 1,45(m) 400.q 400.0,42 - Theo yªu cÇu cÊu t¹o bè trÝ tuú theo vÞ trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng cét lµ: l = 600 vµ 550. 5. TÝnh g«ng: - Sö dông g«ng cét lµ thÐp gãc L65x65 cã c¸c ®Æc tr-ng sau: + M« men qu¸n tÝnh: J = 52,4 (cm4). + M« men chèng uèn: W = 20,8 (cm3) - S¬ ®å tÝnh:lµ dÇm ®¬n gi¶n ,chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu. -T¶i träng t¸c dông lªn g«ng cét lµ: q = 0,516x50 =25,8 (kG/cm). - Theo ®iÒu kiÖn bÒn: M [ ] W q.l 2 + M : m« men uèn lín nhÊt trong dÇm ®¬n gi¶n: M = 8 + W : m« men chèng uèn cña g«ng cét: W = 20,8 cm3; J = 28,46 (cm4) Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 113
 14. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p M q.l 2 25,8 x 40 2 248,08 [ ] 1800 (kG/cm2). W 8.W 8 x 20,8 - Theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: 5q.l 4 5 x 25,8 x 40 4 l 40 f 0,0078(cm ) [ f ] 0,1 384.E.J 384x 2,1.106 x52,4 400 400 VËy g«ng cét ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc. 6. Bố trí gông và chống xiên cho ván khuôn cột GOÂNG THEÙP TAÁM CPTC TAÁM GOÙC NGOAØI CHOÁT CAØI Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 114
 15. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p 7. Beâtoâng coät: - Beâ toâng ñöôïc troäng baèng maùy taïi baõi troän. Beâtoâng ñöôïc chöùa vaø vaän chuyeån leân cao baèng thuøng chöùa vaø caàn truïc thaùp. - Vôùi chieàu cao coät laø 3-0.4 = 2.6m coät ñöôïc chia laøm 2 ñoaïn ñeå ñoå beâtoâng : 1.5 + 1.1 m(tính töø maët saøn), beâtoâng coät ñöôïc ñoå vaøo coät taïi khoaûng troáng ôû giöõa coät ñeå traùnh söï phaân taàng. Sau khi ñoå xong ñoaïn coät cao 1.5m ta laép khoaûng troáng laïi vaø tieán haønh ñoå beâtoâng phaàn coät coøn laïi. Rieâng ôû taàng treät chieàu cao coät laø 3.3-0.4 = 2.9m, coät ñöôïc chia laøm 2 ñoaïn laø 1.5+1.4m. - Beâtoâng coät ñöôïc ñaàm baèng ñaàm duøi maùy noå (do coù daây caàm daøi), chieàu cao moãi lôùp beâtoâng ñöôïc ñaàm laø 30cm. - Caùc yeâu caàu cuûa beâtoâng khi ñoå: + Beâtoâng ñöôïc ñoå lieân tuïc ñeå hoaøn thaønh 1 caáu kieän. + Thôøi gian chöùa beâtoâng trong thuøng chöùa khoâng ñöôïc quaù 15’. + Khoái löôïng beâtoâng ñöôïc ñoå vaøo thuøng khoâng ñöôïc quaù 95% dung tích cuûa thuøng chöùa. + Moãi ca troän phaûi ñöôïc laáy maãu thí nghieäm ñeå kieåm tra. III. THI COÂNG DAÀM, SAØN: 1. Coâng taùc ván khuôn: - Trình töï laép ñaët coffa phaûi hôïp lyù, heä thoáng coffa ñöôïc laép xong phaûi baûo ñaûm chaéc chaén vaø deã thaùo dôõ. - Coät choáng phaûi ñaûm baûo khaõ naêng chòu löïc khi ñoå beâtoâng. - Caàn coù moác traéc ñaïc ñeå kieåm tra tim truïc vaø cao ñoä cuûa keát caáu. - Taïo 1 soá loå troáng ñeå thoaùt nöôùc vaø raùc khi veä sinh beà maët coffa, caùc loå naøy ñöôïc bòt kín tröôùc khi ñoå beâtoâng. 2. Tính toaùn caáu taïo coffa saøn: + Chieàu daøy saøn 80mm. + Khoaûng caùch giöõa 2 coät choáng theo phöông doïc laø 100cm. + Khoaûng caùch giöõa 2 coät choáng theo phöông ngang laø 80cm . + Khoaûng caùch giöõa 2 söôøn ngang laø 60cm. + Khoaûng caùch giöõa 2 söôøn doïc laø 80cm. Caáu taïo coffa saøn: Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 115
 16. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p Caáu taïo coffa saøn bao goàm caùc taám coffa tieâu chuaån ñöôïc gaùc leân heä thoáng söôøn ngang _ söôøn doïc _ coät choáng. SAØN DAØY 80mm SÖÔØN NGANG SÖÔØN DOÏC TAÁM COFFA COÄT CHOÁNG TIEÂU CHUAÅN 1000 Coffa saøn ñöôïc laøm baèng caùc taám coffa tieâu chuaån neân ta khoâng caàn tính coffa maø chæ kieåm tra khaõ naêng laøm vieäc cuûa chuùng vaø tính toaùn caùc söôøn ngang, söôøn doïc. Kieåm tra khaû naêng laøm vieäc cuûa caùc taám ván khuôn tieâu chuaån: + Ñoä beàn keùo cuûa taám ván khuôn tieâu chuaån : 65-75kg/mm2. + Ñoä beàn uoán cuûa taám ván khuôn tieâu chuaån : 836kg. + Troïng löôïng cuûa taám ván khuôn tieâu chuaån 500x1800 : 24kg. + Taûi phaân boá leân beà maët saøn treân 1m2 : - Troïng löôïng baûn thaân cuûa beâtoâng saøn: psaøn = 0.08x2500x1.1 = 220kg/m2. - Hoaït taûi do bôm beâtoâng baèng maùi: p1 = 400kg/m2. - Hoaït taûi do ngöôøi thöïc hieän ñoå beâtoâng: p2 = 200kg/m2. - Hoaït taûi do ñaàm beâtoâng baèng maùi: p3 = 130kg/m2. - Troïng löôïng baûn thaân cuûa taám ván khuôn tieâu chuaån: pkhung CPTC = (500x900+500x1200) = (13.3 + 16.9)x1.1 = 33.22kg/m2. Troïng löôïng baûn thaân cuûa vaùn eùp : pvaùn eùp = 0.012x1200x1.1 = 15.84kg/m2. ptaám CPTC = pkhung CPTC + pvaùn eùp = 33.22 + 15.84 = 49.06kg/m2. Toång taûi phaân boá ñeàu taùc duïng leân 1m2 saøn : P = psaøn + p1 + p2 + p3 + ptaám CPTC Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 116
 17. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p = 220 + 400 + 200 + 130 + 49.06 = 999.06kg/m2. Do khoaûng caùch giöõa 2 söôøn ngang laø 60cm neân dieän tích lôùn nhaát maø taám ván khuôn tieâu chuaån phaûi chòu laø 0.6x0.6 = 0.36m2. Löïc taùc duïng leân taám ván khuôn laø Q = 0.36x999.06 = 359.662kg
 18. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p + Ñoä voõng cuûa söôøn ngang ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : 5 q.l 4 f x max 384 100.E.I Vôùi E = 1.2x106 (moâ dun ñaøn hoài cuûa goã) b.h 3 5x10 3 I = 416.67cm4.(moment quaùn tính) 12 12 5 q.l 4 5 603.836x10 04 f x x = 0.0157cm. max 384 100.E.I 384 100x1.2x10 6 x416.67 + Ñoä voõng cho pheùp cuûa söôøn ngang : 3 3 f .l x100 = 0.3cm > fmax = 0.0157cm. 1000 1000 Tính kích thöôùc söôøn doïc : + Choïn söôøn doïc 60x120mm. + Toång taûi phaân boá ñeàu taùc duïng leân 1m2 saøn: P = 999.06kg/m2. + Taûi troïng do troïng löôïng baûn thaân söôøn doïc : pbt = 0.06x0.12x800x1.1 = 6.336kg/m. + Toång taûi phaân boá taùc duïng leân söôøn ngang : Psöôøn ngang = 603.836kg/m. Taûi troïng taùc duïng leân söôøn doïc chính laø taûi troïng taäp trung cuûa söôøn ngang gaùc leân söôøn doïc: psd = 603.836x1m = 603.836kg. Sô ñoà tính cuûa söôøn doïc laø 1 daàm ñôn giaûn goái leân 2 coät choáng. Nhòp tính toaùn cuûa söôøn doïc laø khoaûng caùch 2 coät choáng theo phöông doïc l =1m. + Moment lôùn nhaát taùc duïng leân söôøn ngang : Pbt.l2 6.336x12 M 0.2xPsd 0.2x603.83 6 = 121.56kg.m max 8 8 + Chieàu cao caàn thieát cuûa söôøn doïc : 6.M 6x12156 h = 11.14cm. Choïn h = 12cm. b. δ 6x98 Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 118
 19. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p SAØN DAØY 80mm SÖÔØN NGANG SÖÔØN DOÏC TAÁM COFFA COÄT CHOÁNG TIEÂU CHUAÅN 1000 P = 603.836kg P = 603.836kg Pbt = 6.336kg/m 200 600 200 Kieåm tra ñoä voõng cuûa söôøn doïc : + Ñoä voõng cuûa söôøn ngang ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : 5 qsd psd .l 4 f x max 384 100.E.I 6 Vôùi E = 1.2x10 (moâ dun ñaøn hoài cuûa goã) b.h 3 6x12 3 I = 864cm4.(moment quaùn tính) 12 12 5 2x603.836x 1004 f x = 0.0152cm. max 384 100x1.2x10 6 x864 + Ñoä voõng cho pheùp cuûa söôøn ngang : 3 3 f .l x100 = 0.3cm > fmax = 0.0152cm. 1000 1000 Bố trí ván khuôn sàn Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 119
 20. GVHD:THS. Ngô Văn Hiể n Đồ án tố t nghiệ p Kieåm tra coät choáng : + Löïc taùc duïng leân coät choáng: P = 603.836 + 6.336x1 = 610.2kg. + Taûi troïng cho pheùp cuûa coät choáng: [P] = 1000kg > P = 610.2kg. Coät choáng ñuû khaõ naêng chòu löïc. Kieåm tra khaõ naêng oån ñònh : + Ñoä cao caàn thieát cuûa coät choáng : h = 3-(0.08+0.063+0.1+0.12) = 2.637m. + Tröôøng hôïp ñænh vaø chaân coät khoâng oån ñònh : [P] = (30/h) = 30/2.637 = 1137.7 > P = 610.2kg. Do chieàu cao choáng nhoû, neân chæ caàn giaèng ngang ôû gaàn ñaàu vaø chaân coät choáng. 3. Tính toaùn caáu taïo coffa daàm : Caáu taïo coffa daàm : + Coffa daàm ñöôïc caáu taïo bôûi caùc taám coffa tieâu chuaån, caùc taám coffa daàm ñöôïc coáñònh bôûi caùc khoaù ñaø baèng goã. Khoaûng caùch giöõa caùc khoaù ñaø laø 0.6m, khoaûng caùch giöõa caùc coät choáng theo chieàu daøi ñaø laø 1m. + Ñoái vôùi daàm 220x400, ta söû duïng coffa buø baèng vaùn daøy 3cm, noù lieân keát vôùi taám coffa tieâu chuaån 150 vaø taám goùc trong cuûa saøn baèng bulong. Taám thaønh lieân keát vôùi taám ñaùy baèng choát lieân keát. Kieåm tra khaû naêng laøm vieäc cuûa coffa daàm : Ñoái vôùi coffa ñaùy : + Ñoä beàn keùo cuûa taám coffa tieâu chuaån : 65-75kg/mm2. + Ñoä beàn uoán cuûa taám coffa tieâu chuaån : 836kg. + Troïng löôïng cuûa taám coffa tieâu chuaån 220x1800 : 15.5kg. + Taûi phaân boá leân beà maët ñaùy daàm : - Troïng löôïng baûn thaân cuûa beâtoâng daàm : pdaàm = 0.22x0.4x2500x1.1 = 220kg/m. - Hoaït taûi do bôm beâtoâng baèng maùi: p1 = 400kg/m2. - Hoaït taûi do ngöôøi thöïc hieän ñoå beâtoâng: p2 = 200kg/m2. - Hoaït taûi do ñaàm beâtoâng baèng maùi: Sinh viên: Ngô Văn Linh-Lớp XD1301D Page 120
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2