Đo lực và ứng suất, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
68
lượt xem
7
download

Đo lực và ứng suất, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi tính toán thiết kế và lựa chọn các linh kiện phù hợp trong mạch đo, nhóm sinh viên thực hiện tiến hành thi công. 1. Các bước thi công : Gia công mạch in: đây là bước đầu tiên trong phần thi công, mạch in được thi công với sự trợ giúp của phần mềm Eagle, để đơn giản và bớt cồng kềnh nhóm sinh viên thực hiện mạch in 2 lớp. Sau khi có mạch in ta tiến hành lắp ráp. Do trong mạch sử dụng IC và để tiện lợi trong việc sửa chữa khi có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đo lực và ứng suất, chương 8

  1. Chương 8: THI COÂNG 1. Sô ñoà nguyeân lyù:
  2. 2. . Sô ñoà maïch in: 3 . Tieán haønh thi coâng: Sau khi tính toaùn thieát keá vaø löïa choïn caùc linh kieän phuø hôïp trong maïch ño, nhoùm sinh vieân thöïc hieän tieán haønh thi coâng. 1. Caùc böôùc thi coâng : Gia coâng maïch in: ñaây laø böôùc ñaàu tieân trong phaàn thi coâng, maïch in ñöôïc thi coâng vôùi söï trôï giuùp cuûa phaàn meàm Eagle, ñeå ñôn giaûn vaø bôùt coàng keành nhoùm sinh vieân thöïc hieän maïch in 2 lôùp. Sau khi coù maïch in ta tieán haønh laép raùp. Do trong maïch söû duïng IC vaø ñeå tieän lôïi trong vieäc söûa chöõa khi coù hö hoûng do haøn hay IC bò hö neân söû duïng nhöõng socket coøn ñöôïc goïi laø ñeá ñeå caém chuùng vaøo. Laép raùp theâm phaàn nguoàn bao goàm caùc IC oån aùp 7805, 7812, 7905, 7912, LM723. Khi maïch in ñaõ hoaøn taát vaán ñeà coøn laïi laø giao tieáp vôùi maùy tính. Ñeå giao tieáp ñöôïc maùy tính thì caàn phaûi coù moät chöông trình naïp vaøo maùy tính vaø chöông trình naøy ñöôïc nhoùm thöïc hieän vieát baèng ngoân ngöõ Pascal. 2. Tieán haønh kieåm tra maïch : Ñaàu tieân kieåm tra phaàn maïch giao tieáp. Baät coâng taét nguoàn duøng VOM kieåm tra ñieän aùp taïi caùc chaân IC (luùc naøy chöa ñaët IC vaøo trong maïch). Sau khi ñieän aùp nguoàn ñaõ kieåm tra xong, taét coâng taét nguoàn, caém IC vaøo trong maïch, roài caáp nguoàn trôû laïi. Luùc naøy ñeán kieåm tra caân baèng khoâng trong maïch. Duøng VOM ñaët ôû thang ño ñieän aùp ôû ngoõ ra cuûa caàu Wheatstone vaø ñieàu chænh bieán trôû tinh chænh cho ñeán khi naøo VOM chæ ôû möùc 0V thì quaù trình caân baèng hoaøn taát.
  3. Duøng daây ñeå noái giöõa maïch giao tieáp vaø maùy tính thoâng qua coång maùy in. Böôùc cuoái cuøng coøn laïi laø goïi chöông trình ñeå baét ñaàu ño ñaïc. 3. Keát quaû thi coâng: Nhöõng phaàn thöïc hieän vaø chöa thöïc hieän ñöôïc cuûa nhoùm goàm:  Veà phaàn meàm: nhoùm ñaõ vieát ñöôïc phaàn meàm ñieàu khieån vaø xöû lyù döõ lieäu.  Veà phaàn cöùng: tuy maïch khoâng chaïy nhöng nhoùm ñaõ khoanh vuøng ñeå xaùc ñònh maïch bò söï coá ôû vuøng naøo. Veà maïch khueách ñaïi thì coù ñieän aùp taïi ngoõ ra vôùi heä soá khueách ñaïi khoaûng 1000 laàn vaø veà IC ña hôïp 74257 cuõng ña hôïp ñöôïc 12 bit döõ lieäu. Vì vaäy vaán ñeà coøn laïi chæ laø IC 7109. IC naøy raát môùi ñoái vôùi nhoùm thöïc hieän, nhoùm chæ coù taøi lieäu dòch ñeå töï tìm hieåu veà IC naøy chöù ít thaáy duøng ôû maïch thöïc tieãn. Nhoùm hy voïng trong nhöõng ngaøy coøn laïi nhoùm seõ coá gaéng heát söùc ñeå ñeà taøi naøy coù giaù trò thöïc thi.
  4. program da; uses crt; Var P:real;Y:byte; Const W = 208.3; a = 100; procedure tieude; begin textbackground (1); textcolor(7); gotoxy(30,5); writeln('DO LUC VA UNG SUAT'); gotoxy(20,25); writeln('Copyright by HA THANH LAM - PHAM TRONG QUYNH '); end ; procedure docdulieu; var X1,X2,X:byte; begin port[$378] := $03; port[$378] := $13; port[$378] := $33; port[$378] := $23; port[$378] := $03; repeat X:= port[$379] and $08 until X = $08; X1:= ((port[$379] SHR 4) XOR $08);
  5. port[$378] := $0B; X2:= ((port[$379] AND $F0) XOR $80); Y:= X1 OR X2; delay(1000); end; Procedure LUC; Var g:real; Begin g:=7.84; p:=y*g; gotoxy(20,7); writeln('LUC : P = ',p:8:3, ' gram'); End; Procedure UNGSUAT; Var sigma:real; Begin sigma:= (p*a)/W; gotoxy(19,9); write(' UNG-SUAT : Sigma = ',sigma:8:3, ' gram/mm^2'); End; Procedure BIENDANG; Var
  6. epsilon,e : real; Begin e:=5000; epsilon:=(p*a)/(w*E); gotoxy(20,11); write('BIEN-DANG : Epsilon = ', epsilon:8:3, ' us'); End; Procedure OFFSET; Var X:real; Begin Repeat docdulieu ; gotoxy(20,5); writeln(X); delay(10000); gotoxy(20,5); writeln(' '); Until Upcase(readkey) = 'N'; End; {================CHUONG TRINH CHINH===================} BEGIN CLRSCR; tieude; repeat docdulieu;
  7. luc; ungsuat ; biendang; delay(10000); delay(1500); until keypressed; END.
Đồng bộ tài khoản