intTypePromotion=1

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Cutout

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
7
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Cutout

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cutout làm cho vùng chọn xuất hiện như một lỗ hổng trong ảnh . Nó thực hiện việc đổ bóng và đổ màu thêm vào vùng chọn sao cho khi xuất hiện tạo thành một hố xâu trong phần còn lại của ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Cutout

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng cutout Cutout l°m cho vÔng ch‡n xu∂t hiŒn nhı mÊt l h‰ng trong ®nh. N‹ th˙c hiŒn viŒc Ω‰ b‹ng v° Ω‰ m°u th≈m v°o vÔng ch‡n sao cho khi xu∂t hiŒn t≠o th°nh mÊt h‚ sµu trong ph∑n c›n l≠i cða ®nh. Cüc bıËc ti∆n h°nh : V°o tr÷nh ΩÁn File ch‡n Open ho¥c nh∂n Ctrl + O Ωà mÍ file Ducky.psd (trong folder Goodies\ Samples cða Photoshop 5.5).
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ti∆n h°nh ch‡n m°u tiÀn c®nh v° h∫u c®nh. è Ωµy, ch‡n giü trŸ m¥c nhi≈n cho m°u tiÀn c®nh l° m°u Ωen v° h∫u c®nh l° m°u tr∞ng b±ng cüch nh∂n phœm D tr≈n b°n phœm. Nh∂n phœm T tr≈n b°n phœm ΩÃ mÍ hÊp tho≠i Type Tool v° Ωıa ch˘ v°o h÷nh. Ch‡n font ch˘ ARIAL BLACK hay mÊt font ch˘ n°o c‹ trong müy cða b≠n (n≈n ch‡n font ch˘ c‹ bÀ d∑y). Sau khi Ωünh ch˘ xong, nh∂p v°o nÓt OK trong hÊp tho≠i Type Tool. M°n h÷nh hiŒn l≈n ch˘ FILTER CUTOUT vËi m°u Ωen (m°u tiÀn c®nh) nhıng kh·ng th∂y Ω∑y Ωð ch˘. Cüc bıËc ti∆p theo ti∆n h°nh tıÁng t˙ nhı Ω¨ l°m vËi filter Carve. V°o tr÷nh ΩÁn Windows > Show Layers ΩÃ hiÃn thŸ palette Layers. LÓc n°y b≠n s¡ th∂y to°n bÊ ch˘ FILTER CUTOUT n±m trong lËp mËi c‹ biÃu tıÏng ch˘ T b≈n ph®i.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Nh∂n gi˘ phœm Ctrl v° nh∂p chuÊt v°o lËp chˆa k˚ t˙ ΩÃ t®i vÔng ch‡n cða k˚ t˙ l≈n h÷nh. Ch‡n Filter > Eye Candy > Cutout. M°n h÷nh hiŒn ra hÊp tho≠i Cutout. D≠ng thˆc mπu Last Used s¡ ΩıÏc ch‡n m¥c ΩŸnh.
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Direction : HiŒu ch◊nh hıËng cða b‹ng tr≈n vÔng ch‡n, giü trŸ thay Ω‰i t˜ 0 Ω∆n 3600. Giü trŸ 00 b‹ng Ω‰ tr˙c ti∆p b≈n ph®i, 900 b‹ng Ω‰ b≈n tr≈n, 1800 b‹ng Ω‰ b≈n trüi v° 2700 b‹ng Ω‰ b≈n dıËi. Distance : HiŒu ch◊nh kho®ng cüch cða b‹ng b≈n trong vÔng c∞t. Giü trŸ tœnh b±ng ΩÁn vŸ pixel t˜ vÔng ch‡n tËi b‹ng theo cüc trÚc Ω¥t bÍi cüc hıËng cða cüc con trıÏt.
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Blur : HiŒu ch◊nh d≠ng cða b‹ng b≈n trong vÔng c∞t. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, c°ng l°m b‹ng tr·ng c‹ v¿ mÈ hÁn, cho ta hiŒu ˆng gi‚ng nhı ngu„n süng Í xa v° mÈ Ωi. Opacity : HiŒu ch◊nh ΩÊ trong su‚t cða b‹ng b≈n trong vÔng c∞t. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, b‹ng c°ng Ω∫m hÁn. Nhı th∆, m°u Ω‰ hay lËp Ω±ng sau b‹ng œt th∂y rfl hÁn. Shadow Color : Ch‡n b∂t k¸ m°u Ω‰ b‹ng n°o, nh∂p chuÊt v°o hÊp n°y Ωıa tËi b®ng m°u Color Picker quen thuÊc dÔng trong Photoshop Ωà ch‡n m°u Ω‰ b‹ng. Fill Color : Ch‡n b∂t k¸ m°u Ω‰ b‹ng n°o. ViŒc ch‡n m°u Ω‰ b‹ng n°y gia tØng hiŒu ˆng Cutout. N‹ th˙c hiŒn nhiÀu h÷nh ®nh khüc nhau xu∂t hiŒn Ω±ng sau l h‰ng. áà ch‡n m°u Ω‰ b‹ng, nh∂p chuÊt v°o hÊp m°u, b®ng m°u Color Picker xu∂t hiŒn cho ta ch‡n m°u. ChÓ ˚ : B≠n c‹ thà t∞t ch∆ ΩÊ Solid Fill. Ch∆ ΩÊ n°y c‹ thà t≠o ra 2 hiŒu ˆng khüc nhau. N∆u vÔng ch‡n Í tr≈n lËp Background, Cutout bfi h÷nh ®nh g‚c v°o Ωüy cða l mËi. N∆u vÔng ch‡n n±m tr≈n mÊt lËp kh·ng ph®i l° lËp Background v° Preserve Transparency (Photoshop phi≈n b®n 4.0) kh·ng tüc
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ΩÊng, ta c‹ thà nh÷n th∂y xuy≈n qua vÔng c∞t tËi lËp b≈n dıËi. D≠ng thˆc mπu Filter Cutout c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu (d≠ng thˆc mπu Last Used do müy lıu l≠i tÔy ch‡n mËi l°m viŒc, n≈n kh·ng ΩıÏc kà Ω∆n). è Ωµy, h¨y ch‡n d≠ng thˆc mπu Typical. K∆t qu® cho Í h÷nh trang b≈n. Filter Cutout vËi d≠ng thˆc mπu Typical.
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc b≠n c‹ thà thao tüc nhiÀu d≠ng thˆc mπu khüc nhau tr≈n t˜ng ch˘ Cutout khüc nhau n°y. H¨y ch‡n ri≈ng cüc tÔy ch‡n m° theo b≠n l° Ω¬p v° h°i h›a vËi ®nh. Nhıng trıËc h∆t h¨y ti∆p tÚc th˙c hiŒn cüc bıËc tıÁng t˙ vËi 9 d≠ng thˆc mπu c›n l≠i B°i t∫p : HiŒu ˆng Cutout MÍ ®nh mËi b±ng cüch ch‡n lŒnh File > New (gÏi ˚ vËi b≠n Ω‡c l° ch‡n ®nh c‹ kœch thıËc kho®ng 10 x 3 cm ΩÊ phµn gi®i 300 dpi). Ch‡n m°u tiÀn c®nh m¥c ΩŸnh (m°u Ωen), Ωünh 7 ch˘ CUTOUT vËi font ch˘ VNI Slogan hay mÊt font n°o Ω‹ c‹ trong müy cða b≠n. N≈n ch‡n font n°o c‹ bÀ rÊng lËn Ωà hiŒu ˆng n°y dÕ th∂y rfl. NhË ch‡n viÀn cho ch˘ (dÔng lŒnh Stroke kho®ng 5 pixel) v° Ω‰ m°u Gradient. L∑n lıÏt th˙c hiŒn hiŒu ˆng vËi cüc d≠ng thˆc mπu khüc nhau. ®nh g‚c (11x2,5 cm - 300 dpi - Ω‰ m°u gradient) D≠ng thˆc mπu Dark Edge áà th˙c hiŒn nhanh cüc b°i t∫p n°y. Thay v÷ ph®i l°m l≠i t˜ Ω∑u, cüc b≠n ch◊ c∑n nh∂p v°o mÚc History trong palette v° ch‡n trÍ l≠i lŒnh trıËc Ω‹ trong cüc h°ng lŒnh xu∂t hiŒn Í dıËi, thao tüc th˙c hiŒn cüc mπu sau s¡ nhanh hÁn.
  8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Harsh Shadow D≠ng thˆc mπu K=100 For CMYK D≠ng thˆc mπu Light Edge D≠ng thˆc mπu Light Shadow D≠ng thˆc mπu No Offset, Blured D≠ng thˆc mπu Small Shift to the Left D≠ng thˆc mπu Small Shift to the Right
  9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Typical D≠ng thˆc mπu Typical in Layer Thay Ω‰i ngπu nhi≈n cüc tÔy ch‡n H¨y th˙c hiŒn l∑n lıÏt hiŒu ˆng CUTOUT l≈n ch˘ Tð SüCH PhıÁng Nam nhı h÷nh dıËi. MÍ File mËi (11 x 4.3 cm) Nh∫p ch˘ HÏp cüc lËp th°nh 1 Ch‡n vÔng cho ch˘ sau Ω‹ Ω‰ m°u Gradient. T≠o hiŒu ˆng Cutout, thay Ω‰i cüc tÔy ch‡n
  10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Th˙c hiŒn ti∆p ch‡n to°n bÊ vÔng m°u tr∞ng tr≈n ®nh (dÔng Magic Wand Tool) T≠o hiŒu ˆng Cutout, thay Ω‰i cüc tÔy ch‡n. Ta c‹ k∆t qu®

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản