intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà làm việc trường Đại học Công nghiệp - Hà Nội

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:242

0
234
lượt xem
77
download

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà làm việc trường Đại học Công nghiệp - Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà làm việc trường Đại học Công nghiệp - Hà Nội trình bày về các giải pháp kiến trúc cho công trình xây dựng nhà làm việc trường Đại học Công nghiệp - Hà Nội, các giải pháp thi công cho nhà làm việc trường Đại học Công nghiệp - Hà Nội .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà làm việc trường Đại học Công nghiệp - Hà Nội

 1. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD Lêi c¶m ¬n Qua 5 n¨m häc tËp vµ rÌn luyÖn trong tr-êng, ®-îc sù d¹y dç vµ chØ b¶o tËn t×nh chu ®¸o cña c¸c thÇy, c¸c c« trong tr-êng,®Æc biÖt c¸c thÇy c« trong khoa C«ng nghÖ em ®· tÝch luü ®-îc c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ ngµnh nghÒ mµ b¶n th©n ®· lùa chän. Sau 12 tuÇn lµm ®å ¸n tèt nghiÖp, ®-îc sù h-íng dÉn cña Tæ bé m«n X©y dùng, em ®· chän vµ hoµn thµnh ®å ¸n thiÕt kÕ víi ®Ò tµi: ‚Nhµ Lµm ViÖc - Tr-êng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi ‛. §Ò tµi trªn lµ mét c«ng tr×nh nhµ cao tÇng b»ng bª t«ng cèt thÐp, mét trong nh÷ng lÜnh vùc ®ang phæ biÕn trong x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp hiÖn nay ë n-íc ta. C¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng ®· gãp phÇn lµm thay ®æi ®¸ng kÓ bé mÆt ®« thÞ cña c¸c thµnh phè lín, t¹o cho c¸c thµnh phè nµy cã mét d¸ng vÎ hiÖn ®¹i h¬n, gãp phÇn c¶i thiÖn m«i tr-êng lµm viÖc vµ häc tËp cña ng-êi d©n vèn ngµy mét ®«ng h¬n ë c¸c thµnh phè lín nh- Hµ Néi, H¶i Phßng, TP Hå ChÝ Minh...Tuy chØ lµ mét ®Ò tµi gi¶ ®Þnh vµ ë trong mét lÜnh vùc chuyªn m«n lµ thiÕt kÕ nh-ng trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n ®· gióp em hÖ thèng ®-îc c¸c kiÕn thøc ®· häc, tiÕp thu thªm ®-îc mét sè kiÕn thøc míi, vµ quan träng h¬n lµ tÝch luü ®-îc chót Ýt kinh nghiÖm gióp cho c«ng viÖc sau nµy cho dï cã ho¹t ®éng chñ yÕu trong c«ng t¸c thiÕt kÕ hay thi c«ng. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi c¸c thÇy c« gi¸o trong tr-êng, trong khoa X©y dùng ®Æc biÖt lµ thÇy §oµn V¨n DuÈn, thÇy TrÇn Anh TuÊn , thÇy L-¬ng Anh TuÊn ®· trùc tiÕp h-íng dÉn em tËn t×nh trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n. Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, thêi gian vµ kinh nghiÖm nªn ®å ¸n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c. H¶i Phßng, ngµy 14 th¸ng 1 n¨m 2014 Sinh viªn NguyÔn V¨n Th-ëng Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 1
 2. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD PhÇn I 10% Gi¶I ph¸p KIÕN TRóC Gi¸o viªn h-íng dÉn : ts. ®OµN V¡N DUÈN Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn V¨n Th-ëng Líp : XD1301D M· sè SV : 1351040043 C¸c b¶n vÏ kÌm theo: 1.MÆt b»ng tÇng 1. 2.MÆt b»ng tÇng ®iÓn h×nh. 3.MÆt b»ng m¸i. 4.MÆt ®øng trôc 1-14 5.MÆt ®øng bªn A - D 6.MÆt c¾t + Chi TiÕt Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 2
 3. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD PhÇn I: ThiÕt kÕ kiÕn tróc I.Giíi thiÖu c«ng tr×nh: - Tªn c«ng tr×nh: Nhµ lµm viÖc - Tr-êng ®¹i häc C«ng NghiÖp Hµ Néi. - §Þa ®iÓm x©y dùng: Gia L©m - Hµ Néi - §¬n vÞ chñ qu¶n: Tr-êng ®¹i häc C«ng NghiÖp - Hµ Néi. - ThÓ lo¹i c«ng tr×nh: Nhµ lµm viÖc. - Quy m« c«ng tr×nh: C«ng tr×nh cã 9 tÇng hîp khèi: + ChiÒu cao toµn bé c«ng tr×nh: 38,1m + ChiÒu dµi: 48,10m + ChiÒu réng: 16,20m C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng trªn khi ®Êt ®· san g¹t b»ng ph¼ng vµ cã diÖn tÝch x©y dùng kho¶ng 6090m2 n»m trªn khu ®Êt cã tæng diÖn tÝch 870 m2. - Chøc n¨ng phôc vô: C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng phôc vô víi chøc n¨ng ®¸p øng nhu cÇu häc tËp vµ lµm viÖc cho c¸n bé, nh©n viªn vµ toµn thÓ sinh viªn cña tr-êng. TÇng 1: Gåm c¸c phßng lµm viÖc, s¶nh chÝnh vµ khu vÖ sinh… TÇng 2: Gåm c¸c phßng lµm viÖc, th- viÖn, kho s¸ch… TÇng 3 ®Õn tÇng 9: Gåm c¸c phßng lµm viÖc kh¸c. II. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc: 1.Gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian th«ng qua mÆt b»ng vµ mÆt c¾t c«ng tr×nh. - C«ng tr×nh ®-îc bè trÝ trung t©m khu ®Êt t¹o sù bÒ thÕ còng nh- thuËn tiÖn cho giao th«ng, quy ho¹ch t-¬ng lai cña khu ®Êt. - C«ng tr×nh gåm 1 s¶nh chÝnh tÇng 1 ®Ó t¹o sù bÒ thÕ tho¸ng ®·ng cho c«ng tr×nh ®ång thêi ®Çu nót giao th«ng chÝnh cña tßa nhµ. - VÖ sinh chung ®-îc bè trÝ t¹i mçi tÇng, ë cuèi hµnh lang ®¶m b¶o sù kÝn ®¸o còng nh- vÖ sinh chung cña khu nhµ. 2.Gi¶i ph¸p vÒ mÆt ®øng vµ h×nh khèi kiÕn tróc c«ng tr×nh. - C«ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ d¹ng h×nh khèi theo phong c¸ch hiÖn ®¹i vµ sö dông c¸c m¶ng kÝnh lín ®Ó to¸t lªn sù sang träng còng nh- ®Æc thï cña nhµ lµm viÖc. Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 3
 4. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD - VÎ bÒ ngoµi cña c«ng tr×nh do ®Æc ®iÓm c¬ cÊu bªn trong vÒ mÆt bè côc mÆt b»ng, gi¶i ph¸p kÕt cÊu, tÝnh n¨ng vËt liÖu còng nh- ®iÒu kiÖn quy ho¹ch kiÕn tróc quyÕt ®Þnh. ë ®©y ta chän gi¶i ph¸p ®-êng nÐt kiÕn tróc th¼ng, kÕt hîp víi c¸c b¨ng kÝnh t¹o nªn nÐt kiÕn tróc hiÖn ®¹i ®Ó phï hîp víi tæng thÓ mµ vÉn kh«ng ph¸ vì c¶nh quan xung quanh nãi riªng vµ c¶nh quan ®« thÞ nãi chung. 3.Gi¶i ph¸p giao th«ng vµ tho¸t hiÓm cña c«ng tr×nh. - Gi¶i ph¸p giao th«ng däc : §ã lµ c¸c hµnh lang ®-îc bè trÝ tõ tÇng 2 ®Õn tÇng 9. C¸c hµnh lang nµy ®-îc nèi víi c¸c nót giao th«ng theo ph-¬ng ®øng (cÇu thang), ph¶i ®¶m b¶o thuËn tiÖn vµ ®¶m b¶o l-u tho¸t ng-êi khi cã sù cè x¶y ra. ChiÒu réng cña hµnh lang lµ 3,0m, cña ®i c¸c phßng cã c¸nh më ra phÝa ngoµi. - Gi¶i ph¸p giao th«ng ®øng: c«ng tr×nh ®-îc bè trÝ 2 cÇu thang bé vµ 2 cÇu thanh m¸y ®èi xøng nhau, thuËn tiÖn cho giao th«ng ®i l¹i vµ tho¸t hiÓm. - Gi¶i ph¸p tho¸t hiÓm: Khèi nhµ cã hµnh lang réng, hÖ thèng cöa ®i, hÖ thèng thang m¸y, thang bé ®¶m b¶o cho tho¸t hiÓm khi x¶y ra sù cè. 4.Gi¶i ph¸p th«ng giã vµ chiÕu s¸ng tù nhiªn cho c«ng tr×nh. Th«ng h¬i, tho¸ng giã lµ yªu cÇu vÖ sinh b¶o ®¶m søc kháe cho mäi ng-êi lµm viÖc ®-îc tho¶i m¸i, hiÖu qu¶. - VÒ quy ho¹ch: Xung quanh lµ bån hoa, c©y xanh ®ª dÉn giã, che n¾ng, ch¾n bôi, chèng ån… - VÒ thiÕt kÕ: C¸c phßng lµm viÖc ®-îc ®ãn giã trùc tiÕp, vµ ®ãn giã qua c¸c lç cöa, hµnh lµng ®Ó dÔ dÉn giã xuyªn phßng. - ChiÕu s¸ng: ChiÕu s¸ng tù nhiªn, c¸c phßng ®Òu cã c¸c cöa sæ ®Ó tiÕp nhËn ¸nh s¸ng bªn ngoµi. Toµn bé c¸c cöa sæ ®-îc thiÕt kÕ cã thÓ më c¸nh ®Ó tiÕp nhËn ¸nh s¸ng tù nhiªn tõ bªn ngoµi vµo trong phßng. 5.Gi¶i ph¸p s¬ bé vÒ hÖ kÕt cÊu vµ vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh. - Gi¶i ph¸p s¬ bé lùa chän hÖ kÕt cÊu c«ng tr×nh vµ cÊu kiÖn chÞu lùc chÝnh cho c«ng tr×nh: khung bª t«ng cèt thÐp, kÕt cÊu g¹ch. - Gi¶i ph¸p s¬ bé lùa chän vËt liÖu vµ kÕt cÊu x©y dùng: VËt liÖu sö dông trong c«ng tr×nh chñ yÕu lµ g¹ch, c¸t, xi m¨ng, kÝnh…. rÊt thÞnh hµnh trªn thÞ tr-êng, hÖ thèng cöa ®i , cöa sæ ®-îc lµm b»ng gç kÕt hîp víi c¸c v¸ch kÝnh. 6.Gi¶i ph¸p kü thuËt kh¸c. Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 4
 5. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD - CÊp ®iÖn: Nguån cÊp ®iÖn tõ l-íi ®iÖn cña Thµnh phè dÉn ®Õn tr¹m ®iÖn chung cña c«ng tr×nh, vµ c¸c hÖ thèng d©y dÉn ®-îc thiÕt kÕ ch×m trong t-êng ®-a tíi c¸c phßng. - CÊp n-íc: Nguån n-íc ®-îc lÊy tõ hÖ thèng cÊp n-íc cña thµnh phè, th«ng qua c¸c èng dÉn vµo bÓ chøa. Dung tÝch cña bÓ ®-îc thiÕt kÕ trªn c¬ së sè l-îng ng-êi sö dông vµ l-îng dù tr÷ ®Ó phßng sù cè mÊt n-íc cã thÓ x¶y ra. HÖ thèng ®-êng èng ®-îc bè trÝ ngÇm trong t-êng ng¨n ®Õn c¸c vÖ sinh. - Tho¸t n-íc: Gåm tho¸t n-íc m-a vµ n-íc th¶i. + Tho¸t n-íc m-a: gåm cã c¸c hÖ thèng sª n« dÉn n-íc tõ c¸c ban c«ng, m¸i, theo ®-êng èng nhùa ®Æt trong t-êng, ch¶y vµo hÖ thèng tho¸t n-íc chung cña thµnh phè. + Tho¸t n-íc th¶i sinh ho¹t: yªu cÇu ph¶i cã bÓ tù ho¹i ®Ó n-íc th¶i ch¶y vµo hÖ thèng tho¸t n-íc chung, kh«ng bÞ nhiÔm bÈn. §-êng èng dÉn ph¶i kÝn, kh«ng rß rØ… - R¸c th¶i: + HÖ thèng khu vÖ sinh tù ho¹i. + Bè trÝ hÖ thèng c¸c thïng r¸c. III. KÕt luËn - C«ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ ®¸p øng tèt nhu cÇu lµm viÖc cña ng-êi sö dông, c¶nh quan hµi hßa, ®¶m b¶o vÒ mü thuËt, ®é bÒn v÷ng vµ kinh tÕ, b¶o ®¶m m«i tr-êng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn. - C«ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ dùa theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4601-1998 VI. Phô lôc - Bao gåm ….. b¶n vÏ phÇn thiÕt kÕ kiÕn tróc in A3. Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 5
 6. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD PhÇn II 45% Gi¶I ph¸p kÕt cÊu Gi¸o viªn h-íng dÉn : TS. §OµN v¡N duÈn Sinh viªn thùc hiÖn : nguyÔn v¨n th-ëng Líp : xd1301d M· sè SV : 1351040043 *nhiÖm vô: 1.mÆt b»ng kÕt cÊu 2.tÝnh khung trôc 6 (ch¹y khung ph¼ng) 3.TÝnh mãng khung trôc 6 4.TÝnh Sµn tÇng 6 (sµn ®iÓn h×nh) 5.TÝnh CÇu thang bé trôc 10-11 Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 6
 7. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD I. c¸c c¬ së tÝnh to¸n 1. C¸c tµi liÖu sö dông trong tÝnh to¸n: +TCXDVN 356-2005 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. +TCVN 2737-1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 2. Tµi liÖu tham kh¶o: H-íng dÉn sö dông ch-¬ng tr×nh SAP 2000. Sµn bª t«ng cèt thÐp toµn khèi - Gs Ts NguyÔn §×nh Cèng Gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y ch-¬ng tr×nh SAP2000 - Ths Hoµng ChÝnh Nh©n. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (phÇn kÕt cÊu nhµ cöa) – Gs.Ts Ng« ThÕ Phong, P.Ts Lý TrÇn C-êng, P.Ts TrÞnh Kim §¹m, P.Ts NguyÔn Lª Ninh. KÕt cÊu thÐp II (c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp) - Ph¹m V¨n Héi, NguyÔn Quang Viªn, Ph¹m V¨n T-, §oµn Ngäc Tranh, Hoµng V¨n Quang. 3. VËt liÖu dïng trong tÝnh to¸n: a) Bª t«ng: Theo tiªu chuÈn TCXDVN 356-2005 + Bª t«ng víi chÊt kÕt dÝnh lµ xi m¨ng cïng víi c¸c cèt liÖu ®¸, c¸t vµng vµ ®-îc t¹o nªn mét cÊu tróc ®Æc tr¾c. Víi cÊu tróc nµy, bª t«ng cã khèi l-îng riªng ~ 2500 KG/m3. + Bª t«ng ®-îc d-ìng hé còng nh- ®-îc thÝ nghiÖm theo quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn cña n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. CÊp ®é bÒn chÞu nÐn cña bª t«ng dïng trong tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh lµ B20. * Víi tr¹ng th¸i nÐn: 2 + C-êng ®é tÝnh to¸n vÒ nÐn: R b =11,5 MPa =115 KG/cm * Víi tr¹ng th¸i kÐo: + C-êng ®é tÝnh to¸n vÒ kÐo : Rbt = 0,9 MPa = 9 KG/cm2. Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 7
 8. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD b) ThÐp: C-êng ®é cña cèt thÐp cho trong b¶ng sau: C-êng ®é tiªu chuÈn C-êng ®é tÝnh to¸n Nhãm thÐp (MPa) (MPa) Rs Rsw Rs Rsw Rsc AI 235 225 175 225 AII 295 280 225 280 AIII 390 355 285 355 ThÐp lµm cèt thÐp cho cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp dïng lo¹i thÐp sîi th«ng th-êng theo tiªu chuÈn TCVN 5575 - 1991. Cèt thÐp chÞu lùc cho c¸c dÇm, cét dïng nhãm AII, AIII, cèt thÐp ®ai, cèt thÐp gi¸, cèt thÐp cÊu t¹o vµ thÐp dïng cho b¶n sµn dïng nhãm AI. M«®un ®µn håi cña cèt thÐp: E = 21.104 Mpa. c. C¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c: - G¹ch ®Æc M75 - C¸t vµng s«ng L« - C¸t ®en s«ng Hång - §¸ KiÖn Khª (Hµ Nam) hoÆc §ång Má (L¹ng S¬n). - S¬n che phñ mµu n©u hång. - Bi tum chèng thÊm. Mäi lo¹i vËt liÖu sö dông ®Òu ph¶i qua thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh c-êng ®é thùc tÕ còng nh- c¸c chØ tiªu c¬ lý kh¸c vµ ®é s¹ch. Khi ®¹t tiªu chuÈn thiÕt kÕ míi ®-îc ®-a vµo sö dông II. lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n kÕt cÊu 1. C¸c lùa chän cho gi¶i ph¸p kÕt cÊu chÝnh. C¨n cø theo thiÕt kÕ ta chia ra c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu chÝnh ra nh- sau: a.HÖ t-êng chÞu lùc. Trong hÖ kÕt cÊu nµy th× c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng chÞu lùc cña nhµ lµ c¸c t-êng ph¼ng. T¶i träng ngang truyÒn ®Õn c¸c tÊm t-êng th«ng qua c¸c b¶n sµn ®-îc xem lµ cøng tuyÖt ®èi. Trong mÆt ph¼ng cña chóng c¸c v¸ch cøng (chÝnh lµ Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 8
 9. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD tÊm t-êng) lµm viÖc nh- thanh c«ng x«n cã chiÒu cao tiÕt diÖn lín.Víi hÖ kÕt cÊu nµy th× kho¶ng kh«ng bªn trong c«ng tr×nh cßn ph¶i ph©n chia thÝch hîp ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ kÕt cÊu. HÖ kÕt cÊu nµy cã thÓ cÊu t¹o cho nhµ kh¸ cao tÇng, tuy nhiªn theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ yªu cÇu kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ta thÊy ph-¬ng ¸n nµy kh«ng tho¶ m·n. b. HÖ khung chÞu lùc. HÖ ®-îc t¹o bëi c¸c cét vµ c¸c dÇm liªn kÕt cøng t¹i c¸c nót t¹o thµnh hÖ khung kh«ng gian cña nhµ. HÖ kÕt cÊu nµy t¹o ra ®-îc kh«ng gian kiÕn tróc kh¸ linh ho¹t. Tuy nhiªn nã tá ra kÐm hiÖu qu¶ khi t¶i träng ngang c«ng tr×nh lín v× kÕt cÊu khung cã ®é cøng chèng c¾t vµ chèng xo¾n kh«ng cao. Nªn muèn sö dông hÖ kÕt cÊu nµy cho c«ng tr×nh th× tiÕt diÖn cÊu kiÖn sÏ kh¸ lín . c.HÖ lâi chÞu lùc. Lâi chÞu lùc cã d¹ng vá hép rçng, tiÕt diÖn kÝn hoÆc hë cã t¸c dông nhËn toµn bé t¶i träng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh vµ truyÒn xuèng ®Êt. HÖ lâi chÞu lùc cã hiÖu qu¶ víi c«ng tr×nh cã ®é cao t-¬ng ®èi lín, do cã ®é cøng chèng xo¾n vµ chèng c¾t lín, tuy nhiªn nã ph¶i kÕt hîp ®-îc víi gi¶i ph¸p kiÕn tróc. d) HÖ kÕt cÊu hçn hîp. * S¬ ®å gi»ng. S¬ ®å nµy tÝnh to¸n khi khung chØ chÞu phÇn t¶i träng th¼ng ®øng t-¬ng øng víi diÖn tÝch truyÒn t¶i ®Õn nã cßn t¶i träng ngang vµ mét phÇn t¶i träng ®øng do c¸c kÕt cÊu chÞu t¶i c¬ b¶n kh¸c nh- lâi, t-êng chÞu lùc. Trong s¬ ®å nµy th× tÊt c¶ c¸c nót khung ®Òu cã cÊu t¹o khíp hoÆc c¸c cét chØ chÞu nÐn. * S¬ ®å khung - gi»ng. HÖ kÕt cÊu khung - gi»ng (khung vµ v¸ch cøng) ®-îc t¹o ra b»ng sù kÕt hîp gi÷a khung vµ v¸ch cøng. Hai hÖ thèng khung vµ v¸ch ®-îc lªn kÕt qua hÖ kÕt cÊu sµn. HÖ thèng v¸ch cøng ®ãng vai trß chñ yÕu chÞu t¶i träng ngang, hÖ khung chñ yÕu thiÕt kÕ ®Ó chÞu t¶i träng th¼ng ®øng. Sù ph©n râ chøc n¨ng nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tèi -u ho¸ c¸c cÊu kiÖn, gi¶m bít kÝch th-íc cét vµ dÇm, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kiÕn tróc. S¬ ®å nµy khung cã liªn kÕt cøng t¹i c¸c nót (khung cøng). Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 9
 10. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD C«ng tr×nh d-íi 40m kh«ng bÞ t¸c dông bëi thµnh phÇn giã ®éng nªn t¶i träng ngang h¹n chÕ h¬n v× vËy sù kÕt hîp cña s¬ ®å nµy lµ ch-a cÇn thiÕt . 2. C¸c lùa chän cho gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn. §Ó chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn ta so s¸nh 2 tr-êng hîp sau: a. KÕt cÊu sµn kh«ng dÇm (sµn nÊm) HÖ sµn nÊm cã chiÒu dµy toµn bé sµn nhá, lµm t¨ng chiÒu cao sö dông do ®ã dÔ t¹o kh«ng gian ®Ó bè trÝ c¸c thiÕt bÞ d-íi sµn (th«ng giã, ®iÖn, n-íc, phßng ch¸y vµ cã trÇn che phñ), ®ång thêi dÔ lµm v¸n khu«n, ®Æt cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng khi thi c«ng. Tuy nhiªn gi¶i ph¸p kÕt cÊu sµn nÊm lµ kh«ng phï hîp víi c«ng tr×nh v× kh«ng ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ. b. KÕt cÊu sµn dÇm Khi dïng kÕt cÊu sµn dÇm ®é cøng ngang cña c«ng tr×nh sÏ t¨ng do ®ã chuyÓn vÞ ngang sÏ gi¶m. Khèi l-îng bª t«ng Ýt h¬n dÉn ®Õn khèi l-îng tham gia lao ®éng gi¶m. ChiÒu cao dÇm sÏ chiÕm nhiÒu kh«ng gian phßng ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn thiÕt kÕ kiÕn tróc, lµm t¨ng chiÒu cao tÇng. Tuy nhiªn ph-¬ng ¸n nµy phï hîp víi c«ng tr×nh v× chiÒu cao thiÕt kÕ kiÕn tróc lµ tíi 3,6 m. KÕt luËn: C¨n cø vµo: §Æc ®iÓm kiÕn tróc vµ ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c«ng tr×nh C¬ së ph©n tÝch s¬ bé ë trªn Tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c nhµ chuyªn m«n vµ ®-îc sù ®ång ý cña thÇy gi¸o h-íng dÉn Em ®i ®Õn kÕt luËn lùa chän ph-¬ng ¸n sµn s-ên toµn khèi ®Ó thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh. Tuy nhiªn cßn mét sè ph-¬ng ¸n kh¸c tèi -u h¬n nh-ng v× thêi gian h¹n chÕ vµ tµi liÖu tham kh¶o kh«ng ®Çy ®ñ nªn em kh«ng ®-a vµo ph©n tÝch lùa chän. Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 10
 11. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD III. PhÇn tÝnh to¸n cô thÓ 1.Chän s¬ ®å kÕt cÊu, b¶n vÏ mÆt b»ng kÕt cÊu: b D C B a 14 14 wc n÷ wc nam 13 13 khoa c«ng nghÖ khoa thÓ dôc 12 12 11 11 hµnh lang p.thùc hµnh 10 10 kho 9 9 mÆt b»ng tÇng ®iÓn h×nh 8 8 khoa x· héi tù nhiªn phßng ®äc tØ lÖ : 1/100 7 7 6 6 khoa ngo¹i ng÷ 5 5 hµnh lang a a 4 4 khoa to¸n tin 3 3 p.thÝ nghiÖm 2 2 wc nam wc n÷ 1 1 D C B a b 2. X¸c ®inh s¬ bé tiÕt diÖn dÇm cét : 2.1 Sµn: D C«ng thøc x¸c ®Þnh chiÒu dµy cña sµn : hb .l m C«ng tr×nh cã 2 lo¹i « sµn: 6,8 x 3,7 m vµ 2,5 x 3,7 m Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 11
 12. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD 2.1.1.¤ b¶n lo¹i 1: (L1 xL2=3,7 x 6,8 m) l2 6.8 XÐt tØ sè : . 1.837 2 l1 3.7 VËy « b¶n lµm viÖc theo 2 ph-¬ng tÝnh b¶n theo s¬ ®å b¶n kª 4 c¹nh. ChiÒu dµy b¶n sµn ®-îcx¸c ®Þnh theo c«ng thøc : D hb .l ( l: c¹nh ng¾n theo ph-¬ng chÞu lùc) m Víi b¶n kª 4 c¹nh cã m= 40 50 chän m= 42 D= 0.8 1.4 chän D= 1,2 VËy ta cã hb = (1,2*3700)/42 = 105.7 mm = 12,0 cm 2.1.2. ¤ b¶n lo¹i 2 :(L1xL2=2.5x3.7m) l2 3.7 XÐt tØ sè : . 1.48 2 l1 2.5 VËy « b¶n lµm viÖc theo 2 ph-¬ng tÝnh b¶n theo s¬ ®å b¶n kª 4 c¹nh . Ta cã hb = 1,2*2500/40 = 75 mm =8 cm ( Chän D= 1,2; m= 40) KL: VËy ta chän chiÒu dµy chung cho c¸c « sµn toµn nhµ lµ 12 cm 2.2 DÇm: Ld ChiÒu cao tiÕt diÖn : h md md = 8-12 víi dÇm chÝnh 12-20 víi dÇm phô Ld - lµ nhÞp cña dÇm. + Dầm chính có nhịp = 6.8 m h= h = 65 cm b= 25 cm + DÇm chÝnh cã nhÞp = 2.5 m h= h = 35cm b=25cm + DÇm chÝnh c«ng son cã nhÞp: = 1.11 m h= h = 35cm b=25cm Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 12
 13. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD + DÇm phô cã nhÞp = 3,7 m h= h = 35cm b=25cm + DÇm däc cã nhÞp = 3,7 m h= h = 35cm b=25cm Trong ®ã: b = (0,3 0,5)h 2.3 Cét khung K6: n.q.s.k DiÖn tÝch tiÕt diÖn cét s¬ bé x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Fc Rb n: Sè sµn trªn mÆt c¾t q: Tæng t¶i träng 800 1200(kG/m2) k: hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña m«men t¸c dông lªn cét. LÊy k=1.2 Rb: C-êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng víi bª t«ng B20, Rb =11,5MPa = 115 (kG/cm2) a1 a2 l1 S x (®èi víi cét biªn); 2 2 a1 a2 l1 l2 S x (®èi víi cét gi÷a). 2 2 + Víi cét biªn truc D: 2 Sd = = 125800 (cm2) Fc = (cm2) 5 6 7 d c DiÖn chÞu t¶I cña cét biªn trỤC D KÕt hîp yªu cÇu kiÕn tróc chän s¬ bé tiÕt diÖn c¸c cét trôc D nh- sau: TÇng 1, 2, 3 TiÕt diÖn cét: bxh = 25x70 cm = 1750cm2 Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 13
 14. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD TÇng 4, 5, 6 TiÕt diÖn cét: bxh = 25x60 cm = 1500 cm2 TÇng 7, 8, 9 TiÕt diÖn cét: bxh = 25x50 cm = 1250 cm2 l0 * KiÓm tra æn ®Þnh cña cét : 0 31 b - Cét coi nh- ngµm vµo sµn, chiÒu dµi lµm viÖc cña cét l0 =0,7 H TÇng 1 - 9 : H = 390cm l0 = 0,7x390= 273cm = 273/25 = 10,92 < 0 + Víi cét biªn truc A: _ DiÖn tÝch chÞu t¶i cña cét trôc A: B»ng diÖn tÝch chÞu t¶i cña trôc D céng víi diªn tÝch chÞu t¶i cña phÇn sªl«. DiÖn chÞu t¶i cña phÇn dầm cong son: 2 S1 = = 12487.5 (cm2) Sa = S1 + Sd = 125800 + 12487.5 = 138287.5 (cm2) Fca = (cm2) B a 5 6 7 DiÖn chÞu t¶I cña cét biªn trỤC A KÕt hîp yªu cÇu kiÕn tróc chän s¬ bé tiÕt diÖn c¸c cét trôc A nh- sau: TÇng 1, 2, 3 TiÕt diÖn cét: bxh = 25x70 cm = 1750cm2 TÇng 4, 5, 6 TiÕt diÖn cét: bxh = 25x60 cm = 1500 cm2 TÇng 7, 8, 9 TiÕt diÖn cét: bxh = 25x50 cm = 1250 cm2 l0 * KiÓm tra æn ®Þnh cña cét : 0 31 b Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 14
 15. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD - Cét coi nh- ngµm vµo sµn, chiÒu dµi lµm viÖc cña cét l0 =0,7 H TÇng 1 - 9 : H = 390cm l0 = 0,7x390= 273cm = 273/25 = 10,92 < 0 + Víi cét gi÷a: 2 S= = 172050 (cm2) Fc = (cm2) KÕt hîp yªu cÇu kiÕn tróc chän s¬ bé tiÕt diÖn c¸c cét nh- sau: TÇng 1, 2, 3 TiÕt diÖn cét: bxh = 25x85 cm = 2125cm2 TÇng 4, 5, 6 TiÕt diÖn cét: bxh = 25x75 cm = 1875 cm2 TÇng 7, 8, 9 TiÕt diÖn cét: bxh = 25x65 cm = 1625 cm2 5 6 7 d c b DiÖn chÞu t¶I cña cét gi÷a l0 §iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra æn ®Þnh cña cét: 0 31 b Cét coi nh- ngµm vµo sµn, chiÒu dµi lµm viÖc cña cét l0 =0,7 H TÇng 1 - 9 : H = 390cm l0 = 273cm = 273/25 = 10,92 < 0 Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 15
 16. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD S¬ ®å h×nh häc khung k6 – trôc 6 + NhÞp tÝnh to¸n cña dÇm: - NhÞp tÝnh to¸n cña dÇm lÊy b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cét: +X¸c ®Þnh nhÞp tÝnh to¸n cña dÇm AB: LAB = 6,8 + 0.11 + 0.11 – 0,5/2 – 0.5/2 = 6,52 (m) (ë ®©y lÊy trôc cét tÇng 7,8,9) + X¸c ®Þnh nhÞp tÝnh to¸n cña nhÞp BC: LBC = 2,5 – 0,11 -0,11 + 0,5/2 +0,5/2 = 2.78 (m) (ë ®©y lÊy trôc cét tÇng 7,8,9) Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 16
 17. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD +x¸c ®Þnh nhÞp tÝnh to¸n dÇm c«ng son: Lcs = 1,11-0,11+0,5/2 = 1,25 (m) + ChiÒu cao cét: ChiÒu cao cét lÊy b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc dÇm. Do dÇm khung thay ®æi tiÕt diÖn nªn ta sÏ x¸c ®Þnh chiÒu cao cét sÏ x¸c ®Þnh chiÒu cao cét theo trôc dÇm hµnh lang BC (dÇm cã tiÕt diÖn nhá h¬n). - X¸c ®Þnh chiÒu cao cña cét tÇng 1: ChiÒu s©u ch«n mãng tõ mÆt ®Êt tù nhiªn (cèt -0,45) trë xuèng: Hm = 700(mm) = 0,7(m) ht1 = Ht + Z + hm – hd/2 = 3,9+0,45+0,7-0,35/2=4,875 (m) ( víi Z = 0,45 m lµ kho¶ng c¸ch tõ cèt 0.00 ®Õn mÆt ®Êt tù nhiªn) + X¸c ®Þnh chiÒu cao cét tÇng 2,3,4,5,6,7,8,9: Ht2=ht3= ht4 =ht5 =ht6 =ht7 =ht8 = ht9 = 3,9 (m) Ta cã s¬ ®å kÕ cÊu thÓ hiÖn nh- h×nh vÏ: s¬ ®å kÕt cÊu khung ngang 3. X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh: 3.1. TÜnh t¶i Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 17
 18. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD * CÊu t¹o sµn c¸c tÇng vµ sµn m¸i: - Sµn m¸i: Träng l-îng c¸c líp m¸i ®-îc tÝnh to¸n vµ lËp thµnh b¶ng sau: B¶ng 2-1: B¶ng träng l-îng c¸c líp m¸i T¶i träng T¶i träng HÖ sè TT Tªn c¸c líp cÊu t¹o (m) tiªu chuÈn tÝnh to¸n (kG/m3) tin cËy (kG/m2) (kG/m2) 1 V÷a chèng thÊm 1800 0,025 45 1,3 58,5 2 Líp BT xØ t¹o dèc 1800 0,010 180 1,1 198 3 BT cèt thÐp 2500 0,10 250 1,1 275 4 Líp v÷a tr¸t trÇn 1800 0,015 27 1,3 35,1 Tæng 322 566,6 - Sµn c¸c tÇng: Líp g¹ch l¸t dµy 10mm ; = 2T/m3 Líp v÷a lãt dµy 20mm ; = 1,8T/m3 Líp BTCT dµy 120mm ; = 2,5T/m3 Líp trÇn trang trÝ dµy 15mm ; = 1,8T/m3 Träng l-îng c¸c líp sµn ®-îc tÝnh to¸n vµ lËp thµnh b¶ng sau : B¶ng 2-2: B¶ng träng l-îng c¸c líp sµn dµy 12 cm T¶i träng T¶i träng Tªn c¸c líp HÖ sè TT (m) tiªu chuÈn tÝnh to¸n cÊu t¹o (kG/m3) tin cËy (kG/m2) (kG/m2) 1 G¹ch granit 2000 0,01 20 1,1 22 2 V÷a lãt 1800 0,02 36 1,3 46,8 3 BT cèt thÐp 2500 0,12 300 1,1 330 4 TrÇn trang trÝ 1800 0,015 27 1,3 35,1 Tæng 383 434 - Sµn WC: Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 18
 19. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD B¶ng 2-3. B¶ng träng l-îng c¸c líp sµn WC dµy 12cm T¶i träng T¶i träng Tªn c¸c líp HÖ sè TT (m) tiªu chuÈn tÝnh to¸n cÊu t¹o (kG/m3) tin cËy (kG/m2) (kG/m2) 2 3 4 5=3 4 6 7=5 6 1 G¹ch chèng tr¬n 2000 0,01 20 1,1 22 2 V÷a lãt 1800 0,02 36 1,3 46,8 3 BT chèng thÊm 2500 0,04 100 1,1 110 4 B¶n BT cèt thÐp 2500 0,12 300 1,1 330 5 V÷a tr¸t trÇn 1800 0,015 27 1,3 35,1 6 §-êng èng KT 30 1,3 39 Tæng 383,0 582,9 - T-êng bao che: TÝnh träng l-îng cho 1m2 t-êng 220; gåm: +Träng l-äng khèi x©y g¹ch: g1= 1800.0,22.1,1 = 435,6 (kG/m2) +Träng l-îng líp v÷a tr¸t dµy1,5 mm: g2 = 1800x0,015x1,3 = 35,1 (kG/m2) +Träng l-îng 1 m2 t-êng g/c 220 lµ: gt-êng = 435,6 + 35,1 = 470,7= 471 (kG/m2) Träng l-îng b¶n th©n cña c¸c cÊu kiÖn. TÝnh träng l-îng cho 1m2 t-êng 110; gåm: +Träng l-äng khèi x©y g¹ch: g1= 1800.0,11.1,1 = 217,8 (kG/m2) +Träng l-îng líp v÷a tr¸t dµy1,5 mm: g2 = 1800x0,015x1,3 = 35,1 (kG/m2) +Träng l-îng 1 m2 t-êng g/c 110 lµ: gt-êng = 217,8 + 35,1 = 252,9 = 253 (kG/m2) Träng l-îng b¶n th©n cña c¸c cÊu kiÖn. - TÝnh träng l-îng cho 1 m dÇm: + Víi dÇm kÝch th-íc 25x65: g = 0,25x0,65x2500x1,1 = 446,875 (kG/m) + Víi dÇm kÝch th-íc 25x35: g = 0,25x0,35x2500x1,1 = 240,625 (kG/m) 3.2 Ho¹t t¶i sµn: Theo TCVN 2737-95 ho¹t t¶i tiªu chuÈn t¸c dông lªn sµn lµ: §èi víi phßng lµm viÖc : q = 200 (kG/m2) qtt = 200x1,2 = 240 (kG/m2) §èi víi hµnh lang : q= 300 (kG/m2) qtt = 300x1,2 = 360 (kG/m2) §èi víi WC: q = 200 (kG/m2) qtt = 200x1,3 = 260 (kG/m2) §èi víi tÇng ¸p m¸i: qm¸i = 75 (kG/m2) qm¸i tt = 75x1,3 = 97,5 (kG/m2) Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 19
 20. Tr-êng §H DL H¶i Phßng - Khoa X©y Dùng §å ¸n Tèt NghiÖp KSXD 3.3 T¶i träng giã: Theo tiªu chuÈn TCVN 2737 - 95 víi nhµ d©n dông cã chiÒu cao nhá h¬n 40 m th× chØ cÇn tÝnh víi ¸p lùc giã tÜnh ¸p lùc tiªu chuÈn giã tÜnh t¸c dông lªn c«ng tr×nh ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc cña TCVN 2737-95 W = n.Wo. k.c.B Wo: Gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã ®èi víi khu vùc Hµ Néi ; Wo = 95 (kG/m2) n: hÖ sè ®é tin cËy; = 1,2 k: HÖ sè tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña ¸p lùc giã theo ®é cao so víi mèc chuÈn vµ d¹ng ®Þa h×nh; hÖ sè nµy tra b¶ng cña tiªu chuÈn c: HÖ sè khÝ ®éng lÊy theo b¶ng cña quy ph¹m. Víi c«ng tr×nh cã mÆt b»ng h×nh ch÷ nhËt th×: PhÝa ®ãn giã: c = 0,8 PhÝa hót giã: c = - 0,6 PhÝa ®ãn giã : W® = 1,2. 95. k. 0,8 = 91,2 . k PhÝa giã hót : Wh = 1,2. 95. k. (- 0,6) = - 68,4 . k Nh- vËy biÓu ®å ¸p lùc giã thay ®æi liªn tôc theo chiÒu cao mçi tÇng . Thiªn vÒ an toµn ta coi t¶i träng giã ph©n bè ®Òu trong c¸c tÇng : TÇng 1 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +3.9m néi suy ta cã k = 0,836 TÇng 2 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +7,8m néi suy ta cã k = 0,9472 TÇng 3 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +11,7m néi suy ta cã k = 1,0272 TÇng 4 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +15,6m néi suy ta cã k = 1,086 TÇng 5 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +19,5m néi suy ta cã k = 1,125 TÇng 6 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +23,4m néi suy ta cã k = 1,1606 TÇng 7 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +27,3m néi suy ta cã k = 1,1957 TÇng 8 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +31,2m néi suy ta cã k = 1,2272 TÇng 9 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +35,1m néi suy ta cã k = 1,2506 Víi b-íc cét lµ 3,7 m vµ 3,7 m ta cã: - Dån t¶i träng giã vÒ khung K6 Nhµ lµm viÖc tr-êng §H C«ng nghiÖp Hµ Néi SVTH: NguyÔn V¨n Th-ëng - Líp XD1301D 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2