Dreamweaer - Tạo một Site cục bộ tại Desktop

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
98
lượt xem
20
download

Dreamweaer - Tạo một Site cục bộ tại Desktop

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Tạo Folder Web Site tại Desktop : Nhấp Phải Desktop New Folder Gỏ : website11 Enter. 2. Mở Dreamweaver Menu Site Manage Sites New Site Cột Category chọn Local Info Cột Phải gỏ : website11 Nhấp Biểu tượng Browse Desktop Nhấp Đúp website11 Select Ok Ok Done.(H1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamweaer - Tạo một Site cục bộ tại Desktop

  1. DR REAM MWEA AVER 8 R I.TẠO SITE CỤC BỘ TẠI DESKTO : OP 1. Tạo Folder W o Web Site tạ Desktop : Nhấp P ại p Phải Deskt top > New > Folder > Gỏ w r :w website11 > Enter. 2. Mở Dreamwe ở eaver > MMenu Site > Manage Sites > N e New > Site > Cột e Cat tegory chọ Local Info >> Cộ Phải gỏ : website ọn ột ỏ e11 > Nhấ Biểu tượ ấp ợng Bro owse > Deesktop > NNhấp Đúp website11 > Select > Ok> O > Done t Ok e.(H1). 3. Ra Bảng Manaage Site có kê e weebsite11 h hiện diệ > Nhấp Edit ện p .(H H2).
  2. 4. Cột Trái Cate t egory chọn Remote Info > Cộ Phải Acc n ột cess chọn FTP > hà n àng FTP Host nhậ : www.freewebt P ập town.com > Login n nhập : utbi inh026 > Pas ssword nh hập : ooo > Chọn Sa > Nhấ Test để kiểm tra sự kết nối ave ấp s i eamweave và Host Freewebtown > Dreamweav ra bản Thông B Dre er t ver ng Báo kết nối hoàn tất > OK .OK > Done . (H3). t n 5. Pan Files c website nel có e11. II.TẠO T TRANG WEB : W 1. Hàng Create New nhấ HTML > Ra Khung Stag để nhập nội dung vào > e ấp g Trư Chào Mứng Các bạn đến webs ường Tittle nhập : C e g site11 của UTBINH.
  3. 2. Nhấp Nút Meenu ( Tam Giác Đen nhỏ ) của Common trong Th m n a n hanh Inser > rt Tex . Bạn sử dụng Thanh Inser nầy và P xt ử rt Property Inspector đ gỏ nhập để Tex xt.(H4). III.TẠO LIÊN KẾ HYPER O ẾT RLINK : 1. Liê kết với 1 Trang W ên WEB : Bôi đen Số 1 Liến Kết v Báo Th i với hanh Niên > Copy > Paste Lin của Báo nầy n nk vào Trường Link > Sau khi tạo l o L u liến kết Số 1 nầy có gạch đít b ố báo cho biết đã có Liên Kết > F12 > Ye > Save > Hiện ra File nầy ở Desktop > Nhấp v số es e a p vô 1 > Báo Than Niên hiện ra > C nh Close .(H5)). 2. Liê kết với 1 Hình : ên Bôi đen Số 2 Liên Kết v 1 Hình > Nhấp Nút Brows For File > Tìm đế i với h N se e ến Hìn cần Liên kết > Ok .(H6). nh
  4. Dr reamweav cho biế Hình nầ ở ngoài Folder We Site Cụ bộ và đề nghị ver ết ầy eb ục ề ché vào > Yes > Save > F12 > Save > N ép Y e Nhấp lên số 2 Liên kết Hình > Hình k hiệ ra .> Close .(H7). ện . 3. Liê Kết với 1 Bản Nhạ MP3 : ên ạc Bỏ dỉa Nhạc MP3 vào Ổ > Bôi đe Số 3 liê kết với 1 Bản Nhạ MP3 > Nhấp en ên ạc Biể tượng B ểu Browse Fo File > Tí đến bản MP3 tro or ím ong Ổ E > Chọn 1 bả > ản OK > Yes > Save >Tes thử giốn trên.(H K S st ng H8). 4. Liê kết Hộp ên p Thư của ư bạn : n
  5. Bôi đen Số 4 Send Me Email > M i Menu Inse > Email Link > T ert Test đã có sẵn Send Me Email > Hà 4.S àng E- mai nhập địa chỉ Email của bạn > Ok.(H9). il a 5. Liê kết với T ên Trang Web Cá Nhân : n Bôi đen Số 5 Liên Kết T i Trang We của UTB eb BINH > Co opy > Past Link của te a Tra ang Web vvào Trường LINK.(H g H10). Các động tác khi bạn Test để xem kết quả của t g ể t từng Link là bạn đồng thời Sa ave các thay đổi các nộ dung củ Trang W ội ủa Web > Nhấ Phải Ta Untitled ấp ab d-1.html > Save As > Desktop > websit p te11 > File name gỏ : index.h e ỏ html> Sav ve. V.UPLOA : Chươ Trình Thiết kế W Dream AD ơng Web mweaver có sẵn Up pload bằng FTP. g ong Panel Files bạn chọn tất c Files và Folders c 1. Tro cả à của websit te11 > Ch họn Remmote View ( Đề làm động tác Upload lê Host ) > Nhấp Mủi tên PUT FILE w m c ên T chỉ lên . Bạn sẽ Uploa các File và Folder trong Website 11 lên Host. ỉa n ad e (H1 11).
  6. Bản Backgr ng round File Activity – website1 chạy Up 11 plaod . enu Site > Manage S 3. Me Site > Đã cchọn web bsite11 > E Edit > Rem mote Info > Tes > Ok > Done . st VI.KẾT Q QUẢ : 1. Mở Trình Duy nhập : ở yệt htt tp://www w.freewebt town.com/utbinh02 26/index.h html 2. Ra Trang We website eb e11 vừa tạ > Nhấp vào các h ạo p hàng số 1- -2-3-4-5 lập tức liên kết đ c đến các Tr rang mà b bạn đã tạo Hyperlink k.(12). 3. Mờ các bạn nhấp vào Link nầy đ xem website11 á dụng b học tạo ời để áp bài o YPERLINK của Dream HY mwearver 8. r htt tp://www w.freewebttown.com/utbinh0226/index.h html
Đồng bộ tài khoản