intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự thảo 2 Bộ Luật lao động (Sửa đổi) - Tháng 9/2009

Chia sẻ: đỗ Thị Hoàng Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:119

272
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự thảo 2 Bộ Luật lao động (Sửa đổi) - Tháng 9/2009. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Mời các bạn tham khảo để nắm Bộ luật lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự thảo 2 Bộ Luật lao động (Sửa đổi) - Tháng 9/2009

 1. BAN SOẠN THẢO BLLĐ (SỬA ĐỔI) BỘ LUẬT LAO ĐỘNG DỰ THẢO 2* Tháng 9/2009
 2. 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động; BỘ LUẬT LAO ĐỘNG HIỆN HÀNH DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Đi ề u 1 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 cũ) Bộ Luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động giữa người lao động làm công ăn lương với động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. quan trực tiếp với quan hệ lao động. Điều 2. Đối tượng áp dụng (Gộp các Điều 2, 3 cũ) Đi ề u 2 1. Bộ Luật Lao động được áp dụng đối với mọi người lao động; Bộ Luật Lao động được áp dụng đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử động. dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các Bộ luật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, tập nghề để thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu. làm việc tại doanh nghiệp, người giúp việc gia đình và một số loại lao Bộ luật này cũng được áp dụng đối với động khác được quy định tại Bộ luật này. (Điều 2 cũ) người học nghề, người giúp việc gia đình và một 2. Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu số loại lao động khác được quy định tại Bộ luật DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 3. 3 tư nước ngoài tại Việt Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc này. quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài làm vi ệc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh th ổ Việt Đi ề u 3 Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này và các quy đ ịnh khác Công dân Việt Nam làm việc trong các của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. (Điều Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc 3 BLLĐ cũ). quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ Điều 3. Áp dụng pháp luật (Điều 4 cũ) chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Chế độ lao động đối với công chức, viên chức Nhà nước, người Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này giữ các chức vụ được bầu, cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực lượng và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ quân đội nhân dân, công an nhân dân, người thuộc các đoàn thể nhân dân, trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội các tổ chức chính trị, xã hội khác và xã viên hợp tác xã do các văn bản chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy pháp luật khác quy định nhưng tuỳ từng đối tượng mà được áp dụng một định khác. số quy định trong Bộ luật này. Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động Đi ề u 4 1. Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và Chế độ lao động đối với công chức, viên nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp. (Điều 5 cũ) chức Nhà nước, người giữ các chức vụ được bầu, Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi đối với mọi hoạt cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực lượng quân động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có vi ệc đội nhân dân, công an nhân dân, người thuộc các làm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động. (Khoản đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội 3 Điều 5 cũ) khác và xã viên hợp tác xã do các văn bản pháp 2. Nhà nước khuyến khích những thoả thuận giữa người lao động luật khác quy định nhưng tuỳ từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định trong Bộ luật này. và người sử dụng lao động bảo đảm cho người lao động có những đi ều kiện thuận lợi hơn so với những quy định của pháp luật lao động (Điều 9 cũ); có chính sách để người lao động mua cổ phần, góp vốn phát tri ển Đi ề u 5 doanh nghiệp. (Điều 11 cũ) DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 4. 4 1- Mọi người đều có quyền làm việc, tự do 3. Nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và dụng lao động; khuyến khích người sử dụng lao động quản lý lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín nghiệp. (Điều 11 cũ) ngưỡng, tôn giáo. 4. Nhà nước bảo đảm hài hoà lợi ích của người lao động và 2- Cấm ngược đãi người lao động; cấm người sử dụng lao động trong quan hệ lao động; khuyến khích việc cưỡng bức lao động dưới bất kỳ hình thức nào. giải quyết tranh chấp lao động và các tranh chấp phát sinh trong quan 3- Mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo hệ lao động bằng hoà giải và trọng tài. (Đoạn cuối Điều 9 cũ) việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, Điều 5. Giải thích từ ngữ mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều Trong Bộ luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ. 1. “Người lao động” là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. 2. “Người lao động là người nước ngoài” là người không có Đi ề u 6 quốc tịch Việt Nam đuợc phép làm việc tại Việt Nam, bao gồm người Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch. có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao 3. “Người sử dụng lao động” là doanh nghiệp hoặc cá nhân có thuê động. mướn, sử dụng và trả công lao động; nếu là cá nhân thì ít nhất phải đủ 18 Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, tuổi. cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít 4. “Doanh nghiệp” nói tại Bộ luật này được dùng để chỉ: doanh nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và nghiệp được thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp; cơ quan; trả công lao động. tổ chức; hợp tác xã; trang trại, tổ hợp tác, hộ cá thể có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Đi ề u 7 5. “ Hợp đồng lao động” là sự thoả thuận giữa người lao động và 1- Người lao động được trả lương trên cơ người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện làm việc, sở thoả thuận với người sử dụng lao động nhưng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. (Khoản 1 Điều không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước 26 cũ) DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 5. 5 quy định và theo năng suất, chất lượng, hiệu quả 6. “Cho thuê lại lao động” là việc người lao động đã được công việc; được bảo hộ lao động, làm việc trong tuyển dụng bởi một người sử dụng lao động sang làm việc cho một những điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ người sử dụng lao động khác dưới sự điều hành của người sử dụng sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có lao động sau nhưng vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử d ụng lương và được bảo hiểm xã hội theo quy định của lao động trước. pháp luật. Nhà nước quy định chế độ lao động và 7. “Lao động cho thuê lại” là việc người lao động đ ược tuyển chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và các dụng bởi một người sử dụng lao động và là đối tượng của vi ệc cho loại lao động có đặc điểm riêng. thuê lại lao động. 2- Người lao động có quyền thành lập, gia 8. “Tập nghề” là hoạt động dạy và học nghề được thực hiện nhập, hoạt động công đoàn theo Luật công đoàn theo phương thức vừa học vừa làm trực tiếp tại doanh nghiệp nhằm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; trang bị kiến thức, kỹ năng cũng như thái độ lao động cho người học. được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý 9. “Tranh chấp lao động” là những bất đồng về quyền và lợi ích doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và phát sinh trong quan hệ lao động và những quan hệ khác đ ược pháp quy định của pháp luật. luật điều chỉnh giữa người lao động, tập thể lao động với người sử 3- Người lao động có nghĩa vụ thực hiện dụng lao động . hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động (Điều 157 cũ) dụng lao động. 10. “Tranh chấp lao động tập thể về quyền” là tranh chấp về việc 4- Người lao động có quyền đình công theo thực hiện các quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập quy định của pháp luật. thể, nội quy lao động đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác ở doanh nghiệp mà Đi ề u 8 tập thể lao động cho rằng người sử dụng lao động vi phạm. (Điều 157 1- Người sử dụng lao động có quyền tuyển cũ) chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu 11. “Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích” là tranh chấp về việc cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 6. 6 định của pháp luật lao động. đã được đăng ký với cơ quan nhà nước co thẩm quyền hoặc các quy chế, 2- Người sử dụng lao động có quyền cử thoả thuận hợp pháp khác ở doanh nghiệp trong quá trình thương lượng đại diện để thương lượng, ký kết thoả ước lao giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. (Điều 157 cũ) động tập thể trong doanh nghiệp hoặc thoả ước 12. “Tập thể lao động” là những người lao động cùng làm việc lao động tập thể ngành; có trách nhiệm cộng tác trong một doanh nghiệp hoặc một bộ phận của doanh nghiệp. (Điều 157 với công đoàn bàn bạc các vấn đề về quan hÖ lao cũ) ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh 13. “ Xác lập điều kiện lao động mới ” là việc sửa đổi, bổ sung thÇn cña ngêi lao ®éng. thoả ước lao động tập thể, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, định mức 3- Ngêi sö dông lao ®éng cã nghÜa vô lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và phúc lợi khác. (Điều thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng, tho¶ íc lao 157 cũ) ®éng tËp thÓ vµ nh÷ng tho¶ thuËn kh¸c víi 14. Khu công nghiệp nói tại Bộ luật này được dùng đ ể chỉ các ngêi lao ®éng, t«n träng danh dù, nh©n phÈm khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. vµ ®èi sö ®óng ®¾n víi ngêi lao ®éng. 15. Ban quản lý khu công nghiệp là các Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu chế xuất, Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu công nghệ cao. §iÒu 9 Quan hÖ lao ®éng gi÷a ngêi lao ®éng Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người lao động (Điều 7 cũ) vµ ngêi sö dông lao ®éng ®îc x¸c lËp vµ tiÕn 1. Người lao động được trả lương trên cơ sở thoả thuận với người hµnh qua th¬ng lîng, tho¶ thuËn theo nguyªn sử dụng lao động và theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng, hîp t¸c, t«n träng được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện bảo đảm v ề an quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nhau, thùc hiÖn toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu ®· cam kÕt. lương và được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Nhµ níc khuyÕn khÝch nh÷ng tho¶ 2. Người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công thuËn b¶o ®¶m cho ngêi lao ®éng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n so víi nh÷ng quy đoàn theo Luật công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. của doanh nghiệp và quy định của pháp luật. Ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng 3. Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc cã thÈm DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 7. 7 quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. Nhµ n- ước lao động tập thể, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao đ ộng và íc khuyÕn khÝch viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động. chÊp lao ®éng b»ng hoµ gi¶i vµ träng tµi. 4. Người lao động có quyền đình công theo quy định của pháp luật. Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động (Điều 8 cũ) §iÒu 10 1. Người sử dụng lao động có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, 1- Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý nguån điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen nh©n lùc vµ qu¶n lý lao ®éng b»ng ph¸p luËt thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật vµ cã chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn, ph©n bè lao động. nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c h×nh 2. Người sử dụng lao động có quyền gia nhập, hoạt đ ộng trong thøc sö dông lao ®éng vµ giíi thiÖu viÖc lµm. hội nghề nghiệp có liên quan theo quy định của pháp luật. 2- Nhµ níc híng dÉn ngêi lao ®éng vµ 3. Người sử dụng lao động có quyền cử đại diện để thương ngêi sö dông lao ®éng x©y dùng mèi quan hÖ lao ®éng hµi hoµ vµ æn ®Þnh, cïng nhau hîp lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể trong doanh nghiệp hoặc thoả ước lao động tập thể ngành; có trách nhiệm cộng tác với công đoàn bàn t¸c v× sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. bạc các vấn đề về quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. §iÒu 11 4. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và những thoả thuận khác với người lao Nhµ níc khuyÕn khÝch viÖc qu¶n lý lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và đối xử đúng đắn với người lao ®éng d©n chñ, c«ng b»ng, v¨n minh trong động. doanh nghiÖp vµ mäi biÖn ph¸p, kÓ c¶ viÖc trÝch thëng tõ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, 5. Người sử dụng lao động có quyền đóng cửa doanh nghiệp lµm cho ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn hiÖu theo quy định của pháp luật. qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong qu¶n lý lao ®éng, s¶n xuÊt Điều 8. Xác lập quan hệ lao động giữa người lao động và người sử cña doanh nghiÖp. dụng lao động (Điều 9 cũ) Nhµ níc cã chÝnh s¸ch ®Ó ngêi lao 1. Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao ®éng mua cæ phÇn, gãp vèn ph¸t triÓn doanh động được xác lập và tiến hành qua thương lượng, thoả thuận theo nghiÖp. DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 8. 8 nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích h ợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết. (Điều 9 cũ) § iÒu 12 2. Nhà nước hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao C«ng ®oµn tham gia cïng víi c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi ch¨m động xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà và ổn định, cùng nhau h ợp lo vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng êi lao ®éng; tác vì sự phát triển của doanh nghiệp. (Điều 10 cũ) tham gia kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thi hµnh c¸c Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm quy ®Þnh cña Ph¸p LuËt Lao ®éng. 1. Phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo trong sử dụng lao động, quan hệ lao động và việc làm. (Khoản 1 Điều 5 cũ) 2. Ngược đãi người lao động; quấy rối tình dục đối với người lao động. 3. Cưỡng bức lao động dưới bất kỳ hình thức nào. (Khoản 2 Điều 5 cũ) 4. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào những hoạt động trái pháp luật. (Điều 25 cũ). 5. Dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện những hành vi trái pháp luật. (Điều 19 cũ) Điều 10. Vai trò của công đoàn và tổ chức đại diện người sử d ụng lao động (Điều 12 cũ). 1. Công đoàn tham gia cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền l ợi của người lao động; giám sát việc thi hành các quy định của pháp luật lao DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 9. 9 động. 2. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia cùng với cơ quan nhà nước và công đoàn xây dựng quan hệ lao động hài hoà và ổn định; giám sát việc thi hành các quy định của pháp luật lao động. CHƯƠNG II VIỆC LÀM Điều 11. Việc làm, giải quyết việc làm (Điều 13 cũ) §iÒu 13 1. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp Mäi ho¹t ®éng lao ®éng t¹o ra nguån thu nhËp, kh«ng bÞ ph¸p luËt cÊm ®Òu ®îc thõa luật cấm đều được thừa nhận là việc làm. nhËn lµ viÖc lµm. 2. Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao Gi¶i quyÕt viÖc lµm, b¶o ®¶m cho mäi động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, của các ngêi cã kh¶ n¨ng lao ®éng ®Òu cã c¬ héi cã doanh nghiệp và toàn xã hội. viÖc lµm lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ níc, cña c¸c Điều 12. Quyền làm việc của người lao động (Điều 16 cũ) doanh nghiÖp vµ toµn x· héi. 1. Người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. 2. Người cần tìm việc làm có quyền trực tiếp liên hệ để tìm vi ệc §iÒu 14 hoặc đăng ký tại các tổ chức giới thiệu việc làm để tìm vi ệc tuỳ theo 1- Nhµ níc ®Þnh chØ tiªu t¹o viÖc lµm nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khoẻ của mình. míi trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m vµ hµng n¨m, t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, hç Điều 13. Quyền tuyển chọn lao động của người sử dụng lao động (Điều 16 cũ) trî tµi chÝnh, cho vay vèn hoÆc gi¶m, miÔn DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 10. 10 Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua các tổ thuÕ vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch chức giới thiệu việc làm để tuyển chọn lao động, có quyền tăng giảm lao kh¸c ®Ó ngêi cã kh¶ n¨ng lao ®éng tù gi¶i động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp quyÕt viÖc lµm, ®Ó c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ vµ luật. c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn nhiÒu nghÒ míi nh»m t¹o viÖc lµm cho Điều 14. Chính sách của nhà nước về việc làm (Điều 14 cũ) nhiÒu ngêi lao ®éng. 1. Nhà nước xác định chỉ tiêu tạo việc làm mới trong kế hoạch phát 2- Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u ®·i vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó thu hót vµ sö dông lao triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; ban hành chính sách hỗ trợ tài chính, cho vay vốn hoặc giảm, miễn thuế và áp dụng các biện pháp ®éng lµ ngêi d©n téc thiÓu sè. khuyến khích khác để người có khả năng lao động tự giải quyết việc 3- Nhµ níc cã chÝnh s¸ch khuyÕn làm, để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc tế phát triển nhiều nghề mới nhằm tạo việc làm cho nhiều người lao vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi, bao gåm c¶ động. ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t ph¸t 2. Nhà nước có chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, ®Ó gi¶i quyÕt và sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số; quy định chế độ lao viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và các loại lao động có đặc điểm riêng. (Điều 14 cũ). §iÒu 15 3. Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định 1- ChÝnh phñ lËp ch¬ng tr×nh quèc gia cư ở nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, để gi ải quyết vÒ viÖc lµm, dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ - x· việc làm cho người lao động (Điều 14 cũ). héi, di d©n ph¸t triÓn vïng kinh tÕ míi g¾n víi ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm; lËp quü quèc 4. Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, gia vÒ viÖc lµm tõ ng©n s¸ch Nhµ n íc vµ c¸c cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động ngoài nước nhằm tạo nguån kh¸c, ph¸t triÓn hÖ thèng tæ chøc giíi việc làm cho người lao động Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt thiÖu viÖc lµm. Hµng n¨m ChÝnh phñ tr×nh Nam, phù hợp với pháp luật nước sở tại và điều ước Quốc tế mà Việt Quèc héi quyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh vµ quü Nam ký kết hoặc gia nhập. (Khoản 1 Điều 134 cũ) quèc gia vÒ viÖc lµm. 5. Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận 2- Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè lợi hoặc giúp đỡ những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 11. 11 trùc thuéc Trung ¬ng lËp ch¬ng tr×nh vµ quü mướn, sử dụng lao động là người tàn tật, người thất nghiệp; những gi¶i quyÕt viÖc lµm cña ®Þa ph¬ng tr×nh Héi doanh nghiệp vừa và nhỏ do người tàn tật, người thất nghiệp thành lập; những người thất nghiệp, người tàn tật làm việc trong các hộ cá ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh. 3- C¸c c¬ quan Nhµ níc, c¸c tæ chøc thể sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại. kinh tÕ, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n vµ tæ chøc Điều 15. Chương trình quốc gia và Quỹ quốc gia về việc làm x· héi trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña 1. Chính phủ trình Quốc hội quyết định chương trình quốc gia về m×nh cã tr¸ch nhiÖm tham gia thùc hiÖn c¸c việc làm năm năm và phần ngân sách nhà nước hàng năm dành cho Quỹ ch¬ng tr×nh vµ quü gi¶i quyÕt viÖc lµm. quốc gia về việc làm. (Khoản 1 Điều 15 cũ) Chính phủ lập chương trình quốc gia về việc làm, dự án đầu tư §iÒu 16 phát triển kinh tế - xã hội, di dân phát triển vùng kinh tế mới gắn với 1- Ngêi lao ®éng cã quyÒn lµm viÖc chương trình giải quyết việc làm; lập quỹ quốc gia về việc làm từ ngân cho bÊt kú ngêi sö dông lao ®éng nµo vµ ë sách Nhà nước, nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong bÊt kú n¬i nµo mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm. Ng êi nước và nước ngoài và các nguồn khác. cÇn t×m viÖc lµm cã quyÒn trùc tiÕp liªn hÖ 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập ®Ó t×m viÖc hoÆc ®¨ng ký t¹i c¸c tæ chøc chương trình và quỹ giải quyết việc làm hàng năm của địa phương trình dÞch vô viÖc lµm ®Ó t×m viÖc tuú theo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. (Khoản 2 Điều 15 cũ) nguyÖn väng, kh¶ n¨ng, tr×nh ®é nghÒ 3. Các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, nghiÖp vµ søc khoÎ cña m×nh. các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 2- Ngêi sö dông lao ®éng cã quyÒn trùc hạn của mình có trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình và qu ỹ tiÕp hoÆc th«ng qua c¸c tæ chøc giíi thiÖu giải quyết việc làm. (Khoản 3 Điều 15 cũ) viÖc lµm ®Ó tuyÓn chän lao ®éng, cã quyÒn t¨ng gi¶m lao ®éng phï hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p Điều 16. Trách nhiệm của các doanh nghiệp về tham gia gi ải quyết luËt. việc làm Doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia thực hiện chương trình §iÒu 17 giải quyết việc làm bằng các biện pháp như: mở rộng sản xuất kinh 1- Trong trêng hîp do thay ®æi c¬ cÊu doanh tạo thêm chỗ làm việc mới; thu hút người lao động là người DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 12. 12 tàn tật, lao động nông thôn; thực hiện những hình thức tổ chức lao hoÆc c«ng nghÖ mµ ngêi lao ®éng ®· lµm động linh hoạt, tuyển dụng thêm lao động làm việc không trọn ngày, viÖc thêng xuyªn trong doanh nghiÖp tõ ®ñ trọn tuần, theo thời gian biểu linh hoạt, giao việc làm t ại nhà; nhận 12 th¸ng trë lªn bÞ mÊt viÖc lµm, th× ngêi sö lao động chưa qua đào tạo vào tập nghề, kèm cặp tại chỗ hoặc tổ dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o l¹i hä chức đào tạo nghề theo Luật dạy nghề; và những biện pháp khác đ ể ®Ó tiÕp tôc sö dông vµo nh÷ng chç lµm viÖc tham gia thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm và các chỉ tiêu của míi; nÕu kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®îc viÖc lµm chương trình giải quyết việc làm để giảm tỷ lệ thất nghiệp và tạo míi, ph¶i cho ngêi lao ®éng th«i viÖc th× ph¶i việc làm mới. tr¶ trî cÊp mÊt viÖc lµm, cø mçi n¨m lµm viÖc tr¶ mét th¸ng l¬ng, nhng thÊp nhÊt còng b»ng Điều 17. Tổ chức dịch vụ việc làm hai th¸ng l¬ng. 2- Khi cÇn cho nhiÒu ngêi th«i viÖc Hệ thống dịch vụ việc làm được thành lập để tư vấn, giới thiệu việc theo kho¶n 1 §iÒu nµy, ngêi sö dông lao ®éng làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu ph¶i c«ng bè danh s¸ch, c¨n cø vµo nhu cÇu cầu của người sử dụng lao động; đăng ký việc làm và thất cña doanh nghiÖp vµ th©m niªn lµm viÖc t¹i nghiệp; thu thập cung ứng thông tin thị trường lao động và tổ doanh nghiÖp, tay nghÒ, hoµn c¶nh gia ®×nh chức dạy nghề theo quy định của Luật dạy nghề. vµ nh÷ng yÕu tè kh¸c cña tõng ngêi ®Ó lÇn lît Điều 18. Bảo đảm việc làm trong trường hợp do thay đổi cơ cấu, cho th«i viÖc, sau khi ®· trao ®æi, nhÊt trÝ víi công nghệ hoặc vì lý do kinh tế (Khoản 1 Điều 17 cũ) Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së trong doanh nghiÖp theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 Trong trường hợp do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh §iÒu 38 cña Bé luËt nµy. ViÖc cho th«i viÖc tế, người sử dụng lao động có trách nhiệm bàn bạc với Ban chấp hành chØ ®îc tiÕn hµnh sau khi ®· b¸o cho c¬ quan công đoàn hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời (sau đây gọi chung qu¶n lý nhµ níc vÒ lao ®éng ®Þa ph¬ng. là Ban châp hành công đoàn), tìm những biện pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế việc nhiều người lao động có nguy cơ phải mất việc làm 3- C¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp quü dù như: tạm thời giảm thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, giảm phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm theo quy ®Þnh làm thêm giờ, hạn chế thuê lao động thời vụ, mở thêm thị trường tiêu cña ChÝnh phñ ®Ó kÞp thêi trî cÊp cho ng êi thụ sản phẩm, đào tạo lại để chuyển bớt một số người lao động sang lao ®éng trong doanh nghiÖp bÞ mÊt viÖc làm việc khác, nghề khác trong doanh nghiệp, tiếp xúc với doanh lµm. nghiệp khác có điều kiện để thương lượng việc hỗ trợ tiếp nhận 4- ChÝnh phñ cã chÝnh s¸ch vµ biÖn một số người lao động; giải quyết cho những người gần đến tuổi DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 13. 13 nghỉ hưu được nghỉ hưu theo quy định của pháp luật hoặc tìm những ph¸p tæ chøc d¹y nghÒ, ®µo t¹o l¹i, h íng dÉn biện pháp khác. s¶n xuÊt kinh doanh, cho vay vèn víi l·i suÊt thÊp tõ quü quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¹o Điều 19. Giải quyết cho một bộ phận người lao động thôi việc trong ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng t×m viÖc lµm trường hợp do thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh hoÆc tù t¹o viÖc lµm; hç trî vÒ tµi chÝnh cho tế. (Khoản 2 Điều 17 cũ) nh÷ng ®Þa ph¬ng vµ ngµnh cã nhiÒu ngêi thiÕu viÖc lµm hoÆc mÊt viÖc lµm do thay 1. Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ ®æi c¬ cÊu hoÆc c«ng nghÖ. hoặc vì lý do kinh tế, sau khi đã tiến hành các biện pháp theo quy đ ịnh tại Điều 18 của Bộ luật này mà vẫn phải cho một bộ phận người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động căn cứ vào nhu cầu c ủa §iÒu 18 doanh nghiệp, thâm niên làm việc, tay nghề, hoàn cảnh gia đình, các yếu tố khác của từng người lao động và trao đổi nhất trí với Ban 1- Tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm cã chấp hành công đoàn theo thủ tục quy định tại khoản 1 Điều 47 c ủa nhiÖm vô t vÊn, giíi thiÖu viÖc lµm cho ng êi Bộ luật này để quyết định danh sách những người phải thôi việc, lao ®éng; cung øng vµ tuyÓn lao ®éng theo công bố công khai trong doanh nghiệp và lần lượt cho thôi việc sau khi yªu cÇu cña ngêi sö dông lao ®éng; thu thËp, đã báo trước cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 47 cung øng th«ng tin vÒ thÞ trêng lao ®éng vµ của Bộ luật này. nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Việc cho thôi việc chỉ được tiến hành sau khi đã báo cho cơ ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, thñ tôc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc giíi quan quản lý nhà nước về lao động địa phương thiÖu viÖc lµm. 2. Đối với người lao động phải thôi việc theo quy định tại 2- Tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm ® îc thu khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động có trách nhiệm: phÝ, ®îc Nhµ níc xÐt gi¶m, miÔn thuÕ vµ ® îc a) Trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 53 của B ộ luật tæ chøc d¹y nghÒ theo c¸c quy ®Þnh t¹i Ch - này ¬ng III cña Bé luËt nµy. b) Trả lại tất cả hồ sơ, giấy tờ cá nhân có liên quan của người 3- Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi lao động theo quy định tại Điều 54 của Bộ luật này thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c¸c tæ chøc c) Hướng dẫn người lao động đến cơ quan quản lý nhà nước giíi thiÖu viÖc lµm về lao động địa phương để trình báo và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 14. 14 3. Chính phủ có chính sách và biện pháp tổ chức dạy nghề, đào tạo § iÒu 19 CÊm mäi hµnh vi dô dç, høa hÑn vµ lại, hướng dẫn sản xuất kinh doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ qu¶ng c¸o gian dèi ®Ó lõa g¹t ngêi lao ®éng giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người lao động thôi việc đi tìm hoÆc lîi dông dÞch vô viÖc lµm ®Ó thùc hiÖn việc làm hoặc tự tạo việc làm; hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp có nhiều người có nguy cơ thiếu việc làm hoặc phải thôi vi ệc do doanh nh÷ng hµnh vi tr¸i ph¸p luËt. nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Điều 20. Bảo đảm việc làm khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp (Điều 31 cũ) 1. Người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, 2. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao đ ộng kế tiếp phải thoả thuận với người sử dụng lao động trước đó v ề trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động. Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có thì người sử dụng lao động kế tiếp phải có phương án sử dụng lao động. Phương án sử dụng lao động gồm các nội dung chủ yếu: số lao động tiếp tục được sử dụng; số lao động đưa đi đào tạo lại đ ể ti ếp tục s ử dụng; số lao động nghỉ hưu; số lao động phải chấm dứt hợp đồng. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của công đoàn cơ sở. Điều 21. Chuyển người lao động tạm thời làm việc khác trái nghề (Điều 34 cũ) 1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao đ ộng, bệnh DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 15. 15 nghề nghiệp, sự cố điện nước hoặc do nhu cầu sản xuất kinh doanh thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc trái nghề nhưng không quá 60 ngày làm việc (cộng dồn) trong 1 năm. 2. Trong trường hợp phải kéo dài thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải thoả thuận với người lao động. Nếu người lao động vì không đồng ý mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc; tiền lương này do hai bên thoả thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu. 3. Khi tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất ba ngày, phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù h ợp với sức khoẻ và giới tính của người lao động, trừ trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa khắc phục tai nạn lao động, sự cố điện nước thì không cần phải báo trước. 4. Người lao động tạm thời làm công việc khác theo quy định tại khoản 1 Điều này, được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 80% mức tiền lương cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 16. 16 CHƯƠNG III HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỤC I GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Điều 22. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động §iÒu 26 DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 17. 17 Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo các nguyên tắc Hîp ®ång lao ®éng lµ sù tho¶ thuËn gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng sau đây: vÒ viÖc lµm cã tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, 1. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn trong quan thoả ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. hÖ lao ®éng. 2. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí và hợp tác. Điều 23. Giao kết hợp đồng lao động (Các Điều 26, 30 cũ) §iÒu 27 1.Khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao 1- Hîp ®ång lao ®éng ph¶i ®îc giao kÕt động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. theo mét trong c¸c lo¹i sau ®©y: 2. Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao a) Hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh động và người sử dụng lao động trừ trường hợp quy định tại khoản 3 thêi h¹n. Điều này.(Điều 26 cũ) Hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi 3. Trường hợp người sử dụng lao động cần lao động để giải h¹n lµ hîp ®ång mµ trong ®ã hai bªn kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n, thêi ®iÓm chÊm døt hiÖu lùc quyết một công việc nhất định có thời hạn kết thúc dưới 12 tháng thì người sử dụng lao động có thể ký kết hợp đồng lao đ ộng với người cña hîp ®ång; được uỷ quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao động, hợp đ ồng b) Hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n. này có hiệu lực như ký kết với từng người lao động. Hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n lµ Hợp đồng lao động do người uỷ quyền hợp pháp ký kết phải hîp ®ång mµ trong ®ã hai bªn x¸c ®Þnh thêi kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ thường trú, nghề h¹n, thêi ®iÓm chÊm døt hiÖu lùc cña hîp nghiệp và chữ ký của từng người lao động. ®ång trong kho¶ng thêi gian tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng; Điều 24. Trách nhiệm cung cấp thông tin khi tiến hành giao kết hợp đồng lao động c) Hîp ®ång lao ®éng theo mïa vô hoÆc theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh cã thêi h¹n díi 1. Người sử dụng lao động phải thông báo đầy đủ cho người 12 th¸ng. lao động về công việc, điều kiện làm việc, điều kiện an toàn v ệ sinh 2- Khi hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i lao động, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế và các ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy hÕt h¹n vấn đề khác liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động mà DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 18. 18 người lao động muốn biết. mµ ngêi lao ®éng vÉn tiÕp tôc lµm viÖc th× trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy hîp ®ång 2. Người lao động phải cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản có lao ®éng hÕt h¹n, hai bªn ph¶i ký kÕt hîp liên quan trực tiếp đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động ®ång lao ®éng míi; nÕu kh«ng ký kÕt hîp cho người sử dụng lao động biết như: độ tuổi, trình độ học vấn, ®ång lao ®éng míi, hîp ®ång ®· giao kÕt trë trình độ nghề, tình trạng sức khoẻ và các vấn đề khác mà ng ười s ử thµnh hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi dụng lao động quan tâm. h¹n. Trêng hîp hai bªn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng míi lµ hîp ®ång x¸c ®Þnh thêi h¹n th× Điều 25. Giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử còng chØ ®îc ký thªm mét thêi h¹n, sau ®ã dụng lao động (Điều 30 cũ) nÕu ngêi lao ®éng vÉn tiÕp tôc lµm viÖc th× Người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao ph¶i ký kÕt hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c động với một hoặc nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm ®Þnh thêi h¹n. thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. 3- Kh«ng ®îc giao kÕt hîp ®ång lao Trường hợp giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều ®éng theo mïa vô hoÆc theo mét c«ng viÖc người sử dụng lao động thì người lao động thoả thuận với một nhÊt ®Þnh mµ thêi h¹n díi 12 th¸ng ®Ó lµm người sử dụng lao động để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt thêng xuyªn tõ hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 12 th¸ng trë lªn, trõ trêng hîp ph¶i t¹m thêi thay thÕ ngêi lao ®éng ®i lµm nghÜa vô qu©n sù, Điều 26. Loại hợp đồng lao động (Điều 27 cũ) nghØ theo chÕ ®é thai s¶n hoÆc nghØ viÖc Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau cã tÝnh chÊt t¹m thêi kh¸c đây: 1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. §iÒu 28 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong Hîp ®ång lao ®éng ®îc ký kÕt b»ng v¨n đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp b¶n vµ ph¶i ®îc lµm thµnh hai b¶n, mçi bªn gi÷ đồng; mét b¶n. §èi víi mét sè c«ng viÖc cã tÝnh chÊt 2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn. t¹m thêi mµ thêi h¹n díi ba th¸ng hoÆc ®èi víi lao ®éng gióp viÖc gia ®×nh th× c¸c bªn cã Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai thÓ giao kÕt b»ng miÖng. Trong trêng hîp bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 19. 19 giao kÕt b»ng miÖng, th× c¸c bªn ®¬ng nhiªn khoảng thời gian từ đủ 12 tháng trở lên. ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao 3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công vi ệc nhất ®éng định có thời hạn dưới 12 tháng. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng là hợp đồng mà trong đó hai bên xác đ ịnh §iÒu 29 1- Hîp ®ång lao ®éng ph¶i cã nh÷ng néi thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng là dưới 12 tháng. dung chñ yÕu sau ®©y: c«ng viÖc ph¶i lµm, Điều 27. Quy định về áp dụng loại hợp đồng lao động ( Các khoản 2, thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i, tiÒn l- 3 Điều 27 cũ) ¬ng, ®Þa ®iÓm lµm viÖc, thêi h¹n hîp ®ång, 1. Khi hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 26 ®iÒu kiÖn vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng vµ b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng êi lao Bộ luật này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký ®éng. kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, 2- Trong trêng hîp mét phÇn hoÆc toµn hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời bé néi dung cña hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh hạn. quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng thÊp h¬n møc ®îc 2. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo quy ®Þnh trong ph¸p luËt lao ®éng, tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, néi quy lao ®éng ®ang ¸p dông một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công trong doanh nghiÖp hoÆc h¹n chÕ c¸c quyÒn việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải kh¸c cña ngêi lao ®éng th× mét phÇn hoÆc tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế toµn bé néi dung ®ã ph¶i ® îc söa ®æi, bæ độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. sung. 3- Trong trêng hîp ph¸t hiÖn hîp ®ång Điều 28. Hình thức hợp đồng lao động (Điều 28 cũ) lao ®éng cã néi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 1. Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và được làm §iÒu nµy, th× Thanh tra lao ®éng híng dÉn vµ yªu cÇu c¸c bªn söa ®æi, bæ sung cho phï thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. hîp. NÕu c¸c bªn kh«ng söa ®æi, bæ sung th× 2. Người lao động thoả thuận làm việc cho doanh nghiệp theo Thanh tra lao ®éng cã quyÒn buéc huû bá c¸c hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác đ ịnh thời h ạn néi dung ®ã; quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých cña DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
 20. 20 c¸c bªn ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p nhưng chưa ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản thì phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trong vòng một tháng kể luËt từ ngày người lao động bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp. 3. Đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn §iÒu 30 dưới ba tháng hoặc đối với lao động giúp việc gia đình thì hợp đồng lao 1- Hîp ®ång lao ®éng ®îc giao kÕt trùc động có thể được giao kết bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể và phải tiÕp gi÷a ngêi lao ®éng víi ngêi sö dông lao tuân theo các quy định của pháp luật lao động. ®éng. 2- Hîp ®ång lao ®éng cã thÓ ®îc ký kÕt Điều 29. Nội dung hợp đồng lao động (Điều 29 cũ) 1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: gi÷a ngêi sö dông lao ®éng víi ngêi ®îc uû quyÒn hîp ph¸p thay mÆt cho nhãm ngêi lao a) Tên và địa chỉ doanh nghiệp, họ tên người sử dụng lao động ®éng; trong trêng hîp nµy hîp ®ång cã hiÖu hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp; lùc nh ký kÕt víi tõng ngêi. b) Họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư hoặc giấy tờ hợp pháp 3- Ngêi lao ®éng cã thÓ giao kÕt mét khác của người lao động; hoÆc nhiÒu hîp ®ång lao ®éng, víi mét hoÆc c) Công việc và địa điểm làm việc; nhiÒu ngêi sö dông lao ®éng, nhng ph¶i b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c hîp ®ång ®· giao d) Thời hạn của hợp đồng lao động; kÕt. đ) Tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp; 4- C«ng viÖc theo hîp ®ång lao ®éng e) Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; ph¶i do ngêi giao kÕt thùc hiÖn, kh«ng ®îc f) Điều kiện về an toàn lao động vệ sinh lao động; giao cho ngêi kh¸c, nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña ngêi sö dông lao ®éng. g) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; 2. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp và người lao động có thể thoả thuận để quy định các nội dung khác §iÒu 31 như: chế độ nâng bậc, nâng lương, nâng cao trình độ nghề; chế độ Trong trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, trợ cấp và phụ cấp bổ sung; bảo mật bí mật công nghệ, kinh doanh, chia, t¸ch doanh nghiÖp, chuyÓn quyÒn së sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, nhưng không được trái với quy định h÷u, quyÒn qu¶n lý hoÆc quyÒn sö dông tµi của thoả ước lao động tập thể và pháp luật lao động. DỰ THẢO 2 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2