intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đo bóc tiên lượng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Nga Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
580
lượt xem
262
download

Đo bóc tiên lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khối lượng xây dựng công trình phải được đo, đếm, tính toán theo trình tự phù hợp với quy trình công nghệ, trình tự thi công xây dựng công trình. Khối lượng đo bóc cần thể hiện được tính chất, kết cấu công trình, vật liệu chủ yếu sử dụng và phương pháp thi công thích hợp đảm bảo đủ điều kiện để xác định được chi phí xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đo bóc tiên lượng

 1. Yêu cầu của việc đo bóc tiên lượng .4 Khối lượng xây dựng công trình phải được đo, đếm, tính toán theo trình t ự phù hợp với quy trình công nghệ, trình tự thi công xây d ựng công trình. Kh ối l ượng đo bóc cần thể hiện được tính chất, kết cấu công trình, vật liệu ch ủ yếu s ử d ụng và phương pháp thi công thích hợp đảm bảo đủ điều kiện để xác định đ ược chi phí xây dựng. Tùy theo đặc điểm và tính chất từng loại công trình xây dựng, khối l ượng xây dựng đo bóc có thể phân định theo bộ phận công trình (nh ư ph ần ngầm (c ốt 00 trở xuống), phần nổi (cốt 00 trở lên), phần hoàn thiện và phần xây dựng khác) hoặc theo hạng mục công trình. Khối lượng xây dựng đo bóc của b ộ ph ận công trình hoặc hạng mục công trình được phân thành công tác xây d ựng và công tác lắp đặt. Các thuyết minh, ghi chú hoặc chỉ dẫn liên quan tới quá trình đo bóc c ần nêu rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và đúng quy phạm, phù hợp với h ồ sơ thi ết k ế công trình xây dựng. Khi tính toán những công việc cần di ễn gi ải thì phải có di ễn gi ải c ụ th ể như độ cong vòm, tính chất của các chất liệu (gỗ, bê tông, kim lo ại...), đi ều ki ện thi công (trên cao, độ sâu, trên cạn, dưới nước...). Các kích thước đo bóc được ghi theo thứ tự chiều dài, chiều rộng, chiều cao (hoặc chiều sâu); khi không theo thứ tự này phải diễn giải cụ thể. Các ký hiệu dùng trong Bảng tính toán, đo bóc kh ối l ượng công trình, h ạng m ục công trình phải phù hợp với ký hiệu đ• thể hiện trong b ản v ẽ thi ết k ế. Các kh ối lượng lấy theo thống kê của thiết kế thì phải ghi rõ lấy theo s ố li ệu th ống kê c ủa thiết kế và chỉ rõ số hiệu của bản vẽ thiết kế có thống kê đó. Đơn vị tính: Tuỳ theo yêu cầu quản lý và thiết kế được thể hi ện, mỗi một kh ối lượng xây dựng sẽ được xác định theo một đơn vị đo phù hợp có tính t ới s ự phù hợp với đơn vị đo của công tác xây dựng đó trong hệ thống đ ịnh m ức d ự toán xây dựng công trình. Đơn vị đo theo thể tích là m3; theo di ện tích là m2; theo chi ều dài là m; theo số lượng là cái, bộ, đơn vị ...; theo trọng l ượng là t ấn, kg... Trường hợp sử dụng đơn vị tính khác với đơn vị tính thông dụng (Inch, Foot, Square foot… ) thì phải có thuyết minh bổ sung và quy đ ổi v ề đ ơn v ị tính thông dụng nói trên. M• hiệu công tác trong Bảng tính toán, đo bóc kh ối l ượng công trình, h ạng m ục công trình phải phù hợp với hệ m• hiệu thống nhất trong hệ th ống đ ịnh m ức d ự toán xây dựng công trình hiện hành. 2.3. Một số phương pháp đo bóc tiên lượng công tác xây dựng Trước khi tiến hành đo bóc tiên lượng xây dựng công trình, ng ười đo bóc ph ải ti ến hành nghiên cứu bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công để kiểm tra và thu th ập các thông tin cơ bản về công trình ví dụ như các thông tin về ki ến trúc, k ết c ấu và các loại vật liệu thiết bị sử dụng trong công trình, nếu chưa rõ ph ải yêu cầu t ư v ấn thiết kế làm rõ. Việc đo bóc tiên lượng xây dựng được tiến hành theo các ph ương pháp sau: Phương pháp 1: Tính theo chủng loại là phương pháp căn c ứ vào ký hi ệu c ủa các chi tiết, kết cấu trong bản vẽ để tính toán khối lượng công tác xây l ắp. Trình tự thực hiện: - Lập danh mục công tác xây dựng cần phải tính khối lượng phù h ợp với danh mục của đơn giá xây dựng cơ bản theo trình tự thi công xây dựng công trình; - Căn cứ vào hình dáng kích thước và ký hiệu của các chi tiết kết c ấu ghi trong bản vẽ thiết kế để chia chi tiết, kết cấu thành các hình cơ bản đ ể tính kh ối l ượng;
 2. - Tổng hợp khối lượng cho từng loại công tác xây dựng phù hợp với đ ơn giá; - Lập bảng tiên lượng - dự toán cho công trình xây d ựng. Ưu điểm của phương pháp này là tiện lợi trong việc tra đ ơn giá tính d ự toán. Nhược điểm là tính toán phải lật tìm nhiều bản vẽ khác nhau dễ dẫn đến thiếu sót. Phương pháp 2: Tính theo thứ tự bản vẽ theo thói quen c ủa ng ười đo bóc tiên lượng mà quy định trình tự đo bóc phù hợp thường theo trình t ự sau: - Tính phần kết cấu, phần kiến trúc rồi đến phần điện, nước,.... - Trong từng phần việc tiến hành lập danh mục công tác xây dựng phù h ợp v ới đơn giá. - Sắp xếp thứ tự các bản vẽ theo một trình tự nhất định. - Căn cứ vào hình dáng kích thước của các chi tiết kết cấu trong t ừng b ản v ẽ người tính tiên lượng tự quy định chiều tính. Có thể quy định chiều tính như sau. - Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. - Từ phải sang trái và từ dưới lên. Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. - Lập bảng tổng hợp khối lượng cho từng công tác xây lắp. - Lập bảng tiên lượng dự toán cho công trình xây dựng. Phương pháp 3: Tính theo trình tự thi công theo cách phân chia trình t ự thi công từ móng đến mái thì công trình xây dựng được chia thành các giai đo ạn phù h ợp. Ví dụ: Trình tự thi công có thể như sau: + Phần ngầm - Đào đất - Thi công cọc - Thi công đài móng - Thi công giằng móng + Phần thi công phần thô - Thi công phần thô tầng 1 - Thi công phần thô tầng 2 + Phần thi công phần mái - Các lớp mái - Bể nước mái - Tường mái + Phần hoàn thiện - Trát tường, cột, dầm trần - Lát nền, sàn - ốp tường - Công tác sơn, vôi - Công tác cầu thanh + Phần xây dựng khác - Lắp điện, nước - Sân vườn Chú ý: Trong khi đo bóc tiên lượng công trình xây d ựng theo trình t ự thi công trong phần thô có thể thực hiện các công việc tuần tự như bê tông, ván khuôn, c ốt thép. Theo tuần tự này có thể tính công việc đó từ tầng 1 đến t ầng n. L ần lượt tính toàn bộ cho từng công việc
 3. 2.4. Các nguyên tắc áp dụng khi đo bóc khối lượng công tác xây dựng - Tính đúng, tính đủ khối lượng các công tác xây dựng phù hợp với từng giai đoạn thiết kế; - Khối lượng các công tác xây dựng được đo bóc phải có đơn vị đo phù hợp với đơn vị tính định mức đơn giá xây dựng cơ bản; - Khối lượng công tác xây dựng phải bóc tách theo đúng chủng loại, quy cách (kích thước), điều kiện kỹ thuật và biện pháp thi công; - Khối lượng công tác xây dựng được đo bóc phải thuận lợi trong việc áp giá khi xác định giá trị dự toán xây dựng hạng mục công trình (công trình xây dựng); - Khi đo bóc khối lượng công tác xây dựng cần vận dụng cách đặt thừa số chung cho các bộ phận giống nhau, hoặc dùng ký hiệu để sử dụng lại nhằm giảm nhẹ khối lượng công tác tính toán. Những sai sót thường gặp và phương pháp khi xác định khối lượng công tác xây dựng 2. Những sai sót thường gặp và phương pháp khi xác định khối lượng công tác xây dựng 2.1. Những sai sót thường gắp khi xác định khối lượng công tác xây dựng - Tính thiếu hoặc tính thừa khối lượng tính từ thiết kế: + Tính trùng lặp khối lượng xây dựng. Ví dụ: khi tính bê tông dầm xác định chiều cao dầm hết cả chiều dày sàn không trừ đi chiều cao sàn. + Bỏ sót (không tính) khối lượng xây dựng hoặc có khối lượng cho công tác sản xuất thi công kết cấu nhưng thiếu khối lượng công tác lắp dựng. - Phân tích công nghệ không phù hợp với công nghệ thi công xây dựng; - Gộp chung khối lượng các loại kết cấu trong cùng một công tác không theo yêu cầu kỹ thuật. 2.2. Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai sót khối lượng xây dựng - Phương pháp đo bóc tiên lượng của những người tham gia tính khác nhau;
 4. - Do chất lượng của hồ sơ thiết kế chưa tốt, thiếu chi tiết, không khớp nhau, thống kê không đầy đủ và thiếu rõ rang; - Do chưa có một quy định về trình tự tính toán tiên lượng của kết cấu chi tiết; - Do trình độ năng lực của người tham gia đo bóc tiên lượng. BÓC TIÊN LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG . ĐO 1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của tính tiên lượng công trình 1.1. Khái niệm về đo bóc tiên lượng Đo bóc khối lượng các công tác xây dựng được hiểu như sau : “Đo bóc tiên lượng là quá trình đo bóc kích thước từ bản vẽ và điền chúng vào các tờ ghi kích thước theo danh mục các công tác. Các số liệu này sau đó sẽ được xử lý để lập ra Bảng tiên lượng theo quy định”. Đo bóc khối lượng theo các quy định của Việt Nam được hiểu như sau: “Đo bóc khối lượng công tác xây dựng là việc tính toán, xác định khối lượng công tác xây dựng cụ thể của công trình trên cơ sở các bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), các yêu cầu của dự án, các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng của Việt Nam và được diễn giải chi tiết trên bảng tiên lượng của công trình. Theo một số tài liệu khác thì khái niệm đo bóc tiên lượng là đo, tính toán, bóc tách, xác định khối lượng các công tác xây dựng của hạng mục công trình xây dựng trước khi chúng được thi công. Tiên lượng là khối lượng từng công tác của công trình trước khi công trình được xây dựng. Bảng tiên lượng là căn cứ chủ yếu để tính ra yêu cầu về kinh phí, vật tư, nhân lực cho công trình Tiên lượng là công tác trọng tâm của dự toán, nó là khâu khó khăn, phức tạp tốn nhiều thời gian và dễ sai sót nhất trong công tác dự toán. 1.2. Ý nghĩa của việc đo bóc tiên lượng Đo bóc tiên lượng - dự toán một cách chính xác là cơ sở cho việc thực hiện yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng.Việc tính đúng tính đủ tiên lượng khối lượng ban đầu công tác xây dựng là mối quan tâm của những người làm công tác xây dựng nói chung và nhà thầu nói riêng. Là một yêu cầu không thể thiếu đối với một dự án đầu tư xây dựng và là một công việc trong trình tự đầu tư và xây dựng. Tiên lượng xây dựng là căn cứ quan trọng có tính chất quyết định đến việc xác định giá trị dự toán và làm căn cứ quyết định đầu tư, chọn
 5. phương án đối với chủ đầu tư và là căn cứ quyết định phương án dự thầu của nhà thầu. 1.3. Mục đích của việc đo bóc tiên lượng Mục đích cơ bản của việc đo bóc tiên lượng là để xác định giá thành xây dựng. Ứng với các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng thì tiên lượng của công tác xây dựng cũng được xác định tương ứng dựa trên bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ kỹ thu ật và thiết kế bản vẽ thi công. Bản tiên lượng là căn cứ chủ yếu để tính ra yêu cầu về kinh phí, vật tư, nhân lực cho công trình. Đo bóc tiên lượng là trọng tâm của công tác dự toán, nó là khâu khó khăn, phức tạp và tốn nhiều thời gian nhưng lại rất dễ sai sót.
 6. Lập Dự toán công trinh Để trở thành một người lập dự toán giỏi (cao hơn là kỹ sư lập dự toán, cán bộ định giá, kỹ sư định giá, kỹ sư quản lý chi phí) cần thi ết ph ải có những năng lực gì? Tập trung vào rèn luyện những kỹ năng gì? Xin mời tham khảo bài viết của KS. Nguyễn Thế Anh đăng trên tờ Thông tin Kinh tế xây dựng . Dự toán xây dựng công trình (dự toán) đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nên kế hoạch tài chính cho một dự án đầu tư xây dựng. Kế hoạch này là nền tảng cho công tác quản lý - kiểm soát mọi chi phí của dự án. Mặc dù việc lập dự toán không tạo ra một cái gì hữu hình cho sản phẩm cuối cùng của một dự án đầu tư xây dựng. Nh ưng đó lại là một phần quan trọng không thể thiếu của kế hoạch tổng thể cho phép đạt được những mục tiêu đề ra của dự án. Để có được một bản dự toán hoàn chỉnh và chính xác đáp ứng được yêu cầu của việc quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng, người lập dự toán có vai trò vô cùng quan trọng. Ở những nước có nền kinh tế phát triển, công tác l ập dự toán (chi phí xây dựng) do các kỹ sư định giá thực hiện. Công trình càng lớn yêu cầu kỹ thuật càng phức tạp, năng lực, phẩm chất và trình độ của người cán bộ lập dự toán càng phải cao. Để trở thành một người lập dự toán giỏi cần thiết phải có những năng lực như sau: 1. Biết đọc bản vẽ: Khi lập dự toán cho một công trình người l ập dự toán cần nắm bắt và hiểu rõ bản vẽ thiết kế của công trình đó. Hình dung được công trình qua các giai đoạn thi công. Có kiến thức vững vàng về các loại nguyên vật liệu xây dựng, trình tự và các bi ện pháp thi công công trình, nắm bắt được các tiền lệ phổ biến trong ngành công nghiệp xây dựng. 2. Sự hiểu biết, những kinh nghiệm và các số liệu thu thập, tích luỹ được thông qua những trải nghiệm trong thực tế thi công xây dựng các công trình có liên quan về những loại nguyên vật liệu cần thi ết, năng suất lao động của công nhân và năng suất các loại máy móc, thiết bị, chi phí chung và tất cả các loại chi phí khác. Khả năng dự đoán trước các chi phí có thể phát sinh trong dự án đầu tư xây dựng. 3. Phải nắm bắt được những nguyên tắc xác định của công tác đo bóc
 7. tiên lượng. Thông thạo, nắm vững phương pháp chuẩn, thông dụng về lập dự toán, các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn và quy định có liên quan đến công tác lập dự toán. 4. Sự ngăn nắp và có trí nhớ. Khả năng làm việc chính xác, tính c ẩn thận trong khi thực hiện các tính toán. 5. Khả năng tập hợp, phân loại và ước lượng số liệu có liên quan trong công tác lập dự toán. 6. Ngày nay các công trình xây dựng thường có quy mô lớn, phức tạp. Kéo theo đó là khối lượng tính toán, xử lý số liệu rất lớn (bóc tách khối lượng, liệt kê danh mục công việc, áp giá, trình bày tài liệu, vẽ hình minh hoạ, trình bày tiến độ...) tất cả những công việc này đòi hòi phải xử lý bằng các phần mềm máy tính (đòi hỏi về thời gian, đ ộ chính xác...). Nên các kiến thức cơ bản về tin học và sự thông thạo các chương trình lập dự toán trong máy tính cũng phải coi là một kiến thức cơ sở của người kỹ sư lập dự toán. (sử dụng thành thạo các chương trình riêng lẻ chưa đủ, mà phải kết hợp được các chương trình, tiện ích khác nhau để giải quyết được vấn đề). 7. Kỹ năng tìm kiếm giá trị thay thế: Khả năng sáng tạo có thể đ ề xuất phương án từ đó có thể xử lý tốt nhất các chi phí của dự án trong giới hạn của phần ngân quỹ dành cho dự án. Từ những hiểu biết, khả năng và kinh nghiệm của mình về vật liệu, kết cấu, công nghệ thi công xây dựng... người lập dự toán có thể đề xuất được cho chủ đầu tư những phương án đem lại lợi ích cao hơn cho dự án. (Ví dụ: Kỹ sư KTXD đào tạo tại khoa KTXD, trường ĐHXD thường xuyên phải đưa ra ít nhất 2, 3 phương án cho đồ án tổ chức thi công để tính toán, so sánh lựa chọn phương án khả thi mà kinh tế nhất). Ở Mỹ có riêng một chuyên ngành gọi là Value Engineering. 8. Thường với một công trình nhỏ việc lập dự toán có thể giao cho một người. Nhưng với những dự án lớn có thể phải do nhiều người cùng thực hiện công tác lập dự toán. Nên khả năng thích ứng, tính cộng tác với đồng nghiệp trong các điều kiện làm việc (làm việc đ ộc l ập hoặc làm việc kết hợp theo nhóm) cũng rất quan trọng. 9. Tại các nước phát triển trên thế giới (Anh, Mỹ, Hồng Kông...) bản dự toán được coi là một kho vàng thông tin. Những tài liệu này đ ược lưu trữ và lấy ra tham khảo triệt để cho các công trình sau - thường gọi là "số liệu lịch sử". Với việc khai thác triệt để các thông tin trong đó
 8. người lập dự toán có thể đề xuất, kiến nghị và kiểm soát được tiến độ công việc (kể cả tiến độ thi công). Chính vì vậy người lập dự toán cũng phải có những kiến thức về tổ chức thi công, lập kế hoạch ti ến độ thi công theo sơ đồ ngang (Gantt chart) hoặc sơ đồ mạng (Network diagram). Bởi chính tiến độ và tương ứng là thời gian cũng là ti ền bạc, cũng liên quan đến chi phí. 10. Ngoại ngữ (đặc biệt là ngoại ngữ chuyên ngành kinh tế - xây dựng). Trong thời đại kinh tế thị trường thì các dự án đầu tư xây dựng có thể có sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài, nhất là trong khâu thiết kế hay cung cấp thiết bị. Khi các chỉ dẫn kỹ thuật, thuyết minh trong bản vẽ, các báo giá cung cấp vật liệu, thiết bị, hợp đồng thuê tư vấn... được trình bằng tiếng nước ngoài thì việc nắm bắt đ ược ngoại ngữ là rất cần thiết để có thể hiểu rõ phạm vi công việc khi bóc tách khối lượng, liệt kê danh mục công việc và áp giá... Bên cạnh các yêu cầu trên về năng lực, người kỹ sư lập dự toán còn có thể đóng góp vào việc hoàn thiện một bản dự toán để nâng cao chất lượng của hồ sơ các tài liệu cần thiết bao gồm: 1. Các bản vẽ thiết kế của công trình, bao gồm cả bản vẽ kiến trúc và bản vẽ kết cấu, bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt cắt điển hình và những chi tiết khác có liên quan của công trình. Để người lập dự toán có thể đo bóc các khối lượng chính xác các bản vẽ phải rõ ràng, hoàn chỉnh và đầy đủ các kích thước, có sự phù hợp giữa kích thước thực tế và tỷ lệ thể hiện trong bản vẽ. 2. Các thuyết minh, chỉ dẫn và yêu cầu kỹ thuật trình bày chính xác về đặc tính và chủng loại nguyên vật liệu sẽ được sử dụng. 3. Cơ sở dữ liệu về định mức, đơn giá, chi phí cần thiết để thực hiện các danh mục công việc khác nhau. 4. Các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Những năng lực của người l ập dự toán (cán bộ định giá, kỹ sư định giá, kỹ sư quản lý chi phí) cần phải có nêu trên là những yêu cầu chung. Tuỳ theo tính chất ph ức tạp ở mỗi dự án, loại và cấp công trình, quy mô công trình và tuỳ thuộc dự toán của bước thiết kế mà yêu cầu điều kiện năng lực khác nhau đối với người lập dự toán. Tất nhiên, trong quá trình hành ngh ề của mình đ ể có thể tồn tại và phát triển theo kịp thời đại người lập dự toán vẫn phải duy trì, liên tục trau dồi và phát huy hơn nữa các phẩm chất như đã nói ở trên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản