Dreamwaver 14 :Tạo trang đầu tiên

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
103
lượt xem
43
download

Dreamwaver 14 :Tạo trang đầu tiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'dreamwaver 14 :tạo trang đầu tiên', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwaver 14 :Tạo trang đầu tiên

  1. DREAMWEAVER8 • Tạo 1 Trang : Có Tiêu Đề - Một số nội dung – Lưu nó. • Xem Trang Web trong một hoặc nhiều Trình Duyệt trước khi Upload nó lên Web Server. • Dreamweaver giúp bạn xem trong các Trình Duyệt khác nhau. • Dreamweaver cung cấp các Trang Web Mẫu khác nhau . Có thể chọn các kiểu Thiết Kế Trang Web khác nhau được hoàn toàn tạo bằng CSS. • Chương nầy hướng dẫn ngắn gọn cách : Thêm TEXT – Các Liên Kết - Ảnh vào các Trang. I.TẠO 1 TRANG MỚI : 1. Trang đầu Tiên trong 1 Site sẽ là Trang Index.html. 2. Sau đó tạo các Trang kế tiếp . Để tạo 1 Trang Mới , bạn sử dụng Start Page hay HT New Document. II.SỬ DỤNG START PAGE : 1. Trong phần Create New > Nhấp HTML .(H1). • Bạn cũng có thể sử dung Start Page để mở các Trang mà bạn đã làm việc gần đây . Chỉ việc nhấp tên của Mục trong Phần Open a recent Item của Start Page. • Nhấp ColFusion hoặc PHP cũng tạo 1 Trang HTML . 1
  2. • Nhấp C CSS sẽ tạo 1 Style S o Sheet CSS Mới . (H2 S 2). • Nhấp b kỳ chọ lựa khá sẽ tạo các tài liệu được thiế kế cho n bất ọn ác u ết ngôn ngữ lập trình We khác nhau. eb • Nếu nhhấp bất kỳ Mục tron Phần Cr ỳ ng reate From Samples của Star m s rt page , Dreamwe eaver mở H New Document đ bạn chọn Trang HT D để Mẫu.Cá Bạn nê nhấp từ ác ên ừng Mục để xem. ể • Có thể tắt Start page : Me ể enu Edit > Preferenc > Nhấ Hạng M ces ấp Mục Genera > Hủy c al chọn Show Start pag w ge.
  3. 2. SỬ DỤNG HT NEW DOCUMENT : Ử T • Menu F >New ( Ctrl+N ). File w • HT New Docume hiện ra > Đang mở Tab General.(H3). w ent a • Chọn 1 Mục tron Cột Cat ng tegory > Cột Basic P C Page sẽ th đổi tùy Mục hay y bạn đã chọn. ã • Chọn Mục ở Cột Phải > Kh M hung Prev view có Ản xem trư ( Hầu như nh ước có sẵn khi chọn Trang Mẫu và Temp plate với p phần mô t bên dướ ). tả ới • Bạn có thể tạo 1 số tài liệu trong HT nầy > M ó T Menu bật lê Docum ên ment Type (DTD) sẽ c sẵn . Bạ có thể t có ạn thay đổi DocType từ Menu bật lên. ừ Thí dụ chọn Pag Designs ge s(CSS).(H44).
  4. • Nếu m muốn thay đổi bất kỳ xác lập m định > Preferen > HT M ỳ mặc nce Mới xuất hiện > bạn có thể thay đổi loạ tài liệu. (H5). n ại • emplates s đề cập s Tab Te sẽ sau. 3. ĐẰẰNG SAU DOCTYPE : D DoccType là 1 phần kha báo ở đầ 1 Trang HTML nh ai ầu g hằm xác đ định DTD (DDocument Type Definition ) đa ang được sử dụng c cho File . Các trình duy Web s dụng ph c yệt sử hần khai báo DocTy b ype để xác định cách c h trang được kết xuất như thế nào . Mặc định Dream k mweaver ch hèn Docty ype XHTML 1.0Tr ransitiona và mã m nó tạo n al mà nhất quán với chuẩn đó.(H6). n n
  5. 4. SỬ DỤNG CÁ TRANG MẪU ; Ử ÁC • Mở HT New Document > C Category > Chọ Mục CSS Style Sh T Cột ọn heets là các t liệu Sty Sheet CSS > Chọn bất kỳ Style She mẫu > Thấy tài yle eet Ảnh xe trước và phần M tả . (H7 em v Mô 7). • Mở HT New Document > C catego > Chọ Framese T Cột ory ọn et> Có 15 5 Frameset tạo sẵ với các kiể Khung khác nha .(H8). ẵn g au
  6. • Hạng M Page Designs(C Mục CSS) cung cấp 6 mẫ tốt hoàn toàn dự vào g ẫu n ựa CSS ch kiểu trình bày của chúng.(H9). ho • Starter page cun cấp cho bạn hàng chục tra r ng o ang để bạn sử dụng để n tạo toà bộ các Site .(H10 àn 0).
  7. 1. Có m số Hạng Mục Site như : E một Entertaime ent, Travel . Spa và nhiều hơn nửa. n 2. Mỗi loại Site c 1 Trang chủ - 1 T có g Trang sản phẩm - 1 Tran văn bản -1 Trang Catalog – 1 Trang Calendar. ng n g Tất cả chia sẻ cù ùng 1 kiểu thiết kế cơ bản . N u c Những loại nầy hữu dụng i nhưng được tạo dựa vào c Table để trình b g o các bày.(H11). . • Page Designs ch các kiểu trình bày (Layout) cơ bản : Một cửa s D ho u y ) sổ Đăng n nhập – 1 T Trang Cata alog – 1 m mẫu biểu c chú giải . N Những Layyout nầy cũ ũng được t tạo bằng c cách sử dụ ụng các tables để trì ình bày .(H H12).
  8. • Tạo 1 trang từ 1 Trang Mẫ : t ẫu 1. F > New .(Ctrl+N File w N). 2. CChọn 1 Mụ trong C Catego > Cột P ục Cột ory Phải thay đổi theo . 3. CChọn Mục ở Cột Phả > Previe cho bạ xem Ản trước có ải ew ạn nh ó phần mô t bên dướ . p tả ới 4. NNhấp Creaate.(H13). . 5. C Chỉnh sửa Trang Mẫ theo ý muốn. a ẫu m
Đồng bộ tài khoản