ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Chia sẻ: Benq Benq | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
115
lượt xem
9
download

ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những người ký tên dưới đây gửi Ðơn xin phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được quy định tại Luật Ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố ..., hoặc Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố ...)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

  1. M Éu 5: § ¬n xin thµnh lËp Doanh nghiÖp 100% vèn n íc ngoµi CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ........., ngµy......th¸ng.......n¨m...... §¥N XIN THµNH LËP DOANH NGHIÖP 100% VèN N ¦íC NGOµI KÝnh göi … (hoÆc UBND tØnh, thµnh phè .... hoÆc Ban qu¶n lý KCN tØnh hc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1996 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§ -CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam quy ®Þnh chi tiÕt vÒ thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt nam; Nh÷ng ngêi ký tªn díi ®©y göi § ¬n xin phÐp ®Çu t theo h×nh thøc doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi ®îc quy ®Þnh t¹i LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam tr×nh Bé K Õ ho¹ch vµ §Çu t (hoÆc UBND tØnh, thµnh phè ..., hoÆc Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp tØnh, thµnh phè ...) I. (C¸c) C¤NG TY (hoÆc c¸ nh©n): ..... Xin ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ®Ó thµnh lËp Doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo §iÒu lÖ ®Ýnh kÌm víi c¸c môc tiªu ho¹t ®éng nh sau: - ---------------------------------------------------------------------------- - --------------------------------------------------------------------------
  2. II. Chóng t«i xin cam kÕt: 1. ChÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ sù trung thùc vµ sù chÝnh x¸c cña néi dung § ¬n xin vµ hå s¬ kÌm theo. 2. NÕu ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t sÏ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam liªn quan ®Õn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh cña GiÊy phÐp ®Çu t . III . C¸c tµi liÖu göi kÌm theo ®¬n nµy gåm: 1. §iÒu lÖ Doanh nghiÖp; 2. V¨n b¶n x¸c nh©n t c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh tµi chÝnh cña chñ ®Çu t (chøng nhËn cña Ng©n hµng vÒ gi¸ trÞ tµi kho¶n cña bªn níc ngoµi hoÆc b¸o c¸o ho¹t ®ång tµi chÝnh trong 2 n¨m gÇn nhÊt); 3. Gi¶i tr×nh kinh tÕ - kü thuËt; 4. C¸c hå s¬ quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 81, 82, 89, 95 cña NghÞ ®Þnh 24/2000/N§ -CP... (nÕu cã). (Lµm t¹i), ..., ngµy.. th¸ng.... n¨m... Chñ ®Çu t (hay ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn) (Ký tªn, chøc vô vµ dÊu)
Đồng bộ tài khoản